Отчет за приходите, раздел «Приходи», попълват само т. 2 за приходи от неавиационна дейност и т. 4 за приходите от извършването на специализираните авиационни работиДата24.07.2016
Размер194.06 Kb.
ТипОтчет
Методически указания за попълване на отчетна статистическа форма EF

Финансови данни за авиопревозвачите
Съгласно Приложение №1 на Наредбата за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България отчетна статистическа форма EF - Финансови данни за авиопревозвачите, се попълва от авиационните оператори. Авиационни оператори, извършващи само специализирани авиационни работи, в част І – отчет за приходите, раздел «Приходи», попълват само т. 3.2 за приходи от неавиационна дейност и т. 4 за приходите от извършването на специализираните авиационни работи.
ЧАСТ I - ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приходи

т.1. Редовни превози (общо) - тук се посочват приходите, получени от превози, планирани и изпълнени в съответствие с официално разписание или от такива редовни или достатъчно чести полети, които се поддават на определена систематизация и са достъпни за обществено ползване, в това число приходи от допълнителни полети, предизвикани от претоварване на редовните полети, а също така от извършвани срещу заплащане предварителни полети на планирани редовни линии. Тези приходи се делят на приходи от пътници, платен багаж, товари, спешни и дипломатически пратки и поща по следния начин:

т.1.1. Пътници - тук се включват приходи от превоз на пътници само по редовни полети, като се извадят съответните намаления и преференции. Те не трябва да включват стойността на билетите, продадени по-рано; стойността на такива билети се отчита едва след извършване на полета или при овъзмездяването на тази стойност. Тези приходи не включват данъците за продажба на билети. Сумите, получени в резултат на връщане на билети, се включват в т.3.1 “Извънредни приходи”. Приходите от продажба на хранителни продукти и напитки извън стойността на билета се посочват в т.3.2 “Извънредни приходи”.

т.1.2. Платен (свръх) багаж - тук се включват приходи от превоз на багажа на пътниците, теглото на който превишава установената норма за безплатен превоз и стойността на който е по-висока от установената за превоз норма.

т.1.3. Товари, срочни товари и дипломатически багаж - тук се включват приходи (след изваждането на съответните намаления и преференции) на основата на публикувани тарифи и съгласувано между авиокомпаниите пропорционално разпределение по тези тарифи.

Приходите от превоз на товари също така включват приходи от превоз на спешни товари и дипломагически багаж.

В тези случаи, когато служителите на авиокомпанията ползват преференции при превозване на товари по намалени тарифи, приходите от такива превози се смятат като обикновени приходи от превоз на товари.

т.1.4. Поща - тук се включват постъпленията от превоз на вътрешна и чуждестранна поща по съществуващите тарифи, независимо от това дали тези тарифи са установени предварително или за сметка на погасяване на дългове.

т.2. Чартърни превози (общо) - тук се включват приходите от всички полети, изпълнени срещу заплащане, включително и свързаните с тях празни полети, неотнасящи се към редовни превози. Тази точка включва приходи от продажба на целия обем на въздухоплавателното средство, когато отговорността за изпълнение на превоза носи попълващият формата превозвач.

При наличие на приходи от превози от “инклузив тур” като чартърни общата сума на приходите трябва по възможност да се разпределя между авиотранспортните превози и т.”Други”. Приходите, падащи се на авиотранспортни превози, трябва да се отразяват в т.”Чартърни превози”, а приходите по категория “Други” трябва да се включат при възможност в “Извънредни приходи”. В случай, че това не е възможно, и значителна част от приходите от чартърни рейсове на общата сума постъпления от превози по “инклузив тур”, този факт трябва да се отбележи в раздел “Забележки”. По тази точка се представят сведения по пълните приходи, отнасящи се към чартърни превози, както е указано по-горе. Тези доходи се разпределят по следния начин:т.2.1. Превоз на пътници и платен (свръх)багаж - тук се включва пълният приход, получен от превоз на пътници и платен багаж.

т.2.2. Превоз на товари(вкл. срочни товари и дипломатически багаж) и поща - тук се включва пълният приход, получен от превоз на товари, включително “спешни товари” и дипломатически багаж, и поща.т.3. Извънредни приходи - тук се включват страничните приходи на превозвача от дейност, отнасяща се към неговите собствени въздушни превози, по предоставяне услуги на трети страни и от дейности, неотнасящи се към въздушни превози (в двата случая се съобщават чистите приходи).

т.3.1. Приходи от авиотранспортни превози - тук се включват общият приход от пътници, плащащи по-малко от 25% от нормално прилаганата тарифа; комисиони, получавани за продажба на транспортни услуги на други превозвачи; суми, постъпващи в резултат на неявяване на пътници и връщане на билети; приходи от предоставяне на въздухоплавателни средства на други превозвачи или страни за експлоатация под техен контрол (например фрахтовка, договори за обмяна или за експлоатационна аренда); приходи от уравнителни плащания по използваните обеми в пулни превози; приходи от продажба на места на други превозвачи или страни на въздухоплавателни средства, експлоатирани от превозвача, предоставящ данните (такива приходи се указват отделно в Забележка); а също така всякакви други приходи, непосочени в т.1 и т.2, и свързани с въздушни превози на превозвача, предоставящ данните.

т.3.2. Други извънредни приходи - тук се включват чистите приходи (т.е. общият приход след изваждане на съответните преки разходи) от такива източници като наземно обслужване на трети страни; продажба на услуги и техобслужване; наземни превози; предоставяне на бордна храна; приходи от собственост и от други неотнасящи се към въздушните превози източници.

т.4. Приходи от експлоатационна дейност - общо - Посочва се сумата от т.1, т.2 и т.3.
Разходи

т.5. Обслужване на полетите

т.5.1. Работната заплата и разходите за летателния състав - тук се включват заплати, ДОО, плащания и помощи, пенсии, застраховки, пътни и други аналогични разходи, включително стойността на екипировката на членовете на екипажа. Плащанията, помощите и другите съответни разходи на персонала, зает с обслужването на пътниците, не се включват в тази сума, а в графа “Обслужване на пътниците” (т.9). Разходите за обучение и подготовка не се включват в тази точка (виж т.5.5 и т.7.5).

т.5.2. ГСМ - освен преките разходи за ГСМ, тук влизат и плащанията за зареждане с гориво, неовъзмездяваните мита и данъци.

т.5.3. Застраховки на ВС и загуби от незастраховани събития - тук се включват разходите за застраховка против щети по време на полет или на земята в резултат на произшествие; застраховка отговорност за последствия от експлоатацията на въздухоплавателните средства, или, когато не е направена застраховка, полагащите се на авиокомпанията разходи. Сведенията за застрахователните вноски по отговорност за пътниците и застрахователните полици на пътниците за случаи на нещастен случай, заплатени от авиокомпанията, трябва да се представят в т.9.

т.5.4. Арендни вноски за ВС - тук се включват разходи за аренда на въздухоплавателни средства и екипажи от други превозвачи в резултат на наемане, договори за обмен и експлоатационна или краткосрочна аренда, а също така изравнителни плащания, изплащани в зависимост от обема на въздухоплавателните средства при пулни превози. Тази точка също така включва плащания за закупуване на места във въздухоплавателни средства, експлоатирани от други превозвачи; общата сума на такива плащания трябва да бъде указана отделно в забележка.

т.5.5. Обучение на летателния състав (без амортизация) - тук се включват стойността на подготовката на летателния състав в случай, когато тя не се прави отделно и при условие, че тази стойност не трябва да бъде отписвана по амортизация в течение на две или повече години (виж също така т.7.5).

т.5.6. Други летателни разходи - тук се включват разходи, отнасящи се към провеждането на полетите и поддържане на ВС в състояние на готовност, и които не се отнасят към т.5.1 до т.5.5 включително.

т.6. Техническо обслужване и ремонт - тук се включват разходите за техническо обслужване на ВС, двигатели, възли и детайли за поддържането им в работно състояни, и разходите за текущ и основен ремонт, а също така за пълен оглед при издаване на удостоверение за летателна годност, осъществяван в съответствие с установените от държавата изисквания. Тук влизат също така разходите по текущ ремонт и техническо обслужване на летателното оборудване, извършени от предприятия или производители извън авиокомпанията.

Разходите за непосредствено или косвено техническо обслужване на наземни средства обикновено се включват в т.8.3 - “Летищни разходи”. Обаче, ако не могат да бъдат отделени, те се включват в тази точка със забележка за тази цел. Ако се създават резерви за техническо обслужване и ремонт на летателното и наземно оборудване, те трябва да бъдат отнесени към точка по ежегодното провеждане на техническо обслужване и ремонт пропорционално на използването на оборудването.т.7. Амортизация - тук се включва изхабяването и амортизацията, отнасящи се към текущата финансова година (виж също т.4.1, т.5.1, 8.1 на част 2 “Баланс”). Под това общо заглавие сумите се разпределят по следния начин:

т.7.1. Амортизация на ВС - годишна амортизация на активите, посочени в т.4 на част 2 “Баланс”.

т.7.2. Амортизация на наземното имущество и оборудване - годишна амортизация на активите, посочени в т.5 на част 2 “Баланс”.

Забележка: Амортизацията на активи представлява част от първоначалната стойност на имущество, отнесена към експлоатационните разходи за определена година. Размерът на амортизацията на активите не трябва да превишава тяхната първоначална стойност (виж т.7.3).

т.7.3. Допълнителни амортизации - ако авиокомпанията вземе решение да продължи да прави амортизационни отчисления, след като сумата на амортизацията на имуществото се е изравнила с първоначалната стойност на активите, то тези разходи се посочват в тази точка на експлоатационните разходи, допълваща т.7.1 и т.7.2.(при положение, че има официално разрешение за признаване на този разход)

т.7.4. Амортизационни отчисления за усъвършенстване и предексплоатационни разходи - Тук се включват отчисленията за амортизация на нематириални активи, отнасящи се към осъществяването на въздушни превози.

т.7.5. Амортизационни разходи във връзка с обучение - тук се включват амортизационните разходи на дълготрайни материални активи (ако се правят такива ) за подготовка на летателния състав за една година, ако те подлежат на амортизация в продължение на две или повече години.(виж също т.5.5).

т.8. Такси за обслужване и летищни разходи - общо

т.8.1. Такса за кацане и летищни такси - тук се включват всички такси, плащани от авиокомпаниите за обслужване, предоставяно от летището - такси за обслужване при кацане, такси за обслужване на пътници и обработка на багаж, такси за осигуряване на безопасност, за подреждане на стоянките и в хангарите и други такси, свързани с провеждане на полетите, с изключение на таксите за доставяне на ГМС.

т.8.2. Такси за аеронавигационно обслужване - тук се включват плащаните такси за осигуряване на средства и служби за аеронавигационно обслужване. В случаите, когато се плащат единни такси за ползване услугите на летището и на маршрутното оборудване, сведенията за сумите на таксите трябва да се предоставят по т.8.1 със забележка по този повод.

т.8.3. Летищни разходи - тук се включват разходи като: заплати, надбавки и разходите на целия летищен персонал, зает с обслужване и обработка на въздухоплавателни средства и товари, включително ръководител полети, диспечери и радиооператори на наземно оборудване; стойността на подреждане на стоянките; техническото обслужване и застраховане на летищното оборудване, ако разходите по тази точка се оценяват отделно; представителни разходи и такси за обслужване на превози, вземани от трети страни за обслужване на рейсове на авиокампаниите; такси за летищни складове, включително местни такси за оборудване, превоз, опаковка и материали, аренда на складове, складове, надбавки и т.н.

Забележка: В случаите, когато е невъзможно да се определят разходите по техническото обслужване на летателното оборудване във филиалите, за да се укажат в т.6, тези разходи следва да се отнесат към тази точка със забележка.

т.9. Разходи за обслужване на пътници - тук се включват: плащания, помощи и разходи за бордни домакини и обслужващия пътниците персонал, включително пенсии, униформи, застраховки и т.н.; премии за застраховане на пътници и застраховка на пътници за нещастни случаи, изплащани от авиокомпанията; стойността на храната и настаняване, включително стойността на снабдяването и персоналното обслужване на пътниците; разходи по обслужване на пътниците, свързани с прекъснати рейсове, включително разходи за хотел, храна, такси и други разходи; стойност на друг вид обслужване, предоставяно на пътниците, такова като плащания, помощи и разходи по персонала, занимаващ се с ангажиране на помещения и друго обслужване, предоставяно на транзитните пътници.

т.10. Оформяне на билети, продажби и реклами - тук се включват плащанията, помощите и свързаните с тях разходи за целия персонал, зает с резервация и оформяне на билети, продажба и реклама, комисиони за продажба на билети, хонорар за посредничество при оказване на допълнителни услуги, реклама чрез различни средства за масова информация и свързаните с нея разходи.

т.11. Общи и административни разходи - тук се включват разходите, свързани с изпълнение на функции от общ характер и административните функции на авиокомпанията, а също така разходи, отнасящи се към проблемите от корпоративен характер; тези разходи могат да се определят и отделно или да се разпределят пропорционално в съответствие с практиката на отчетност, приета от дадената авиокомпания..

Забележка: Допълнителните разходи, непосредствено отнасящи се към експлоатационните разходи, указани в т.5, т.6, т.8, т.9 и т.10, следва да бъдат включени в точките за разходи, към които се отнасят, а не в т.11.т.12. Други експлоатационни разходи - тук се включват експлоатационните разходи, които не могат да бъдат отнесени към т.5 до т.11. Следва да се посочи характера на тези разходи.

т.13. Експлоатационни разходи - общо - посочва сесумата от т.5 до т.12 вкл.

т.14. Резултат от експлоатационната дейност - Разликата между данните от т.4 “Приходи от експлоатационна дейност - общо” и т.13 “Експлоатационни разходи - общо”.
Неексплоатационни приходи и разходи

т.15. Изваждане на активи от употреба (излишъци или липси на ДМА) - тук се включва разликата между печалбите и загубите при продажба, размяна или бракуване в резултат на морално изхабяване, аварии и т.н. на летателно оборудване и други активи. Печалбата или загубата при бракуване се определя като разлика между текущата стойност на оборудването в момента на бракуване и реализираната стойност.

т.16. Лихви - тук се включва разликата между приходите и разходите по лихвите по дългосрочните и краткосрочни полици и други ценни книжа. Включват се и лихвите по договори за аренда на собственост като капитал, плащани през годината.

т.17. Приходи от финансирания: Тук се отнасят:

т.17.1. Преки субсидии - посочват се целеви субсидии от държавата за финансиране на ДМА;

т.17.2. Други финансирания - посочват се финансирания на текущата дейност, осъществени от държавни органи или организации.

т.18. Дъщерни дружества - тук се включва балансът на всички приходи от дъщерни дружества и понесените от тях загуби, овъзмездени с налични средства или оформени като резерв за инвестиции (т.7 на част 2 “Баланс”).

т.19. Други неексплоатационни приходи и разходи - тук се включва приходи от дивиденти, с изключение на печалби от дъщерни дружества (т.18); разликата между печалби и загуби от неексплоатационна собственост и оборудване, от продажба на ценни книжа; от препродажба на дългосрочни полици; други приходи и разходи от неексплоатационен характер.

т.20. Неексплоатационни приходи и разходи - общо - Чист баланс от т.15 до т.19.
Печалба или загуба

т.21. Печалба или загуба преди облагане -разликата между т.14 “Резултат от експлоатационната дейност” и т.20 “Неексплоатационни приходи и разходи - общо”.

т.22. Данъци - няма нужда от пояснение

т.23. Чиста печалба или загуба (след облагане) - Разликата между т.21 “Печалба или загуба преди облагане” и т.22 “Данъци”.
Особени видове обслужване

Пулни превози:

Всяка авиокомпания, участваща в пулни превози, трябва да посочи приходите, получени от пулни превози в съответните точки за приходи, а разходите, които тя прави във връзка с участие в пул, в съответните точки за разходи в част 1. Приходите от изравнителни плащания с отчитане обема на въздухоплавателните средства трябва да бъдат включени в т.3.1 “Извънредни приходи”. Изплащане по изравнителни плащания при пулни превози трябва да се отнесе към т.5.4 “Арендни вноски за въздухоплавателни средства”.Договори за запазване на места / съвместни авиационни превози

Пълните приходи, получени от продажба на части от обема на въздухоплавателното средство с цел следваща препродажба от превозвача или друга страна, следва да се отнесат към т.3.1 “Извънредни приходи” - Приходи от авиотранспортни превози. Разходите за покупка на обем от авиокомпанията, за които се привеждат данни, следва да се отнесат към т.5.4 “Арендни вноски за ВС”. Такива приходи и разходи следва да се отбелязват отделно в забележка.Блок - чартърни превози

Блок - чартърът се състои в блокиране за чартърна продажба на целия редовен полет, който се изпълнява по същия или аналогичен маршрут и разписание. Приходите от блок - чартър трябва да се отнесат към т.2 “Чартърни превози”Арендовани, чартърни и взаимообменни въздухоплавателни средства

Приходите от арендовани, обменни с други авиокомпании или арендовани по договор за експлоатационен лизинг или краткосрочен лизинг се отнасят към т.3.1 “Извънредни приходи”, ако въздухоплавателните средства не се експлоатират под контрола на превозвача, за който се дават данните. В случай, че отговорността за превоза е върху превозвача, за когото се представят данните, приходите от чартърна продажба на цялото въздухоплавателно средство се посочват в т. 2 “Чартърни превози”. По отношение на въздухоплавателно средство, придобито по условията на експлоатационен лизинг или финансов лизинг, следва да се отчитат указанията към т.4.2 на БАЛАНСА - “Летателно оборудване”. Разходите за придобиване на въздухоплавателни средства от други превозвачи или страни по аренда, чартър или по договор за размяна се посочват в т. 5.4 - “Арендни вноски за ВС”.


ЧАСТ II - БАЛАНС

В тази част се посочват активите и пасивите в края на отчетната календарна година.Забележка: “Разходи” представляват сумата на фактическите изразходвани пари, както и паричната равностойност на всякакви други ценности, освен фактическите изразходваните пари, към момента на придобиването, или задължения, поети от авиокомпанията във връзка с:

а) тяхното придобиване чрез покупка, наем или построяване;

б) първоначално образуване на собственост, сдания, оборудване, материали и служби.

Към разходите следва да се отнесат и транспортните разходи за услуги, предоставяни на други превозвачи, митнически и акцизни плащания, ДДС, такси за използване на предмети, оборудване и др. под.АКТИВ

т.1 - Оборотни средства - Тук се отнасят:

а) касова наличност, разплащателни сметки, акредитиви, депозити и чекове;

б) краткосрочни вземания, подлежащи на изплащане в срок до една година от момента на изготвяне на баланса;

в) текущи вземания, в това число и получаваните от дъщерни фирми чисти приходи, подлежащи на разплащане в близко време;

г) вземания от участници в договори за превоз;

д) вземания от лихви и дивиденти;

е)вземания от ценни книжа, подлежащи на изплащане при поискване или в срок до една година от момента на изготвяне на баланса;

ж)стойността на краткотрайни материални активи, на запаси (напр. горива и масла), без незавършено производство;

з) средства, изразходвани за незавършено производство, а така също и предварителни вноски за арендни плащания, застраховки, данъци и др.

В тази точка не се включват запасните части, инструменти и приспособления, посочени в т.т. 4, 5 и 6.т.2. Средства за придобиване на дълготрайни материални активи - не се нуждае от пояснения

т.3. Други специални фондове - тук се включват средствата от други краткосрочни и средносрочни вземания (например за договорни и присъдени вземания, пенсионни фондове, фондове за самозастраховане и т.н.)

В тези точки не трябва да се включват фондове, от които авиокомпанията не получава никакви лихви и с които тя се разпорежда само като опекун.

Към т.4. Летателно оборудване, т.5. Наземно оборудване и т.6. Земя се включват:

а) средствата, които се използват от авиокомпанията за превози и за оказване на други услуги;

б) в случаите, когато експлоатираното имущество или оборудване се изважда от употреба поради продажба, бракуване, прекратяване на експлоатацията, демонтаж и др., съответните разходи се отнасят на сметката на тези операции, а от “резерва за амортицзация” се изважда сумата, събрана в този резерв на бракуваните средства;

в) в случаите, когато стойността на усъвършенстването на някоя важна конструкция или възел от оборудването съставлява значителна част от стойността на обновеното оборудване, такова имущество трябва да се счита ново и следователно разходите за него, заедно с разчетната стойност на повторно използвания материал, трябва да бъдат отразени в т.4 или т.5. В тези точки не се включва стойността на патенти, авторски права или някакви други нематериални активи, които се отразяват в т. 9 “Нематериални дълготрайни активи активи”т.4. Летателно оборудване - тук се включват:

а) стойността на въздухоплавателните средства, двигателите, компонентите и резервните части, придобити от самата авиокомпания;

б) стойността на летателното оборудване, придобито от авиокомпанията в съответствие с договор за финансов лизинг, т.е. договор, чийто срок на действие се разпростира върху целия или почти целия период на експлоатация на това въздухоплавателно средство. Сведенията за такова въздухоплавателно средство подлежат на представяне по такъв начин, като че ли то е било придобито по стойност, обикновено определяна в размер, равен на сумарната величина от изплащанията по възмездяването. Сведенията по изплащаните ежегодно лихви се представят в т.16 “Лихви” на част 1 “Отчет за приходите и разходите”.

т.5. Наземно оборудване - отчетна стойност - в тази точка се посочват:

а) стойността на машини, съоръжения и оборудване за обслужване на пътници;

б) стойността на машини, съоръжения и оборудване за обслужване на самолетите, стойността на транспортни средства и оборудване;

в) стойността на стопански инвентар;

г) стойността на сгради и земя, която не може да бъде отделена от стойността на строежа;

д) стойността на мелиорации на непринадлежаща на авиокомпанията земя.

В тази точка не се включват: стойността на мелиорация на земя, принадлежаща на компанията, и в частност първоначални разходи за очистване на земята от гора и храсти, осушаване, построяване на насипи, изравняване, профилиране и т.н.; те трябва да се отразяват в т.6 “Земя”.

т.4.1 и т. 5.1 Амортизация - коректив - тук се отразява натрупаното изхабяване на ДМА през годината. Амортизацията на летателното оборудване, придобито в съответствие с договор за финансов лизинг, трябва да се начислява по същия начин, както и за закупено въздухоплавателно средство от същия тип. В много случаи сумата за амортизация, начислявана за такова въздухоплавателно средство, ще съответства на сумата на годишните арендни вноски, но в други случаи периодът на амортизация може да не бъде равен на срока на действие на договора за аренда.

При определяне на размера на амортизационните отчисления за сгради и усъвършенстване на имуществото, което не е собственост на авиокомпанията, трябва да се обърне внимание на условията на договора, по който се използва това имущество. Амортизационни отчисления не се начисляват на незавършени елементи от имуществото, на оборудване, което е в процес на производство или строителство, на неголеми елементи от имуществото, които подлежат на непрекъснато обновление, също така и всяко друго материално имущество, което благодарение на своята конструкция или вътрешни характеристики не подлежи на амортизация.

В тези случаи, когато изменението на условията изисква преразглеждане на размера на амортизационните отчисления за оценка на уточнения срок на годност на оборудването, трябва да се прилагат нови ставки, които не са применими за предидущи периоди.

т.6. Земя - тук се отразяват:

а) стойността на земята (включително стойността на земята, придобита заедно с постройките), използвана за целите на въздушните превози;

б) суми, изразходвани за мелиорация на земята, явяваща се собственост на авиокомпанията, в това число първоначалните разходи за очистване на земята от гори и храсти, осушаване, построяване на насипи, изравняване, профилиране и т.н.

Забележка: Стойността на земята, която е невъзможно да бъде отделена от стойността на постройките, може да бъде отразена в т.5 на част II.т.7. Финансови дълготрайни активи - тук се отразяват влогове и активи във вид на акции, облигации и дългосрочни ценни книжа, а също така отпуснати средства на дъщерни компании.

Забележка: Под дъщерни компании се разбират компании, контролирани от дадената авиокомпания. Под асоциирани компании се разбират компании, в които дадената авиокомпания притежава пакет акции, но не осъществява ефективен контрол.

т.8. Разходи за бъдещи периоди

т.8.1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - тук се отразяват разходите по проекти за разширение, разходи за извънпланова подготовка и подобни разходи, реализацията на които продължава повече от година, с изключение на сумите за амортизация или други нужди.

т.8.2. Други разходи за бъдещи периоди - тук се отразяват:

а) неамортизационни дисканти и разходи по издаване на дългосрочни дългови задължения на авиокомпанията;

б) други разходи, разчетени за по-дълъг от една година период;

в) нерегулирани сметки, които не могат да бъдат представени за изчисление към времето на съставяне на баланса.т.9. Нематериални дълготрайни активи - няма нужда от пояснения.

т.10. Други невключени активи - тук се отнасят:

а) всички точки на активите, неотразени във формата, в това число стойността на влоговете в ценни книжа и в други документи за получаване, невключени в графа “Оборотни средства”;

б) влогове в дъщерни дружества (виж Забележка към т.7);

в) неексплоатируемо имущество и оборудване след изваждане на коректива за амортизация.т.11. Активи - общо:

Сумата от точки 1 до 10 - полученият резултат трябва да съответства на сумата, посочена в т.24 - Пасиви - общо.


ПАСИВ

т.12. Краткосрочни задължения - тук се отнасят:

а) задължения към доставчиците;

б)задължения към персонала;

в) задължения към свързани предприятия;

г) задължения към бюджета;

д) задължения по търговски и банкови заеми;

е) получени аванси;

ж) задължения към социалното и др. осигурявания;

з) други краткосрочни и срочни задължения.

т.13. Неполучени вземания от търговска дейност - тук се отнасят получените авансирания под формата на:

а) продадени пътнически билети, които не са били използвани и стойността на които не била възмездена към времето на съставяне на баланса;

б) предварително платени разходи за превоз на багаж, товари и поща, които не са били превозени към времето на съставяне на баланса.

т.14. Отсрочени задължения - тук се отнасят:

а)неамортизирани премии по всички видове дългосрочни задължения, издадени или поети от авиокомпанията;

б) други нерегулирани сметки, които не могат да бъдат представени към времето на приключване на баланса.

т.15. Експлоатационни резерви - тук се отнасят резерви, създадени с нормативен акт на държавата.

т.16. Резерви за самозастраховане - пояснения не са необходими

т.17. Други резерви - тук се отнасят резервите за изплащане на пенсии и всички неспоменати резерви, създадени с нормативен акт на фирмата.

т.18. Аванси от дъщерни дружества - тук се отнасят осигурени или неосигурени аванси от дъщерни компании, не предназначени за текущи разплащания.

т.20. Дългосрочни задължения - тук се включват дългосрочни задължения към свързани предприятия, банки, търговски дружества и към бюджета.

т.21. Основен капитал - тук се посочва основният капитал при учредяването на предприятието.

т.22. Допълнителен капитал - тук се отнася допълнителният капитал съгласно устава на предприятието и преоценъчния резерв по преоценка на ДМА (ако има такъв).

т.23. Финансов резултат - тук се представя окончателния баланс по т.6 “Финансов резултат” на част III “Отчет за неразпределената печалба” за текущата и минали години с отчитане на всички вложения и дивиденти.т.24. Пасиви - общо - сумата от т.12 до т.23 (включително)
ЧАСТ III. ОТЧЕТ ЗА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА

т.1. Неразпределена печалба от миналата година - посочена в т.23 на балансовата ведомост за миналата година и в т.6 “Финансов резултат” за миналата година.

т.2. Корекция на неразпределената печалба от минали години - тук се отразяват поправките, посочени в т.2.1 и 2.2, а също така всякакви други поправки (такива като поправки на данъци за минали години, поправки на преоценка на ценни книжа и др.), които следва да се конкретизират и отразят по т.2.3 и 2.4.

т.3. Чиста печалба или загуба - финансов резултат след облагане за текущата година (както е посочено в т.23 “Чиста печалба или загуба” от част I “Отчет за приходите и разходите”)т4. Отчисления за създаване на резерви - тук се отнасят такива точки, като отчисления от печалбата за непредвидени разходи, отчисления за създаване или запазване на резервите и др.

т.5. Дивиденти - в случай на необходимост детайлите се посочват в раздел “Забележки” или на отделен лист.

т.6. Финансов резултат - той се явява окончателен баланс в отчета за свободната неразпределена печалба за текущата година и начален баланс във ведомостта за следващата година.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница