Вътрешна информацияДата02.02.2017
Размер71.68 Kb.
#14066
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
На основание чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, чл. 27, ал. 1, т. 2 и т 1.16 от Приложение № 9 към Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ви представяме следната вътрешна информация:

В съответствие с взетите решения на заседание на ОСА на „Полиграфия” АД, проведено на 11.05.2009 г., „Полиграфия” АД встъпи в дълг по договор за кредит № 220-772/19.05.2009 г. от ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК” АД /кредитор/ в полза на „Бор ин” АД /кредитополучател/, при следните съществени условия на сделката: инвестиционен банков кредит за проектно финансиране в размер на 500 000 /петстотин хиляди евро/, разпределени в ЛИМИТ А с размер 342 600 /триста четиридесет и две хиляди и шестстотин/ евро и ЛИМИТ Б с размер 157 400 /сто петдесет и седем хиляди и четиристотин/ евро, при договорна годишна лихва в размер на Едномесечния EURIBOR, увеличен с надбавка от 6 /шест/ пункта, но не по-малко от 9,95% (девет цяло и деветдесет и пет стотни процента) върху дълга по главницата (Едномесечният EURIBOR /Euro Interbank Offered Rate/ е междубанковия предложен лихвен процент за едномесечни депозити в ЕВРО за Еврозоната, публикуван на страница EURIBOR01 на REUTERS, като кредиторът актуализира Едномесечния EURIBOR ежемесечно – на всяко 1 (първо) число от текущия месец, като се приемат изписаните стойности в 11.00 часа /централно европейско време/ на Едномесечния EURIBOR на горепосочената страница от REUTERS за тази дата до втория знак след десетичната запетая; в случай, че така посочената дата е неработен ден, актуализацията се извършва като се приема стойността на Едномесечния EURIBOR за първия следващ работен ден, като кредиторът уведомява кредитополучателя за размера на прилагания EURIBOR чрез изнасяне на видно място в банковите салони); като при промяна на лихвените условия на междубанковите пазари и/или на действащата нормативна уредба в страната и/или на общото икономическо състояние в страната (включително в случай, че рейтингът на българския държавен дълг бъде понижен или се увеличат разходите на “МКБ ЮНИОНБАНК”АД за задължителни резерви поради регулативни мерки) кредиторът има право едностранно да променя съответно лихвения процент, като кредиторът си запазва изключителното право да променя едностранно по собствено усмотрение лихвения процент и по всяко време, когато, по негова преценка, преобладаващите пазарни условия и/или резултатите от проведен периодичен или инцидентен мониторинг във връзка с кредита налагат актуализиране на лихвата, като измененията влизат в сила, считано от началото на първия следващ лихвен период след датата на приемането им от кредитора и са задължителни за страните, без да е необходимо допълнително писмено предоговаряне, като в този случай, кредиторът уведомява писмено кредитополучателя на последния посочен от него адрес за кореспонденция относно промяната и датата, от която се прилага, като липсата на изрично потвърждение за получаване на уведомлението, достигнало на посочения съгласно договора за кредит адрес за кореспонденция, не освобождава кредитополучателя от задължението за плащане на лихвите съгласно промяната; при просрочие и/или предсрочна изискуемост на кредита кредиторът начислява и събира наказателна лихва върху просрочената главница, включваща размера на договорната лихва по кредита и наказателна надбавка от 10 (десет) пункта, която се начислява на годишна база; дългът по кредита /ведно с всички негови последващи изменения и допълнения, считано от влизането им в сила/ – разноски, такси, комисиони, лихви и главница следва да се издължи до 25.06.2014 г. (двадесет и пети юни две хиляди и четиринадесета година) при спазване на следния погасителен план: Лимит А ще се погасява, както следва:

От м. Юни 2009 до м. Май 2010, на 12 равни месечни вноски по 6 000 EUR;

От м.Юни 2010 до м. Май 2011, на 12 равни месечни вноски по 4 000 EUR;

От м.Юни 2011 до м. Май 2012, на 12 равни месечни вноски по 5 000 EUR;

От м.Юни 2012 до м. Май 2013, на 12 равни месечни вноски по 6 000 EUR;

От м.Юни 2013 до м. Май 2014, на 12 равни месечни вноски по 7 000 EUR;

През м. Юни 2014 се дължи 1 погасителна вноска от 6 600 EUR;

Лимит Б ще се погасява както следва:

От м.Юни 2010 до м. Май 2011, на 12 равни месечни вноски по 3 000 EUR;

От м.Юни 2011 до м. Май 2012, на 12 равни месечни вноски по 3 000 EUR;

От м.Юни 2012 до м. Май 2013, на 12 равни месечни вноски по 3 300 EUR;

От м.Юни 2013 до м. Май 2014, на 12 равни месечни вноски по 3 500 EUR;

През м. Юни 2014 се дължи 1 погасителна вноска от 3 800 EUR;

Всяка от вноските се дължи на 25-то число на месеца.


За обезпечаване на всички вземания на „МКБ ЮНИОНБАНК” АД по предоставения на „Бор ин” АД кредит, „ПОЛИГРАФИЯ” АД учреди в полза на „МКБ ЮМИОНБАНК” АД следните обезпечения:

  • І по ред особен залог /ІІ по ред по отношение на част от заложените вземания – до рефинансиране на кредита, обезпечен с особен залог с ид. код в ЦРОЗ 2007091301117 от 13.09.2007 г. върху част от вземанията по-долу/ в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК” АД върху вземанията на „Полиграфия” АД по договори за наем със следните наематели: ЕТ „ВАЛЕНА- ВАЛЯ МАРИНОВА”, ЕИК 825249679, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул.”П. Калпакчиев” 4; „ПАРАЛАКС 2000” ООД, ЕИК 115579287, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул.”Ген. Радко Димитриев” 1; „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” ООД, ЕИК 103628972, със седалище и адрес:гр. Варна, ул.”Уста Кольо Фичето” 17; „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, ЕИК 1210862241418, със седалище и адрес: гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ Обединител”62; „ХЕРМЕС КНИГА”ЕООД, ЕИК 115212647, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул.”Добри Войников” 16; „КОНКОРД ПАПИР” ЕООД, ЕИК 130221169, със седалище и адрес: гр. София, бул.”Проф. Цветан Лазаров” 2; МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, гр. София, ул.”Славянска” 1; „ИНКОФУУДС” ЕООД, ЕИК 130337526, със седалище и адрес: гр. София, бул.”Черни Връх”73; „ЕЛФИ 96” ЕООД, ЕИК121120203, със седалище и адрес:гр. София, ж.к.”Банишора” бл.16, вх. Б, ет.8, ап.80; „АКСОН БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 040117400, със седалище и адрес: гр.София, ул.”Кораб планина”13; „АМПЕРЕЛ” ООД, ЕИК 831430207, със седалище и адрес: гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ”126; „ТОП БРАНДС” ООД, ЕИК 175336877, със седалище и адрес: гр. София, ул.”Буная” 18-22; „СТАР ФУУДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175374454, със седалище и адрес: гр.София, бул.”Цар Освободител” 10; РАЙОН ИЗТОЧЕН, ЕИК 0004715040046, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул.”Лев Толстой” 2; „ЕЛАДОТ”ООД, ЕИК 115860170, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул.”Пере Тошев” 34, ет.6, ап.17; „ЕКСКОМ” ЕООД, ЕИК 115875496, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ж.к. Тракия бл.93, ет.13, ап.46; „ЕМ ДЖЕЙ ЕМ ГРУП” ООД, ЕИК 160056435, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул.”Академик Петър Динеков” 24; ПАРТИЯ „ЛИДЕР”, ИТН 175342727, със седалище и адрес: гр. София, ул.”Софроний Врачански” 15, ап.6; „МЕБЕЛ ДИЗАЙН ГРУП” ЕООД, ЕИК 115855173, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул.”Полковник Драганов” 4 , както и върху динамична съвкупност от всички други настоящи и бъдещи вземания по настоящи и бъдещи договори за наем с предмет – площи от сградите в УПИ І – собственост на „Полиграфия” АД.

  • І по ред особен залог в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК” АД върху всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по следната банкова сметка на „Полиграфия” АД при „МКБ ЮНИОНБАНК” АД: IBAN BG86 CBUN 9195 1000 0920 37, както и върху динамична съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Полиграфия” АД в „МКБ ЮНИОНБАНК” АД.

  • Договорна ипотека /от 20.05.2009 г./ върху: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ I (едно римско) - „Производствени дейности, полиграфичен комбинат и обществено обслужващи дейности”, в квартал 2 (втори) – нов, 34 (тридесет и четири) – стар, по регулационния план на квартал „Втора Каменица”, град Пловдив, община Пловдив, одобрен със Заповед №198/19.07.1976г. и Заповед №ОА-1835/29.09.2005г., двете издадени от кмета на Община Пловдив, с площ на имота – 18 487 /осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем/ квадратни метра, при граници и съседи на имота: от север – булевард „Княгиня Мария Луиза”, от изток – улица „Лев Толстой”, от запад – улица „Архитект Камен Петков” и от юг – СПТУ по автотранспорт „Г. Делчев”, с административен адрес на имота : град Пловдив, булевард „Княгиня Мария Луиза” № 72 (седемдесет и две), ведно с построените в подробно описания по-горе недвижим имот сгради, а именно: ГЛАВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС, на 2 (два) етажа, представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе, със застроена площ от 5140 /пет хиляди сто и четиридесет/ квадратни метра, при съседи по скица: от изток – Битов корпус „Изток”, от запад – двор към улица „Архитект Камен Петков”, от север – Битов корпус „Север” и двор към булевард „Княгиня Мария Луиза”, от юг – двор към цех и II СПТУ за автотранспорт „Г. Делчев”; БИТОВ КОРПУС – СЕВЕР, на 2 (два) етажа, представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе, със застроена площ от 1008 /хиляда и осем/ квадратни метра, като част от първия етаж на сградата, със застроена площ от 750 (седемстотин и петдесет) квадратни метра, се намира в процес на преустройство в магазини за промишлени стоки, извършвано на основание Разрешение за строеж № 418/01.11.2005г. на Главния архитект на Община Пловдив и одобрени проекти от 26.09.2005г. на Главния архитект на Община Пловдив, съгласно което, според обяснителната записка към одобрените проекти, се предвижда на етажа да се обособят 16 (шестнадесет) броя магазини, всеки от които със самостоятелен склад и санитарен възел, при съседи по скица: от изток – Битов корпус „Изток”, от запад – двор към улица „Архитект Камен Петков”, от север – двор към булевард „Княгиня Мария Луиза”, от юг – Главен производствен корпус; БИТОВ КОРПУС – ИЗТОК, на 3 (три) етажа (без третия етаж), представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе, със застроена площ от 1320 /хиляда триста и двадесет/ квадратни метра, при съседи по скица: от изток – двор към улица „Лев Толстой”, от запад – Главен производствен корпус, от север – БИТОВ КОРПУС „СЕВЕР” и двор към булевард „Княгиня Мария Луиза”, от юг – двор към цех и II СПТУ за автотранспорт „Г. Делчев”; ЦЕХ ЗА ВЕСТНИЦИ, на 1 (един) етаж, представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе, със застроена площ от 216 /двеста и шестнадесет/ квадратни метра; ЦЕХ ЗА СПОМАГАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, на 1 (един) етаж, представляващ масивна сграда, находящ се в южната част на поземления имот, подробно описан по-горе, със застроена площ от 797 (седемстотин деветдесет и седем) квадратни метра, при граници и съседи на сградата: от изток – трафопост, от запад – двор, според актуална скица, а по нотариален акт за собственост – сграда „техническа работилница и складове” (премахната, съгласно Констативен протокол № И810-П-130/30.10.2008г.), от север – асфалтова площадка, от юг – двор към II СПТУ за автотранспорт „Г. Делчев; ТРАФОПОСТ, на 1 (един) етаж, находящ се в югоизточната част на поземления имот, подробно описан по-горе, със застроена площ от 315 (триста и петнадесет) квадратни метра, при граници и съседи на трафопоста: от запад – цех за спомагателни производства, от изток и от север – асфалтова площадка, от юг – двор към II СПТУ за автотранспорт „Г. Делчев”; ПОДЗЕМЕН СКЛАД със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) квадратни метра, представляващ ПРОТИВОРАДИАЦИОННО УКРИТИЕ, находящо се под „БИТОВ КОРПУС СЕВЕР НА ДВА ЕТАЖА”, в поземления имот, подробно описан по-горе, при граници и съседи на подземния склад: отгоре - първи етаж на „БИТОВ КОРПУС СЕВЕР НА ДВА ЕТАЖА”, от юг – стълбище, от три страни – външни стени на подземния склад; НАВЕС, на 1 (един) етаж, находящ се в западната част на поземления имот, подробно описан по-горе, със застроена площ съгласно нотариален акт за собственост - 972 (деветстотин седемдесет и два) квадратни метра, част от който понастоящем е премахната, съгласно Констативен протокол № И810-П-130/30.10.2008г., при граници и съседи на навеса: от запад – улица „Архитект Камен Петков”, от три страни – асфалтова площадка; ВЕДНО с всички останали настоящи и бъдещи трайни подобрения и приращения в поземления имот, подробно описан по-горе.

Директор за връзки с инвеститорите: ………………………………….

/А.Проданова/
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница