За обществена поръчка на стойност по чл. 20, алДата22.10.2018
Размер134.56 Kb.
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bgОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 3]

 
Възложител: [ОБЩИНА ДИМОВО]

Поделение (когато е приложимо): [……]

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 214 ]

Адрес: [ГР. ДИМОВО, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 137]

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [ИНЖ. РУМЕН КАМЕНОВ]

Телефон: [09341 2260]

E-mail: [obstina_dimovo@abv.bg]

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[Х] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) http://profilnakupuvacha.com/1684

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:

[] Строителство

[] Доставки

[Х] Услуги

Предмет на поръчката: [„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016/2017 г. НА ПЪТНАТА МРЕЖА И УЛИЦИ В ОБЩИНА ДИМОВО”

(по четири самостоятелно обособени позиции)

]


 

Кратко описание: [„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016/2017 г. НА ПЪТНАТА МРЕЖА И УЛИЦИ В ОБЩИНА ДИМОВО”

(по четири самостоятелно обособени позиции)

]


 

Място на извършване: [територията на община Димово]

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [69 890,00 лв. ]

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]

 

Наименование: [ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Зимно поддържане на общинска пътна мрежа, включваща следните пътища:

1.1. Път VID 1003 /ІІІ-102, Бела – Белоградчик/ – граница (общ. Белоградчик – Гара Орешец) – Медовница - /І-1/, от км 2+400 до км 13+500. Дължина на пътя за зимно поддържане – 11,100 км;

1.2. Път „VID 1090 /І-1/ Медовница – Карбинци –Воднянци – Ярловица – Септемврийци – /ІІ-11/”, от км 0+000 до км 8+300. Дължина на пътя – 8,300 км.

1.3. Път VID 2092 /ІІІ-114, Ружинци – Белоградчик/ - Върбовчец – Орешец – Гара Орешец от км 0+000 до км 9+300. Дължина на пътя – 9,300 км.

1.4. Път VID 3098 /VID 2092, Ружинци – Върбовчец/ - Яньовец от км 0+000 до км 1+600. Дължина на пътя – 1,600 км.

1.5. Улици в с. Гара Орешец, с. Воднянци, с. Карбинци, с. Медовница, с. Върбовчец, и с. Яньовец – около 15,000 км.

Обща дължина на пътищата според местата, върху които следва да се извършват услугите по Обособена позиция № 1 – 45,300 км /четиридесет и пет километра и двеста метра/.

] прогнозна стойност 24 500,00 лв. 

Номер на обособената позиция: [ 2 ]

Наименование: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Зимно поддържане на общинска пътна мрежа, включваща следните пътища:

2.1. Път „VID 1090 /І-1/ Медовница – Карбинци –Воднянци – Ярловица –Септемврийци-/ІІ-11/” от км 8+300 до км 25+700. Дължина на пътя – 17,400 км.

2.2. Път „VID 2091 /ІІ-11, Ботево – Арчар/ – Държаница” от км 0+000 до км 5+800. Дължина на пътя – 5,800 км.

2.3. Улици в с.Ярловица, с. Септемврийци, с. Арчар и с. Държаница – около 10,000 км

Обща дължина пътищата според местата, върху които следва да се извършват услугите по Обособена позиция № 2 – 33,200 км. /тридесет и три километра и двеста метра/.
прогнозна стойност 18 200,00лв.
Номер на обособената позиция: [ 3 ]

Наименование: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – Зимно поддържане на общинска пътна мрежа, включваща следните пътища:

3.1. Път VID 3093 1І-1/, Видин – Димово/ – Дълго поле от км 0+000 до км 4+500. Дължина на пътя – 4,500 км.;

3.2. Път VID 3101 /І-1, Бела – Ружинци/ – Помпена станция „Врелото” от км 0+000 до км 2+000, Дължина на пътя – 2,000 км.;

3.3. Път VID 3102 /І-1/ Димово – Помпена станция от км 0+000 до км 1+000. Дължина на пътя – 1,000 км.;

3.4. Път VID 3096 /ІІІ-1102, Извор – Димово/ – Шипот от км 0+000 до км 2+000. Дължина на пътя – 2,000 км.;

3.5. Път VID 3097 /ІІІ-1102/ Извор – Лагошевци от км 0+000 до км 4+000, дължина на пътя за зимно поддържане – 4,000 км

3.6. Път VID 3099 /ІІІ-1102/ Извор – Изворски манастир от км 0+000 до км 2+500. Дължина на пътя – 2,500 км.;

3.7. Път VID 3095 /ІІІ-1102, Мали Дреновец – Извор/ – Владиченци от км 0+000 до км 0+800. Дължина на пътя – 0,800 км.;

3.8. Път VID 3094 /ІІІ-1403, Макреш – Димово/ – ж.п. гара Макреш – Граница общ. (Димово – Макреш) – Вълчек от км 0+000 до км 1+950. Дължина на пътя – 1,950 км.

3.9. Улици в град Димово, с.Извор. с. Шипот, с. Лагошевци, с. Костичовци, с.Владиченци, с. Мали Дреновец, с. Бела, с. Скомля с. Лагошевци, с. Острокапци и с. Кладоруб – около 24,000 км.

Обща дължина на пътищата според местата, върху които следва да се извършват услугите по Обособена позиция № 3 – 42.750 км /четиридесет и два километра седемстотин и петдесет метра/.

прогнозна стойност 23 200,00 лв.

Номер на обособената позиция: [ 4]

Наименование: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – Зимно поддържане на Републиканските пътища в границите на град Димово общинска пътна мрежа, включваща следните пътища:

4.1.Улица. „Г. Димитров” и част от улица „Девети септември”, припокриващи се с път Е79 І-1 в урбанизираната територия на град Димово – 2,736 км.

4.2. Част от улица „Дванадесетте”, част от ул. „Боян Чонос” и част от ул. „Безименна” припокриващи се с път ІІІ-1102 в урбанизираната територия на град Димово – 2,442 км.

Обща дължина на пътищата според местата, върху които следва да се извършват услугите по Обособена позиция № 4 – 5,178 км. /пет километра и сто седемдесет и осем метра/.


прогнозна стойност 3 990,00 лв.


Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: [Събирането на оферти с обява се прилага при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал.3 ЗОП. Всяко заинтересовано лице може да подготви и представи оферта за участие.

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него трябва да сключат договор, съдържащ клаузи, които се отнасят до:

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка - упълномощаването може да бъде извършено със самия договор за създаване на обединение или с отделен документ. Документът, с който членовете на обединението/консорциума упълномощават лице, което да ги представлява, следва да бъде с нотариално заверени подписи

- уговаряне на солидарна отговорност – в случай, че такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на дейността между членовете на обединението;

- дейностите , които ще изпълнява всеки член на обединението;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.


Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертите.

В случай че участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, във връзка с чл. 10, ал. 2 ЗОП, възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.


2. Основания за задължително отстраняване

2.1. Възложителят задължително отстранява участник, който:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Пояснение: „Конфликт на интереси” по смисъла на § 2, т.21 ЗОП е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултат от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата са посочени в чл. 40 от ППЗОП.Не може да участва във възлагане на обществена поръчка участник:

2.2.1. който е обявен в несъстоятелност, или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

2.2.2. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

2.3. Основанията за задължително отстраняване и основанията по чл. 55 ЗОП, посочени в обявлението за обществена поръчка, се прилагат за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на участник-обединение, което не е юридическо лице.

2.4. Когато участникът предвижда подизпълнители и/или използва капацитета на трети лица, посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и по отношение на подизпълнителите и третите лица.

2.5. Основанията за отстраняване на участника се прилагат съгласно сроковете в чл. 57, ал. 3 ЗОП.

2.6. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал.1 , чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя обстоятелство по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

]


 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [не]Икономическо и финансово състояние: [не]

 

Технически и професионални способности: [Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на Участниците

3.1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 /една/ услуга, която е еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка.

Под „предмет, сходен с предмета на обществената поръчка" се разбира едновременно изпълнение на следните дейности: опесъчаване и снегопочистване.

За доказване на горепосоченото се представят следните документи:

3.1.1 Списък на сходните с предмета на поръчката услуги, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга /препоръка/референция/.

Под „предмет, сходен с предмета на обществената поръчка" се разбира едновременно изпълнение на следните дейности: опесъчаване и снегопочистване.

Когато Участникът е Обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено само от участника/участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с техническите възможности по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП.

3.1.2. Участникът следва да разполага с необходимата техника /собствена или наета/ за изпълнение на поръчката в минимален изискуем обем, както следва:

- За обособена позиция № 1: Снегопочистващи машини – 3 броя с мощност не по малка от 150 к.с., фадрома и камион/пясъкоразпръсквач – 1 брой.

- За обособена позиция № 2: Снегопочистващи машини – 3 броя с мощност не по малка от 150 к.с., фадрома и камион/пясъкоразпръсквач – 1 брой.

– За обособена позиция № 3: Снегопочистващи машини – 3 броя с мощност не по малка от 150 к.с., фадрома и камион/пясъкоразпръсквач – 1 брой.

-За обособена позиция № 4: Снегопочистващи машини – 1 брой с мощност не по малка от 150 к.с., фадрома и камион/пясъкоразпръсквач – 1 брой.


За доказване на това изискване участникът трябва да представи декларация – списък на техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на услугата, придружена с документи, доказващи наличието на описаното оборудване – заверени копия на документи за собственост, договори за наем/лизинг или други еквивалентни документи, както и заверено копие на свидетелство за регистрация на всяка машина и заверени копия на доказателства за техническата им изправност.

При договор за наем на техниката срокът на действие не може да е да е преди 30.04.2017 г.
]

 
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места
Критерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[Х] Най-ниска цена

 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [……] Тежест: [ ] 

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [09.11.2016] Час: (чч:мм) [17:00]

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [09.02.2017] Час: (чч:мм) [17:00]

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [10.11.2016]

 

Място на отваряне на офертите: [Заседателното зала на Общинска администрация Димово.

]


 
Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

 

 Друга информация (когато е приложимо): [Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно правилата на Глава девета, чл. 97 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки – на 10.11.2016 г., от 14:00 часа в Заседателното зала на Общинска администрация Димово.

]


 

 

 

 Дата на настоящата обява

Дата: (дд/мм/гггг) [01.11.2016]Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) [Лозан Георгиев Лозанов]

Длъжност: [кмет на община Димово]


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница