Утвърдил: милка аладжова директор на оу „Христо Никифоров“Дата09.01.2018
Размер245.94 Kb.
#42444
ТипАнализОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“
гр. Ловеч тел. 068/600-969

ул. „Търговска“ №80 тел. 068/520-660

www.daskalo.com/nikiforov/ E-mail: h.nikiforov@abv.bg


УТВЪРДИЛ:

МИЛКА АЛАДЖОВА

ДИРЕКТОР на ОУ „Христо Никифоров“

С Т Р А Т Е Г И ЯЗА РАЗВИТИЕ НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО НИКИФОРОВ” ГР. ЛОВЕЧ

за периода от 2016/2017 учебна година

до 2020 /2021 учебна година


Съдържание:


 1. Увод

 2. Референтни документи

 3. Анализ на факторите на вътрешната среда

 4. Анализ на факторите на външната среда

 5. SWOT анализ

 6. Мисия

 7. Визия

 8. Стратегически цели

 9. Подцели

10.Дейности за реализирани на целите

11.Прогнозен брой ученици, класове и паралелки

12.Заключение

Личността на учещото се дете е нашето бъдеще и то се нуждае от усилията на учителя да вникне в нея.

(М. Хайдегер)


 1. Увод

Стратегията за развитие на ОУ „Хр. Никифоров“ − гр. Ловеч за периода 2016– 2020 година се основава на принципите и насоките на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредбите на МОН, Указания и други нормативни документи в системата на средното образование, приоритетите на МОН и на РУО – Ловеч и Община –Ловеч , на спецификата на училището и изградения вътрешен ред, регламентиран както с държавните нормативни документи, така и с Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния трудов ред, заповеди на директора на училището и решенията на Педагогическия съвет.

Настоящата стратегия има за цел да определи посоката на развитие на ОУ „Христо Никифоров“ след анализ на досегашните постижения и резултати от образователно- възпитателния процес, на текущото състояние на материално-техническата база, човешките ресурси, демографските изменения, миграционните процеси, модерните технологии и да гарантира качествено образование на всички ученици в училището.

Настоящата стратегия проектира развитието на ОУ „Христо Никифоров“ през следващите години в съответствие с приоритетите на развитие на образованието в Република България и принципите на Европейското образователна пространство.

Стратегията е средство за мотивиране на педагогическия колектив за промяна на отношението, нагласите и мотивите в посока на осъществяване мисията на училището.

Нашият екип поема отговорност да провежда училищни политики, в която водеща роля имат образованието, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на учениците в училището и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и от изведените четири приоритетни стълба в доклада на Европейската комисия по образование, формулирани от Жак Делор:

 • Учене за знания и компетенции /„да се учим да учим”/

 • Учене за практическо изпълнение на различни задачи /„да се учим да правим”/

 • Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели /„учене за да живеем в разбирателство с другите”/

 • Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /„да се учим да бъдем”/


2.Референтни документи
Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:
2.1 Закони:

 • Закона за закрила на детето


2.2 Стратегически документи


 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020 г./

 • Национална стратегия за учене през целия живот за периода /2014-2020 г./

 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри/2014-2020г./

 • Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства/2015-2020/.

 • Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“

 • Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България/2014-2020г/

 • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността/2014-2020г./


2.3 Други документи


 • Национална програма за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета

 • Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;

 • Национална програма за развитие „България 2020“

 • Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство.

 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

 • Етичен кодекс

Залегналите в тези документи нови и модерни цели , както и силно променените условия в българското общество , налагат осъвременяване на стратегическите цели, подцели и дейности за развитие на училището.
 1. Анализ на факторите на вътрешната среда


3.1 Ученици
В Основно училище „Христо Никифоров’’ през учебната 2015/ 2016г се обучават 426 ученици от първи до седми клас, разпределени в 19 паралелки / 12 в I-IV клас с общо 260 ученици и 7 в V-VII клас с общо 166 ученици/.

През настоящата 2016/2017г.в училището се обучават 454 ученици от първи до седми клас, разпределени в 20 паралелки/ 13 в I-IV клас с общо 284 ученици и 7 в V-VII клас с общо 170 ученици./

През последните години поради влошени демографски показатели, броят на учениците е колебаещ се.
Реализиран прием в първи клас
Табл. 1


Година

Брой ученици

2010/2011

72

2011/2012

58

2012/2013

74

2013/2014

66

2014/2015

61

2015/2016

68

2016/2017

89Табл. 2 Брой ученици


Година

В началото

В края

2012-2013

446

450

2013-2014

434

427

2014-2015

417

419

2015-2016

425

422


Всички ученици се обучават в дневна форма на обучение.

През учебната 2015/2016г. един ученик от V-Б клас се обучава в индивидуална форма на обучение.


Таблица 3: Движение на учениците:

Година

Напуснали

Придошли

2012-2013

8

13

2013-2014

15

7

2014-2015

12

14

2015-2016

7

4

Учениците се преместват основно по семейни причини, преместване поради смяна на местоживеене и напускане на страната.


Таблица 4: Отсъствия

Година

Извинени

Неизвинени

2012-2013

18129

211

2013-2014

18432

231

2014-2015

21503

258

2015-2016

19282

180


През учебната 2015/2016г.е намалял броя както на извинените, така и на неизвинените отсъствия.


Табл. 5 Наказани ученици


Година

За неизвинени отсъствия

За поведение

2012-2013

9

-

2013-2014

9

-

2014-2015

8

5

2015-2016

5

2

Процентът наложени наказания е много малък спрямо общият брой ученици.


Средният успех на учениците е Много добър и е постоянна величина.
6 Успех за училището


Година

Ср. успех

2012-2013

5,21

2013-2014

5,19

2014-2015

5,14

2015-2016

5,17Табл. 7 Успех от НВО
Година

Ср. успех

2012-2013

4,81

2013-2014

4,77

2014-2015

4,64

2015-2016

5,43

По-голямата част от учениците, завършили VII клас продължават обучението си в ПЕГ и ППМГ в града, което е потвърждение за добрата подготовка, която дава училището.
Учениците участват в конкурси на Общинско, Областно и Национално ниво, където печелят медали, награди и грамоти. Успешно участват Общински , Областни и Национални кръгове на олимпиади, където печелят челни места.

През учебната 2014/2015г Моника Бориславова Иванова от 6-б клас спечели трето място на Националната олимпиада по Гражданско образование , първо място в националното състезание ,,Стъпала на знанието’’ и първо място на Областен кръг на олимпиадата по География и икономика.

През учебната 2015/2016г ученичката спечели първо място на Национален конкурс за историческо есе с награда – пътуване до Брюксел.

За своите постижения Моника Бориславова е наградена с Плакет на Община –Ловеч.

През учебната 2015/2016г ученичките от 6-а клас-Мила Цветанова и Микаела Мустафа се класираха на първо място с мултимедийна презентация на Националната конференция по гражданско образование .

Учениците завоюваха златни и сребърни медали в дисциплините, в които взеха участие в Спартакиада „Пламъчета сини” .


Сформирани са 12 полуинтернатни групи от 1-ви до 6-ти клас. За учениците на целодневно обучение е осигурено намаление на обедното хранене и са оборудвани два кабинета за дейности по интереси.

Колективът на Основно училище „Христо Никифоров’’ осигурява хармонична и подкрепяща среда за обучение на деца със СОП. През учебната 2016/2017 г в училището се обучават 7 деца със СОП.


3.2 Педагогически и непедагогически персонал
Училището се управлява от Директор, подпомаган от двама заместник-директори. Педагогическият персонал се състои от 27 учители – 14, от които в начален етап и 11 в прогимназиален етап, 12 учители в ПИГ, педагогически съветник, логопед. Двадесет и шест педагози са с Образователно-квалификационна степен „магистър“, 12 са с Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и един- ,,професионален бакалавър’’.

Девет учители и трима учители в ПИГ са придобили V ПКС, 8 - IV ПКС, 1- III –то ПКС, 4 - II ПКС и 1- I ПКС.


Непедагогическият персонал се състои от 12 човека-административен персонал 3 и обслужващо- помощен персонал-9.

По отношение на възрастовите характеристики на персонала най-голям е процентът на работещите между 50 и 54 години.

Регистрирано е и функционира училищно настоятелство.  1. Материална база и финансиране

Строежът на старата сграда, чието първоначални име е „Христо П. Никифоров" ,започва в началото на юли 1931 година и е завършва през същия месец на 1932 година. През лятото на същата година е снабдено с необходимата училищна мебел. Приема първите си ученици от есента на 1932 година.

С увеличаване броя на учениците едноетажната сграда става недостатъчна и тясна. Затова през лятото на 1966 година се надстроява още един етаж.

В този си вид съществува до 1976 година, когато се пренася в съвсем новата сграда на сегашното основно училище.

Строителството трае 3 години. Голяма безвъзмездна помощ оказват родителите, които в почивните си и свободни дни се отзовават на повика на училищното ръководство за помощ. Новата сграда има 1752 кв. м. застроена площ и се открива на 15.IX.1976 година.

През последните десет години със съвместните усилия на училищно настоятелство, ръководство, учители и ученици, училище „Христо Никифоров” променя своя облик.

Благодарение на работата по различни проекти училищният двор се превърща в приятно място за отдих и игри.

През 2001г. по проекта „Училище мечта„ със собствен труд е направен алпинеум, пътеки, монтирани бяха пейки и люлки.

С времето пространството между двете сгради на училището е асфалтирано, а по-късно дворът е разширен, което позволява да се оформят няколко игрища.

През учебната 2013/2014 г е изпълнен основен ремонт по проект : Прилагане мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на Община – Ловеч.

В училището е изградено видеонаблюдение и пропускателен режим. Оборудвани са два компютърни кабинета с по 14 работни места, медицински кабинет, специализиран кабинет за работа с ученици със СОП, кабинет на Логопед и такъв на педагогическия съветник, кабинет за СИП Религия, два физкултурни салона, актова зала , два кабинета за дейности по интереси. Предстои изграждането на нов, за осъществяване на дейностите по интереси на учениците от пети- седми клас. Преподавателите имат постоянен достъп до интернет.

Осъществява се столово хранене.

ОУ „Хр. Никифоров“ е общинско училище и се финансира чрез утвърдения единен разходен стандарт за един ученик за съответната финансова година от държавния бюджет чрез бюджета на Община Ловеч. Училището е на делегиран бюджет. Училището получава финансиране и чрез работа по различни проекти.

Училищното ръководство полага усилия за: • Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на училището за реализиране стратегическите цели, като се залагат приходи от бюджета , така и от собствени средства, осигурени от извършване на допълнителни дейности и от дарения.

 • Въвеждане механизми за икономично, ефективно и ефикасно разходване на ресурсите;

 • Въвеждане на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на учебното заведение.
 1. Анализ на факторите на външната среда

Влиянието на външните фактори върху развитието на училището има положително, но и в голяма степен негативно въздействие:


4.1 Положителни влияния на външната среда:


 • Въведена е система на делегирани бюджети

 • Определен стандарт за едногодишна издръжка на ученик

 • Въведени са съвременни технически средства за обучение и комуникация

 • Въведена система за кариерно развитие на учителите .

 • Приет е нов закон за предучилищното и училищното образование


4.2 Негативни влияния на външната среда:


 • Нисък стандарт за издръжка на един ученик

 • Недостатъчно заплащане на труда на учителя и нисък социален статус

 • Незаинтересованост на родителите


5.SWOT анализ


Силни страни

Възможности

 • Наличие на традиции за качествено образование

 • Въведени основни компоненти на системата за Национално външно оценяване

 • Безплатен достъп до учебно съдържание (електронни учебни ресурси)

 • Утвърден е нов ПДУ, съобразен с изискванията на ЗПУО и ДОС

 • Утвърдени правила за прием в първи клас и създадена организация за целодневно обучение

 • Едносменен режим на обучение

 • Наличие на ПИГ 1-6 клас

 • Среден годишен успех – много добър − постоянна величина

 • Резултати от НВО – сред първите в областта

 • Много добри постижения при участие в олимпиади, конкурси и състезания в различни области, включително и Национални

 • Прием при кандидатстване след седми клас- 93%

 • Квалифициран педагогически персонал- 85% от преподавателите са с ПКС

 • Голям брой преподаватели, преминали обучение в различни обучителни курсове и семинари.

 • Много добра дейност на вътрешно-училищните комисии и методическите обединения

 • Работа по проекти, насочени към гражданското и екологичното възпитание

 • Изградена подкрепяща среда за ученици със СОП

 • Наличие на две учителски синдикални организации

 • Действащи Координационен съвет за справяне с насилието и Комисия за борба с противообществените прояви

 • Наличие на училищно настоятелство

 • Изградена система от символи и ритуали за честване на празници

 • Утвърдена система зa стимулиране на учители

 • Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците

 • В училището работят Педагогически съветник, Логопед и Ресурсен учител.

 • Оборудвани два компютърни кабинета

 • Обновена материална база

 • Добро взаимодействие с институции – БЧК, Червен кръст, Пожарна, Музеи, Библиотека, Детска педагогическа стая, РААБЕ, НИОКСО, ДИПКУ

 • Наличие на стол- бюфет

 • Наличие на добре изградена система за охрана

 • Сформиране на паралелки с конкретна насоченост към дадена културно-образователна област

 • Сформиране на СИП с конкретна насоченост

 • Прием на деца в подготвителен клас

 • Провеждане на рекламни кампании- начални и поддържащи

 • Повишаване квалификацията на персонала

 • Провеждане на по-ефективни квалификационни форми/дискусии, работа в групи, споделяне на добри практики/

 • Разработване и управление на проекти

 • Още по-добро взаимодействие с институции с цел реализиране на партньорски проекти и други инициативи

 • Включване на родителите в съвместни дейности
 • Достъп до национални програми
 • По-разнообразни извънкласни форми на работа
 • Популяризиране на дейностите в училище

Слаби страни

Заплахи

 • Намалява пълняемостта на паралелките

 • Липса на паралелки с конкретна насоченост към дадена културно-образователна област

 • Липса на прием за подготвителен клас

 • Непълноценно използване на ИКТ в образователно-възпитателния процес

 • Необходимост от повишаване грамотността на учениците

 • Наказани ученици за допуснати неизвинени отсъствия

 • Не е изградено ефективно ученическо самоуправление

 • Липса на мотивация за професионална квалификация

 • Липса на кабинети по предмети като математика, история и цивилизация, география и икономика

 • Не е оптимизирана училищната мрежа на територията на града

 • Необходимост от по-нататъшно модернизиране на МТБ

 • Липса на библиотека
 • Намаляване броя на учениците

 • Недостиг на финансиране

 • Кандидатстване на ученици след 4-ти клас в специализирани училища

 • Наличие на голям брой училища в района

 • Намаляване мотивацията за учене у учениците.

 • Незаинтересованост на родителите

 • Безработни родители и семейства с ниски доходи

 • Все повече деца не се отглеждат от родителите си

 • Негативно отношение на обществото към образованието

 • Недостатъчно използване на възможностите за привличане на средства чрез Училищното настоятелство.


Направените анализи на факторите на вътрешната среда, както и SWOT анализът, разглеждат четири елемента, които идентифицират организацията, като относително балансирана между две основни сумарни въздействия /позитивно и негативно/:Организация

Положително влияние

Отрицателно влияние

Вътрешна среда

Силни -28

Слаби-12

Външна среда

Възможности-12

Заплахи-10

Общо/абсолютен дял/

40

22

Общо/относителен дял/

65%

35%

Всички, използвани досега инструменти, позволяват окончателното групиране на ресурсите в TOWS матрица:
Tows матрица

Възможности

Заплахи

Силни страни

Офанзивна стратегия/извличане на максимума/

Стратегия на адаптация/възстановяване на силните страни/

Слаби страни

Отбранителна стратегия/наблюдение на рисковете отблизо/

Стратегия на оцеляване/обрат или коренна промяна/

В сегашната ситуация, предвид обективните обстоятелства, произтичащи от съотношението между негативното и позитивното въздействие на фактори на вътрешната среда, най-приемлив е изборът на Стратегия на извличане на максимума /офанзивна стратегия/
 1. Мисия на училището

В центъра на съвременния образователно- възпитателен процес стои активното взаимодействие между учителя и ученика. Тази връзка е сакрална, защото чрез нея се

изгражда човешката личност, а в това се състои смисъла на училището в 21-ви век.

Екипът от педагози, работещи в ОУ „Христо Никифоров“ ,насърчава и подкрепя развитието на ученика като морална, творческа и автономна личност, способна да се реализира пълноценно.

ОУ „Христо Никифоров“ осигурява качествено съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство.

В училището се създават условия за формиране на деветте ключови компетентности, залoжени в ЗПУО като предпоставка за учене през целия живот .

В ОУ „Хр. Никифоров“ не само се преподават основни научни знания, а се осигурява развитие на динамичните способности − способност за самостоятелно учене, самоинициатива, работа в екип, развиване и прилагане на креативност при решаване на проблеми, проектно и изследователско учене и мислене.
7.Визия на училището
Утвърждаване облика на ОУ „Христо Никифоров” като съвременно и конкурентноспособно училище с дългогодишна традиция в успешното развитие на образованието.

В ОУ,,Христо Никифоров’’ традиционните и неизменни компетентности на учителя умело се съчетават на съвременните ключови компетентности- учителят е медиатор и модератор.

Медиатор - насочващ и стимулиращ процеса на познанието, подкрепящ и насърчаващ усвояването на знания, развиването на умения и компетентности, катализатор на креативността, медиатор между личността и нейното собствено бъдеще.

Модератор - регулира диалога между деца, родители и общество, хармонизира, успокоява и с това улеснява.Учителят модератор влияе.

Училище, в което е преосмислена ролята на ученика − активен, генериращ знания, партньор, субект, мислещ. Учениците са действени, съучастващи, рефлективни, критично мислещи, работещи екипно в групи.

В ОУ „Хр. Никифоров“ уроците са гъвкави, с разнообразна структура, интерактивни, мотивиращи за участие в работа. Оценяването е обективно, формиращо, даващо обратна връзка.

Училище, в което всеки член на училищната организация проявява себе си не само като изпълнител на определена работа или функция, но също и като инициатор, иноватор, творец на работното си място.
8.Стратегически цели
1.Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в съответствие с изискванията на ДОС и Стратегиите на МОН за развитие на образованието в България.

2.Изграждане на ефективна училищна политика за подкрепа за личностно развитие като предпоставка за развитие потенциала на всеки ученик и начин за осигуряване на равен достъп до качествено образованиe.
3.Превръщане на училището в желана територия за учениците чрез изграждане на образователна среда, стимулираща креативността на учениците в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта.
4.Създаване на механизъм за активно взаимодействие между ученици, учители, родители и заинтересовани институции с цел превръщане на училището в център на общността.
5.Mодернизиране на материалната база.
9. Стратегически подцели
Подцели към първа стратегическа цел:

1.1.Усвояване на ключови знания, умения и компетентности в съгласуваност с ДОС.


1.2.Осигуряване на условия за продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти.
1.2.Създаване на съвременна образователна среда чрез целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VII клас
1.3.Ефективна работа по Националната програма, „Без свободен час в училище.‘‘
1.4.Прилагане на иновативни методи и педагогически подходи при преподаването и оценяването с цел повишаване мотивацията на младите хора за учене през целия живот.
1.5.Изграждане на ефективна система за награди и отличия на изявени учители и ученици.

Подцели към втора стратегическа цел:
2.1.Предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие, която да осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на учениците.
2.2.Изграждане на ефективна система за допълнителна подкрепа за личностно развитие за учениците със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби.
2.3.Определяне на институционална политика в областта на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
Подцели към трета стратегическа цел:
3.1.Активно включване в Националната програма ,,Ученически олимпиади и състезания‘‘, както и в дейностите от Националния календар за изяви на ученици и от Националния спортен календар.
3.2.Чрез различни форми на ученическо самоуправлeние учениците да бъдат стимулирани за активно участие в училищния живот и в организационното развитие на училището.

3.3.Тържествено отбелязване на всички национални и училищни празници с цел изграждане на патриотизъм и национално самочувствие


3.4.Реализиране на дейности по проекти
Подцели към четвърта стратегическа цел:

4.1.Включване на родителите като пълноправни партньори в процеса на образование и възпитание на учениците.


4.2.Създаване и ефективно функциониране на Обществен съвет, който да гарантира развитието на училището като демократична общност.
4.3.Обогатяване формите на сътрудничество със заинтересованите институции

Подцели към пета стратегическа цел:

5.1 Подобряване и модернизиране на вътрешното обзавеждане на класните стаи, на коридорите и фоайето.


5.2 Обновяване на учебно-техническото оборудване и спортните съоръжения.
5.3 Обособяване на разнообразни центрове по интереси.
5.4Създаване на привлекателна обкръжаваща среда с модерна визия за по-пълноценно протичане на учебния процес.

Дейности за реализиране на стратегическите цели и подцели:
Дейности за реализиране на първа стратегическа цел:
1.Активна работа в МО с цел споделяне на добри практики и използване на иновативни методи на преподаване и оценяване.
2.Включване на всички педагогически специалисти във вътрешноучилищна квалификация в рамките на 16 академични часа.
3.Участие на педагогическите специалисти в извънучилищни квалификационни форми в рамките на 48 академични часа за 4 години.
4.Организиране на целодневно обучение на учениците от I до VI клас
5.Изпълнение на дейностите и изискванията по Националната програма,,Без свободен час в училище‘‘
6.Включване в правилника за дейността на училището на ясно разписани правила за награди на изявени ученици и учители.
Дейности за реализиране на втора стратегическа цел:
1.Изграждане на механизъм за обща подкрепа за личностно развитие и ефективното му прилагане.

2.Включване на училището проект на МОН „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)


3.Редовно провеждане на консултации по всички учебни предмети


4.Ефективни дейности по кариерно ориентиране.
5.Целенасочена логопедична работа.
6.Прилагане на цялостен училищен подход , полагане на координирани и последователни училия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.
7.Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения
8.Целенасочена и последователна работа на екипите, осъществяващи допълнителна подкрепа за личностно развитие.
9.Изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за превенция на ранното напускане на училище и в Програмата за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.
Дейност по изпълнение на трета стратегическа цел:
1.Включване на ученици от училището в дейности по модул,,Обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади и състезания‘‘
2.Мотивиране на по-голям брой ученици за подготовка и активно включване в направленията от Националния календар за изяви и Националния спортен календар.
3.Изграждане на ученическо самоуправлвние в училището

чрез разнообразни форми.


4.Реализиране на дейности , насочени към гражданското, глобалното и здравното образование.
5.Празнични изяви във връзка с национални чествания и училищни инициативи.
Дейност по реализиране на четвърта стратегическа цел:
1.Поддържане на постоянна връзка с родителите чрез индивидуални консултации, родителски срещи, бележник за кореспонденция.
2. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.
3.Ефективна дейност на Обществения съвет и училищното настоятелсто.
4.Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.
Дейности по реализиране на пета стратегическа цел:
1.Участие с проекти по Национални програми с цел привличане на средства за модернизиране на материалната база.
2.Изграждане на модерни центрове по интереси по интереси.
3.Създаване на привлекателна обкръжаваща среда

10.Прогнозен брой ученици, класове и паралелки за периода 2016-2020г.

Етап, Клас

Брой паралелки за учебната 2016/2017г.

Брой паралелки за периода 2017-2020г.

Начален етап

13

12

Първи

4

3

Втори

3

3 / за 2017/2018-4 /

Трети

3

3 / за 2018/2019-4 /

Четвърти

3

3 / за 2019/2020-4 /

Прогимназиален етап

7

6

Пети

2

2

Шести

2

2

Седми

3

2

Общ брой ученици

454

430

11.Заключение
Стратегията за развитие се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и Община - Ловеч и спецификата на учебното заведение.

Стратегията за развитие е разработена в изпълнение на член 263, ал.1, т.1 от ЗПУО.

Стратегията за развитие е приета на заседание на ПС №…/….

Стратегията за развитие подлежи на актуализиране.Стратегията за развитие е основание за съставяне на годишен план за дейността на училището.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница