За регионален изпълнител на строително ремонтни работи в района на Югозападна БългарияДата08.06.2018
Размер63.65 Kb.
ПроКредит Банк (България) АД присъства на банковия пазар от 2001 година. За изминалото време ние си създадохме репутация на една от най-динамичните банки в България. Наша основна цел е непрекъснато да подобряваме качеството на услугите, които предлагаме на нашите клиенти, както и разширяването на броя на тези услуги.

Един от основните фактори за добрата позиция на ПроКредит Банк (България) АД на българския пазар е широката гама от услуги, които предлага, както и поддръжката на добро състояние на банковите салони и офис техниката в тях.


Един от основните фактори за добрата позиция на „ПроКредит Банк (България)” АД на българския пазар е широката клонова мрежа.
Във връзка с актуализация на цените и проучване на пазара, Банката възнамерява да проведе конкурс за регионален изпълнител на строително - ремонтни работи в района на Югозападна България.


 1. Приложения

За Ваше удобство сме подготвили няколко Приложения, в които да посочите исканата от нас информация:
  1. Приложение №1 – Номенклатура на най-често изпълняваните видове строително-монтажни работи за обекти – офиси (клонове) на „ПроКредитБанк/България/” АД.
  1. Приложение №2 – Задание за оферта за клон Благоевград – основен ремонт – 435.00 м2
  1. Приложение №3 - Задание за оферта за клон Витоша – основен ремонт – 85.00 м2
  1. Приложение №4 - примерен план-график за СМР за извършване на основни ремонти в банковите клонове в посочения регион по тримесечия до края на 2013 г. Графикът подлежи на промяна и не поражда ангажименти за Банката. Информацията в Приложение №4 не е изчерпателна – в графика могат да бъдат добавяни обекти за освежителен ремонт, поддръжка и новооткриващи се офиси, както и да бъдат отлагани във времето или отказвани ремонти на клонове.
  1. Приложение №5 - информация за местоположението и площта на банковите клонове.
  1. Приложение №6 - таблица с офертни показатели.
  1. Приложение №7 - визуализация на утвърдения дизайн на клоновете.
  1. Декларация за антикорупционна политика.


 1. Видове ремонти
  1. Основен ремонт - за целите на настоящия търг под СМР за извършването на основен ремонт ще се разбира:

  • цялостна подмяна на настилки;

  • изграждане и премахване на преградни стени и тавани;

  • подмяна на фасадна дограма;

  • изграждане на нови или цялостна подмяна на съществуващи Ел., ОВК или ВиК инсталации;

  • съпътстващите видове строително-монтажни работи при цялостен ремонт на съществуващи банкови офиси;

  • преустройство с цел промяна на предназначението на наемани от Банката помещения за изграждане на банкови офиси;


 1. Информация за организация на работата с избрания изпълнител
 1. Подписва се договор за срок от 12 месеца с клауза даваща възможност за автоматично подновяване.
 1. Банката ще изпраща заявка до Изпълнителя, в която ще посочва обекта, за който желае извършването на СМР, както и задание под формата на проекти по всички засегнати от ремонта части и видове СМР. За всеки обект ще се подава отделна заявка. Ценообразуването ще става съгласно договорените единични цени и методологията, посочена в Приложение 6, за видовете СМР, които не са посочени в договора.


Моля всички посочени цени да бъдат с включен ДДС, разходи нощувки, дневни и транспортни разходи !.


 1. Единичните цени за строително-ремонтни работи, които не са посочени в договора, се доказват с анализни цени, формирани по следния начин:

 • разход на труд и материали – съгласно Building Мanager 2008 / публикуваните от издателство СЕК разходни норми от 2008-2009 година;

 • цена на труд – съгласно оферираната часова ставка по т.IV.2.;

 • цена на материали – доказват се с фактура от доставчика;

 • механизация – не се начислява разход за механизация;

 • допълнителни разходи върху труда – 85%.

 • доставно-складови разходи – 10%;

 • печалба – 8%.
 1. Срок за започване на строително-ремонтни работи за обект е максимум до 7 работни дни след подаване на заявка. В този период строителната фирма изготвя бюджет и график за извършване на строително – монтажните работи.
 1. Аванс според договора за конкретната поръчка ще се превежда преди започването на всеки обект.
 1. Издаване на обект – всеки обект се издава със следните документи, които ще бъдат утвърдени като приложения на договора за СМР:

 • Приемо-Предавателен Протокол за качество на изпълнените СМР, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя;

 • Подробна количествена сметка и чертеж на обекта, както и заменителна таблица при необходимост;

 • Актове за скрити работи;

 • Екзекутивна документация за действително извършениете СМР в т.ч. съобразно актовете за скрити работи.

 • Сравнителна таблица между първоначален бюджет и реално изпълнени СМР по помещения

 • Гаранционни карти на монтираните машини, съоражения и оборудване
 1. Плащането се извършва по действително замерени количества при спазване условието за закръгляне до втория знак след десетичната запетая и всички изисквания, предвидени в Стандарти за приемане на СМР на ПроКредит Банк, които ще бъдат дадени като приложение в договора. Актовете с количествено-стойностна сметка за изпълнени СМР се подписват от представители на Изпълнителя и Възложителя, въз основа на които се издава фактура за плащане.

За гаранцията за качество по т.I.8. се издава отделна фактура.


 1. Гаранционни срокове – Гаранционните срокове са съгласно действащата нормативна уредба в страната. За всеки обект се задържа гаранция за качество в размер на %, посочен в Приложение 6 от стойността на СМР. Сумата се изплаща на Изпълнителя след изтичане на гаранциония период, посочен в Приложение 6. Гаранциония период, започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за качество в случай, че няма забележки за отстраняване и качеството е прието от Възложителя.

За всички монтирани на съответния обект машини, съоражения и оборудване, важи гаранцията дадена от производителя. Гаранционната поддръжка се поема от избрания регионален изпълнител.


 1. Изисквания към участниците:
 • Много високо качество на изпълнение на СМР;

 • Точно спазване на зададените параметри на вътрешния дизайн на клоновете;

 • Точно спазване на зададената спецификация на материали, цветове и технологии;

 • Универсалност на изпълнените работи във всички обекти;

 • Възможност за работа в почивни и празнични дни.

 • Точно спазване на договорените срокове

 • Валидност на офертата 1 година
 1. Информация, която трябва да бъде посочена в офертата:
 1. Ценово предложение за единични цени - по видове СМР съгласно приложената към заданието „Номенклатура на видовете СМР за офиси на ПроКредитБанк/България/ АД” – Приложение №1.
 1. Ценово предложение – за конкретни обекти според Приложения №2 и 3
 1. Данни за средночисления персонал и структурата на фирмата към момента на търга - по отдели, звена, инженерно-технически персонал и строителни бригади, назначени по трудов договор.
 1. Референтна листа на големите клиенти и обекти на фирмата с приложени препоръки.
 1. Лицензии, регистрации, категоризации на фирмата, удостоверения.

Офертата следва да бъде изпратена в запечатан плик не по-късно от 18.00 часа на 04.02.2013г. заедно с попълнена Декларация за запознаване и приемане принципите на антикорупционната политика на Банката на адрес:


„ПроКредит Банк (България)” АД

бул. Тодор Александров 26

1303 София

на вниманието на:

Борислав Михайлов - Главен експерт Финансов контрол
Моля, ако е възможно да изпратите Вашата оферта и съпътстващите я документи на електронен носител (CD).
В случай, че има участници, които не желаят да изпратят оферта за конкурса, моля да върнат писмен отговор на посочените в заданието електронни адреси.
Всички оферти ще се отворят в деня, следващ деня на изтичане на срока.
На разположение сме за всякакви уточнения при възникнали въпроси от Ваша страна.
В очакване на вашия отговор, оставаме с уважение,

Райна Димитрова Борислав Михайлов

Главен експерт инвестиционен контрол Главен експерт Финансов контрол

Тел. (02) 813 57 16, GSM: 0889 882 121 Тел. (02) 813 59 92е-mail:Rayna.Dimitrova@procreditbank.bg е-mail:b.mihailov@procreditbank.bg


стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница