Пълно описание и техническо задание за изпълнение на обществената поръчка I. Пълно описаниеДата14.03.2017
Размер227.1 Kb.
#16931
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

 1. Предмет на обществената поръчка

  1. Предметът на обществената поръчка е „Доставка на активно мрежово оборудване“

 2. Цел на обществената поръчката

  1. Тази общественна поръчка има две цели:

 • Доставка, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 13 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис”; 13 бр. „Комутатор за регионален офис ” и 20 бр. „SIP телефон“, съгласно описанието и детайлните технически спецификации дадени по-нататък.

 • Доставка на софтуер и хардуер добавяне на VoIP-TDM шлюз функционалност в 4бр. съществуващи маршрутизатора Cisco 2911, съгласно описанието и детайлните технически спецификации дадени по-нататък.

 • Надграждане (Ъпгрейд) на телефонна централа CallManager и кол център модел UCCX до актуални софтуерни версии, съгласно описанието и детайлните технически спецификации дадени по-нататък.

  1. Доставяната техника е предназначена за доизграждане на VPN мрежата, LAN мрежите в регионалните офиси и LAN мрежата в централното управление.

  2. Към доставката се включват всички необходими дейности, като транспорт, труд и др. по доставяне на техниката в местата за изпълнение на поръчката.

  3. Към инсталирането, конфигурирането и въвеждането в експлоатация се включват всички необходими дейности, като монтаж, части, труд, всички необходими първоначални настройки, конфигурации, тестове и т.н, както и въвеждането в експлоатация на техниката.

  4. Доставената техника трябва да бъде с осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация и за период не по-къс от посочения в техническите спецификации дадени по-долу.

 1. Място на изпълнение

  1. Мястото за изпълнение на поръчката е град София, улица „Елисавета Багряна” № 20, „Бизнес парк София” сграда 11А и регионалните офиси на Агенция по вписванията.

 2. Срок за изпълнение

  1. Поръчката е за еднократно изпълнение в срок до 60 (шейсет) дни от датата на подписване на договора за доставка, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация и продължителност на гаранционния срок според предложението на Участника.

 3. Прогнозна стойност

  1. Максималната прогнозна стойност на тази общественна поръчка е 150 000.00 лв. без включено ДДС.II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 1. Общи изисквания

  1. Участниците следва да направят предложения по позициите, посочени в „Технически спецификации и количества”.

  2. Варианти на горните предложения не се допускат.

  3. Предложената техника трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническите спецификации, посочени в „Технически спецификации и количества”.

  4. Доставяната техника трябва да бъде оригинална, т.е. същата следва да бъде продукт на производителя на съответната марка, за което участниците представят доказателства.

  5. Всички предложени устройства трябва да са нови, неупотребявани, в оригинални фабрични опаковки и да фигурират в актуалната продуктова листа на съответния производител – удостоверява се с декларация от участника.

  6. Предложената техника трябва да бъде в съответствие с международните, европейските и на Република България стандарти за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум – удостоверява се с декларация от съответния производител.

  7. Доставеното оборудване, принадлежности и софтуер да отговорят на всички стандарти в Република България и/или ЕС относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа и т.н. Това да бъде доказано чрез представяне на съответните документи.

  8. Ако законовите изисквания налагат дадено устройство/модул/принадлежност/софтуер да има лиценз за ползване издаден от съответните контролни органи в Република България, то тези лицензи да бъдат представени.

  9. Доставяната техника трябва да бъде окомплектована с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната й работа – удостоверява се с декларация от участника.

  10. Захранването, силовите кабели и кабелните накрайници на силовите кабели да са предвидени за експлоатация и да отговарят на стандартите в Република България – удостоверява се с декларация от участника.

  11. Всички предложени устройства да имат осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация за период не по-къс от посочения в техническите спецификации – удостоверява се с декларация от участника. Гаранцията трябва да включва всички разходи (за резервни части, аксесоари, материали, труд, транспорт и т.н.) за периода на гаранционния срок - трябва изрично да се декларира от участника. Офертата следва да съдържа информация за условията за гаранционно и след гаранционно поддържане.

  12. Сервизното обслужване в рамките на гаранционния срок трябва да се извършва от упълномощен от производителя партньор – доказва се чрез представяне на заверено от производителя копие на актуалния партньорски статут.

  13. Сервизното обслужване в рамките на гаранционния срок трябва да се извършва задължително по местонахождение на техниката - трябва изрично да се декларира от участника. Офертата следва да съдържа информация за сервизните условия и бази на участника.

  14. Устройствата да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) за период не по-къс от посочения в техническите спецификации дадени по-долу. Тази поддръжка да е свободно достъпна от Web сайта на производителя. Web сайтът да поддържа версия на български и/или английски език. Тези обстоятелства да се декларират от участника.

  15. Всички предложени устройства да са комплектовани с необходимия хардуер, модули, кабели, софтуер, лицензи и др., така че да са работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че устройство не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на хардуерен модул, софтуер или лиценз, то съответните елементи трябва да бъдат доставени безплатно – да се декларира изрично от участника.

  16. Към доставените устройствата трябва да има комплектована подробна документация на хартиен и/или електронен носител включваща, както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера включен към съответното устройство. Съпътстващите техниката документация, ръководства за работа и др., да бъдат предоставени на български и/или английски език. Горното да се декларира от участника.

  17. Към предложението на участника да са представени оригинали/копия от техническите каталози/брошури на производителя на български и/или английски език и при възможност връзки към интернет страници където може да се получи техническа информация за предложените модели. От тези материали трябва да се виждат в явен вид основните технически параметри, по които даденото устройство съответства на заложените технически спецификации.

 2. Изисквания към изпълнението

  1. Поръчката е за еднократно изпълнение в срок до 60 (шейсет) дни от датата на подписване на договора за доставка, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация и продължителност на гаранционния срок според предложението на Изпълнителя.

  2. Мястото за изпълнение на поръчката е град София, улица „Елисавета Багряна” № 20, „Бизнес парк София” сграда 11А и регионалните офиси на Агенция по вписванията.

  3. Изпълнителят трябва да достави, инсталира, конфигурира, тества и въведе в експлоатация техниката, както и всички необходими принадлежности и софтуер, съгласно описанието и детайлните технически спецификации по-долу.

  4. Доставките се извършват в работното за Агенция по вписванията време.

  5. Към доставката се включват всички необходими дейности, като транспорт, труд и др. по доставяне на техниката в местата за изпълнение на поръчката.

  6. Опаковането на доставките трябва да бъде съобразено с международните стандарти за транспортиране и да не допуска повреждане или унищожаване на техниката.

  7. Към доставената техника да има комплектована подробна техническа документация на хартиен и/или електронен носител.

  8. Всички разходи: за опаковка, доставка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита и т.н., са за сметка на Изпълнителя.

  9. Извършената доставка се приема с протокол от комисия назначена от Възложителя.

  10. Доставената техника трябва да бъде инсталирана, конфигурирана и въведена в експлоатация, съгласно описанието и детайлните технически спецификации по-долу.

  11. Доставената техника трябва да се монтира в стандартни, 19” сървърни шкафове и трябва да се окомплектова с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната й работа.

  12. Всички разходи: за инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация и др. са за сметка на Изпълнителя.

  13. Извършените инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация се приемат с протокол от комисия назначена от Възложителя.

  14. За доставената техника трябва да е осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация за период не по-къс от посочения в техническите спецификации по-долу.

 3. Други изисквания

  1. Изпълнителят трябва да обучи минимум 2-ма представители на Възложителя за работа с доставената техника.

  2. Всички разходи свързани с обучението са за сметка на Изпълнителя.

  3. Извършеното обучението се удостоверява с протокол от комисия назначена от Възложителя.

  4. Условията на гаранцията да бъдат подробно обяснени.

  5. При изготвяне на офертата се изисква да се посочат партидните номера на всеки компонент включен в предложението - посредством декларация от производителя или участника.
 1. Технически спецификации и количествапозиция

Параметър/

Компонент

Описание/минимални изисквания

Предложено от кандидата

Бележки/ препраткиVPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис – 13бр.Архитектура

Модулна архитектура;

Сигурност

IPSec 3DES/AES; GRE over IPSec. Вграден Firewall

Модули

Вграден хардуерен Cripto Acceleration VPN модул, поддържащ криптоалгоритмите DES, 3DES, AES 128, АES 192 и AES 256

Интерфейси

Вградени поне 3 (три) 10/100/1000 Ethernet порта с възможност за добавяне на 1 (един) SFP порт за директна оптична WAN свързаност.

Възможност за добавяне на 3G HDSPA+/LTE модул за резервиране през мобилна мрежа поддържащ 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz и 2600 MHz.Телефонни интерфейси

Минимум 2 ISDN BRA интерфейса.

Възможност за добавяне на допълнителни телефонни интерфейси:  • Поне един ISDN PRA интерфейс

  • Поне четири аналогови FXS интерфейса

  • Поне два ISDN BRА интерфейса

Слотове

Поне 4 (четири) свободни слота за интерфейсни WAN и телефонни модули.

VoIP кодеци

Поддръжка на поне 32 едновременни VoIP разговора използващи G.711 кодек с възможност за увеличение.

Минимум G.711,G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, G.722, iLBC кодеци.

Поддръжка на Т.38 факс и G.711 Fax Passthrough

DTMF методи – RFC2833, SIP-INFO, SIP-KPML, SIP-NTE DTMF relay

Поддръжка на хардуерно,DSP базирано, транскодиране, трансрейтване и out of band/inband DTMF съвместяване


VoIP сигнализация

Поне SIP RFC 3261, 3262, 3264, 3311, 3711

H.323


H.323-SIP interworking

H.323 и SIP B2B функционалност

Маршрутизиране на обажданията на база calling/called номер и URI dialing.

Политики за манипулация на calling/called номерата.

Манипулация на SIP и SDP хедърите за постигане на съвместимост между различни у-ва.

Call Admision Control
Памет

512MB DRAM и 256MB Flash с възможност за бъдещо разширение до 2 GB DRAM и 8 GB Flash

Производителност – IP Forwarding

Производителност – RFC 2544 базирана производителност от мин. 400 kpps за 64 байтови пакети и минимум 3Gbps агрегирана пропусквателна способност за 1500 байтови пакети.

VPN Производителност

VPN производителност с включен Firewall – минимум 70 Мbps с IPSec 3DES/AES тунел, активиран Firewall и IMIX трафик

Маршрутизиращи протоколи

Подръжка на минимум следните маршрутизиращи протоколи IPv4 и IPv6 – BGP4, iBGP,OSPFv2/v3, RIP, ISIS.

Поддръжка на Multicast маршрутизиране за IPv4 и IPv6 с поддръжка на MSDP, PIM SM/DM, PIM Sparce-Dense mode, Biderectional PIM, Rendezvous point, IGMP snooping.

Поддръжка на изолирани, виртуални, маршрутизиращи таблици.

Редистрибуция на маршрутизираща информация между различни маршрутизиращи протоколи.Функции

Вградена Firewall система с управление на зони.

Многопротоколен селективен bridging между интерфейсите на маршрутизатора

Вграден DHCP сървър

802.1Q VLAN поддръжка на всички мрежови интерфейси.

Динамично изграждане на IPSec тунели между регионалните маршрутизатори при нужда


Протоколи за сигурност

Поддръжка на следните протоколи за автентикация: РАР; СНАР; RADIUS AAA, локална база данни с имена ипароли; LDAP интеграция.

IKE и IKEv2 с поддръжка на Suite-B (RFC4869) алгоритми и гъвкава схема на автентикация – EAP, pre-shared key, username password,QoS

- Поддръжка на HQoS

- Kласифициране на трафика на база 802.1p, IР Precedence/DSCP, DiffServ, Layer 3 и 4 ACL.

- Поставяне на трафика в различни трафични класове и обединяването им в политики.

- Управление на опашките с CBWFQ и LLQ алгоритми и WRED управление на трафика при задръстване

- Traffic Policing, Generic Traffic Shaping (GTS) и Class-based Traffic Shaping;

- Маркиране на трафика.

- Поддръжка на RSVP.

- QoS политики върху VPN тунелните интерфейсиУправление

CLI, SSHv2, Telnet, FTP, TFTP, NTP, SNMPv2/3

Гаранция

Минимум 1 година гаранция включваща - предварителна подмяна на повредено устройство/компонент на следващия работен ден след подаване на заявка. Хардуерният сервиз трябва да се извършва директно от производителя или от негов упълномощен партньор. Предлаганите схема и условия на хардуерния сервиз трябва да е одобрен от производителя на оборудването.

Минимум 1 година достъп до софтуерните ъпдейти и ъпгрейди.

Минимум 1 година достъп до центъра за техническа поддръжка на производителя или до упълномощен партньор.


Комутатор за регионален офис – 13 бр.Архитектура

Комутатор с фиксиран брой портове за 19“ монтаж

Интерфейси

Минимум 24x10/100BaseTX порта, 2x1000BASE-T и два SFP 1GE слота

Производителност

Минимум 15Gbps и 6Mpps за 64 байтови пакети

Стеково свързване

Не се изисква

PoE

802.3af PoE за всеки порт с поне 350W PoE бюджет за целия комутатор.

L2 протоколи

Минимум 250 802.1Q VLAN

Поддръжка на 9018 байтови JumboFrames

IEEE 802.1s и 802.1w

IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP)

IEEE 802.1AB – LLDP, LLDP-MED

Органичаване Broadcast и Multicast трафика за всеки порт

Възможност за копиране на трафик към локален порт – Port Mirroring

Възможност за копиране на трафик към друг комутатор – Remote Port Mirroring

Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 и IPv6 MLD v1/2


Сигурност

IEEE 802.1x идентификация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя.

IEEE 802.1x идентификация и оторизация на устройства по MAC адреси.

Възможност за асоциирането на потребители без 802.1x възможности във предварително определен VLAN

Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x.

Създаване на универсална политика за идентификация за всеки порт с комбиниране на трите метода – 802.1x, MAC адрес и WEB автентикация.

Локална база с потребителски имена и пароли

RADIUS идентификация

RADIUS CoA (RFC 5176)

Листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове.

Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво

Подръжка на SSHv2, Kerberos, и SNMPv3

Изолиране на потребителите от един VLAN - Private VLAN

Динамична ARP инспекция.

DHCP snooping за изграждане на релация MAC-IP адресс

IP source guard

MAC Port security

Защита на BPDU

Защита на Spanning-Tree Root

IGMP филтриране


QoS

Поне 4 пакетни опашки на всеки порт с опашка за приоритетен трафик

802.1p CoS и DSCP класификация на трафика с възможност за маркиране и прекласифициране на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове.

Минимум 4 изходящи пакетни опашки на всеки порт.

Поддържани алгоритми за управление на пакетните опашки – поне SRR и PQ

Поддръжка на Weighted tail drop (WTD) алгоритъм за унищожаване на пакети при задръстване на опашките

Rate limiting на база мрежовите потоци

Не по малко от 60 индивидуални политики за всеки порт


Управление

Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS

Поддръжка на RMON групи history, statistics, alarms, events.

Трасиране на Layer 2

IPv4/v6 ping

DNS

TFTP


NTP

Подръжка на SSHv2 и SNMPv3

Конфигурация в отделен файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во

Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление.
Гаранция

Минимум 1 година гаранция включваща - предварителна подмяна на повредено устройство/компонент на следващия работен ден след подаване на заявка. Хардуерният сервиз трябва да се извършва директно от производителя или от негов упълномощен партньор. Предлаганите схема и условия на хардуерния сервиз трябва да е одобрен от производителя на оборудването.

Минимум 1 година достъп до софтуерните ъпдейти и ъпгрейди.

Минимум 1 година достъп до центъра за техническа поддръжка на производителя или до упълномощен партньор.
9.3

Добавяне на VoIP-TDM шлюз функционалност – 4 бр.Съществуващо оборудване

Маршрутизатор Cisco 2911

Добавяне на телефонни интерфейси и VoIP функционалност

Два ISDN BRA интерфейса с необходимия софтуер и хардуер за облужване на поне 16 едновременни VoIP обаждания с кодек G.711


9.4


SIP телефон20бр.Архитектура

SIP базиран VoIP телефон

Токозахранване

802.3af PoE с възможност за захранване чрез локален адаптер.

Сигурност

802.1x мрежова автентикация на телефона с поддръжка на EAP-TLS и EAP-MD5 методи

Автентикация пред телефоната централа с цифров сертификат X.509

TLS защита на сигнализационната сесия със AES 128 шифроване

AES 128 битово шифроване на гласовия канал (SRTP)Екран

Минимум матричен, монохромен, LCD дисплей със задно осветяване и резолюция от 390x160 или по-добра

Интерфейси

Два 10/100BaseTX порта и вграден комутатор

Общи

SIPv2 (RFC3261) телефонен терминал

Поддръжка на поне четири, софтуерно програмируеми бутона с функции в зависимост от състоянието на телефона.

Поддръжка на минимум 2 телефонни линии изведени на отделни бутони.

Достъп до персонална и системна адресна книга.

Система свободни ръце с пълен дуплекс.

Включване на външна гарнитура слушалка/микрофон с електронно управление на комутатора.

Вграден светлинен индикатор за получена гласова поща

Журнал на обажданията

Възможност за избиране мелодията на звънене от потребителя

Възможност за настройване и запаметяване на силата на звука през слушалката, високоговорящата уредба и силата на звънене

Минимум матричен, монохромен LCD дисплей със задно осветяване и резолюция 390x160 или по-добра.

Гласови кодеци – минимум G.711а/µ, G.729а/ab, iLBC и G.722

LLDP и LLDP-MED за автоматично конфгуриране на гласовия VLAN и управление на PoE захранването от комутаторната мрежа

Потребителско меню на Български език
QoS

Класифициране и маркиране на сигнализациония и гласов трафик със 802.1p и DSCP съгласно наложената политика за осигуряване на QoS във мрежата

Възможност за разделяне на трафиците за глас и данни в различни 802.1Q VLAN мрежи-
Гаранция

Минимум 1 година гаранция включваща - предварителна подмяна на повредено устройство/компонент на следващия работен ден след подаване на заявка. Хардуерният сервиз трябва да се извършва директно от производителя или от негов упълномощен партньор. Предлаганите схема и условия на хардуерния сервиз трябва да е одобрен от производителя на оборудването.

Минимум 1 година достъп до софтуерните ъпдейти и ъпгрейди.

Минимум 1 година достъп до центъра за техническа поддръжка на производителя или до упълномощен партньор.9.5


Ъпгрейд на телефонна централа CallManager и кол център модел UCCXСъществуващо оборудване

Агенция по вписванията използва телефонна централа Call Manager и кол център UCCX производство на Cisco Systems.

Параметрите на системите са както следва: • Call Manager – версия 5.x, клъстер от Publisher и един Subscriber в основния и резервния дейта центрове.

 • 330 телефона, както следва :

  • Модел 7911 – 263 броя

  • Модел 7912 – 37 броя

  • Модел 7921 – 6 броя

  • Модел 7961 – 2 броя

  • Модел IP Communicator - 2 броя

  • Модел Third Party SIP Basic (VoIP адаптери за свързване на факс машини) – 10 броя

 • Брой свободни лицензи – 72 DLU

 • Сървери за Call Manager – два сървера модел MCS7815I2-K9-CMA1

 • Кол център UCCX – версия 4.5 с лиценз за 10 Premium оператора и IVR система с 20 порта

 • Сървери за UCCX – един сървър модел MCS-7816-H3-CCX1

VoIP шлюзове – Cisco 2911 маршрутизатори с ISDN BRI и PRI интерфейси, Към момента Call manager използва 14 VoIP шлюза разположени в част от регионалните офиси на агенцията. VoIP шлюзовете са регистрирани в CallManager с използваето на H.323 протокол

Да се извърши

Да се предложи Надграждане (ъпгрейд) на съществуващите системи CallManager и UCCX до последните версии на продуктите, към датата на предлагане на офертата.

Ъпгрейдът трябва да включва: • Надграждане (ъпгрейд) на софтуерната версия на CallManager до последната версия на продукта, , към датата на предлагане на офертата.

 • Миграция на съществуващите DLU лицензи, използвани и свободни, до Enhanced User Connect License, съгласно лицензионната политика на производителя.

 • Надграждане (Ъпгрейд) на софтуерната версия на UCCX до последната версия на продукта, към датата на предлагане на офертата..

 • Миграция на 5 от съществуващите Premium оперaторски лицензи до 5 Premium лиценза в новата версия на кол център UCCX.

 • Два нови сървъра за инсталиране на новите версии на CallManager и UCCX Предлаганите сървери трябва да са одобрени от производителя на CallManager и UCCX и да осигуряват капацитет от поне 1000 телефона, 20 кол център оператора и 30 IVR порта.

 • Виртуализация на телефонната система и кол центъра върху предложените сървъри.

 • Доставка на 20 нови SIP телефона, съгласно техническите изисквания в точка , както и необходимите лицензи за Call Manager.

 • Миграция на конфигурациите, на CallManager и UCCX, към новите софтуерни версии на продуктите.

 • Миграция на сигнализационния протокол между VoIP шлюзовете и CallManager към SIP.

 • Изработване на план за миграция.
Гаранция

Минимум 1 година гаранция включваща - предварителна подмяна на повредено устройство/компонент на следващия работен ден след подаване на заявка. Хардуерният сервиз трябва да се извършва директно от производителя или от негов упълномощен партньор. Предлаганите схема и условия на хардуерния сервиз трябва да е одобрен от производителя на оборудването.

Минимум 1 година достъп до софтуерните ъпдейти и ъпгрейди.Минимум 1 година достъп до центъра за техническа поддръжка на производителя или до упълномощен партньор.Изисквания относно дейности по инсталиране и интегриране.

Физически монтаж на устройствата в два Data Centers, централния офис и регионалните офиси, съгласно утвърдените практики на Агенция по вписванията

Свързване, конфигуриране, тестване и верификация на работоспособността на връзката между устройствата и мрежата на Агенция по вписванията , както и към публичната телефонна мрежа.

Интегриране на оборудването към съществуващата мрежа на Агенция по вписванията, без функционални прекъсвания на работата. Дасе декларира.

Осигуряване на свързаност на посочени от Агенция по вписванията крайни устройства към новото оборудване

Конфигуриране, функционално тестване и верификация на кол център системата по утвърден с Агенция по вписванията план.

Миграция на конфигурацията, тестване и верификация на новата версия на телефонната централа Call Мanager

Забележка:

 1. Участникът попълва своето предложение в съответното поле в колона „Предложение на Участника”.

 2. Варианти на предложенията на Участника не се допускат.

 3. Предложението на Участника трябва да покрива минималните изисквания посочени в съответното поле в колоната „Минимално изискване на Възложителя”.

 4. В случай на непопълнени полета с предложения на Участника се приема, че предложението не отговаря на минималните изисквания и предложението се отхвърля.Стр. от


Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница