ДО: г-н Бойко Борисов Премиер Република България г-н Цветан Цветанов Вицепремиер Република България г-н Симеон Дянков Вицепремиер Република България копие доДата25.02.2018
Размер77.83 Kb.
#59036
ДО: Г-н Бойко Борисов

Премиер


Република България
Г-н Цветан Цветанов

Вицепремиер

Република България
Г-н Симеон Дянков

Вицепремиер

Република България
КОПИЕ ДО: Г-н Тотьо Младенов

Министър

МТСП
Г-н Сергей Игнатов

Министър

МОМН
Д-р Анна Мария Борисова

Министър


МЗ
Г-жа Маргарита Попова

Министър


МП
Г-н Гиньо Ганев

Омбудсман

Република България
Г-жа Цецка Цачева

Председател

Народно събрание
Г-н Огнян Стоичков

Председател

Комисия по образование, наука и въпросите на децата,

младежта и спорта


Г-жа Искра Фидосова

Г-н Красимир Велчев

Г-н Тодор Димитров

Съпредседатели на ПП ГЕРБ

София, 27 юли 2010

Относно: предложение за трансформиране на Държавната агенция за закрила на детето в Комисия към Народното събрание
Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Цветанов,Уважаеми г-н Дянков,
Обръщаме се към вас във връзка с предложението на Съвета за административна реформа, одобрено на заседание на Министерски съвет на 21 юли 2010 г. за трансформиране на Държавната агенция за закрила на детето в Комисия към Народното събрание.
В качеството си на експерти и неправителствени организации с дългогодишен практически опит в работата с деца и семейства, категорично се обявяваме срещу това предложение.
Детските политики и правата на децата са тема, която изисква интегрирана коплексна политика и решения на съществуващите и търпящи неотложно решение проблеми като деинституционализацията, детската бедност, въвеждане на стандарти за ранно детско развитие и други.
Създаването на Държавната агенция за закрила на детето бе продиктувано от необходимостта да се преодолее разпокъсаността в грижите за децата, да се разработват политики за тяхната закрила, да се контролира и координира дейността на всички органи в системата за закрила от специализиран орган, и не на последно място – от острата потребност да се повиши капацитета и ангажимента на местните власти при изпълнението на тяхната пряка работа.
Със заповед № РД01-335/23.04.2010 г. на министър Тотьо Младенов е сформирана междуведомствена работна група за разработване на проект на нормативни промени в областта на политиките за децата и семейството. Един от ключовите изводи на членовете на работната група, включен в концепцията за нормативни промени, изпратена до всички членове на групата на 22 юли, е укрепване капацитета на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на правомощия, значение в структурата на изпълнителната власт и ефективност.
В тази посока са и заключителните препоръки на Комитета по правата на детето към ООН, направени при разглеждане на втория периодичен доклад на България (CRC/C/BGR/2) по време на своето заседание 1342 от 6 юни 2008 година по отношение мандата на агенцията: „Комитетът препоръчва държавата да обмисли създаването на единен механизъм за цялостна координация, мониторинг и оценка на всички дейности, свързани с прилагането на Конвенцията (това може да е ДАЗД). На този координиращ орган следва да бъде предоставен подходящ мандат и да се обезпечи с достатъчно финансов и човешки ресурс, за да осъществява ефективно правомощията си.”
Предложението за трансформиране на Държавната агенция за закрила на детето в комисия към Народното събрание няма да отговори на очакванията за пълно прилагане на Конвенцията, които са насочени към интегриране на политиките за закрила на детето; кохерентност на нормативната база и решимост в тяхното изпълнение.
Считаме, че функциите и ролята на Държавната агенция за закрила на детето трябва да бъдат разглеждани като част от цялостна концепция за реформа в структурите, които отговарят за децата и семействата и е част от задачата на сформираната работна група. Това включва преосмисляне на правомощията, ролята и мястото в административно-функционално отношение на Агенцията за социално подпомагане и Отделите за закрила на детето, които са част от тази структура; Централната и Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ролята на местните власти.
Според нас, съществена и смислена реформа, която цели решаване на ключовите проблеми в системата, насочена към грижа за децата, и която е в съответствие с добрите европейски практики, изисква достатъчно време и ресурси за анализи и внимателна преценка на различните възможности.
В тази връзка, ние апелираме да не се взимат бързи решения, които да водят до временно намаляване на разходите, но не влияят на ефективността на политиките за децата и семействата.
Срокът за предложения за промени от страна на междуведомствената работна група за разработване на проект на нормативни промени в областта на политиките за децата и семейството, в която участват и представители на гражданското общество, е до 15 ноември. Считаме, че това е един подходящ и реалистичен срок, в който различните варианти могат да бъдат обсъдени и да се вземе решение в най-добрия интерес на децата и семействата в България.
Вярваме, че на база на дългогодишния си практически опит, достъпа ни до експерти и ресурси за анализи и оценки, можем да подкрепим усилията на правителството за развиването на една успешна, реформаторска и модерна политика.
С уважение,

Георги Богданов

Изпълнителен директор

Национална мрежа за децатаСписък на организации, подкрепили писмото


 1. Национална мрежа за децата

 2. Движение на българските майки

 3. Национален алианс “Усмихни се с мен”

 4. Международна социална служба

 5. Български хелзински комитет

 6. БАЛИЗ

 7. Асоциация „Родители”

 8. Фондация „Пайдея”

 9. Институт по социални дейности и практики

 10. Клуб на НСО – Търговище

 11. Фондация „Шам” – Монтана

 12. Фондация „За нашите деца”

 13. БНК „Заедно за децата”

 14. Фондация „ПИК”

 15. Българска тренировъчна централа

 16. Център за психосоциална подкрепа

 17. УН на ОУ „Христо Ботев” – Търнава

 18. РН на ЦДГ „Калина” – Дупница

 19. Читалище „Възродена искра” - Казанлък

 20. Сдружение „Общество за всички”

 21. Сдружение „Надежда за добро бъдеще” - Силистра

 22. Проект „Права на човека” - София

 23. Сдружение „Екомисия 21 век” - Ловеч

 24. Сдружение „Деца и семейства” – Хасково

 25. Сдружение „Дете и пространство” - София

 26. Фондация „Социални практики в общността”

 27. Сдружение „Междуетническо партньорство” – Варна

 28. Сдружение „1 юни” –Бяла Слатина

 29. Асоциация „Голям брат, голяма сестра – България”

 30. Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” - Казанлък

 31. Сдружение „ФИЦЕ – България”

 32. Фондация „Бъдеще” – Ракитово

 33. Фондация „Карин дом” – Варна

 34. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

 35. Фондация „Надежда за малките”

 36. Национален Алианс за работа с доброволци

 37. Асоциация „ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие”

 38. Фондация „Център Надя”

 39. Фондация „Здраве и социално развитие”

 40. Сдружение „Самаряни”

 41. Фондация „ЕКИП”

 42. Сдружение „Свят без граници”

 43. Сдружение „АМАЛИПЕ” – Велико Търново

 44. Фондация „Сийдър”

 45. Сдружение „За един по-добър живот” – Челопеч

 46. Фондация „Партньори-България”

 47. „Инициатива за развитие – Кърджали решава”

 48. Сдружение „Детелини” - Чирпан

 49. Сдружение „Център за приобщаващо образование”

 50. „Обществен съвет по образование” – Гоце Делчев

 51. Сдружение „Дом на науката и техниката” – Враца

 52. Сдружение „Естествено”

 53. Сдружение „Верният настойник” – Бургас

 54. Сдружение „Еквилибриум” – Русе

 55. Сдружение „SOS Детски селища – България”

 56. Фондация „Подари усмивка” - Димитровград

 57. Лайънс клуб Кибер Витоша нет

 58. Сдружение „Фрийрън България”

 59. „Обществен съвет по образование” - Берковица

 60. Фондация „Радост за нашите деца”- Варна

 61. „Клуб Отворено Общество – Русе”

 62. Сдружение „Развитие” – Ракитово

 63. Национален алианс за социална отговорност

 64. Плевенски обществен фонд “Читалища”

 65. Фондация “Ръка за помощ” – Добрич

 66. Фондация за децата в риск по света

 67. Българска асоциация на осиновените и осиновителите

 68. Фондация П.У.Л.С.

 69. Фондация „Стъпка за България”

 70. Сдружение „Деца и юноши”

 71. Сдружение „Театър Цвете”

 72. Фондация „Приятели 2006”

 73. Сдружение "Свети Арахнгел Михаил 2002" Асеновград

 74. Сдружение "Избор" - Банско

 75. Сдружение "БАЛИЗ - Благоевград"

 76. РСПЛУФПУ "Св.Иван Рилски" Бургас

 77. Сдружение "БАЛИЗ - Бяла"

 78. Сдружение "1ви юни" Бяла Слатина

 79. Сдружение "Семеен център "Чайка" Варна

 80. Сдружение “Виктория 04” Велико Търново

 81. БАЛИЗ – Велинград

 82. РДПЛУЗ Видин

 83. СПЛИЗ "Зорница" Враца

 84. Сдружение "Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения" Габрово

 85. Сдружение за подкрепа на лица с увреждания "Приятели" - БАЛИЗ Горна Оряховица

 86. Сдружение "Вяра" Гоце Делчев

 87. Дружество за подпомагане на лицата с интелектуални затруднения "Усмивка" Димитровград

 88. Сдружение "Св.Николай Чудотворец" Добрич

 89. Дружество за умствено и психически увредени лица – Дряново

 90. Сдружение "Гражданско общество" Елена

 91. Сдружение "Лъч" Карнобат

 92. Сдружение "Перперикон-Кърджали" Кърджали

 93. Сдружение БАЛИЗ-Кюстендил"

 94. Сдружение "Закрила" Ловеч

 95. Фондация "Развитие" Лом

 96. Сдружение "Бъдеще за всеки" Монтана

 97. Сдружение "Егида" Пазарджик

 98. Сдружение "В помощ на хора с увреждания" Павликени

 99. Асоциация на лица с интелектуални затруднения "Вяра, Надежда, Любов" Перник

 100. Сдружение "БАЛИЗ - Петрич"

 101. БАЛИЗ – Плевен

 102. Сдружение "Паралелен свят" Пловдив

 103. Сдружение за лица с интелектуални затруднения "Шанс" Разлог

 104. "БАЛИЗ - Ракитово"

 105. РАЛИЗ – Русе

 106. Сдружение с нестопанска цел „Довери ми се” - Самоков

 107. Сдружение "Алтернатива" Сандански

 108. Сдружение "ВИП - Всички искаме промяна" Севлиево

 109. БАЛИЗ – Симитли

 110. Дружество за подкрепа на деца и лица с умствени, физически и сензорни увреждания "Свети Стилиян Детепазител" Сливен

 111. Сдружение "Звънче" Смолян

 112. Сдружение на родители на деца с ментални и физически увреждания „Бъдеще 2002” Сопот

 113. Асоциация "Аутизъм" София

 114. Сдружение "Съпричастие" София

 115. Сдружение "Света София" София

 116. Помощно училище интернат "Васил Левски" Средец

 117. Сдружение с нестопанска цел "Филаделфия 2002" Стара Загора

 118. Сдружение "Нов избор" Стражица

 119. Сдружение "Равенство" Тетевен

 120. Сдружение СИЛФИЗ Троян

 121. Сдружение "Закрила, обич и вяра" Търговище

 122. Сдружение "Свети Георги" Хаджидимово

 123. Сдружение "Марина" Хасково

 124. Сдружение "Независим живот" Шумен

 125. Сдружение "Милосърдие” Ямбол

 126. Сдружение „Свети Мина” – гр. Добрич

 127. Фондация на родители на деца от аутистичния спектър „Стъпка за невидимите деца на България”

 128. Национален алианс по приемна грижа

 129. Фондация „СЕГА”

 130. Фондация “Детски правен център – България”

Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница