„Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“Дата15.10.2018
Размер40.94 Kb.
#87793

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на “ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, с. Чарково, община Габрово за инвестиционно предложение за „Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“ с местоположение - в ПИ№81904.28.113, землище Чарково, община Габрово, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Габрово и кметство с. Чарково и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:


  1. По отношение на изискванията за екологична оценка (ЕО) по Глава шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

От представената информация в уведомлението за ИП, може да се обобщи следното:

Инвестиционното предложение обхваща съществуващи сгради в границите на ПИ№81904.28.113, землище Чарково, община Габрово със съответни номера - Д 9 и Д 12.

Технологичният процес се извършва в следната последователност, в съответствие с одобрени оперативни практики (ОП и анализи на опасностите на процесите) АОП:

- Получените касетъчни боеприпаси се идентифицират, транспортират до участък Д 9 и се поставят в обособената зона;

- Работниците внасят един сандък с касетъчни боеприпаси в работния участък.

- Всеки един касетъчен боеприпас се разопакова (отделяне на първична опаковка – плает и дървен сандък). Върху работна маса се отделя вторична опаковка на боеприпаса (картоенен тубус) и матателния заряд (черен барут);

- Отделяне/демонтаж на взривателя и опашната част от корпуса на боеприпаса;

- Разкопчаване и изваждане/отделяне на касетъчни елементи от корпуса на боеприпаса;

- Предаване на обезопасени (с обвит взривател) касетъчни елементи в сграда Д 12 за отделяне на взривното вещество хексоген на бормашина с дистанционен контрол под вода;

- Обезопасен касетъчен елемент се внася в бронекабина и се поставя в тричелюстният патронник с взривателя в центриращата втулка и се затяга с ключ;

- С помощта на двете ръкохватки за ръчно подаване се подава инструмента до съприкосновение с изделието и те се придвижат в положение на заключване за автоматично подаване;

- Работника излиза от бронекабината и затваря сигурно вратата;

- Машината се пуска от пулта за управление и касетъчния елемент се разстъргва;

- Работника влиза в бронекабината и маха от машината разстъргания касетъчен елеменит и го поставя в сандък;

Капацитетът на обработване е максимум 2 касетъчни елемента едновременно.

Обшата застроена площ на сграда Д 9 е 63,04 м2, а на сграда Д 12 е 240,57 м2.

За реализиране на ИП се предвижда използване на вече съществуваща водоснабдителна и канализационни мрежи.

Водоснабдяването е осигурено от собствен, подземен водоизточник – КИ „Чочов извор – Максам България - Чарково“. Водоползването е регламентирано с Разрешително № 11510386/ 01.09.2009 г. за водовземане от подземни води от БДДР – Плевен.

При реализиране на ИП се предвижда да се отделят минимални количества отпадъчни санитарно - битови отпадъчни води, които ще се заустват в съществуващата към цеха септична яма. От технологичните процеси не се образуват отпадъчни води.

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура, защото сгради Д 9 и Д 12 са част от функциониращ цех за демилитаризация на боеприпаси.

ИП обхваща съществуваща производствена сграда Д12 и Д9, които са част Цех за демилитаризация на боеприпаси разположен в ПИ№81904.28.113, землище Чарково, община Габрово. ИП предвижда унищожаване на касетъчни боеприпаси и е поименно изброено в обхвата на т. 11, буква „з” – „предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или унищожаване на взривни вещества и изделия от тях на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имотът, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000399 “Българка” за опазване на птиците по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-848/08.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, (обн. ДВ, бр. 104/2013 г.). и BG0000399 “Българка” за опазване на местообитанията по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 22.12.2017 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница