За развитие на дейността на „Вик оод гр. Силистрастраница1/15
Дата31.12.2017
Размер1.71 Mb.
#38670
ТипБизнес-план
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

„ВиК“ ООД – гр. СИЛИСТРА

КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият Бизнес план на „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра е разработен за 5 годишен период от 2017 до 2021 г. по реда на:

 • чл. 9, ал. 2, ал. 3, ал. 4; чл. 10 и чл. 11 от Закона за Регулиране на Водоснабдителните и Канализационните услуги /ЗРВКУ/, в сила от 20.01.2015 г.;

 • чл. 1 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги /НРКВКУ/, приета с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерски съвет на Република България, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.;

 • Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 22.01.2016 г., приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.;

  • Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 – 2021 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.;

 • Указания за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т.8 от Протокол №118 от 07.06.2016 г.;

 • При изготвянето на Бизнес – план 2017 – 2021 г., „ВиК“ ЕООД гр. Силистра се е съобразявало и с Решение № НВ – 1 от 19.04.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/;

 • Електронен модел и цени на Бизнес план 2017 – 2021 г. - версия 30.11.2016 г.;

 • Задължителна структура на текстова част на Бизнес план 2017 – 2021 г.I. ОБЩА ЧАСТ 1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА  1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


Дирекция „ Водоснабдяване и канализация” е създадена през 1960 г. на територията на бившия окръг Силистра. Еднолично дружество с ограничена отговорност „Водоснабдяване и канализация” е основано с ПМС №176/05.09.1991 г. и е регистрирано в Силистренският окръжен съд с решение № 2193/11.11.1991 г.

С решение на МС № 437/06.04. 1997 г. „В и К”- ЕООД е преобразувано в Дружество с ограничена отговорност /ООД/ и е пререгистрирано с Решение №805/10.07.1997 г. и №911/05. 08. 1997 г. на Силистренски окръжен съд.

Седалище и адрес на дружеството:

гр. Силистра

ул. „ Баба Тонка „ № 19

Данъчен №1190000520

Булстат 828050351

Email: vikss@ vik-silistra.com

WEB: www. vik-silistra.com

Управител – инж. Васил Ников Боранов, GSM 0882 884 497

Тел:086 820-559, факс 086 820 558

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра е търговско дружество по смисъла на Търговския закон. 51 (петдесет и един) % от капитала на дружеството е държавна и 49 (четиридесет и девет) % общинска собственост.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр.Силистра, предоставя водоснабдителни и услуги на територията на Общините Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа включващи 118 населени места, от които 117 се обслужват от ВиК дружеството.

  1. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

   1. Водоизточници

На територията на област Силистра питейните водни количества се осигуряват основно от терасата на р.Дунав и от местни водоизточници във вътрешните райони на областта. Наличните подземни ресурси са достатъчни за задоволяването на питейните, битовите и другите нужди на обслужваните населени места. Оперативните разходи са високи предвид това, че водата се черпи основно с потопяеми помпени агрегати от 96 водоизточника, в т.ч. 81 бр. в експлоатация, 12 бр. – не се експлоатират и 3 водоизточника са консервирани.

Експлоатираните от „ВиК” ООД – гр.Силистра на територия на област Силистра са 81 водоизточника:

Кладенци тип Раней, разположени в терасата на р. Дунав – 11 бр.;

Шахтови кладенци – 2 бр.;

Тръбни кладенци – 55 бр.;

Дренажи – 13 бр.

Общо: – 81бр.

Кладенеците тип „Раней“, са разположени в терасата на р. Дунав при гр.Силистра – 7бр., при гр.Тутракан – 3бр. и 1 бр. при с.Попина. Към настоящия момент, 81 водовземни съоръжения се използват за водоснабдяване, като от тях 13 са резервни.

„ВиК” ООД – гр. Силистра има издадено от МОСВ общо Разрешително за водовземане № 0297/14.05.2001г. от барем-хотривски, хотрив валанжски и валанжски водоносен хоризонт.

След представена проектна документация в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен към Министерството на околната среда и водите бяха издадени разрешителни за водоползване на 58 от подземните водоизточници.


   1. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Качеството на добитите питейни води е с добри основни показатели. На територията на област Силистра няма изградена пречиствателна станция за питейни води.
   1. Довеждащи съоръжения

За разпределение на водните количества до потребителите са изградени 795 км довеждащи водопроводи. Изграждането им е започнало през 1903 г. от чугунени тръби с диаметър 175 мм. /1.2%/. Основната част от тях са изградени през периода 1955-1975г. от етернитови тръби с диаметър 100 мм-546 мм /85.7%/, и малка част след 1975 г. от стоманени тръби с диаметър 213мм - 720 мм. /5.8%/, които са много амортизирани. През периода 1985-1990 г. е изграден водопровод от ПНМТ с диаметър от 700 мм - 900 мм с дължина 28 км. при ВС Попина /3.5%/. Същият е с лоша водоплътност поради амортизация на уплътнителите при връзките.

След 2001 г. 30 км от довеждащата водопроводна мрежа е подменена с тръби от полиетилен висока плътност с диаметър от 100 мм – 200 мм./3.7%/.

В таблица в Приложение 1 е показано разпределението по дължини и материал на мрежата.

   1. Разпределителна мрежа

Разпределителната водопроводна мрежа, експлоатирана от „ВиК” ООД – гр. Силистра е с дължина 1065 км. Изграждането й е започнало след 1901 г. от чугунени тръби с диаметър от 50 мм - 150 мм. /1.4%/, 96.3 % от нея е от етернитови тръби с диаметър 60мм - 350 мм и е изградена през периода 1955 - 1975 г. През 1975 – 1990 г. има изградена мрежа и от стоманени тръби с диаметър 159 мм - 325 мм./0.8%/. След 2001 се подменят улични водопроводи от вътрешната мрежа на населени места с ПЕВП.

По Проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа“ изпълняван по договор № DIR – 51011116-CO59 по ОП “Околна среда“ 2007 - 2013 с възложител Община Силистра през 2015г. са реконструирани 9,812 км вътрешна водопроводна мрежа, но не са предадени на ВиК оператора за експлоатация.

В таблица в Приложение 1 е показано разпределението по дължини и материал на мрежата.

   1. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

За нормалната експлоатация на ВС Силистра са изградени 78 бр. помпени станции (основни ПС- 55 бр. и БПС – 23 бр.), с общ максимален дебит 3065 л/с и инсталирана мощност 9851 квтч. Дължината на водопроводната мрежа е 1 860 км, от която довеждащи водопроводи – 795 км и вътрешна водопроводна мрежа – 1065 км. Водата до потребителите се доставя чрез изградените 43 хил. сградни водопроводни отклонения(СВО).

По ДВМ има монтирани 266 бр. спирателни кранове, 177бр. въздушници и 9 бр. регулатори на налягане.


   1. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

„ВиК” ООД – гр. Силистра няма информация за изградени и готови за предоставяне публични активи през периода на бизнес плана, извън инвестиционната програма.

  1. Каталог: webfiles -> menu -> obshtinski savet -> normativna baza
   webfiles -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
   webfiles -> П л у в н о л я т о 2 0 1 6 ” І – ва г р у п а 6 – 7 години /родени през 2009 г. – 2010 г
   webfiles -> От избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
   webfiles -> От избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
   webfiles -> Заповед № рд – 19 – 43
   webfiles -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
   normativna baza -> Програма за управление на отпадъците 2017 2020 г. Съдържание I. Въведение 7


   Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница