Вентилационни инсталации раздел I общи изисквания ЧДата02.02.2018
Размер69.82 Kb.
#54149
Г л а в а о с м а

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ


Раздел I
Общи изисквания
Чл. 66. (1) Вентилация за предотвратяване на пожар се предвижда за помещенията, зоните или съоръженията, в които при нормална експлоатация или авария се отделят горими вещества и може да се създаде обща или локална взривоопасна концентрация на газове, пари или прахове.

(2) Помещенията, разделени с пожарозащитни стени, се проектират със самостоятелни вентилационни и климатични инсталации.

(3) Пожарозащитни стени могат да бъдат пресичани от въздухопроводи, при условие че в местата на пресичане са предвидени пожарни клапи с огнеустойчивост, съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичания конструктивен елемент, и въздухопроводите са изпълнени от продукти с клас по реакция на огън А1.

(4) Въздухопроводите на вентилационните или климатичните инсталации може да се обединяват в общ магистрален въздухопровод (с изключение на тези в помещенията и зоните от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б), при условие че са изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, разположени са в едно помещение и в местата на обединяването им в общ магистрален въздухопровод са предвидени клапи от строителни продукти с клас по реакция на огън А2.

(5) Шахтите, в които са разположени въздухопроводи на вентилационни системи в санитарно-хигиенни помещения и други подобни системи, се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с граница на огнеустойчивост не по-ниска от EI 60 и с капаци на ревизионните отвори EI 30. В местата на пресичане на пожарозащитните прегради се вземат мерки за неразпространяване на огън и димни продукти в продължение на един час.

Чл. 67. (1) В помещенията от категории на производство по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се осигурява подналягане, като обемът на приточния въздух се приема до 90 % от обема на засмуквания въздух. Подналягането се осигурява от автоматични контролери за дебит и налягане.

(2) Въздухопроводи, през които преминават газове и пари с плътност, по-малкa от плътността на въздуха, се проектират и изпълняват по цялата им дължина с възходящ наклон към вентилатора така, че да не се допуска задържане на газ в тях.Чл. 68. Ежекторно засмукване (вместо вентилатори) се проектира за местни смукателни инсталации при отделяне на:

1. прах, който се взривява не само от удар, но и от триене;

2. големи количества взривоопасни газове и пари (ацетилен, етер и др.п.).

Чл. 69. При проектирането на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др.п.), се предвиждат блокировки за осигуряване изключването на технологичните съоръжения при спиране на вентилацията.

Чл. 70. Сушилните съоръжения се осигуряват с автоматични устройства за поддържане на нагряването в тях до допустимата технологична температура.

Чл. 71. (1) За производства, при които е възможно отделянето и натрупването на пожароопасни или взривоопасни прахове, освен аспирационна инсталация се предвижда и хидрообезпрашаване, при условие че то не влияе на технологичния процес.

(2) Не се допуска хидрообезпрашаване или овлажняване на въздуха в помещения, в които при смесването на влага и прах се образуват взривоопасни смеси или газове (при производство на калциев карбид, при рудомелене в заводи за сярна киселина и др.п.).

(3) Не се допуска проектирането на филтри за вентилационни инсталации, отделящи токсични вещества при горене, за сгради, предназначени за едновременно пребиваване на повече от 100 човека, и за високи сгради.

Чл. 72. (1) За помещения от категории по пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, в които се отделя и натрупва прах, се предвиждат стационарни или подвижни прахосмукачки.

(2) При наличие на взривоопасен прах се предвиждат взривозащитени прахосмукачки.Чл. 73. (1) При оразмеряването на вентилационни системи за създаване на повишено налягане в сгради с височина над 28 m максимално налягане се осигурява в стълбищата и асансьорните шахти. Разликата в налягането между стълбищата и шахтите и съседните помещения (преддверие и коридори) е в границите от 20 до 80 Ра.

(2) Вентилаторите за повишаване на налягането и за отдимяване се включват от автоматична пожароизвестителна инсталация, както и ръчно дистанционно от коридорите на всеки етаж, а за сгради без автоматични пожароизвестителни инсталации - посредством ръчни бутонни известители.

(3) Мястото за засмукване на свеж въздух от нагнетателния вентилатор се защитава срещу проникване на продукти на горенето.

(4) 3а подаване на въздух в стълбището се предвиждат вертикални шахти с огнеустойчивост най-малко EI 60, с отвори на етажните площадки. За асансьорите се допуска директно подаване на въздух в асансьорните шахти.Чл. 74. (1) 3а отдимяване на етажни коридори, холове и вестибюли във високите сгради се предвиждат вентилационни шахти с огнеустойчивост най-малко EI 120, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, за принудително засмукване на продуктите на горене от всеки етаж и за нагнетяване на свеж въздух. Допустимото разстояние между смукателните вентилационни отвори е не повече от 20 m.

(2) Включването на вентилаторите и засмукването на свеж въздух се извършват при спазване на изискванията на чл. 73, ал. 3 и 4.

(3) Разрешава се да не се предвижда отдимяване на етажния коридор в жилищни сгради, при условие че максималното разстояние от входа на най-отдалеченото жилище до незадимимото стълбище е до 5 m или коридорът е естествено осветен.

Чл. 75. 3а помещенията в подземните етажи на сградите, проектирани като складове за горими материали, се предвижда естествена или принудителна вентилация.

Чл. 76. Въздухопроводи, които пресичат транзитно помещения, етажи и междуетажни конструкции, разделени с пожарозащитни прегради, се защитават допълнително до достигане на огнеустойчивост най-малко EI 45. В този случай не се предвиждат пожарни клапи.

Чл. 77. (1) Вентилационната система за сцени в сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 се проектира самостоятелно, като се изолира от вентилацията на залата с места за зрители, както и от други помещения.

(2) На отвора на сцени в зрителни зали с повече от 800 места се монтира негорима пожарозащитна завеса за предотвратяване проникването на дим. Негоримата пожарозащитна завеса се предвижда с огнеустойчивост най-малко ЕI 90 така, че в спуснато положение да издържа на налягане 400 Ра от едната или другата страна. Спускането на пожарозащитната завеса се предвижда най-малко от две места със скорост не по-малка от 0,2 m/s, като освен механично се предвижда и ръчно спускане със звуков сигнал.Чл. 78. Не се допуска обединяване на смукателна система и на система за засмукване на въздух от технологичното оборудване, когато въздухът съдържа:

1. газове, пари или прах, при химическото съединяване или при механичното смесване на които температурата се повишава, вследствие на което може да се получи възпламеняване, горене или взрив (например при смесване на калциев карбид с водни пари, на алуминиева пудра с водни пари, на хлор с водород и др.п.);

2. вещества, които могат да влязат във взаимодействие помежду си (цианови съединения, хлорпикрин, хлор и амоняк и др.п.) и да образуват взривоопасни смеси;

З. горими вещества, които могат да полепнат или да кондензират във въздухопроводите; в този случай не се допуска обединяване на местните и общообменните инсталации.Чл. 79. В помещения с електрически машини, апарати и съоръжения, съседни на взривоопасни зони “0”, “1” и “2” по чл. 271, се проектира приточна вентилация за осигуряване на повишено налягане не по-малко от 20 Ра.

Чл. 80. Не се допуска рециркулация на въздуха в помещения от категории на производство по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.

Чл. 81. (1) Между аспирационните уредби за транспортиране на горими материали (отпадъци) и пещите се предвижда приемен бункер, изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Преди приемния бункер се предвижда пожарна клапа с огнеустойчивост EI 60.Чл. 82. За случаите на възникване на пожар се предвиждат автоматично затваряне на пожарните клапи и изключване на вентилациионните инсталации с изключение на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината.

Чл. 83. Кратността на въздухообмена във взривоопасни помещения се определя в съответствие с табл.13 или по изчислителни методи. При определяне на кратността на въздухообмена в помещението се отчита количеството въздух, засмуквано от общообменните и местните (локалните) вентилационни системи.
Таблица 13


N№ по ред


Видове вещества


Кратност на въздухообмена във взривоопасни помещения за 1 h

компре-сорни

помпени

произ-водст-вени

складове

1.

Амоняк

5

-

7

5

2.

Производство на ацеталдехид с живачен катализатор

-

15

20

10

3.

Ацетон, бензин, бутан, бутилен, водород, дивенил, изопрен, бутилацетат, метилетилкетон, метан, параалдехид, пропан, пропилен, пропилацетат, етилов алкохол, етан, етилацетат, етилбензол, етилен и др.п.

8

12

8

6

4.

Бензол, дивинилацетат, дивинилацетилен, хексилен, изопропилбензол, дихлоретилен, дихлорбензол, моновинил, ацетилен, карбон оксид, сероводород, серовъглерод, метилов алкохол, нафталин, ксилол, толуол и др.п.

10

12

10

8


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница