Увод 2 I. Кадрова обезпеченостстраница2/5
Дата29.10.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5

Отчитайки броя и сложността на постъпилите през отчетния период дела и съпоставянето им със същите показатели от предшестващите години, като основен фактор, определящ необходимостта от промени в щатното разписание, може да се приеме, че щатната численост на магистратите в Пловдивския апелативен съд е съответствала на горните показатели. Това означава, че към този момент не се налага увеличаване на щата на съдиите.

Както бе посочено по-горе, към края на отчетния период в съда са останали 3 незаети щатни бройки за магистрати. С предстоящото освобождаването от длъжност на съдия Венета Махмудиева, поради навършване на 65-годишна възраст, незаетите магистратски щатни бройки стават 4. Към края на отчетния период, а и към настоящия момент, към трите отделения в съда са формирани общо 8 състава – 3 в наказателно отделение, 3 в търговско и 2 в гражданско отделение. Макар като цяло натовареността на магистратите да е в рамките на нормалното, разпределението на делата в отделенията не е балансирано, тъй като гражданските дела се разпределят между 6 съдии, обособени в 2 състава, а търговските, както и наказателните дела – между 9 съдии.

В тази връзка е необходимо възможно най-скоро да се запълнят свободните съдийски щатни бройки. След освобождаването на съдия Махмудиева, остава 1 непълен състав от търговско отделение, което налага на първо време запълването на този щат с избора и назначаване на друг съдия.

Освен това, предвид натоварването на съдиите в гражданско отделение и по-малкия състав на това отделение спрямо другите, броя и сложността на постъпващите граждански дела (значителна част от тези дела са с искове по ЗПДИППД), е наложително, след провеждане на конкурс за назначаването на съдии на свободните щатни бройки, да бъде запълнен съществуващият щат и да се обособи още един граждански състав.

Що се отнася до обезпечеността на съда със съдебна администрация, на първо място следва да се отбележи, че през отчетната 2010 г. съотношението между съдебни служители и съдии в съда е било 1,25 : 1. Това съотношение е по-добро от съотношението служители - магистрати през предходните години, но все още е далеч от оптималното.

В Апелативен съд – Пловдив все още няма създадена служба „Регистратура”, въпреки задължителното й въвеждане в съдилищата с приемането на ПСАРОАВАС (отменен) и сега действащия ПАРОАВАС. Създаването на тази служба в съда се отлагаше от доста време поради липса на помещение за настаняване и осигуряване на работни места, както и от служител на длъжността „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции (КОИДФ) в регистратура”. Това затруднява организацията на работа по приемане, регистриране и експедиране кореспонденцията на съда.

През месец юни 2010 г., на основание чл. 341 ал. 2 от ЗСВ, от председателя на ПАС бе направено предложение до ВСС да бъде увеличена щатната численост на Апелативен съд – Пловдив с 2 (две) щатни бройки за длъжностите „служител по сигурността на информацията” и „системен администратор I-ва степен”, който да изпълнява и длъжността „съдебен статистик”, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2010 г., считано от 01.09.2010 г. С решение на ВСС по протокол № 28/15.07.2010 г. това искане бе отхвърлено с мотиви: ограничен бюджет на съдебната власт и бе указано решаването на кадровия проблем на съда да се извърши в рамките на утвърдения щат на администрацията, чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.

Това наложи свободната вече щатна длъжност за „съдебен архивар” да бъде трансформирана в длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции в регистратура”, като по този начин в Апелативен съд – Пловдив да бъде създадена и да започне да действа служба „Регистратура”.

В изпълнение изискванията на чл. 64 от ЗСВ за незабавно публикуване на постановените съдебните актове на страницата на съда в Интернет, както и за изпълнение на задълженията ни по проект „Безхартиен обмен на информация между съдилищата” за целия Апелативен район, информацията се събира, поддържа и съхранява в Апелативен съд – Пловдив от системния администратор. Друго задължение за съда по проект на ВСС е и поддържане на специализирания софтуер за осъществяване обмен на информация, съгласно чл. 9 ал. 1 от Наредбата за ЕИСПП, което също се осъществява от системния администратор на съда. След извършена проверка през месец февруари 2010 г. от ТД на ДАНС – Пловдив, бяха дадени предписания към административния ръководител, в срок до 30.09.2010 г. да бъдат назначени „служител по сигурността на информацията”, „служител по сигурността на АИС/М” и „администратор по сигурността на АИС/М”, съгласно изискванията на НЗОУСАИСМ (обн. ДВ бр. 46 от 26.05.2003 г). Със Заповед от 08.10.2010 г. на председателя на АС – Пловдив, бе възложено на системния администратор на съда да изпълнява и функциите на „служител по сигурността на информацията на АИС/М” в АС – Пловдив. Освен това в Апелативен съд – Пловдив все още няма създадена служба „Съдебна статистика”, въпреки задължителното й въвеждане в съдилищата с приемането на ПСАРОАВАС (отменен) и сега действащия ПАРОАВАС. В момента системният администратор изготвя всички отчети за дейността на АС – Пловдив и съдилищата от съдебния район, по съответните видове дела, както и ежемесечно изготвя сведения за броя на постъпилите и приключени в АС – Пловдив дела. Увеличаването обема на работа на този служител, чрез съвместяването тези длъжности, води до изключителното му натоварване, създава проблеми при изпълнение на основните му служебни задължения, както и до невъзможността да ползва полагащия му се отпуск, поради липсата на друг служител, който да го замества.

За да продължи изпълнението на задълженията по посочените по-горе проекти и предвид очакването, че занапред предстои стартирането на непрекъснатия обмен на данни между ОСВ, е наложително да бъде назначен още един служител, изпълняващ длъжността „системен администратор I-ва степен”, която да съвместява с длъжността на съдебен статистик. Това ще стане чрез трансформиране на едната свободна щатна бройка в АС – Пловдив от „съдебен помощник” в длъжност „системен администратор I-ва степен”, който ще изпълнява функциите и на съдебен статистик. Към настоящия момент процедурата вече е в ход.

Предстои организиране и провеждане на конкурс за назначаване на една щатна бройка за длъжността „съдебен помощник”, след осигуряване на работно място и необходимите финансови средства.


4. Квалификация на магистратите и служителите

В Апелативен съд – Пловдив работят висококвалифицирани съдии и служители с дългогодишен стаж и богат професионален опит.

През отчетната година 2010 г. магистратите и съдебните служители отново участваха в различни форми на обучение и повишаване на квалификацията. Поради ограниченията в бюджета и липсата на достатъчно средства, обучението на магистрати и съдебни служители бе провеждано главно по задължителните програми на НИП. Освен тези обучения, някои магистрати и съдебни служители взеха участие в семинари, организирани от други институции и фондации: Министерство на правосъдието, Фондация „Америка за България”, Фондация „Ханс Зайдел” и други.

През 2010 г. бе осъществен поредният етап от сътрудничество с Висшия провинциален съд в гр. Кобленц, провинция Райнланд Пфалц. В края на месец септември, магистрати от Пловдивския апелативен съд и Великотърновския апелативен съд бяха на посещение в гр. Кобленц, Федерална република Германия. На срещата с домакините бяха изслушани и обсъдени доклади, обменени становища и практики в областта на наказателното правораздаване, както и други дейности, свързани с управлението на съда – финансова, кадрова, информационни технологии и пр.

През 2010 г. продължи специализиран курс за обучение на магистрати по френски език, чието финансовото обезпечение се осъществява по програма на Фондация „Алианс Франсез” – Париж и Министерството на външните работи, имаща за цел да подготви държавни служители по френски език.

Независимо от ограничените финансови ресурси, и през настоящата година трябва да продължи процесът за повишаване квалификацията на магистратите, съдебните помощници и останалите служители от съда. В тази насока могат да се търсят възможности за регионални срещи и семинари, организирани от административните ръководители на съдилищата в съответния съдебен район, провеждане на дистанционно обучение и т.н.


5. Дисциплинарна отговорност. Поощрения и наказания

През отчетната 2010 г. не са били образувани дисциплинарни производства и не са били наказвани дисциплинарно съдии или служители от Пловдивския апелативен съд.

През същата година не са били поощрявани съдии по реда на чл. 302 – 304 от ЗСВ.
II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВНИЯ СЪД
1. Организация на правораздавателната дейност
През 2010 г. правораздавателната дейност се осъществяваше от 25 съдии, 24 от които (без председателя) са разпределени в 3 отделения, обособени съобразно чл. 103 от ЗСВ, както следва:

- Наказателно отделение с ръководител заместник-председателя на съда Недялка Василева и съдии: Васил Гатов, Веселина Симеонова, Галя Георгиева, Евдокия Кемалова, Иван Ранчев, Христо Белев, Христо Крачолов и Юлиян Русенов. В отделението са обособени 3 състава, разглеждащи всички видове наказателни дела, с изключение на в.ч.н.д, образувани по жалби срещу определените от окръжните съдилища мерки за неотклонение. Разглеждането на тези дела се извършва от дежурни състави, включващи по един съдия от наказателно отделение и по двама съдии от гражданско и търговско отделение.

- Гражданско отделение с ръководител заместник-председателя Мариана Хитева и съдии: Галина Арнаудова, Дочка Върбева, Радка Петрова, Румяна Цонева и Стела Дандарова. В това отделение са обособени 2 състава, разглеждащи въззивни граждански и частни граждански дела.

- Търговско отделение с ръководител заместник-председателя Цветана Михова и съдии: Асен Гаджев, Венета Махмудиева, Дафина Гложенска, Емил Митев, Красимира Ангелова, Красимир Коларов, Нестор Спасов и Севдалин Божиков. В отделението са обособени 3 състава, които разглеждат въззивни търговски и частни търговски дела.

Разпределението на делата между съдиите докладчици се извършва по отделения, при стриктно спазване разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ. В съда се използва успешно деловодният продукт за управление на съдебни дела „EMSG – Кодинов”, внедрен още през 1998 г. и чрез тази програма се извършва електронно разпределение на делата на принципа на случайния избор. С наличната въведена информация в деловодната система се дава възможност на Интернет-страницата на съда да се правят справки по делата от заинтересованите лица. В страницата на съда се публикуват в пълен обем и всички съдебни актове – решения, определения и протоколи от открити съдебни заседания, график на насрочените по делата открити съдебни заседания, в съответствие с разпоредбита на Закона за съдебната власт, като достъпът до тях е свободен. Благодарение на внедрената деловодна програма за управление на съдебните дела, в Апелативен съд – Пловдив е създадена много добра организация на работа по движението на делата.

През 2010 г. в съда бе извършена комплексна планова проверка на работата по наказателни дела от Инспектората към ВСС. Проверката обхвана периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. В заключението си проверяващата комисия е отбелязала липсата на констатирани нарушения относно образуването, движението и приключването на делата, както и недопускането на действия или бездействия, неоправдано забавящи производството. Констатирано е, че са спазвани сроковете за насрочване по чл. 252 от НПК и в случаите на отлагане по чл. 271 ал. 10 от НПК. В заключение е отбелязано също, че през проверявания период дейността на Пловдивския апелативен съд е била изцяло съобразена с предприетите от ВСС и МП актуални и неотложни мерки и действия за изпълнение препоръките в доклада на Европейската комисия по Механизма на сътрудничество и оценка за напредъка на България в областта на съдебната реформа и противодействие на организираната престъпност и корупцията.
2. Постъпили, разгледани и решени дела
През отчетния период в Апелативен съд – Пловдив са постъпили общо 1916 бр. дела, от които наказателни дела – 638 бр.; граждански и търговски дела – общо 1278 бр., от които: въззивни граждански дела – 228 бр., търговски дела – 367 бр., частни граждански дела – 676 бр. и 7 бр. молби за определяне на срок при бавност.

През последните 3 години броят на постъпилите дела се е променял, както следва:

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2008 г. -2010 г.

година

постъпили

за разглеждане

свършени

2008 г.

2112

2745

2418

2009 г.

1820

2141

1882

2010 г.

1916

2085

1935

От представената сравнителна таблица се вижда, че след пика на постъпленията през 2007 г. – 2008 г., дължащ се на извънредно постъпилите в края на 2007 г. и 2008 г. и разгледани през 2008 г. касационни трудови дела (съгласно § 2 ал. 5 от ПЗР на ГПК), през последните 2 години броят на постъпилите дела бележи известна устойчивост, като увеличението им през 2010 г. спрямо предходната 2009 г. се дължи основно на увеличения брой наказателни и търговски за сметка на лекия спад на гражданските дела.


3. Наказателни дела. Дела с ООИ
3.1. Наказателни дела
През 2010 г. в Наказателно отделение на Пловдивския апелативен съд са постъпили за разглеждане по реда на въззивното производство общо 638 наказателни дела, от които 198 бр. дела от общ характер и 440 бр. частни наказателни дела.

От постъпилите за разглеждане наказателни дела най-голям е броят на постъпилите дела от Окръжен съд – Пловдив.

Графиката на постъпилите от отделните окръжни съдилища в апелативния район е както следва:

Окръжен съд – Пловдив - 305 бр. /85бр. НОХД и 220 бр. ЧНД/;

Окръжен съд – Ст. Загора - 119 бр. /30 бр. НОХД и 89 бр. ЧНД/;

Окръжен съд - Хасково - 95 бр. /33бр. НОХД и 62 бр. ЧНД/;

Окръжен съд - Пазарджик - 83 бр. /35 бр. НОХД и 48 бр. ЧНД/;

Окръжен съд - Смолян - 25 бр. /11 бр. НОХД и 14 бр. ЧНД/;

Окръжен съд - Кърджали - 11 бр. /4 бр. НОХД и 7 бр. ЧНД/;
В Пловдивския апелативен съд през предходните 3 години /2007 г., 2008 г. и 2009 г./ броят на постъпилите дела за разглеждане е бил, както следва:

През 2007 г. са постъпили общо 643 бр. наказателни дела, от които 285 бр. ВНОХД и 358 бр. ВЧНД.

През 2008 г. са постъпили общо 671 бр. наказателни дела, от които 281 бр. ВНОХД и 390 бр. ВЧНД.

През 2009 г. са постъпили общо 571 бр. наказателни дела, от които 234 бр. ВНОХД и 337 бр. ВЧНД.


През настоящата отчетна 2010 г., в сравнение с предходната 2009 г., постъпилите дела са се увеличили с 67 бр. Разпределението е както следва: налице е намаление на делата от общ характер с 36 бр. /от 234 бр. за 2009 г. на 198 бр. за 2010 г./, а частните наказателни дела са се увеличили значително със 103 бр. /от 337 бр. за 2009 г. на 440 бр. за 2010 г./.

През отчетната 2010 г. не е настъпила съществена промяна в структурата на делата спрямо предходните периоди. Най-общо постъпилите 198 бр. дела от общ характер могат да се групират по следния начин:- Престъпления против личността: 48 бр., като от тях – 31 бр. убийства по чл. 115-119 НК; 10 бр. причинена смърт по непредпазливост по чл.123-124 НК; 2 бр. отвличания по чл. 142 НК; 5 бр. за престъпления по чл. 149-152 НК от раздел „Разврат”.

- Престъпления против собствеността: 39 бр., като от тях – 27 бр. за грабеж по чл. 199 НК; 1 бр. за кражба по чл. 196а НК; 5 бр. дела за изнудване по чл. 214 НК; 5 бр. дела по чл. 212 НК и 1 бр. по 203 НК;

- Престъпления против стопанството: 19 бр., като от тях – 8 бр. против митническия режим; 6 бр. против паричната и кредитната система; 3 бр. за безстопанственост - чл. 219-220 НК; 2 бр. по чл. 225 НК.

-Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система: 16 бр. – всички за укриване и неплащане на данъчни задължения, от които 7 бр. по чл. 257 /отм./ НК, а останалите по чл. 255 НК.

-Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 15 бр., като от тях 8 бр. за длъжностни престъпления, 5 бр. за подкуп по чл. 301-304 НК, 1 бр. по чл. 282 НК и 1 бр. по чл. 283 НК.

- Престъпления против реда и общественото спокойствие: 4 бр., всички по чл. 321 НК.

- Общоопасни престъпления: 66 бр., като от тях 2 бр. по чл. 330 НК; 43 бр. транспортни престъпления; 21 бр. по чл. 354а НК.

В % съотношение по групи:

1 група – 23,19%

2 група – 18,84%

3 група – 9,18%

4 група – 7,73%

5 група – 7,25%

6 група – 1,93%

7 група – 31,88%ОБЩО: 100 %
Така структурирани, делата водят до обоснования извод, че се запазва тенденцията най-голям дял да представляват делата за общоопасни престъпления – 31,88 % за 2010 г., при 28,21 % за 2009 г. Следва да се отбележи значителното намаление на броя на делата против финансовата, данъчната и осигурителната системи – 7,73 % за 2010 г. при 14,53 % за 2009 г. От друга страна постъпилите през 2010 г. дела се характеризират със значителна фактическа и правна сложност, усложнена престъпна дейност, както и значителен брой подсъдими. През 2010 г. са постъпили и разгледани 17 бр. дела, при които подсъдимите са участници в организирана престъпна група по чл. 321 НК.

Предвид изменението на НПК, в сила от 28.05.2010 г., с въвеждането на съдебен контрол по чл. 249 ал. 3 НПК и чл. 250 ал. 5 НПК, в Апелативен съд – Пловдив са постъпили общо 17 дела. От тях по реда на чл. 249 ал. 3 НПК по протест на прокурора са постъпили и разгледани 13 бр. дела. По 6 бр. дела протестът е уважен, а в останалите 7 бр. е оставен без уважение. По реда на чл. 250 ал. 5 НПК през 2010 г. са постъпили и разгледани 4 бр. дела, от които по 2 бр. дела е потвърдено разпореждането на първоинстанционния съд и по 2 бр. дела е отменено разпореждането.


- Към 01.01.2010 г. несвършените дела от общ характер от предния отчетен период са общо 38 бр. ВНОХД. През 2010 г. са постъпили за разглеждане 198 бр. дела от общ характер, като от тях 153 бр. са по жалби /77 %/ и 45 бр. са по протест /23%/. Така за цялата 2010 г. са постъпили и разгледани общо 236 бр. ВНОХД.

- Към 01.01.2010 г. несвършените частни наказателни дела от предния отчетен период са общо 4 бр. ВЧНД. През 2010 г. са постъпили за разглеждане 440 бр. дела от частен характер. Така за цялата 2010 г. са постъпили и разгледани общо 444 ВЧНД.

- Към 31.12.2010 г. броят на свършените дела е 654, от които 214 бр. ВНОХД и 440 бр. ВЧНД.

- Към 31.12.2010 г. броят на останалите несвършени въззивни наказателни дела е общо 26 бр., от които 22 бр. ВНОХД и 4 бр. ВНЧД.При тези данни, натовареността на наказателен съдия за месец в Апелативен съд – Пловдив /по щат – 9 в наказателната колегия/ за 2010 г., е в следното съотношение :
- по постъпили дела /638/: 5,91 дела;

- по разгледани дела /680/ : 6,30 дела;

- по свършени дела /654/ : 6,05 дела.
Обстоятелството, че съдиите от наказателното отделение са приключили по-голям брой дела от постъпилите /654 : 638/ е показателно за много добрата организация на работата в отделението и за отговорно и професионално изпълнение на служебните задължения.

Правораздавателната дейност на Наказателно отделение в Апелативен съд – Пловдив, касаеща делата от общ характер, проследена за отчетната 2010 г. и предходните 2 години, изглежда така:
Отчетна година

Несвършени

дела в


началото на периода

Постъпили

дела


Общо за разглеждане

Свършени дела

От тях

в 3-мес. срокНесвършени дела в края на

периода


2008

34

281

315

267

266

48

2009

48

234

282

244

220

38

2010

38

198

236

214

201

22


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница