Техническа спецификация а. Наименование на поръчкатаДата19.05.2017
Размер286.89 Kb.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
А. Наименование на поръчката:

„Предоставяне на цифрови фиксирани услуги по стандарт TDM и мобилни телефонни услуги по стандарт GSM, с национално покритие за нуждите на ДНСК” с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Предоставяне на цифрови фиксирани услуги по стандарт, с национално покритие за нуждите на ДНСК”

Обособена позиция 2 „Предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт GSM, с национално покритие за нуждите на ДНСК”


Б. Описание на предмета на поръчката:

Дирекция за национален строителен контрол, наричана по-нататък “Възложител”, организира открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на цифрови фиксирани услуги по стандарт TDM и мобилни телефонни услуги по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на ДНСК” за период от 2 години от сключване на договор, с цел реализиране на съвременно комуникационно обслужване на дейността на ДНСК, като се осигури високо качество и оптимизиране на разходите при предоставянето на фиксираната гласова и мобилната телефонна услуга.1. По Обособена позиция 1 „Предоставяне на цифрови фиксирани услуги по стандарт, с национално покритие за нуждите на ДНСК”

Предметът на поръчката включва свързване към обществената електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и осъществяване на връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България. Обемът на поръчката е : • 108 броя Обикновени телефонни линии (POTS),

 • 1 брой ISDN РRA с автоматичен вход с 100 номера,

 • 8 броя ISDN BRA и

 • 1 брой зелен номер

 • 3 броя авт.вход DDI

Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на посочения по-горе брой обикновени телефонни линии и брой публични номера в рамките на 15% на абонатите от групата по искане на Възложителя.2. По Обособена позиция 2 „Предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт GSM, с национално покритие за нуждите на ДНСК

Изисквания към тарифните планове:

Тарифен план 1 следва да съдържа минимум 2000 минути за разговори към мобилната мрежа на оператора и всички национални фиксирани мрежи и минимум 200 минути за разговори към други мобилни мрежи в РБ, разговори както и към международна зона I и II включени в месечният абонамент за услугата. (Минутите към други мрежи не следва да са разпределени по направления, а да могат да се използват спрямо нуждите на възложителя. Разговорите в мрежата на оператора не следва да изразходват минути от пакета за разговори към други мрежи). Максималният оценяван месечен абонамент е 6,40лв без ДДС. Такса свързване не следва да се прилага нито за включените в месечният абонамент минути, нито за разговорите извън включените минути.

Тарифен план 2 следва да съдържа минимум 1000 минути за разговори към мобилната мрежа на оператора и всички национални фиксирани мрежи включени в месечният абонамент за услугата. Максималният оценяван месечен абонамент е 4,00лв без ДДС. Такса свързване не следва да се прилага нито за включените в месечният абонамент минути, нито за разговорите извън включените минути.
В. Общи изисквания:

Предмет на услугата е предоставяне и ползване на фиксирани телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за абонатите на Възложителя, съгласно списъка на телефонните постове по б. „Е” от настоящата спецификация, свързване на предоставените телефонни постове на Възложителя към обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги в т.ч.:свързване към обществената телефонна мрежа и предоставяне достъп до обществени телефонни услуги на телефоните на Възложителя, включващо инсталиране, конфигуриране и техническа поддръжка на необходимите за това модули и линии. Непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване. Телефонните услуги да бъдат предоставени на посочените в списъка адреси.

Осигуряване на комплексна услуга, включваща фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България за всички телефонни абонати на Възложителя, организирани в корпоративна група.
Г. Специфични изисквания:

1. Участникът да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валидно Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществени електронни съобщение чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга (за Обособена позиция 1) и издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. Копие от разрешението да бъде приложено в офертата.

2. Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008 с обхват: Предоставяне на електронни съобщителни услуги, в т.ч. фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга по стандарта GSM и UMTS, или еквивалентен такъв. Копие от сертификата да бъде приложено в офертата.

3. Участникът да приложи в офертата си Общи условия за взаимоотношения между Оператора и крайните потребители на фиксирана и мобилна телефонна услуга.

4. Участникът да декларира, че ще осигури възможност за запазване на географските номера, ползвани от Възложителя в градовете Благоевград, Бургас, Варна, В. Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтанa, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол при промяна на доставчика на фиксираната телефонна услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един географски национален код за направление. ( За Обособена позиция 1).

5. Участникът да приложи в офертата си минимум 10 референции за добро изпълнение на договор от клиенти с поне 100 броя обикновени прави телефонни поста и 1 брой ISDN PRA или 100 броя обикновени прави телефонни поста и 8 броя ISDN BRA.(За Обособена позиция 1).

6. Участникът да приложи в офертата си минимум 3 референции за добро изпълнение на договор от клиенти с поне 100 СИМ карти. (За Обособена позиция 2).

7. Участникът да приложи в офертата си декларация, че услугата ще се предостави във всички населени места, описани в т.4, до 30 дни след подписване на договор с Възложителя. (за Обособена позиция 1).

8. С участието си в настоящата поръчка, всеки един от участниците се съгласява, че текущите договори за услугите, предмет на настоящата поръчка ще се считат за прекратени след избора на изпълнител без неустойки за предсрочно прекратяване.
Д. Технически изисквания:

I. Обособена позиция 1 „Предоставяне на цифрови фиксирани услуги по стандарт TDM с национално покритие за нуждите на ДНСК”

Участникът трябва да:

1.осигури пълна свързаност с обществената телефонна мрежа и възможност за провеждане на селищни, междуселищни, международни повиквания и повикване към фиксирани и мобилни оператори.

2. осигури възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за провеждане на селищни, междуселищни, международни разговори и разговори към мобилни оператори.

3. осигури пълна свързаност за абонатите на Възложителя в зависимост от необходимостта за обслужване на телефонния трафик.

4. осигури запазването на съществуващите фиксирани телефонни номера на Възложителя от списъка по б. „Е” от настоящата спецификация.

5. Да осигури за своя сметка изграждането на достъпа и оборудването, което да съгласува интерфейса от мрежата на Изпълнителя и наличното оборудване на ДНСК

6.осигури преференциални цени за разговори в мрежата си.

7. осигури преференциални цени за разговори в затворена корпоративна група (между телефонните постове на Възложителя).

8.осигури възможност за разширение и развитие на услугите.

9.освободи Възложителя от заплащане на следните услуги: подробно електронно месечно извлечение, добавяне на нови абонати в корпоративната група, изваждане на абонати от корпоративната група, други.

10. Да осигури възможност от всеки един от телефонните номера описани в списъка по б.Е да се провеждат гласови разговори и да се изпращат факс съобщения от същите номера.

11. осигури възможност за осъществяване на безплатни повиквания към национални номера за достъп до спешни повиквания – 150,160,166, 112.

12. осигури справочни телефонни услуги.

13. осигури възможност за: Тонално номеронабиране, Идентификация на линията на викащия и Идентификация на свързаната линия.

14. осигури задължително при провеждането на всеки разговор от телефонните постове на Възложителя възможност за идентификация на викащия номер /CLIP/ и предаването му към викания номер.

15. осигури предоставяне на безплатни електронни фактури, които да съдържат информация за продължителността и стойността на проведените телефонни разговори според вида им – селищни, междуселищни, международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа).

16. осигури пакет от безплатни минути за селищни, междуселищни и международни разговори, за всеки номер на Възложителя.

17. осигури предварително уведомяване за прекъсване на услугите при извършване на ремонти или поради развитие на съобщителната мрежа, както и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата.

18. осигури отстраняване на възникнали повреди, свързани с предоставяне на услугата в срок не по-дълъг от 24 часа.

19. предложи пакет от допълнителни услуги и преференции.

20. Предостави услуга автоматичен вход с Direct Inward Dialing (DID).


21. Предоставяните телефонни услуги (ISDN) следва да отговарят на посочените спецификации и са съвместими с клиентското оборудване.


 • Заделен и гарантиран капацитет от 64 kbps на канал

 • Синхронна връзка открай до край.

 • Сигнализация при ISDN PRA

Потребителски интерфейс изграден на базата на структурата 30В + 2D . Електрическите характеристики на този интерфейс трябва да поддържат следните конфигурации:

 • свързване “точка – точка” - PtoP (Point to Point);

 • свързване “къса пасивна шина” – SPB (Short Passive Bus);

 • свързване “разширена пасивна шина” – (Extended Passive Bus)

Потребителски интерфейс изграден на базата на структурата 2В + D . Електрическите характеристики на този интерфейс трябва да поддържат следните конфигурации:

 • свързване “точка – точка” - PtoP (Point to Point);

 • свързване “къса пасивна шина” – SPB (Short Passive Bus);

 • свързване “разширена пасивна шина” – (Extended Passive Bus)

Възможност за предоставяне нa:

 • Телефония 3,1 kHz, (ETS 300 111);

 • Телетекс, (ETS T/NA 1 (90) 03);

 • Телефакс група 3 и 4, (ETS 300120);

 • Видеотелефония, (ETS T/NA 1 (89) 49)

 

Възможност за предоставяне на следните допълнителни услуги :


 • представяне идентификацията на викания/викащия абонат(COLP)/(CLIP), като пред викания номер следва да се презентира географския номер от който се инициира повикването, тоест всеки от приложение 1 ;

 • ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR);

 • автоматично входящо избиране (DDI);22. Предоставяните телефонни услуги (ОБИКНОВЕН ТЕЛЕФОНЕН ПОСТ) следва да отговарят на посочените спецификации да са съвместими с клиентското оборудване.


 • Да отговаря на стандарта на ETSI: ETSI EG 201 188 V1.2.1 (2000-01). Тип на конектора RJ-11.

  • Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения без да е необходимо Възложителят да заплаща допълнително за устройства необходими на кандидата за предоставяне на услугата, като Изпълнителя осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложитeля и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси.

23. Да се предостави информация за метод на тарифиране – условия за отчитане на стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора, отчитане на продължителността на разговора, като в случай, че кандидата прилага такса свързване, то за всички предоставени минути включени в абонаментната такса (ако има такива) не следва да се прилага такса свързване. Максималният първоначален период за таксуване е 60 (шейсет) секунди.

24. Да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложитeля /телефонни терминали, телефонните централи, телефонни апарати/ и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, тоест без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси.

25. Фиксираната мрежа на кандидата за предоставяне на услугата да предостави свързаност до оборудването в сградите на адресите, избрани от Възложителя, съгласно описанието в б.Е към настоящите технически изисквания.

26. Предоставяне на допълнителни услуги като:

- чакащо повикване

- пренасочване на повикванията и др.

27. При предоставянето на услугите не се допуска да се поставят изисквания от Изпълнителя към Възложителя, последният да използва префикси, с изключение на географския, международен или мобилен код на оператора от чиято мрежа е търсения абонат.

II. Обособена позиция 2„Предоставяне на цифрови мобилни телефонни услуги и услуги за пренос на данни по стандарт GSM, с национално покритие”.   1. Позлзваните от Дирекция за национален строителен контрол служебни SIM-карти трябва да бъдат обособени в бизнес-група

   2. Офертата трябва да съдържа два тарифни плана.. Изисквания към тарифните планове:

  1. Тарифен план 1 следва да съдържа минимум 2000 минути за разговори към мобилната мрежа на оператора и всички национални фиксирани мрежи и минимум 200 минути за разговори към други мобилни мрежи в РБ, разговори както и към международна зона I и II включени в месечният абонамент за услугата. (Минутите към други мрежи не следва да са разпределени по направления, а да могат да се използват спрямо нуждите на възложителя. Разговорите в мрежата на оператора не следва да изразходват минути от пакета за разговори към други мрежи). Максималният оценяван месечен абонамент е 6,40лв без ДДС. Такса свързване не следва да се прилага нито за включените в месечният абонамент минути, нито за разговорите извън включените минути.

  2. Тарифен план 2 следва да съдържа минимум 1000 минути за разговори към мобилната мрежа на оператора и всички национални фиксирани мрежи включени в месечният абонамент за услугата. Максималният оценяван месечен абонамент е 4,00лв без ДДС. Такса свързване не следва да се прилага нито за включените в месечният абонамент минути, нито за разговорите извън включените минути.

Неизразходваните минути и по двата тарифни плана следва да се прехвърлят в следващ месец.

 1. Разговорите в бизнес-групата на Дирекция за национален строителен контрол следва да са неограничени и безплатни.

 2. Осигуряване на възможност за провеждане на изходящи и входящи разговори в мрежата на оператора.

 3. Осигуряване на възможност за провеждане на изходящи и входящи разговори с крайни потребители на други мобилни и фиксирани наземни мрежи.

 4. Осигуряване на възможност за провеждане на международни разговори с крайни потребители на мобилни и фиксирани наземни мрежи в Европа и останалата част от света.

 5. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори в Международен Роуминг с крайни потребители на мобилни и фиксирани наземни мрежи.

 6. Осигуряване на възможност за ползване на услугите „мобилен Интернет” и „пренос/предаване на данни”. Мрежата на участника трябва да поддържа във всички точки на покритие методи/протоколи за пренос/предаване на данни през канали GPRS (General Packet Radio Service) и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) и UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

 7. Осигуряване на възможност за ползване на услугите SMS и MMS.

 8. Осигуряване на детайлизирана справка с подробно описание на проведените изходящи разговори, предоставена като разпечатка, в електронен формат или в Интернет – минимум три месеца назад.

 9. CLIR (Calling Line Identity Restriction) - забрана за показване на собствения номер.

 10. CLIP (Calling Line Identity Presentation) - показване номера на търсещия.

 11. Минимално първоначално тарифиране (минимална първоначална неделимост) на разговора – 30 секунди.

 12. Тристранна конферентна връзка.

 13. Пренасочване на повиквания

 14. Ограничаване на изходящи повиквания

 15. Ограничаване на входящи повиквания

 16. Промяна на номер

 17. Осигуряване на проверка, изпращане и получаване на електронна поща през мобилно устройство както и синхронизация с MS Exchange Server на адресни книги, календари и задачи чрез услугата Blackberry или еквивалентна.

 18. Осигуряване на възможност за забрана за ползване на услугите “Мобилен интернет“ и роуминг на определени номера (SIM карти) при необходимост.

 19. Да предостави възможност за ползване на допълнителни пакети с минути за национални разговори, разговори в роуминг, международни разговори, SMS съобщения, пренос на данни и други.

 20. Техническа поддръжка по схемата 24x7x365 - Help Desk

 21. Да притежава работеща Trouble Ticket система за обслужване на клиенти и да има ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

 22. Да разполага с обучен технически и административен персонал за контакт, при възникване на необходимост.

 23. Да осигури възможност за ползване на услугата гласова пощенска кутия.

 24. Да осигури възможност режим на изчакване при постъпило повикване в момент на друг разговор.

 25. Да осигури възможност за провеждане на спешни повиквания към номерата 112, 166, 160, 150.

 26. Безплатно предоставяне на дубликат на открадната или изгубена SIM-карта.

 27. Да осигурява проверка на сметка и текущо потребление на кратък номер, или чрез SMS.

 28. Да осигурява възможност за налагане на индивидуален кредитен лимит на ниво SIM карта, според изискванията и нуждите на възложителя.

 29. Да осигурява известяване чрез SMS при достигане на 80 % от кредитния лимит.

 30. Преносимост на ползваните от Възложителя мобилни номера, съгласно одобрената от КРС процедура.

 31. Участника да притежава разрешение от КРС за съответната дейност.

 32. Прогнозен първоначален брой SIM карти – 100 броя. Кандидатите следва да осигурят възможност за разширяване на броя SIM карти на Дирекция за национален строителен контрол.

 33. Да осигури всички горепосочени услуги чрез използване на разрешените за употреба в Република България радиочестотни спектри.

 34. Всеки участник трябва да приложи и оферта с преференциални условия за ползване на мобилен интернет чрез отделна СИМ карта за мобилен интернет или добавка към тарифния план.


Е. Списък с фиксираните телефони услуги, ползвани от ДНСК и адресите на предоставяне на услугите:
Вид услуга

Телефонен номер

Адрес на услуга

11

ISDN PRA, DDI

029159100

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

22

POTS

029520673

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

33

POTS

029520934

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

44

POTS

029521647

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

55

POTS

029521782

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

66

POTS

029521857

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

77

POTS

029521991

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

88

POTS

029523122

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

99

POTS

029523174

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

110

POTS

029525999

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

111

POTS

029533600

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

112

POTS

029861929

1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР.БОТЕВ 47

113

POTS

029521735

1606 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР. БОТЕВ 47

114

0800 – зелен телефон

080011081

1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ХР. БОТЕВ 47

115

POTS

029810504

1000 СОФИЯ ул.АЛАБИН 35

116

ISDN BRA

029830080

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

117

ISDN BRA

029830675

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

118

ISDN BRA

029841260

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

219

ISDN BRA

029848110

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

220

ISDN BRA, DDI

032604870

4000 ГР. ПЛОВДИВ УЛ. Ц.ДЮСТАБАНОВ 47

221

ISDN BRA

052634400

9000 ГР. ВАРНА БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 76

222

ISDN BRA

029841455

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

223

POTS

038624988

6300 ГР. ХАСКОВО УЛ. ИВАЙЛО 1

224

POTS

038664682

6300 ГР. ХАСКОВО УЛ. ИВАЙЛО 1

225

POTS

038665010

6300 ГР. ХАСКОВО УЛ. ИВАЙЛО 1

126

POTS

038661360

6300 ГР. ХАСКОВО УЛ. ИВАЙЛО 1

227

POTS

076600112

2300 ГР. ПЕРНИК УЛ. ТЪРГОВСКА 46

228

POTS

076602077

2300 ГР. ПЕРНИК УЛ. ТЪРГОВСКА 46

829

POTS

076602088

2300 ГР. ПЕРНИК УЛ. ТЪРГОВСКА 46

330

POTS

066801376

5300 ГР. ГАБРОВО ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3

331

POTS

029870858

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

332

POTS

029875056

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

333

POTS

029880322

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

334

POTS

029885359

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

335

POTS

029892257

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

336

POTS

030162155

4700 ГР. СМОЛЯН БУЛ. БЪЛГАРИЯ 14

337

POTS

030162846

4700 ГР. СМОЛЯН БУЛ. БЪЛГАРИЯ 14

438

POTS

030162890

4700 ГР. СМОЛЯН БУЛ. БЪЛГАРИЯ 14

439

POTS

034443522

4400 ГР. ПАЗАРДЖИК УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 3

440

POTS

034443977

4400 ГР. ПАЗАРДЖИК УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 3

441

POTS

034444877

4400 ГР. ПАЗАРДЖИК УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 3

442

POTS

034445037

4400 ГР. ПАЗАРДЖИК УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 3

443

POTS

036162221

6600 ГР.КЪРДЖАЛИ УЛ. РЕПУБЛИКАНСКА 25

444

POTS

036162232

6600 ГР. КЪРДЖАЛИ УЛ. РЕПУБЛИКАНСКА 25

445

POTS

042622759

6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 1

446

POTS

042633001

6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 1

447

POTS

042638440

6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 1

548

POTS

044624359

8800 ГР. СЛИВЕН УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР

549

POTS

046663926

8600 ГР. ЯМБОЛ ПЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 7

550

POTS

046663939

8600 ГР. ЯМБОЛ ПЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 7

551

POTS

046663958

8600 ГР. ЯМБОЛ ПЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 7

552

POTS

052634660

9000 ГР. ВАРНА БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 76

553

POTS

052635172

9000 ГР. ВАРНА БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 76

554

POTS

052635175

9000 ГР. ВАРНА БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 76

155

POTS

052635176

9000 ГР. ВАРНА БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 76

356

POTS

052635177

9000 ГР.ВАРНА БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 76

557

POTS

054802666

9700 ГР. ШУМЕН УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 107

558

POTS

054802901

9700 ГР. ШУМЕН УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 107

559

POTS

054830599

9700 ГР. ШУМЕН УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 107

660

POTS

056801698

8000 ГР. СОФИЯ БУЛ. СТ.СТАМБОЛОВ 120

661

POTS

056811778

8000 ГР. СОФИЯ БУЛ. СТ.СТАМБОЛОВ 120

662

POTS

056811779

8000 ГР. БУРГАС БУЛ. СТ.СТАМБОЛОВ 120

663

POTS

056813357

8000 ГР. БУРГАС БУЛ. СТ.СТАМБОЛОВ 120

264

POTS

056813356

8000 ГР. БУРГАС БУЛ. СТ.СТАМБОЛОВ 120

665

POTS

058600998

9300 ГР. ДОБРИЧ БУЛ. ДОБРУДЖА 28

666

POTS

058601042

9300 ГР. ДОБРИЧ БУЛ. ДОБРУДЖА 28

667

POTS

058601085

9300 ГР. ДОБРИЧ БУЛ. ДОБРУДЖА 28

168

POTS

058601066

9300 ГР. ДОБРИЧ БУЛ. ДОБРУДЖА 28

669

POTS

060169387

7700 ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. ПРЕСЛАВ 2

670

POTS

062620528

5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. ЦАР ТОДОР-СВЕТОСЛАВ 59

771

POTS

062630405

5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. ЦАР ТОДОР-СВЕТОСЛАВ 59

772

POTS

062647863

5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. ЦАР ТОДОР-СВЕТОСЛАВ 59

373

POTS

062637864

5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. ТОДОР-СВЕТОСЛАВ 59

774

POTS

064801059

5800 ГР.ПЛЕВЕН УЛ. ДОЙРАН 160

775

POTS

064801086

5800 ГР. ПЛЕВЕН УЛ. ДОЙРАН 160

776

POTS

064801542

5800 ГР. ПЛЕВЕН УЛ. ДОЙРАН 160

777

POTS

064801663

5800 ГР. СОФИЯ УЛ. ДОЙРАН 160

778

POTS

064801912

5800 ГР. ПЛЕВЕН УЛ. ДОЙРАН 160

779

POTS

066801366

5300 ГР. ГАБРОВО ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3

780

POTS

066801367

5300 ГР. ГАБРОВО ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3

781

POTS

066801368

5300 ГР. ГАБРОВО ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3

882

POTS

066801371

5300 ГР. ГАБРОВО ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 3

883

POTS

068601793

5500 ГР. ЛОВЕЧ УЛ. БЪЛГАРИЯ 3

884

POTS

068601794

5500 ГР. ЛОВЕЧ УЛ. БЪЛГАРИЯ 3

885

POTS

068601795

5500 ГР. ЛОВЕЧ УЛ. БЪЛГАРИЯ 3

886

POTS

068601796

5500 ГР. ЛОВЕЧ УЛ. БЪЛГАРИЯ 3

887

POTS

073831527

2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД УЛ. ИВ.МИХАЙЛОВ 49

888

POTS

073831539

2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД УЛ. ИВ.МИХАЙЛОВ 49

889

POTS

073831543

2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД УЛ. ИВ.МИХАЙЛОВ 49

890

POTS

078547353

2500 ГР. СОФИЯ УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15

991

POTS

078548306

2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15

992

POTS

078548850

2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15

993

POTS

082820265

7000 ГР. РУСЕ УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 5

994

POTS

082820266

7000 ГР. РУСЕ УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 5

995

POTS

082820267

7000 ГР. РУСЕ УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 5

996

POTS

082820270

7000 ГР. РУСЕ УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 5

997

POTS

084661391

7200 ГР. РАЗГРАД БУЛ. БЪЛГАРИЯ 15

998

POTS

084661392

7200 ГР. РАЗГРАД БУЛ. БЪЛГАРИЯ 15

999

POTS

084661393

7200 ГР. РАЗГРАД БУЛ. БЪЛГАРИЯ 15

9100

POTS

086821856

7500 ГР. СИЛИСТРА УЛ. ИЛ.БЛЪСКОВ 1

1101

POTS

086821922

7500 ГР. СИЛИСТРА УЛ. ИЛ.БЛЪСКОВ 1

1102

POTS

086821966

7500 ГР. СИЛИСТРА УЛ. ИЛ.БЛЪСКОВ 1

1103

POTS

092622284

3000 ГР ВРАЦА УЛ. ХР.БОТЕВ 46

1104

POTS

092622329

3000 ГР. ВРАЦА УЛ. ХР.БОТЕВ 46

1105

POTS

092627485

3000 ГР. ВРАЦА УЛ. ХР.БОТЕВ 46

1106

POTS

094601228

3700 ГР. ВИДИН ПЛ. БДИНЦИ 1

1107

POTS

094601353

3700 ГР. ВИДИН ПЛ. БДИНЦИ 1

1108

POTS

096303040

3400 ГР. МОНТАНА БУЛ. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 12

1109

POTS

096303041

3400 ГР. МОНТАНА БУЛ. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 12

1110

POTS

029800631

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

1111

POTS

044622378

8800 ГР. СЛИВЕН УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР

1112

POTS

029806154

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

1113

POTS

029813351

1000 ГР. СОФИЯ УЛ. АЛАБИН 35

1114

POTS

032634254

4000 ГР ПЛОВДИВ УЛ. Ц.ДЮСТАБАНОВ 47

1115

POTS

034445531

4400 ГР. ПАЗАРДЖИК УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 3

1116

POTS

060162276

7700 ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. ПРЕСЛАВ 2

1116

POTS

060165739

7700 ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. ПРЕСЛАВ 2

6117

POTS

060163618

7700 ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. ПРЕСЛАВ 2

1118

DDI

028107600

1000 СОФИЯ ул.АЛАБИН 35


Каталог: docspdf -> OP20122012Files
OP20122012Files -> Наименование на участника
docspdf -> Приложение №1 Списък на копирните машини на днск
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница