Типова длъжностна характеристика за длъжност учител в детска градинаДата20.09.2023
Размер64 Kb.
#118722
учител дг

ДЕТСКА ГРАДИНА „МАКСИМ ГОРКИ”
гр.Кърджали,ул.“Джебелска“№1,тел.0361 65339


УТВЪРДИЛ:
Директор на ДГ „Максим Горки“
/Поля Стайкова/


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ “УЧИТЕЛ” В ДЕТСКА ГРАДИНА
Шифър: 2341
3321
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предназначение и сфера на действие на длъжностната
характеристика
Настоящата длъжностна характеристика описва функциите на учител в детската градина и определя сферата на компетенции като участник в образователния процес и страна в трудовоправните отношения в рамките на образователната система и конкретната институция. Тя е основа за подписване на трудовия договор и регламентиране на последващите трудовоправни взаимоотношения между учителя и неговия работодател.
2. Основни акценти в длъжностна характеристика
Акцентите в настоящата длъжностна характеристика са свързани с основните ключови фактори, които играят централна роля за резултатната работа на учителя за развитие на човешката личност, възпитание и образование, адекватни на обществените и лични очаквания и потребности.
В този смисъл е разработена и структурата на длъжностната характеристика. Основните изисквания и функции са обособени в отделни групи, отразяващи специфичните аспекти в работата на учителя. Поставен е специален акцент на:
* изискванията към специално-научната подготовка на учителя
* изискванията към педагогическата и психологическа подготовка на учителя
* функциите и ролите на учителя, свързани с овладяването и изграждането на социално и личностно значими знания, умения, отношения и ценности, които трябва да се формират чрез предучилищното възпитание.
Акцентите в длъжностната характеристика са свързани с разбирането за ролите на учителя в контекста на образователната система, които дават възможност и насърчават пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко дете, съобразно неговите собствени възможности, като се гарантира овладяване на знания и умения, което ще позволи пълноценна личностна и социална реализация в едно динамично променящо се общество.
3. Измерване и оценяване на описаните в длъжностната
характеристика изисквания и компетенции
В настоящата длъжностна характеристика са дефинирани изисквания към ролята, функциите и компетенциите на учителя. Измерването и оценяването на равнището на тяхното владеене и изпълнение в определен момент се извършва на базата на КОНКРЕТНИТЕ, ДЕЙСТВАЩИ КЪМ ДАДЕНИЯ МОМЕНТ държавни изисквания в образованието.
4. Изисквания за заемане на длъжността
Общите и специфични изисквания за заемане на длъжността "учител" в детска градина са формулирани в действащия в момента нормативен акт на Министерството на образованието и науката за заемане на длъжността "учител".
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛЯ
1. Специално-научна подготовка и познаване на предметната област
* Владее образователното съдържание по всички предметни области, включени в учебните програми.
* Познава приложните и технологични аспекти на науката в областта на учебните дисциплини, които прилага в предучилищното възпитание.
* Поддържа необходимото ниво на специално-научна подготовка в съответната област, изисквано както към момента на заемане на длъжността, така и в хода на работата.
2. Педагогическа и методическа подготовка
* Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности.
* Умее да свързва образователните цели с процеса на обучение и възпитание и да планира очакваните резултати.
* Владее различни методи за планиране на възпитателно-образователния процес и прилагането на разнообразни образователни материали.
* Владее разнообразни възпитателно-образователни стратегии, интерактивни методи и техники за преподаване и учене.
* Владее разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на постиженията на децата и резултатите от възпитателно-образователния процес.
III. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
1. Планиране. Подготовка на образователния процес
* Планира възпитателно-образователната дейност и прогнозира очакваните резултати.
* Подбира и планира адекватните методи, средства, материали, инструментариум за реализация на конкретна образователна дейност.
* Изготвя месечно и седмично разпределение на учебния материал, съобразно образователните програми и прогнозира очакваните резултати.
* Планира диагностична дейност, свързана с развитието на децата.
* Отразява преподавания материал в задължителната документация.
* Планира взаимодействието с родителите и партньорите в образователната дейност.
* Участва в планирането на дейности на ниво детска градина.
* Планира, обогатява и организира необходимите ресурси, материално-техническа база и учебна среда.
* Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие.
2. Провеждане на възпитателно-образователната работа

* Определя конкретните възпитателно-образователни цели и с оглед на тяхното постигане подбира и използва подходящи образователни стратегии, методи и техники при провеждане на възпитателно-образователния процес, които:


- създават условия за оптимален резултат в конкретната ситуация;
- отговарят на различните образователни потребности на децата, съдействат за максимално развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания;
- окуражават децата да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в образователния процес;
- стимулират дейностния подход в обучението и "ученето чрез правене";
- реализират вътрешнопредметни и интегративни връзки;
- разкриват прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват личния, житейски и познавателен опит и умения на децата;
- осигуряват предпоставки за развитие на детското творчество
* Използва организационни форми на педагогическо взаимодействие, учебно-технически средства и дидактически материали, подходящи за постигане на оптимални резултати.
* Съобразява изискванията с възрастовите особености и индивидуалния темп на развитие на децата и с поставените възпитателно-образователни цели за оптимално развитие на способностите им.
* Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания.
3. Формиране на знания, умения, отношения и ценности в
предучилищна възраст
* Съдейства за формирането на положителни нагласи към ученето като ценност само по себе си и за изграждането на стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот; умения за работа в екип и група; умения за решаване на проблеми, умения за критично мислене.
* Съдейства за изграждането на комуникативни умения и ценностни ориентации за уважение и зачитане индивидуалността и уникалността на отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество.
* Съдейства за формирането на позитивни социални и граждански умения и ценностни ориентации.
* Осигурява пълноценно интегриране на децата съобразно специфичните им образователни потребности.
4. Диагностика на постиженията и развитието на децата
* Установява равнището на развитие на детето и степен на овладяност на образователното съдържание от различните образователни направления на базата на утвърдени образователни изисквания.
* Използва диагностичен инструментариум за установяване готовността на детето за училище.
* Редовно информира родителите за индивидуалния прогрес на детето.
* Използва методи и форми за измерване и оценяване на постиженията на децата и на резултатите от възпитателно-образователната работа, които са адекватни на характера на поставените цели и на планираните за усвояване знания, умения и отношения съобразно възрастовите и психологически особености на децата.
* Оценява резултатността на възпитателно-образователния процес с цел усъвършенстване и постигане на по-добра ефективност при педагогическото взаимодействие.
* Осъществява своевременна помощно-корекционна дейност.
5. Организационни функции
* Организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията към неговата работа, определени в различните нормативни актове и образователни документи.
* Води установената задължителна документация, свързана с неговата дейност.
* Участва в работата на педагогическия съвет, изпълнява решенията на педагогическия съвет; различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на детската градина.
* Отговаря за състоянието и обогатяването на поверената му материално-техническа и учебна база.
6. Опазване живота и здравето на децата
* Носи отговорност за опазване на живота, психическото и физическо състояние на децата по време на учебни занимания и ситуации през работното си време и при други форми и дейности, организирани от детската градина.
* Следи за здравословното състояние на децата и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания.
* Съветва и учи децата за спазването на правилата за безопасност при работа с различни материали и предмети.

  • Обучава децата в спазване на правилата по безопасност и култура на движението

Задължения за съдействиекъм социалната система:
1.1.Лице на което стане известно,че детето се нуждае от закрила,е длъгно незабвно да да уведоми дирекцция „Социално подпомагане“,“Държавнта агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи“-чл.7 от ЗЗД
1.2.Същото задължение има всяко лице,на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност,дори и ако то е обвързано с професионална тайна.
IV. ПРОФЕСИОНАЛНА И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА
* Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете и неговото семейство.
* Не нарушава правата и не накърнява личното достойнство на детето.
* Спазва професионалната и колегиална етика.
* Работи за утвърждаване на възпитателно-образователната работа в детската градина.
V. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА И СПАЗВА:
-Основни нормативни актове, които трябва да познава:
-ЗПУО;/обн.,ДВ,бр.79/13.10.15г. /в сила от 01.08.16г.
-Наредба №5/03.06.16г. За прудучилищното образование;
-Наредба №8/11.08.16г. За информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
- Закона за закрила от дискриминация;
-Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Етичния кодекс на работещите с деца;
-Нормативни актове, документи и учебна документация, свързани с организацията и съдържанието на УВП;
- училищната документация, с която работи;
-Правилника за безопасти условия на възпитание ,обучение и труд в ДГ, Правилника за вътрешен ред в ДГ;Правилник за дейността на ДГ.
-настоящата длъжностна характеристика на длъжността “учител”.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СОЦИАЛНАТА СРЕДА И С ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБКРЪЖЕНИЕ
* Осъществява организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия със:
-децата;
-техните родители;
-децата и възпитатели от същата ДГ;
-управленския и административния персонал в ДГ;
-членовете на Обществения съвет към ДГ;
-експерти от РУО на МОН и МОН;
- специалисти в областта на образованието от Общината и с други представители на местната власт;
-представители на обществени и неправителствени организации;
- висши учебни заведения и институти за повишаване квалификацията на учителите.

  • Получих длъжностната си характерестика и съм запознат с нея.

  • ........................................................................................................ .............................

/трите имена,подпис/ /дата/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница