Варненски свободен универсиет


Удовлетвореност от резултатитестраница6/8
Дата23.01.2023
Размер349 Kb.
#116366
1   2   3   4   5   6   7   8
udovletvorenost-ot-truda
Удовлетвореност от резултатите

Диди

13

Павлинка

15

Гагова

8

Цецка

15

Максимален бр.точ.15

Средна стойност13

След изчислението на точките се получава резултат, много близък до максималния брой точки. Заключението е че анкетираните лица успешно постигат резултатите в процеса на труд.Скала

Удовлетвореност от ръководителя

Име/
подскала

Ориентация към задачитеОриентация към човешките отношенияДиди

30

37

Павлинка

24

35

Гагова

26

35

Цецка

30

40

Максимален бр.точ.3545

Средна стойност27.537

Оценката от скалата за ориентацията към задачите е висока, което означава, че анкетираните лица оценяват високо действията на ръководителя във връзка с постигнатите резултати при изпълнение на задачите.


Оценката от скалата за ориентация към човешките отношения също показва резултат, който сочи, че анкетираните оценяват високо дойствията на ръководителя за създаването и поддържането на благоприятни отношения с подчинените.
Може да се заключи, че стила на управление в организацията носи по–скоро удовлетворение на служителите.

Скала

Удовлетвореност от колегите

Име/
подскала

Служебни отношения

Подкрепа от колегите

Доверие на колегите

Диди

31

19

13

Павлинка

32

16

12

Гагова

28

18

5

Цецка

33

13

20

Максимален бр.точ.

35

20

15

Средна стойност

31

16.5

12.5

Тази таблица онагледява конкретните оценки от поведението на колегите.


Формални отношения – действията на колегите в съвместната работа са оценени много високо.
Конкретните оценки от действията на колегите във връзка с подкрепата на работното място се доближават до максималния брой точки. Това означава, че емоционалната и ресурсната подкрепа в работата между колегите е силно изразена.
Доверието между колегите в тази фирма е голямо. Това се потвърждава от изключително високия резултат.

Име / Скала

Удовлетвореност от заплащането

Диди

31

Павлинка

32

Гагова

50

Цецка

38

Максимален бр.точ.

50

Средна стойност

35

В процентно съотношение, получените резултатите от скалата за удовлетвореността от заплащането, показват едно ниво, доближаващо се до среднотоСкала

Удовлетвореност като цяло

Име/
подскала

От задачите

От резултатите

От прекия ръководител

От колегите

От заплащането

От работата

Диди

4

4

4

5

3

31

Павлинка

3

5

4

4

3

27

Гагова

5

3

4

4

5

37

Цецка

5

5

4

5

3

40

Максимален бр.точ.

5

5

5

5

5

40

Средна стойност

4

4

4

4.5

3.5

34

Проверката на валидността и точността на метода се затвърждава от резултатите, дадени от излседваните лица при единичното твърдение за силата на общата удовлетвореност от задачите, резултатите, от ръководителя, колегите и заплащането. В процентно отношение може да се каже, че тази сила се равнява на 80 %, считайки средните стойности в таблицата по-горе. Служителите се чувстват силно удовлетворени от работата си във фирмата.
Съдейки и по резултатите от скалата за глобалната удовлетвореност от работата, можем да представим процентното съотношение в следната графика:


Глобална удовлетвореност

Хипотезата, че общата удовлетвореност от труда отговаря на частната удовлетвореността се защитава. Резултатите от емпиричното изследване на служителите във фирма СК Прима Ем сочат, че Общата удовлетвореност е в пряка зависимост от съдържанието на работата и възможността за определяне и упражняване на контрол, както и с възможността за развитие, признанието и отношенията с другите (колеги и ръководители). Следователно ако Удовлетвореността по отделния аспект нараства след съответното изменение, това се отразява върху удовлетвореността от работата като цяло.
Може да се смята, че съдържанието на работата си, външните условия на труд и отношенията с ръководството и колегите са задоволени в достатъчна степен, което е и причината и общата ъдовлетвореност от труда да е висока. Общата удовлетвореност и частната удовлетвореност в организацията са взаимозависими променливи и измененията в едната водят до изменения и в другата.

Като препоръка може да се предложи да се работи върху онези доминиращи мотиви, при които съществува незадоволеност. В това емпирично изследване е видно, че вероятно служителите не са удовлетворени напълно от материалните фактори (заплащане, допълнителни придобивки), което не се отразява зле на комуникациите и дейността във фирмата, но като препоръка би следвало да се предприемат мерки в това отношение и заплащането на служителите да се промени, така че то да е над средното. Трябва да се работи върху тези аспекти, за да се влияе пряко върху удовлетвореността, и съответно върху привързаността.


Може да се отбележи че служители имат интересна, предизвикателна и отговаряща на техните изисквания работа, стила на управление им допада и ръководителя е достатъчно взискателен и отговорен към подобряването на комуникационните връзки във фирмата. Той умее да създава сътрудничество и мотивация в рамките на ръководения от него екип. Следователно като друга препоръка може да се отбележи факта, че не е необходимо да се предприемат мерки за промяна в стила на управление. Резултатите сочат, че служителите вече са развили висока степен на ценност на членуването в конкретната организация и евентуална промяна в климата би довела до отрицателни последствия.
Заключение

Дали удовлетвореността от работата е цялостен психологичен феномен или е съставена от множество аспекти? Удовлетвореността от труда е основният критерии за качеството на трудовия живот. Удовлетвореността се въвежда като показател за качеството на живота, за адаптацията към труда и за ефективността на индивида, групата, организацията.


Въвеждайки новите технологии и най-доброто от света на научните достижения, внедряването на нови производствени мощности, се оказва, че произвеждат не машините, а конкретните хора, намиращи се помежду си в определение взаимоотношения. Съществено значение има отношението на работещите към работата като цяло, както и към отделните й аспекти.
Удовлетвореността от труда е комплексно явление. Тя е най-често изследваната нагласа за труд, за която се смята, че детерминира поведението на хората в труда. Единствено удовлетворените от работата си хора са в състояние да влагат повече усилия, да се обвържат с организацията ида имат желание да останат в нея . Удовлетвореността се изразява в положително емоционално преживяване и е основа за формиране на устойчиво ценностно отношение към труда, и именно поради това тя детерминира трудовата дейност.
Задълбоченото проучване на този феномен дава възможност на ръководствата да определят силните и слабите страни в управлението на персонала в съответните организации и да предприемат конкретни действия за оптимизирането му.
Приложения:  1. Скали за диагностика на удовлетвореността от труда

  2. Сурови материали

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница