Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008гстраница1/2
Дата21.07.2016
Размер495.97 Kb.
#46
ТипЗакон
  1   2
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2009 Г.

Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил. лв., както следва:ПОКАЗАТЕЛИ

Сума(хил. лв.)

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

7 584 092,1

1.

Осигурителни приходи

6 363 238,6

1.1.

Осигурителни вноски

4 293 618,7

1.1.1.

Вноски за работници и служители от работодатели за държавното

обществено осигуряване

2 548 424,0

1.1.2.

Вноски от работници и служители (лична вноска)

1 540 263,9

1.1.3.

Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

157 630,8

1.1.4.

Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното

обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

37 300,0

1.1.5.

Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от

Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключи-

телните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

10 000,0

1.2.

Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на

осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година

2 069 619,9

2.

Неданъчни приходи

23 344,7

2.1.

Приходи и доходи от собственост

4 253,0

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

18 861,7

2.2.1.

Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено

осигуряване от Националната агенция за приходите

7 000,0

2.2.2.

Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния

осигурителен институт след 31 декември 2005 г.

1 500,0

2.2.3.

Други глоби, санкции и неустойки

10 361,7

2.3.

Други неданъчни приходи

230,0

2.3.1.

Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гаранти-

рани вземания на работниците и служителите"

200,0

2.3.2.

Други неданъчни приходи

30,0

3.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-758,6

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено

осигуряване

352 322,9

5.

Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския

бюджет за покриване на недостига от средства

845 944,5

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 7 581 503,4 хил. лв., както следва:I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

7 581 503,4

1.

Разходи

7 571 503,4

1.1.

Пенсии

6 564 371,9

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 175 292,6

1.1.2.

Пенсии за сметка на републиканския бюджет

289 456,2

1.1.3.

Пенсии по международни спогодби

54 000,0

1.1.4.

Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)

45 623,1

1.2.

Социални помощи и обезщетения

851 449,5

1.3.

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане

и заетостта

93 102,0

1.3.1.

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения

42 798,2

1.3.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

4 226,6

1.3.3.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

8 236,2

1.3.4.

Издръжка

24 940,3

1.3.5.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

74,9

1.3.6.

Капиталови разходи

12 825,8

1.4.

Отбрана и сигурност

1 246,2

1.5.

Разходи за лихви

1 333,8

1.5.1.

Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции

(Световната банка)

1 332,8

1.5.2.

Други разходи за лихви към местни лица

1,0

1.6.

Резерв за реформата в социалното осигуряване

60 000,0

2.

Предоставени трансфери

10 000,0

2.1.

На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за

социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1,

т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 500,0

2.2.

На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия

на труд"

6 000,0

2.2.1.

Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професио-

налните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

4 000,0

2.2.2.

За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от

Кодекса за социално осигуряване

2 000,0

2.3.

За Държавната агенция за информационни технологии и съобщения

500,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

2 588,7

ФИНАНСИРАНЕ

-2 588,7Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната

банка за възстановяване и развитие (-)

-2 588,7Наличност в края на периода

-

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 486 847,6 хил. лв., както следва:

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

5 486 847,6

1.

Осигурителни приходи

5 426 347,6

1.1.

Осигурителни вноски

3 356 727,7

1.1.1.

Вноски за работници и служители от работодатели за държавното

обществено осигуряване

1 927 312,1

1.1.2.

Вноски от работници и служители (лична вноска)

1 235 762,8

1.1.3.

Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

146 352,8

1.1.4.

Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното

обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

37 300,0

1.1.5.

Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от

Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и

заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

10 000,0

1.2.

Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто

върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за

календарната година

2 069 619,9

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното

обществено осигуряване

60 500,0

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 6 291 148,5 хил.лв., както следва:I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

6 291 148,5

1.

Разходи

6 291 148,5

1.1.

Пенсии

6 228 371,4

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 131 130,3

1.1.3.

Пенсии по международни спогодби

54 000,0

1.1.4.

Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)

43 241,1

1.2.

Социални помощи и обезщетения

2 777,1

1.6.

Резерв за реформата в социалното осигуряване

60 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-804 300,9

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 291 522,9 хил. лв., както следва:

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

291 522,9

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено

осигуряване

291 522,9

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 291 533,3 хил. лв., както следва:I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

291 533,3

1.

Разходи

291 533,3

1.1.

Пенсии

291 522,9

1.1.2.

Пенсии за сметка на републиканския бюджет

289 456,2

1.1.4.

Издръжка (пощенска такса и ДДС)

2 066,7

1.2.

Социални помощи и обезщетения

10,4

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-10,4

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 118 569,6 хил. лв., както следва:

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

118 569,6

1.

Осигурителни приходи

118 569,6

1.1.

Осигурителни вноски

118 569,6

1.1.1.

Вноски за работници и служители от работодатели за държавното

обществено осигуряване

118 569,6Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница