Simeonovgrad municipalityДата27.10.2018
Размер0.5 Mb.
#101421


ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл.”Шейновски” № 3

тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg
SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

”Sheinovski” sq. № 3

tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bgЗ А П О В Е Д
539/30.10.2012 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /Наредба по чл.95, ал.1 ЗГ/и Решение №128/29.10.2012г. на ОбС Симеоновград,
ОТКРИВАМ:
І. Процедура за възлагане на дейността по чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - добив на дървесина(топола), Обект №121303, отдели и подотдели: 47 „п”, „р”, „с”, „т”, „у” и 624 „п”, намиращи се в горските територии – общинска собственост на Община Симеоновград, землище с.Свирково и гр.Симеоновград.
1. Вид на процедурата- открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

2. Стойност на обекта без ДДС ( начин на образуване на предлаганата цена):

Цената на дейностите, предмет на конкурса не трябва да бъде по-висока от посочената за обекта в таблицата):Категория

Сортимент

Количество м3

Ед.цена лв. без ДДС добив

Обща стойност на обекта без ДДС

Едра

Трупи с диаметър на тънкия край по-голям от 30 см.

266

6.50 лв.

1729,00

Едра

Трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см.

203

6,50 лв.

1319,50

Средна

Тънки трупи

26

6,50 лв.

169,00

Средна

Технологична от средна

21

8,00 лв.

168,00

Дребна

Технологична от дребна

51

8,00 лв.

408,00

Дърва

ОЗМ(обли занаятчийски материали)

200

6,50 лв.

1300,00

Дърва

Технологична от дърва

86

8,00 лв.

688,00853
5781,503. Вид и размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие в открития конкурс е в размер на 3 /три/ на сто от стойността на обекта в абсолютна сума. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума. Плащането се извършва на касата на общината (стая №4) срещу издаден платежен документ или се внася по банков път: по сметка на Общинска администрация Симеоновград в Банка ДСК, клон Димитровград с IBAN BG16STSA93003300701640, BIC код STSABGSF всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 1600 часа на предходния работен ден преди провеждането на открития конкурс.
4. Срок и място на изпълнение на дейностите - в горските територии собственост на Община Симеоновград, ( с.Свирково и гр.Симеоновград).

Краен срок за изпълнение на възлаганата дейност добив на дървесина (топола), 07 декември 2012г.


5. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата – Изпълнението на дейностите добив на дървесина(топола) се извършва от всички заинтересовани лица - физически лица и/или търговци, регистрирани в публичните регистри по чл.235 и 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за дейността, предмет на открития конкурс (чл.233, ал.1, т.4 от Закона за горите)
6. Квалификационни изисквания към кандидатите – да имат необходимата квалификация и ресурсни и организационно - технически възможности за изпълнението на дейността добив на дървесина (топола).

Спечелилият процедурата участник може да наема подизпълнители. Подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите до участие в процедурата.


7.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора е 5 /пет/ на сто от достигната стойност на обекта и се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на възложителя, или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Сумата се внася от кандидата, определен за изпълнител на дейността в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие.
8.Срок на валидност на офертите- 60 дни от крайния срок за получаване на офертите.
9. Критерий за класиране на офертите – „икономически най-изгодна оферта”.

10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: Документацията за участие в процедурата се получава от стая №16,
етаж втори на Общинска администрация Симеоновград, след представяне на документ за платена такава. Цената на документацията е в размер на 300 лв. без ДДС и се заплаща на касата на общината или по банков път по сметка на Общинска администрация Симеоновград в Банка ДСК, клон Димитровград с IBAN BG11STSA93008400400100, BIC код STSABGSF, код за вид плащане 444000 всеки работен ден от 800 до 16.00 ч., считано от датата на публикуване на обявата до предходния работен ден преди конкурса.
11.Място и срок за подаване на офертите: Заявления за участие в конкурса се депозират в деловодството (стая 3) на общинска администрация Симеоновград до 17.00 часа на предходния работен ден преди конкурса.
12.Място, дата и час на провеждане на първа и втора дата на конкурса: Конкурсът да се проведе на 12.11.2012г. в зала №14, ет.2 на административната сграда на община Симеоновград от 14.00 часа. Евентуален повторен конкурс да се проведе на 16.11.2012г. на същото място и в същия час.

13. Изисквания за качество при изпълнение на дейността – да се спазва строго БДС при разкройване на сортиментите по вид и размери, посочени в техническото задание на възложителя.
14. Начин на плащане: Ежеседмично, след представяне на предавателно-приемателен протокол, опис и фактура за извършената работа.
15.Резултатите се обявяват на табло в сградата на общинска администрация Симеоновград.

ІІ.С настоящата Заповед утвърждавам документацията за участие в открития конкурс по т.І.

ІІІ.Копие от заповедта за откриване на конкурса да се публикува най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата на Община Симеоновград, както и да се постави на видно място в сградата на общинска администрация Симеоновград.

ІV.Настоящата Заповед е индивидуален административен акт.

V. Лице за контакт – Стефко Желязков-специалист Лесовъд; Гергана Димова- старши експерт правно обслужване и секретар на МКБППМН, тел.03781 23-41

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Наталия Пачеманова – Зам.-кмет на община Симеоновград.КМЕТ НА ОБЩИНА:/п/

/ПЕЙЧО СТАЙКОВ/

Изготвил:Гергана Димова-ст.експерт правно обслужване

и Секретар на МКБППМН
Каталог: article images -> source
source -> Приложение №4 годишен план за паша за 2015 г. На община симеоновград
source -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2013 год
source -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2014 год. І. Въведение годишната програма
source -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Техническо задание за проектиране


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница