У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерениеДата06.01.2017
Размер270.21 Kb.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение
Възложител: Николай Димитров Йорданов и съсобственик

Адрес за контакти: гр. Бургас, к-с“Славейков”, бл.126, вх.А, ет.3, офис 10

Лице за контакти: Магда Кемурджиева – пълномощник

Телефон: 0885 136 585


Уважаема г-жо Министър,

Уведомяваме Ви, че имаме следното инвестиционно предложение: “Обособяване на шест броя каравани в имоти67800.1.212 и 67800.1.215, местност “Герени”, в землището на гр.Созопол, община Созопол”.


І. Характеристика на инвестиционното предложение:

Настоящото уведомление е в резултат на внесено искане за становище за инвестиционното предложение в РИОСВ – Бургас.

РИОСВ–Бургас с Изх.№7053 и 7054/04.12.2008г. (Приложение), ни уведомява че съгласно чл.93, ал.1, т.5, ал.2 и чл.94, ал.2 от ЗООС /ДВ бр.91/2002г., изм. ДВ бр.77/2005г./ компетентен орган по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното намерение е МОСВ и е необходимо да бъде внесена информация по чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ПМС №59/07.03.2003г., ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/10.01.2006г./ и уведомление, придружено с информация и документация по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Имоти №67800.1.212 и 67800.1.215 попадат в границите на Природна забележителност “Пясъчни дюни между к-г “Градина” и к-г “Златна рибка”.

Имотите, върху които ще се реализира инвестиционното предложение попадат в защитена зона “Бакарлъка”, с код BG 0002077 по Директивата за птиците и в ЗЗ “Плаж Градина-Златна рибка” с код BG 000146 по Директивата за хабитатите.
II. Резюме на предложението:

Със Заповед №Z-1513/12.11.2008г. Кмета на Община Созопол допуска изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №67800.1.212, местност “Герени”, землище гр.Созопол, попадащ по предвижданията на проекта за изменение на ОУП в територия отредена за рекреационни устройствени зони за вилен отдих, с цел промяна предназначението на поземлени имоти, извън граници на населените места за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП да се спазят нормативните изисквания, съгласно ЗУЧК, като за имота в зона “А”, важат следните показатели: Плътност на застрояване – 20%, Кинт –0.5, Н макс. – 6.40 м, озеленяване – 70%, като ½ от площта да е с дървесна растителност.

Със Заповед №Z-1512/12.11.2008г. Кмета на Община Созопол допуска изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №67800.1.215, местност “Герени”, землище гр.Созопол, попадащ по предвижданията на проекта за изменение на ОУП в територия отредена за рекреационни устройствени зони за вилен отдих, с цел промяна предназначението на поземлени имоти, извън граници на населените места за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП да се спазят нормативните изисквания, съгласно ЗУЧК, като за имота в зона “А”, важат следните показатели: Плътност на застрояване – 20%, Кинт –0.5, Н макс. – 6.40 м, озеленяване – 70%, като ½ от площта да е с дървесна растителност.

Съгласно Скица №3899/13.02.2008г. (Приложение) имот №67800.1.212, с площ 2.000 дка, е с начин на трайно ползване “Пасище”.

Съгласно Скица №3901/13.02.2008г. (Приложение) имот №67800.1.215, с площ 0.841 дка, е с начин на трайно ползване “Пасище”.
III. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност:

1. Цялостно инвестиционното намерение в поземления имот:

Инвестиционното предложение е за обособяване на шест каравани с капацитет за 12 човека. Всяка каравана ще е на площ от 15 кв.м. Няма да се ситуират паркоместа.


2. Водоснабдяване

Разглежданите имоти се намират в непосредствена близост до къмпинг “Градина”, който е водоснабден. Водоснабдяването на имотите ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на къмпинга.


3. Канализация

Битово-фекалните води ще постъпват в съществуваща канализация на къмпинга, която ще ги отвежда към ПСОВ Созопол.


4. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Заявеното намерение е свързано с наличие на собствени свободни имоти в близост до околни обекти с развита многогодишна рекреационна дейност. Инвестиционното предложение е за обособяване на шест каравани с капацитет за 12 обитателя.5. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

  1. . Населено място – землището на гр. Созопол;

  2. . Община – Община Созопол;

  3. . Поземлени имоти – №67800.1.212 и 67800.1.215;

  4. . Собственост – частна;

  5. . Близост или засягане на защитени територии

Поземлени имоти №67800.1.212 и №67800.1.215 с обща площ от 2841 кв.м. находящи се в местността “Герени”, землище гр. Созопол, попадат в границите на Природна забележителност “Пясъчни дюни между к-г “Градина” и к-г “Златна рибка” с площ 38.00 хектара. Обявена е със Заповед No.2109 от 20.12.1984г.

Цел на обявяване: Находища на редки видове.

Режим на дейности на природната забележителност:

1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата.

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията.

3. Забранява се паша на домашни животни.

4. Забранява се влизането, лагеруването, преминаването и паркирането на моторни превозни средства.

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата.

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим.

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни.8. Забранява се всякакво строителство.

Поземлени имоти №67800.1.212 и 67800.1.215 са с начин на трайно ползване пасище. В съседните му имоти има изградени рекреационни обекти – хотели. На терена няма нито находища, нито единични екземпляри на редки видове. От естествената флора преобладават троскота (Cynodon dactylon), полския ветрогон (Eryngium campestre), полската паламида (Cirsium arvense), късодръжковия магарешки бодил (Carduus acanthoides), млечката (Euphoriba glareosa), австрийския пелин (Artemisia austriaca), обикновения пчелинок (Marrubium vulgare), пасищния райграс (Lolium perenne) и други рудерални видове. Терена е част от хабитат “Изсъхнали ливади, степи”. В документацията по Чл.8 от ЗБР е посочено, че в района се срещат ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и др. Тези местообитания не са включени в Приложение №1 на ЗБР, а видовете не са сред приоритетните по Приложение №2, към чл.6, ал.1.т.2 на ЗБР.

Ситуирането на шест каравани за сезонно ползване не е свързано с никакво строителство.
6. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на един етап. Срока за реализация е няколко месеца.


7. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа

  1. Разширена информация, на основание параграф 72, ал.1 от ЗБР, относно наличието на видовете предмет на опазване в ЗЗ “Бакърлъка” и ЗЗ “Плаж Градина – Златна рибка”, обитаващи съответния хабитат, в който попада инвестиционното предложение, както и тези които са в съседство;

Инвестиционното предложение попада в защитена зона (ЗЗ) “Бакарлъка” с код BG 0002077 кореспондираща с Директива 79/409 на ЕЕС на съвета на ЕИО и ЗЗ «Плаж Градина-Златна рибка» с код BG 000146, кореспондираща с Директива 92/43 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Целите на опазване на ЗЗ “Бакърлъка” и ЗЗ “Плаж Градина-Златна рибка” са: • Запазване на най-важните местообитания и коридори за мигриращите видове птици в района, както и местообитания на видове птици застрашени на ниво Европейски съюз предмет на опазване в рамките на защитената зона;

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

 • Възстановяване на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3, определени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие: Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), малък воден бик (Ixobrychus minutus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бяла чапла (Egretta alba), ръждива чапла (Ardea purpurea), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), червеногуша гъска (Branta ruficollis), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila pomarina), скален орел (Aquila chrysaetos), орел рибар (Pandion haliaetus), малък орел (Hieraaetus pennatus), орел рибар (Pandion haliaetus), сокол скитник (Falco peregrinus), голяма пъструшка (Porzana porzana), средна пъструшка (Porzana parva), сив жерав (Grus grus), Козодой (Caprimulgus europaeus), земеродно рибарче (Alcedo atthis), синявица (Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), горска чучулига (Lullula arborea), полска бъбрица (Anthus campestris), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), малка черноглава чайка (Larus melanocephalis), речна рибарка (Sterna hirundo), малка чайка (Larus minutus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), Поен лебед (Cygnus cygnus), малък нирец (Mergus albellus), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), червеногърба сврачка (Lanius collurio), червеногуш гмуркач (Gavia stellata), черногуш гмуркач (Gavia arctica), черночела сврачка (Lanius minor), градинска овесарка (Emberiza hortulana).

Видове по чл.6, ал. 1, т. 4: Голям гмурец (Podiceps cristatus), черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), ням лебед (Cygnus olor), кафявоглава потапница (Aythya ferina), качулата потапница (Aythya fuligula), планинска потапница (Aythya marila), среден нирец (Mergus serrator), Голям ястреб (Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), крещалец (Rallus aquaticus), чайка буревестница (Larus canus), обикновена гага (Somateria mollissima), бял ангъч (Tadorna tadorna), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), сребриста булка (Pluvialis squatarola), зеленоножка (Gallinula chloropus), тъмногръд брегобегач (Calidris alpine), обикновен пчелояд (Merops apiaster), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), клопач (Anas clypeata), орко (Falco subbuteo), сива чапла (Ardea cinerea), лиска (Fulica atra), зимно бърне (Anas crecca), фиш (Anas Penelope), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), голям свирец (Numenius arquata), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), малък червеноног водобегач (Tringa totanus), голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

От стандартния формуляр за набиране на данни в рамките на екологичната мрежа „Натура 2000” се вижда, че предмет на опазване в ЗЗ “Плаж Градина-Златна рибка” са следните природни местообитания:

1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

Sandbanks witch are slightly covered by sea water all the time

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода

Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide

1160 Обширни плитки заливи

Large shallow inlets and bays 1. Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна

Reefs

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендимични видове

Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp.

1410 Средиземноморски солени ливади

Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritime)

2110 Зараждащи се подвижни дюни

Embryonic shifting dunes


 1. Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица

Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes)

2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)

Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes)


 1. Влажни понижения между дюните

Humid dune slacks

Бозайници:

Мишевиден сънливец/Myomimus roachi

Пъстър пор/Vormela peregusna

Земноводни и влечуги:

Ивичест смок/Elaphe quatuorlineata

Обикновена блатна костенурка/Emys orbicularis

Леопардов смок/Elaphe situla

Шипобедрена костенурка/Testudo graeca

Шипоопашата костенурка/Testudo hermanni

Голям гребенест тритон/Triturus karelinii

Риби:

Alosa immaculata

* Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС
 • Местоположение на предвижданото/ите ИП спрямо защитената зона или нейни ключовите местообитания в ЗЗ.- - местоположение на разглежданата територия

Фиг. 1. Защитена зона ЗЗ “Бакърлъка” с код BG 0002077


- местоположение на разглежданата територия

Фиг. 2. Защитена зона ЗЗ “Плаж Градина-Златна рибка” с код BG 000146 • Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на потенциално защитената зона с оглед нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки, геоложки промени и т. н.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията;

Разглежданата територия е земеделска земя с начин на трайно ползване – пасище. На терeна от естествената флора преобладават троскота (Cynodon dactylon), полския ветрогон (Eryngium campestre), полската паламида (Cirsium arvense), късодръжковия магарешки бодил (Carduus acanthoides), млечката (Euphoriba glareosa), австрийския пелин (Artemisia austriaca), обикновения пчелинок (Marrubium vulgare), пасищния райграс (Lolium perenne) и други рудерални видове. В контактните зони преобладава рудерална растителност.

От предоставената документация за класовете хабитати и процентното им покритие става ясно, че разглежданите имоти попадат в клас хабитати “Изсъхнали ливади, степи” и «Пустоши, шубраци» с покритие 6%. В документацията е посочено, че в района се срещат ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и др. Тези местообитания не са включени в Приложение №1 на ЗБР, а видовете не са сред приоритетните по Приложение №2, към чл.6, ал.1.т.2 на ЗБР.

Общата площ на хабитати “Изсъхнали ливади, степи” и «Пустоши, шубраци” е около 2010.3 ха, а на разглежданите имоти 2.841 дка, което представлява около 0.01%.

Не се предвижда ново озеленяване на терена и внасянето на специални растителни видове и използване на изкуствени препарати за растителна защита и почвени обогатители.

Планираната територия е с площ 2.841 дка, а ЗЗ “Бакърлъка” с код BG 0002077 е с площ 33505.48 ха, а ЗЗ “Плаж Градина-Златна рибка” с код BG 000146 – 1153.12 ха, т.е. представлява 0.0008% от защитена зона “Бакърлъка” и 0.02% от ЗЗ “Плаж Градина-Златна рибка”.

Поради малката площ на терена и липсата на строителни работи, реализирането на ИП няма да окаже съществено въздействие върху структурата на защитената зона.

Отделни сведения за разпространението на бозайниците в Странджа планина може да бъдат намерени в публикациите на Пешев, Попов (2004), Попов, Седефчов (2003) и Михайлов, Стоянов (2001). Според посочените източници районът на инвестиционното намерение попада в ареала на най-обикновените и многобройни бозайници като таралежа (Erinaceus concolor), обикновената горска мишка (Sylvaemus sylvaticus), дивия заек (Lepus europaeus, чакала (Canis aureus), дивата свиня (Sus scrofa) и др. Района не е местообитание на редки и защитени животински видове.

Потенциалното за защита «Натура 2000» място «Бакърлъка» е предложено в съответствие с Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност за защита на дивите птици. По време на есенна и пролетна миграция, над района на имотите, се наблюдават да прелитат видове включени в Приложение 1 на Директива 79/409 – видове които са обект на специални природозащитни мерки, а именно: розов пеликан, черен щъркел, бял щъркел, осояд, черна каня (Milvus migrans), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел, белоопашат мишелов (Buteo rufinus). От тях, в разглежданите имоти, не гнездят нито един вид. Тези птици преминават транзитно, на голяма височина над района и осъществяването на инвестиционното предложение в имотите, както в етап строителство така и в етап експлоатация на обекта, няма да попречи на ритъма на тяхната миграционна активност.

В района се срещат следните видове птици: кос (Turdus merula), поен дрозд (Turdus philomelos), южен славей (Luscinia megarhynchos), северен славей (Luscinia luscinia), червеногърба сврачка, черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), голямо белогушо коприварче (Sylvia communis), сива мухоловка (Muscicapa striata), червеногръдка (Erithacus rubecula), сива врана (Corvus cornix), сврака (Pica pica), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), авлига (Oriolus oriolus), голям синигер (Parus major), син синигер (Parus caeruleus), домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче(Passer montanus), чинка (Fringilla coelebs), зеленика (Carduelis chloris) и щиглец (Carduelis carduelis). Повечето от тези видове птици са регистрирани по време на пролетната и есенната миграция и незначителна част от тях се размножават в района. От тези птици, в имотите не гнезди нито един вид.

Местоположението на инвестиционното предложение в урбанизиран район, в съседство с къмпинг и хотели и до пътна артерия Бургас – Созопол, не предлага подходящи условия за нощуване, почивка, хранене или набиране на височина от реещи се птици.

От посочените в стандартния формуляр от документацията по чл.8, ал.1 от ЗБР, видове птици, нито един не гнезди на терена. Широкият района е възможен биотоп за гнездене на следните видове посочени в стандартния формуляр:


Вид


Природозащитен статусБрой гнездещи двойки в защитената зона

Възможен брой гн. двойки в района на инвестиционното предложение

Galerida cristata

Прил. 3 на ЗБР

23-155 p

1

Alauda arvensis

Прил. 3 на ЗБР

170-640 p

1

Miliaria calandra

Прил. 3 на ЗБР

180-1770 p

1

Както се вижда от таблицата, в района е възможно да гнездят само 3 вида, широко разпространени и многобройни в цялата страна. Те заемат пренебрежимо малък процент от гнездещите им популации в защитените зони, поради което експлоатацията на караваната да повлияе съществено върху защитените зони. Всички птици, които се срещат в района са класифицирани в клас “А” като размер и плътност на популацията, клас “А” – “отлично опазване”, клас “С” – “не изолирана популация в широк обхват на разпространение” и цялостната оценка за популациите е също клас – “А”.

На терена не са наблюдавани концентрации от водолюбиви птици. Не се очаква негативно въздействие върху зимуващите водолюбиви птици в тази част от Черноморското крайбрежие. Подходящите местообитания за водолюбиви птици, като блато «Алепу» са сравнително отдалечени от терена на инвестиционното предложение.

Не съществува вероятност някой от видовете, предмет на опазване в защитените зони да престане да я обитава в резултат от реализирането на ИП. Не може да се очаква да настъпи нарушаване на видовия състав.

Инвестиционното предложение няма да окаже негативен ефект върху нощуващите ята от щъркели, които преминават по тази миграционна магистрала, предвид твърде малката част, която теренът на инвестиционното предложение заема и неподходящите условия за обитаване.

Тъй като и досега терена е използван за нерегламентирано къмпингуване и с настоящото инвестиционно предложение не се предвижда строителство целостта на защитените зони, тяхната структура, функции и природозащитни цели няма да бъдат нарушени. Няма да бъдат унищожени ценни местообитания, обект на специална защита, няма да бъдат обезпокоявани и видовете птици, включени в Приложение 1 на Директивата за птиците 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност.


Вид и степен на въздействие на ИП върху предмета и целите на ЗЗ:

Вид на въздействието

Описание на въздействието

Степен на въздействие

малка

<0.5%

средна

0.5-1%


голяма

>1%


Степен на засегнатост на ЗЗ от ИП

Планираната територия е с площ 2.841 дка, а ЗЗ “Бакърлъка” с код BG 0002077 е с площ 33505.48 ха, а ЗЗ “Плаж Градина-Златна рибка” с код BG 000146 – 1153.12 ха т.е. представляват 0.0008% от защитена зона “Бакърлъка” и 0.02% от ЗЗ “Плаж Градина-Златна рибка”.

Степен на засегнатост на ЗЗ от съседни ИП

Общата площ на местността “Герени” е около 300 дка и представлява 0.09% от територията на ЗЗ “Бакарлъка”. Ефективно заетата площ от монтажа на караваните е 90 кв.м, което от своя страна представлява 0.0002% от тази територия.

% загубена площ от местообитания

Общата площ на хабитати “Изсъхнали ливади, степи” и «Пустоши, шубраци” е около 2010.3 ха, а на разглежданите имоти 2.841 дка, което представлява около 0.01%.

Засегнати видове предмет на опазване от всички такива в ЗЗ

Не се очаква засягане на видове предмет на опазване.


Оценката за степента на въздействие върху типове природни местообитания и популации на видове е обобщена в следващата матрица:

Степен на въздействия върху типове природни местообитания

Степен на въздействия върху место-обитания и популации на видовете - предмет на опазване

Степен на въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони

Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки

ДА/НЕ


Наличие на алтернативни решения и възможности за промени на ППП/ИП
ДА/НЕ

Наличие на причини от първостепенен обще-ствен инте-рес за реали-зирането на ППП/ИП

Да/Не


Предложени компенсиращи мерки

ДА/НЕ


ниска

ниска

ниска

да

не

не

да

Обекта не съдържа дейности, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитените зони. Не се предвижда ново строителство. Третирането на отпадъците и отпадъчните води ще става в съответствие със ЗУО и ЗВ и не съдържа потенциал за негативно въздействие върху характерните за защитените зони видове.

Допълнителното натоварване, с 12 човека обитатели, на тази урбанизирана територия, няма да доведе до промяна в съществуващите условия на средата и от там до негативно въздействие върху защитените зони.

Изводи от оценката:


 • С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква загуба на местообитания. Ще бъдат частично засегнати местообитания без висока консервационна стойност.

 • Не се очаква фрагментация на местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

 • Броят на възможно гнездещите двойки в района на инвестиционното предложение е пренебрежимо малък в сравнение с общата гнездова численост на птиците в защитените зони, поради което не се очаква съществено негативно въздействие от монтажа и обитаването на обекта върху птиците и техните местообитания, предмет на опазване на защитените зони.

 • Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши нормалния ход на миграцията на реещите се птици.

 • Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе и върху зимуването на водолюбивите птици в тази част от Черноморското крайбрежие.

 • Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе съществено и върху останалите групи гръбначни животни – бозайници, земноводни и влечуги.

 • Инвестиционното предложение не е в противоречие с режим на дейности на природна забележителност “Пясъчни дюни между к-г “Градина” и к-г “Златна рибка””, т.к. не се предвижда никакво строителство.

 • Инвестиционното предложение не е в противоречие с предмета и целите на опазване на защитените зони. Развитието на природосъобразен туризъм при предвиждане на мерки за предотвратяване и минимизиране на негативни въздействия върху средата е напълно съвместимо с предназначението на защитените зони.

 • Реализирането на инвестиционното намерение е допустимо при прилагане на мерки за предотвратяване и минимизиране на негативни въздействия върху видовете, обитаващи защитените зони.


Мерки и условия, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху потенциално защитената зона

 • Организирано третиране на БО, съгласно ЗУО;

 • Запознаване на обитателите, че района е защитена зона и могат да се срещнат животински видове с природозащитен статус, както и с необходимостта от тяхното опазване;

 • Спазване на правилата за противопожарна безопасност;

8. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Транспортният и пешеходен подход до имотите е осигурен от съществуващата пътна мрежа.


ІV. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Големината на поземлените имоти – 2841 кв.м. и предвидените за обособяване шест каравани на площ от 90 кв.м., гарантира свободна площ от 2751 кв.м. Няма да се извършва строителство. При експлоатация на обекта ще се използват – питейна вода, електроенергия, плаж и море. Питейната вода и електроенергията ще се ползват след сключване на договор с експлоатационните дружества, а именно – “ВиК”-ЕАД и Енергоразпределение. По време на монтажа на караваните няма да се унищожава трайна растителност.V. Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за района. Използваната система за събиране на БО в Община Созопол е несменяеми съдове. Количеството БО, което се очаква от обекта ще бъде извозвано и депонирано на регионално депо.

Строителни отпадъци няма да се генерират.

VІ. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение

Одобряването на инвестиционното предложение ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон.VІІ. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно). Обхват на въздействието (географски район, брой на засегнатото население/местообитания /видове). Вероятност на поява на въздействието. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. Мерки, включени в инвестиционното предложение за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия:

МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение

Въздействие


Вероятност на поява на въздействието1

Териториален обхват на въздействието2

Вид на въздействието

Степен на въздействието3


Характеристика на въздействието

Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателно въздействие

Честота4


Продължи-

телност5

Кумулатив-

ност

Положително/ отрицателно

Пряко/ непряко

По време на експлоатация

1.1. Върху въздуха

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.2.Върху водите


не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Върху земните недра

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Върху почвата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.5. Върху флората фауната и ЗПТ

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.6.Върху ландшафта


не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.7. Върху паметници на културата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.8. От генериране на отпадъци

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.9. От вредни физични фактори

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.10. Върху населението

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-


1 Очаква се, не се очаква

2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката

3 Ниска, средна, висока

4 Постоянно, временно

5 Краткотрайно, средно или дълготрайно

Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително отрицателно въздействие; Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие

VІІІ.Трансграничен характер на въздействията – НЕ
ІХ. Приложения:

 • Писмо Изх.№7053/04.12.2008г. от РИОСВ-Бургас;

 • Писмо Изх.№7054/04.12.2008г. от РИОСВ-Бургас;

 • Скица №3899/13.02.2008г. с координатни точки на имот с номер 67800.1.212, местност “Герени”, в землището на гр.Созопол, М 1:1000;

 • Скица №3901/13.02.2008г. с координатни точки на имот с номер 67800.1.215, местност “Герени”, в землището на гр.Созопол, М 1:500;

 • Заповед №Z-1512/12.11.2008г. от Кмета на Община Созопол;

 • Заповед №Z-1513/12.11.2008г. от Кмета на Община Созопол;

 • Пълномощно на Магда Димитрова Кемурджиива с Рег.№5791/23.09.2008г.;

 • Пълномощно на Магда Димитрова Кемурджиива с Рег.№5792/23.09.2008г.;

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имот с №199, том І, дело №617/2002г.;

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имот с №201, том ІІ, дело №118/2002г.;

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имот с №117, том ІХ, дело №1560/2007г.;

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имот с №118, том ІХ, дело №1561/2007г.

 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имот с №113, том ІХ, дело №1556/2007г.;

 • Обява във вестник “Бургас Днес и Утре;

 • Картен материал с означено местоположението на територията.


Възложител:...............................

Магда Кемурджиева

/пълномощник/


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница