Задачи: Производствена мощност Задача 1Дата22.07.2016
Размер89.63 Kb.
#564
ТипЗадача
ЗАДАЧИ: Производствена мощност

Задача 1

Условие: В началото на периода фирма ”Х” ООД е планирала: работата на една машина; достигане на проектната производителност на тази машина от 100 единици на час; при петдневна работна седмица неработните дни в годината са 109 дни (в това число почивни и празнични дни). режим на работа - 3 смени; средна продължителност на една смяна - 8 часа; време предвидено за капиталови и ремонтни работи - 6% от режимния фонд от време за работа на машината.

Задача:

а) Да се определи характера на производствения процес: прекъснат, непрекъснат, сезонен

б)Да се намери планираната производствена мощност в натура

Решение:

а) Фирма “Х” ООД осъществява производство с прекъснат режим на работа, което озночава, че за изчисляване на производствената мощност е необходимо да се намери ефективния фонд от време за прекъсната режим на работа.

б) Изчисляване на планираната производствена мощност

1) Изчислява режимния фонд от време(Рф):Рф = (ДК - ДП - Дпр) . Сд . Чсм,

Рф = (365 – 109) . 3 . 8 = 6114 часа

2) Намира ефективния фонд от време

Еф = Рф - Ефпр= Рф - Тор – Тнпр

Еф = 6144 – 6144 . 0.06 = 5775.36 часа

3) Тъй като останалите фактори остават непроменени през година, може да се пристъпи към определяне на планираната производствена мощност, която е:

ПМ = Бмс . Пир . Еф

ПМ = 1 . 100 . 5775.36 = 577 536 часаЗадача 2

В края на периода са отчетени: достигната норма на производителност на машината - 85 единици на час;неработните дни ( ДП и Дор )са 113 дни; достигнатият режим на работа - 2 смени; средна продължителност на една смяна - 6 часа; време за капиталови и ремонтни работи - 8% от режимния фонд от време за работа на машината машината.

Да се намери отчетената производствена мощност в натура

1) Изчислява режимния фонд от време(Рф):

Рф = (365 – 113) . 2 . 6 = 3 024 часа

2) Намира ефективния фонд от време

Еф = 3024 – 3024 . 0.08 = 2 782.08 часа

3) ПМ = 1 . 85 . 2782.08 = 236 477 часа


Задача 3: Като вземат предвид условията и решенията от първа и втора задачи, да се изчислят: коефициента на изпълнение на производствените мощности и коефициентите на интензивно, екстензивно и интегрирано използване на факторите.

  1. Коефицент на изпълнение (Кизп)

Кизп = 236 477 : 577 536 = 0.41

Стойността на този коефициент свидетелства, че отчетената производствена мощност е едва 0.41 на единица от планираната. Когато се умножи по 100 коефициентът придобива процентен израз.  1. Коефицент на интензивно използване

Ки = 85 : 100 = 0.85

Коефициентът за интензивно използване показва, че при отчетения период не е достигната планираната часова производителност на машината. При планирани 100 единици на час, са постигнати 85.  1. Коефицент на екстензивно използване

Ке = 2782,08 : 5775,36 = 0,48

Фрма “Х” ООД  1. Коефициент за интегрирано използване на факторите

Кинт = 0.85 . 0.48 = 0.41

Задача 4

Да се посочат възможните екстензивните и интензивните факторите, които са обусловили неизпълнениетона производствените мощности?

Какви решения бихте предложили за подобряване на интензвния и екстензивния коефициент за използване на производствените мошности?

Кои външни(пазарни) и кои вътрешни фактори според Вас е възможно да са оказали влияние върху неизпълнението на планираната производствена мощност?


ЗАДАЧИ: Производствена мощност

Задача №3

Асортиментът на продукцията е тясно свързан с номенклатурата. Той представлява количественото разпределение на произвежданата продукция по отделните позиции на номенклатурата. Асортиментът конкретизира производството на отделния вид продукция с допълнителни характеристики като цвят, размер, форма, модел и други в съответствие с особеностите и предназначението на продукцият. Допълнителни характеристики на асортимента са неговата ширина, дължина и дълбочина (таблица 1).

Ширината обхваща общия брой на продуктовите линии, които влизат в състава на еднородния продуктов асортимент, границите на който се определят от конкретния продуктов клас. В отделните продуктови лини се включват продуктови единици преставители на конкретна продуктова категория.

Дължината на асортимента се определя от дължината на отделните продуктови линии. Те от своя страна зависят от основните продуктови единици, които влизат в състава им. Като основни продуктови единици се разглеждат основните разновидности на продукта и/или отделни марки, влизащи в рамките на продуктовата линия.

Дълбочината е следващата важна характеристика на асортимента и отделните продуктовиви линии. Определя се от разнообразните варианти на основните продуктови единици, които влизат в състава на всяка от отделните продуктови линии. Дълбочината на асортимента представлява сумата от дълбочините на отделните продуктови лини.

Table 1 Широчина е дължина на асортимента

Ш И Р О Ч И Н А НА А С О Р Т И М Е Н Т А →
ПЛ 1

ПЛ 2

ПЛ 3..

ПЛ n
П11

П12

П13

......

П1mП21

П22

П23

......

П2mП31

П32

П33

......

П3mПn1

Пn2

Пn3

......

ПnmДЪЛЖИНА→

Дължина ПЛ 1

Дължина ПЛ 2

Дължина ПЛ 3

Дължина ПЛ n


ПЛ1.....ПЛn са отделните продуктовите линии, които влизат в състава на асортимента и определят неговата ширина;

П11... П1m, П21... П2m, . П31...П3m.,....,Пn1... Пnm представляват отделните основни продуктови единици попадащи в границите на съответните продуктови линии.

Условие

В номенклатурата на производството на фирма “FMCG” ООД се включват производството на пет продуктови линии: 1) прах а пране; 2) пасата за зъби; 3) сапуни; 4) памперси и 5) тоалетна хартия.

Произвежданите от фирмата продукти отговаря на всички изисквания за защита на здравето на потребители. Произвеждат се по екологосъобразен начин, чрез използването на най-новите технологии.

Продуктова линия “Прах за пране” включва на десет различни марки, всяка от които се произвежда в по пет разфасовки.

Продуктова линия “Паста за зъби” включва на три марки, всяка от които се произвежда в разфасовки от: 125 мл, 200 мл и 315 мл.

Продуктова линия “Сапуни” включва седем марки. Всички те се произвеждат в разфасовки от 0,035 кг.

Продуктова линия “Памперси” включва две марки за бебета, всяка от които покрива следните размери: 3- 5 кг, 5-10 кг, 8-15 кг, 10 -18кг, 18+ кг

Продуктова линия “Тоалетна хартия” включва четири марки, всяка от които се произвежда в четири варианта.Задача

Да се определят характеристиките на асортимента: ширина, дължина и дълбочина като се използва подходяща таблична форма.Ш И Р О Ч И Н А НА А С О Р Т И М Е Н Т А
ПЛ 1

Прах за пране

ПЛ 2

Паста за зъби


ПЛ 3..

Сапуни

ПЛ4..

Памперси

ПЛ 5

Тоалетна хартия
П11

П12

П13

......

П110П21

П22

П23


П31

П32

П33

......

П37П41

П42
П51

П52

П53

П54
ДЪЛЖИНА→

Дължина= 10 единици

Дължина = 3 единици

Дължина = 7 единици

Дължина = 2 единици

Дължина = 4 единици

∑ = 26 ед


Задача 2

Чрез извършване на проучване в търговската мрежа и сайтове на отделни предприятия да се извърши характеристика на асортиманта: неговата ширина, дължина и дълбочина на предприятие произвеждащо бързо-оборотни стоки. Препоръчително е да бъдат разгледани големи предприятия, които има лидерски или близки до лидера позиции.

Източници на информация:

http://www.bsda-bg.org/q

http://www.coca-cola.bg/

http://www.devin-bg.com/

http://www.gornabania.com/

http://www.pobedaad.com/about_b.aspx

http://www.nestle.bg/

Задача №3

Да се определи показателя обща промишлена продукция на придпрятие “Х”ЕООД, което в рамките на изминалия едногодишен период е отчело следните стойности: стокова продукция на стойност 1 000 000 лв; полуфабрикати в началото и края на период, съответно 60 000 лв и 90 000 лв; незавършеното производство в началото на перида е 30 000 лв, а в края – 20 000 лв.Решение:

ОПП = СП + (НП2 - НП1) + (ПФ2 – ПФ1) + (ИЕ2 – ИЕ1) + Смк

ОПП = 1 000 000 + (20 000 – 30 000) + (90 000 – 60 000) = 1 020 000 лв


Казус 1

Настоящият казус има за цел да се илюстрира измерването на продукцията в натурални измерители (в случая брой бутилки и литри); определянето на асортиментната структура; определянето на производствената програма във времето (в краткосрочен и средносрочен период) и пространството(по отделните цехове и предприятието като цяло) при отчитане на сезонния характер на произвежданата продукция.Условие

В номенклатурата на производство на фирма “Софтдринк” ООД се включва минерална вода. В състава на продуктова линия “Минерална вода” се включва бутилирането(производството) на четири продуктови единици от гледна точка на техния обем и вид опаковка:  • бутилка от 0,500 л - PET

  • бутилка от 1,500 л – РЕТ

  • бутилка то 0,300 л - стъкло

  • бутилка от 3,000 л - РЕТ

Продуктови единици 0,500 л, 1,500 л се произвеждат в ЦЕХ №1; 0,300 л – в ЦЕХ №2, а 3,000 л – в ЦЕХ №3.

През плановия период (януари – декември) е предвидено производството на 12 млн. л минерална вода със следната асортиментна структура (относителна тежест на отделните продукти в общата продукция):

Продуктова единица

Асортиментна структура

Литри за всяка една единица

1) бутилка от 0,500 л

50 %

2) бутилка от 1,500 л


30%
3) бутилка то 0,300 л


10%
4) бутилка от 3,000 л - РЕТ

10%
Общо

100%
Производството на минерална вода има изразен сезонен характер, в резултат на което се формира следната структура на производство по тримесечия: първо тримесечие – 10% от общото производство; второ тримесечие – 30%; трето – 40% и четвърто – 20%. В рамките на отделните тримесечия производството на минерална вода се разпределя равномерно.

Задача

1) Като се отчита асортиментната структура и сезонният характер на производство и потребление на минерална вода, да се определи производствената програма в рамките за целия плановия период; за полугодието; по тримесечие, месечно и седмично(при петдневна работна седмица).2) Да се определи производствената програма за отделните цехове за съответните периоди.

Допълнение към казус 1

Пазарните проучвания показват, че през следващите три години се очаква удвояване на потреблението на минерална вода. Към настоящия момент фирмата притежава 10% от общия пазар, който възлиза на 120 млн. литра. В тази връзка фирмата си поставя за цел да удвои пазарния си дял през 2008 година и да го запази за остатъка от периода (2009 и 2010 г.). За целта е необходимо въвеждането в производство на две допълнителни продуктови единици – бутилки РЕТ от 7,000 и 10, 000 литраДа се намери желаната производствената програма за следващите три години при следната асортимента структура:

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница