Доклад относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на есстраница1/3
Дата13.10.2017
Размер382.68 Kb.
#32298
  1   2   3
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Втори доклад относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС

1. Въведение

1.1. Вътрешната сигурност в съвременния контекст

Целта на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС е да се даде възможност на Европа да отговори на съществуващите предизвикателства и възникващите заплахи чрез използването на общ подход, в който участват представители на ЕС и на национално и местно равнище.

Стратегията се гради върху общи ценности като зачитането на основните права и върховенството на закона, солидарността и взаимната подкрепа. Комисията ще продължи да работи за безусловното съблюдаване на тези ценности, по-специално на Хартата на основните права на ЕС.

Една от най-сериозните заплахи за вътрешната ни сигурност е организираната престъпност и пагубното ѝ отражение върху икономиката на ЕС, което включва и нарушения на вътрешния пазар.

Например според Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) постъпленията от престъпна дейност за 2009 г. вероятно възлизат на 3,6 % от световния БВП или на около 2,1 трилиона американски долара. Корупцията, измамите и контрабандата на стоки пораждат огромни загуби за държавите — членки на ЕС, във време, когато стабилните приходи и данъчна основа са от основно значение за решаване на проблемите с бюджетния дефицит.

Преследването на парите от престъпна дейност и изземването на постъпленията от такава дейност продължават да бъдат основна цел на стратегията на ЕС за разбиване на организираните престъпни мрежи.

Комисията представи вече инициативи и инструменти за постигането на тази цел, сред които Директивата за замразяване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, Четвъртата директива срещу изпирането на пари и Директивата относно защитата на финансовите интереси на ЕС.

Административният подход, който предоставя възможности за установяването на престъпно навлизане в икономиката и предприемането на ответни действия, също може да спомогне за коригиране на дисбаланса, причинен включително от организираната престъпност, и за създаване на условия за успешно развитие на вътрешния пазар. Задачата на създадения наскоро Европейски център за борба с киберпрестъпността към Европол е да засили способността на Европа да защитава своите граждани, предприятия и администрации и техните инфраструктури от кибернетични атаки, които могат да причинят огромни икономически загуби.

Стратегията за вътрешна сигурност е изготвена въз основа на пет стратегически цели: разбиване на международните престъпни мрежи, предотвратяване на тероризма, повишаване на нивото на сигурност в киберпространството, укрепване на сигурността по границите и подобряване на устойчивостта спрямо кризи и бедствия. В доклада за изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност от 2011 г. борбата с организираната престъпност и борбата с киберпрестъпността бяха посочени като двете основни предизвикателства за следващата година. Оттогава бяха предприети множество действия наред с дейностите по останалите цели на стратегията.

2. Стратегията за вътрешна сигурност през миналата година

2.1. Стратегическа цел 1: Разбиване на международните престъпни мрежи

Смята се, че дейностите на организираните престъпни мрежи са по-сложни и по-разнообразни и имат по-силно изразен международен обхват, отколкото когато и да било преди. Например улесняваната от интернет организирана престъпност ще продължи да нараства заедно с все по-активното използване на широколентовия интернет и на мобилните устройства.Цикълът на политики на ЕС за борба с тежката и организираната престъпност помага за координиране на оперативното сътрудничество във връзка с престъпления, които засягат целия ЕС. Държавите членки предприемат съвместни действия за борба с приоритетни трансгранични престъпления с подкрепата на агенциите и институциите на ЕС. За идентифициране на приоритетните престъпления се използват оценките на заплахите, които Европол изготвя въз основа на информация от държавите членки (SOCTA). Понастоящем се изпълнява кратък цикъл на политиките, който обхваща периода 2011—2013 г. и представлява подготвителен етап за пълния цикъл на политиките за периода 2013—2017 г.

В началото на 2013 г. Комисията прие предложения за Четвърта директива срещу изпирането на пари1 и за регламент относно паричните преводи2. По-късно през 2013 г. предложението за Регламент относно паричните преводи ще бъде допълнено от предложение за директива относно инкриминирането на изпирането на пари. Целта на този пакет ще бъде предприемането на ответни действия във връзка с новите рискове и заплахи, по-конкретно чрез установяването на по-голяма прозрачност на правните субекти. От своя страна, Службата за външна дейност предприема действия за борба с изпирането на пари извън ЕС, като работи в сътрудничество с регионални платформи в Африка и Латинска Америка.

В началото на 2013 г. бе прието също така предложение за директива относно подправянето на парични знаци3. В предложението се предвиждат по-специално нови наказателни санкции. Друг важен елемент е задължението държавите членки да придадат по-голяма ефективност на наличните средства за разследването на случаи на подправяне на парични знаци подобно на средствата, използвани в борбата с организираната престъпност или други тежки престъпления.

Предложенията за директива за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред4 и за директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара5 са допълнителни инструменти на наказателното право, чрез които се предприемат ответни действия по чувствителни теми от основно значение, отнасящи се съответно до търговията на вътрешния пазар и финансовите пазари.

Комисията продължава да насърчава нова стратегическа инициатива на ЕС за борба с корупцията. За осъществяването на инициативата се използва двустранен подход: изготвя се доклад на ЕС за борбата с корупцията, в който редовно се прави оценка на усилията на държавите членки в борбата с корупцията, и се обръща по-голямо внимание на въпроса за корупцията при осъществяването на вътрешната и външната политика на ЕС. Създадени бяха група от 17 експерти в сферата на борбата с корупцията и мрежа от местни звена за научни изследвания във всички държави членки, за да изготвят първия доклад на ЕС за борбата с корупцията, който ще бъде представен през 2013 г.

През 2012 г. Трансперънси интернешънъл завърши европейския проект за национални системи за почтеност, който бе съфинансиран от Комисията и обхвана 23 държави — членки на ЕС, Норвегия и Швейцария. Във всяка държава бяха анализирани общо 13 институции и сектора, на които бяха дадени точки в зависимост от способността им да се справят с корупцията. Трансперънси интернешънъл публикува оценка за всяка една държава и доклад, съдържащ сравнителен анализ. Препоръките и заключенията от оценките по проекта са сред източниците, използвани в работата по доклада на ЕС за борба с корупцията.

Конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност, може да бъде ефективен инструмент за борба с престъпността, тъй като тя засяга финансовия стимул на извършителите на престъпления, защитава икономиката от проникване на престъпни елементи и корупция и допринася за възстановяването на социалната справедливост. Комисията прие предложение за директива за замразяване и конфискация на облаги от престъпна дейност в ЕС6 с цел да улесни замразяването и конфискацията на печалбите от тежки и организирани престъпления в Европейския съюз чрез въвеждането на общи минимални правила и по този начин да защити законната икономика.

Усилията на равнище ЕС са придружени от инициативи на държавите членки, като създаването на нови служби и звена за възстановяване на активи в Австрия, Румъния и Естония. Освен това Европол оказва подкрепа на държавите членки посредством своята Служба за активи, придобити от престъпна дейност. Някои държави членки създадоха също така механизми за повторно използване на конфискуваното имущество за обществени и социални цели.

В рамките на испанския проект за център за възстановяването на активи и провеждането на обучения, който се съфинансира от Комисията, бе изготвена Бяла книга относно службите за възстановяване на активи, в която подробно се описват дейностите на всяка служба. Проектът включваше също така международно обучение за възстановяването на активи и провеждането на финансови разследвания, което бе един от първите паневропейски курсове, предложени на работещите в сферата на възстановяването на активи.

Европейският съюз сключи нови споразумения със Съединените щати и Австралия относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците (PNR данни)7. Предстои приключване на преговорите с Канада. Тези споразумения дават възможност на партньорите ни да анализират данните с цел предотвратяване, разкриване и разследване на тежки международни престъпления, включително терористични нападения. PNR данните позволяват да се идентифицират лица, които представляват опасност за сигурността, но досега не са били познати на правоприлагащите органи, с което се допринася за по-бързото и ефективно разбиване на престъпните мрежи.

Приетата през юни 2012 г. Стратегия на ЕС за изкореняването на трафика на хора за периода 2012—2016 г. е съсредоточена върху по-активното съдебно преследване на трафикантите на хора, оказването на помощ и защита за жертвите на трафика и предотвратяването на трафика на хора. Чрез нея се разширява и допълва директивата, приета през 2011 г.8 Координаторът на ЕС за борба с трафика носи главната отговорност за изпълнението на стратегията, като целта е да има по-добра координация и по-голяма съгласуваност между заинтересованите лица. Оперативният план за действие срещу трафика на хора, чието изпълнение се ръководи съвместно от Обединеното кралство и Нидерландия, е сред осемте приоритетни области в цикъла на политики на ЕС за борба с тежката и организираната престъпност. За засилване на акцента и внасяне на по-голяма съгласуваност във външното измерение на работата на ЕС в сферата на трафика на хора държавите членки изготвиха списък на приоритетни държави, които не са членки на ЕС, в тясно сътрудничество с Комисията, Европейската служба за външна дейност и агенциите на ЕС.

Трансграничният обмен на информация в рамките на ЕС е от основно значение в борбата с тежката и международната престъпност. Съществува обаче потенциал за подобрение. В съобщението си относно Европейския модел за обмен на информация (EIXM) Комисията дава насоки за по-доброто използване на съществуващите инструменти на ЕС, за по-редовното използване на Европол за обмен на информация и за създаването на единни национални звена за контакт, които да обединят основните канали за обмен на информация9.

Акцентът в новата Стратегия на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2013—2020 г. е поставен, наред с другото, върху динамиката на пазарите на незаконни наркотици, включително промяната на маршрутите за трафик на наркотици, трансграничната организирана престъпност и използването на новите комуникационни технологии като средство за по-лесното разпространение на незаконни наркотици и нови психоактивни вещества. Стратегията съдържа редица цели, сред които са способстване за измеримо намаляване на търсенето на наркотици, на зависимостта от наркотици и на здравните и социалните рискове и вреди, произтичащи от наркотиците, способстване за разбиване на пазара на незаконни наркотици и за измеримо намаляване на достъпността на незаконните наркотици и насърчаване на координирането чрез активни послания и анализиране на промените и предизвикателствата в областта на наркотиците в ЕС и на международно равнище.

Разпространеният през януари 2013 г. доклад за пазарите на наркотици в ЕС представлява важна крачка към установяването на координация за борба с организираната престъпност и незаконния трафик на наркотици между агенциите в сферата на вътрешните работи. Докладът е изготвен съвместно от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и Европол и в него се очертават няколко нови тенденции, включително мобилното производство на амфетамини и екстази и мащабното навлизане на нови психоактивни вещества, които агресивно се предлагат на младите хора по интернет. Паневропейското сътрудничество и ясното разбиране на промените на пазара на наркотици са от основно значение за ефективното правоприлагане в тази бързопроменяща се сфера.

Европол играе важна роля за улесняване на трансграничния обмен на информация в ЕС, като предлага системи за обмен и съхранение на информацията, редица услуги, свързани с оперативната подкрепа, и продукти за изготвяне на анализи. До края на третото тримесечие на 2012 г. Европол е улеснила обмена на над 200 000 оперативни съобщения и са били започнати разследвания по почти 12 000 случая. Европол подкрепи мащабни операции в държавите членки, чийто брой нараства все повече10, като предостави услуги за оперативна подкрепа и изготви повече от 600 доклада с оперативни анализи. Предоставянето на информация от държавите членки за аналитичните работни досиета е нараснало с 40 % в резултат на изпълнението на приоритетите, договорени в контекста на цикъла на политики на ЕС, и с 60 % в сферата на трафика на хора.

Обучението на равнище ЕС, осъществявано от Европейския полицейски колеж, също допринася за трансграничното сътрудничество и обмена на информация. През 2012 г. колежът е изнесъл обучения пред почти 6 000 души в над 100 различни области по разнообразни теми, вариращи от финансови престъпления и трафик на наркотици до съвместни екипи за разследване, трафик на хора и киберпрестъпност.Евроюст продължава да бъде важен участник в съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Борбата с тежката и организираната престъпност е била и продължава да бъде приоритет в работата на Евроюст. Организираните престъпни групи се зараждат не само като самостоятелен елемент, но и като характеристика, която засяга множество области и утежнява други престъпления. През 2012 г. в Евроюст са регистрирани 231 случая, свързани с организираната престъпност, в сравнение със 197 през 2011 г.

Друг ефективен инструмент за преследване на извършителите на престъпления са съвместните екипи за разследване. Предоставяното от Евроюст финансиране улеснява сформирането на такива екипи в зависимост от оперативните потребности и за кратко време. До февруари 2013 г., в рамките на Втория проект за финансиране на съвместните екипи за разследване, Евроюст е оказало подкрепа на 87 екипа, след като е получило 252 заявления за финансиране. По-голямата част от съвместните екипи за разследване се съсредоточават основно върху наркотиците и трафика на хора, но работата им се отнася и до изпирането на пари, измамите, корупцията и организираните кражби.Съвместният екип за разследване по случая Токио бе сформиран между Белгия, Франция и Обединеното кралство с цел да се разследва мрежа от куриери, наемани от организирана престъпна група в Белгия и Франция за международен трафик на наркотици от Бразилия и някои централноафрикански държави до Япония през Лондон. Организирана бе съвместна операция, при която бяха задържани няколко лица в Белгия и Обединеното кралство. Впоследствие две лица бяха осъдени съответно на осем години лишаване от свобода и глоба от 3 780 EUR и на шест години и половина лишаване от свобода и глоба от 30 000 EUR.

Предстоящи дейности през 2013 г.

Комисията:

 • ще публикува първия доклад на ЕС за борбата с корупцията, който ще съдържа препоръки за държавите членки;

 • ще направи предложение за директива относно наказателните санкции за изпиране на пари;

 • ще предложи реформа на Евроюст;

 • ще изготви политическа инициатива за борба с незаконния трафик на оръжия с цел опазване на вътрешната сигурност на ЕС;

 • ще предложи два законодателни акта за изменение на Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества и на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици;

 • ще представи регламент за създаването на Европейска прокуратура с цел по-добра защита на бюджета на Европейския съюз и увеличаване на наказателните преследвания в тази сфера;

 • ще приеме съобщение относно всеобхватна стратегия за борба с контрабандата на цигари.

Държавите членки се насърчават:

 • да постигнат бърз напредък в преговорите относно предложението за реформа на Европол и Европейския полицейски колеж и да акцентират повече върху обучението на служителите на правоприлагащите органи, като целта е да се засили трансграничното сътрудничество;

 • да приключат дискусиите с Европейския парламент относно Директивата за замразяване и конфискация на облаги от престъпна дейност в ЕС и Директивата за използване на PNR данните за целите на правоприлагането;

 • да продължат по-нататъшното развиване на ресурсите и правомощията на своите служби за възстановяване на активи;

 • да предприемат действия във връзка с препоръките в Съобщението относно Европейския модел за обмен на информация (EIXM);

 • да предприемат действия, както е посочено в стратегиите на ЕС, за да се справят с трафика на хора и наркотици;

 • да предприемат действия във връзка с препоръките, които ще съдържа предстоящият първи доклад на ЕС за борбата с корупцията за 2013 г.;

 • да изпълнят оперативните планове за действие в рамките на цикъла на политиките относно трафика на хора, мобилните организирани престъпни групи, контрабандата на стоки в контейнери, синтетичните наркотици, маршрутите за пренасяне на наркотици от Западна Африка и престъпността от Западните Балкани.

2.2. Стратегическа цел 2: предотвратяване на тероризма и мерки срещу радикализацията и набирането на терористи

Според Европол въпреки че общият брой на терористичните атаки в държавите — членки на ЕС, е намалял през последните години, терористичната заплаха понастоящем е доста разнообразна по своя характер (тероризъм, вдъхновен от Ал Кайда, от десни или леви политически идеи, от анархизъм или сепаратизъм или свързан с конкретна тема) и е възможно планирането на терористични нападения от отделни лица и малки, самостоятелни групировки да се увеличи. Освен това геополитическите събития в Близкия изток и в региона на Сахел и на Африканския рог ще се отразят на сигурността в Европа. По-специално, радикализираните граждани на ЕС, които пътуват до райони на конфликти и участват в тях като чуждестранни бойци, след което се връщат в Европа с натрупан опит в условията на конфликт, ще продължават да представляват заплаха за ЕС.

Борбата с тероризма продължи да бъде приоритет за Европейския съюз през година, когато нападенията в Тулуза и Бургас изтъкнаха по трагичен начин, че терористичната заплаха е реална.

След атаката в Бургас Европол оказа оперативна подкрепа на българските власти, която бе високо оценена. Освен това Европейската мрежа на правоприлагащите служби на летищата (AirPol), в която членуват полицейските органи, отговарящи за сигурността на летищата и районите около тях, издаде в срок от 24 часа насоки за нови мерки и процедури за сигурност, за да се предотвратят подобни нападения.

Мрежата AirPol, чийто мандат произтича от решение на Съвета, прието вследствие на нападенията над товари в Йемен през 2010 г., съдейства за обмена на добри практики и изграждането на капацитет въз основа на финансираната от Комисията програма за предотвратяване на престъпността (ISEC).

Тероризмът продължава да бъде сред приоритетите на оперативната дейност на Евроюст11. Освен това, през 2012 г. Евроюст доразви концепцията и съдържанието на своя „Наблюдател на присъди за тероризъм“, който представя преглед на свързаните с тероризма промени в съдебната система на държавите членки, както и правен анализ на избрани случаи.

През декември 2012 г. Евроюст и Европол организираха съвместно работен семинар, в който участваха специалисти по борбата с тероризма от Индия и ЕС. Целта на семинара бе да се насърчи съдебното сътрудничество посредством определянето на общи интереси и обсъждането на стандарти.

Европейската политика за борба с тероризма се основава на превенцията. Мрежата на ЕС за осведоменост по въпросите на радикализацията бе създадена с цел да се установи контакт между лицата, които предприемат ответни действия на място срещу радикализацията и агресивния екстремизъм в цяла Европа (професионалисти, чиято работа е непосредствено свързана с тези въпроси, експерти в областта, социални работници, представители на академичната общност, неправителствени организации и т.н.). Със своите осем тематични групи мрежата предлага уникална възможност за обмяна на опит и резултати. Резултатите от досегашната ѝ работа бяха докладвани на лицата, изготвящи политиката в тази сфера, и обсъдени на конференция на високо равнище в края на януари 2013 г.

Препоръките на мрежата, по-специално тези на работната група за чуждестранните бойци, ще представляват също така принос към усилията на ЕС за по-силно взаимодействие между политиките за вътрешната и външната сигурност.

Чрез програмата ISEC се подпомагат проекти за борба с радикализацията и агресивния екстремизъм, по-специално чрез по-добро обучение и осведоменост на работещите в тази сфера, оттеглянето от терористична дейност и дерадикализацията, повишаването на капацитета за ответни действия на гражданите и гражданското общество, разпространяването на свидетелски разкази на пострадали от терористични нападения и пресичането на терористичната пропаганда. Такива проекти се изпълняват от участващи организации от различни държави, сред които Белгия, Дания, Германия и Обединеното кралство.

Друг пример за усилия за предотвратяване на тероризма е най-съвременната система на световно ниво, която ЕС създаде чрез Регламента относно използването и предлагането на пазара на прекурсори за взривни вещества12, за да предотврати достъпа до такива прекурсори, които могат да бъдат използвани от терористите.

Понастоящем Комисията, в сътрудничество с държавите членки, работи по нови предложения относно сигурността на химичните, биологичните, радиологичните, радиоактивните и взривните вещества (ХБРРВВ) на равнище ЕС. Акцентът е поставен върху най-целесъобразните действия, които да бъдат извършени през следващите години, и върху установяването на взаимодействие с дейностите в сферата на ХБРРВВ, включително за тяхното разкриване, като за основа са използвани два доклада за напредъка, публикувани през 2012 г.

Комисията започна преразглеждане на Директивата за защита на критични инфраструктури13, за да бъде предложен нов подход през първата половина на 2013 г. Целта е да се гарантира, че жизненоважни за обществото услуги ще продължат да функционират. Унищожаването или повредата на критични инфраструктури може да имат тежки последици за обществото.

В рамките на проекта „Посейдон“, съфинансиран от Програмата за защита на критични инфраструктури, бяха идентифицирани заплахите и уязвимите места в критичните инфраструктури и механизмите за вземане на решения, като целта бе да се повиши сигурността на трансграничния трафик на пътници в района на Балтийско море. Резултатите са представени в пилотното проучване „Предотвратяване на тероризма в морските райони — анализ на проекта „Посейдон“ и засягат например стратегиите за борба с тероризма в сферата на фериботния трафик.

Заради взаимосвързаността на различните видове транспорт е необходимо да има твърда стратегия за борба с тероризма, за да се запази стабилността на търговията и доверието в сигурността и безопасността на транспортната мрежа. През 2012 г. Комисията публикува документ относно сигурността на транспорта14, в който бяха изтъкнати редица области от основно значение за ефективното намаляване на заплахата от терористични нападения. Наред с другото, в документа се предлага да бъде създадена обща рамка за сигурност за транспортните оператори, която да съдържа програми за сигурност, обучения и упражнения за повишаване на осведомеността за сигурността, действия при непредвидени ситуации и планиране на възстановяването.

Що се отнася до сигурността на въздушния транспорт, развитията в тази област са продиктувани от заплахите и технологиите за разкриване трябва да следват непрестанната изобретателност, проявявана от терористичните групи. Създаването на хармонизирана система на ЕС за сертифициране на оборудването за проверка по летищата е на път да приключи и в момента тече международно координиране за оптимизиране на научната дейност. Комисията и държавите членки активно подкрепят изпитванията на иновативни технологии за по-добро идентифициране на различните заплахи (например при товарите, багажите и пътниците).

Освен извършването на няколко научни дейности по изпитванията на иновативни технологии Комисията, съвместно с държавите членки, стартира дейности за идентифициране по собствена инициатива, придружени от оперативни изпитвания, по време на Европейското първенство по футбол през 2012 г. и в областта на масовия транзит и сигурността на обществените сгради, за да бъдат разработени най-ефективните модели за сигурност.

Например Комисията работи в момента по изпълнението на ITRAP (Програма за оценка на радиацията от незаконен трафик на радиоактивни материали), чиято цел е да се извърши независима оценка как наличното на пазара оборудване за засичане на радиация функционира за засичането и идентифицирането на ядрени и радиоактивни материали.

Обученията са от основно значение за ефективното използване на системите за сигурност. Пример за конкретно действие в тази област, подпомагано от Комисията, е създаването на Европейския център за обучение по сигурност (EUSECTRA) с цел разработването на програма за обучение по сигурност, предназначена за правоприлагащите органи.

Чрез мрежата на ЕС ATLAS, в която участват силите за реагиране срещу тероризма и която бе създадена и се финансира от Комисията посредством програмата ISEC от 2008 г. насам, се подобрява сътрудничеството между специалните сили за реагиране в ЕС и се подпомага функционирането на това сътрудничество в кризисни ситуации (например терористично нападение или вземане на заложници), когато държава членка се нуждае от помощ. Тя създава също така общи платформи за обучение, обмен на оборудване и установяване на тясно сътрудничество в граничните райони на държавите членки.Предстоящи дейности през 2013 г.

Комисията:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница