Том 44-45, свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, София, 2002, стр. 71-72Дата21.04.2017
Размер50.71 Kb.
#19689


Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски"


том 44-45, свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, София, 2002, стр. 71-72

CAD И CIM СИСТЕМИ: СЪСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Атанасиос Папавасилиу
Технически институт

Козани, ГърцияЕмил Гегов
Минно-геоложки университет

“Св. Иван Рилски”

София 1700, България

РЕЗЮМЕ


Докладът разглежда настоящето състояние на системите за компютърно обезпечено конструиране (CAD) и компютърно интегрирано производство (CIM). Пълен анализ на тези системи е представен като се използва голям брой информационни източници. Предложени са някои нови понятия, подходи и методи основани на теория на системите и изкуствен интелект.

ВЪВЕДЕНИЕ

На първо място във веригата от процеси в компютърно интегрираното производство (CIM) стои компютърно обезпеченото конструиране CAD (Computer Aided Design). Това е една определено млада технология, която започна през втората половина на двадесетия век като помощно средство в инженерните дейности. Серия от независими помежду си проекти (1956-59), които започнаха в MIK (Massachusetts Institute of Technology) под името APR - Projekt (автоматични програмирани инструмен­ти), имаха за цел да способстват като инструмент в геометричното представяне на машинните детайли при производството им посредством машини с цифрово програмно управление (NC-Maschine). През 1962 г. се появиха първите интерак­тивни системи за компютърна графика ICG (Interaktive Computer­graphik – System) за двудименсионни обекти и само една година по-късно R.E.Johnson [JOH-63] разшири възможностите на системата SKETCHPAD за тридимен­сионни обекти. С помощта на тази система стана възмож­но перспективното представяне (3D-представяне) на обек­тите върху равнината.


Първите CAD-системи бяха твърде скъпи и се прилагаха само в предприятията на автомобилостроенето и на само­летостроенето. Понастоящем тези системи се прилагат като основен инструмент във всички области на промиш­леността. Те са в основата за повишаване на производи­телността, гъвкавостта и качеството [AUT-91], [HAA-92a], [HYK-90] и др.
Особености на съвременните CAD/CIM системи
А. Информационно осигуряване на проектирането и производството. Информационното осигуряване е стра­тегически фактор в проектирането и производството. Неза­доволителното прогнозиране на желаните от потенциални­те клиенти изисквания към основните технически парамет­ри и качествени показатели на промишлените изделия, съотношение качество/цена и пр. са в основата на разпа­дането на множество фирми и индустриални обединения.
Информационните потоци в ориентираните към потреби­телите CAD/CIM системи обезпечават осъществяването на всички основни производствени процедури:

 • развитие и конструиране (планиране, концепция, проектиране, технология);

 • подготовка на производството (работни планове, NC-програмиране);

 • производство и монтаж (технология, материали, инструменти, поточни линии, мон­тажни линии).


Б. Компютърноориентирано геометрично модели­ране. Прилагат се:

 • 2D–линейни и 3D–линейни модели, които се основават на следните основни елементи: точки, линии и кръгови форми;

 • 3D–равнинни модели, които освен елемен­тите в 2D и 3D–линейните модели включват и повърхнини;

 • 3D–обемни модели, които освен елементите в горните два модела включват и обемни елементи.


В. Компютърноориентиран производствен модел. Най-често моделът има модулна структура със следните моменти: модул Конструиране, модул Планиране, модул Производство, модул Монтаж, модул Себестойност, модул Качествен контрол, модул Продажба. Тези модули се със­тоят от подмодули, в които детайлно се включват редица процедури относно технологията, качеството на материа­лите, данни за използваните инструменти, клас на точност, последователност от манипулации и пр. (параметрични подмодули).
Г. Програмен интерфейс. Данните за моделите и техни­те модули в рамките на една CAD/CIM система се съхраня­ват в кодирана форма посредством база от данни. Форма­тът на тези данни е в зависимост от използваната изчисли­телна архитектура и приложения софтуер. За ускоряване на обема на данните между множеството бази данни на CAD/CIM системите се прилагат двустранни канали (връзки).
Обща оценка на съвременното състояние на CAD/CIM системите

Прогресът в разглежданата област (компютърно обезпе­чено проектиране и производство) е внушителен и намира приложение във всички водещи фирми. Същото се отнася и до възможностите за гъвкавост на производствената номенклатура на изделията. Но в наличните литературни източници все пак липсват някои съществени елементи на съвременните концепции за проектиране: 1. Не се разглеждат въпроси отнасящи се до разработ­ване на варианти в даден проект или конструкция.

 2. Не е ясно доколко разглежданата конструкция съот­ветства на теоретичните възможности за оптималност. Вероятно тези въпроси се решават предварително и извън наличната CAD/CIM система.


Направления за развитие на CAD/CIM системите

По наше мнение е желателно да се разширят интелек­туалните възможности на новите поколения CAD/CIM системи. 1. Възможности за разумно генериране на варианти на проектните решения.

 2. Възможности за многокритериален избор на оптимал­ния вариант.

 3. Възможности за по-точно отчитане на конкретния характер на средата, в която работи обекта на проекти­рането – условия на определеност условия на стохастична среда (риск), условия на неопределеност (размити условия на средата).


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новите поколения CAD/CIM системи трябва по-широко да се основават на методите на теория на системите на методите на многокритериалната оптимизация и на изкуствения интелект.
ЛИТЕРАТУРА

AutoDESK: Autocad Release 11.0 – Benutzerhandbuch. 0.0.: 1991.

Haasis, S.: CATWISEL – Wissensbasierte Unterstutzung der Konstruktion und Fertigungsplannung von Stirnradgetrieben. Dima-die Maschine 46 (1992), N 8, S 65-68.

Hasis, S.: Wissensbasierte CAD-NC-Kopplung-Beispiel Getriebvewellen. VDI-Z 135 (1993), N 8, S 102-109.Held, H.: Jager, K. – W.: Kratz, N.: Scheel, A.: Wissensbasierte Konstruktion von Drehteilen. CAD/CAM – Reprot 9 (1990), N 12, S 65-75.Препоръчана за публикуване от катедра
“Автоматизация на минното производство” на МЕМФ

Каталог: annual -> public html -> 2002
2002 -> Марин Цветков
2002 -> Annual of the University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski"
2002 -> The mineralogical education in bulgaria as exposed in textbooks from the XIX and first half of the XX century
2002 -> Технология на обработка на гранитни материали за единични дебелостенни изделия
2002 -> Юлиян Димитров
2002 -> Пластична зона на срязване и разломи на крехко разрушаване в югозападния склон на златишко-тетевенска планина
2002 -> Том 44-45, свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, София, 2002, стр. 105-108
2002 -> Том 44-45, свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, София, 2002, стр. 73-75
2002 -> Том 45, свитък I, Геология, София, 2002, стр. 69-74 ценни съпътстващи компоненти в състава на българските медно-порфирни находища
2002 -> Задача за две тела (Synge, 1940; Synge, 1960) и е показана тяхната еквивалентност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница