Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е отДата22.07.2016
Размер332.02 Kb.
#1209
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ТЕРВЕЛ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И ЕОТ

ИНЖ. ЖИВКО Ж. ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Тервел за 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал. 7 и чл. 12 от ЗОБ, чл. 11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г., ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Разчетни натурални и стойностни показатели, на основата на които са определени разходите за делегираните от държавата дейности за 2009 г., в съответствие със стандартите, утвърдени с Решение на МС № 29/23.01.2009 г. за община Тервел и чл. 68, ал.1 от Наредбата за съставянето и изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Тервел,

Предлагам следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал. 7 и чл. 12 от ЗОБ, чл. 11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г., ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Разчетни натурални и стойностни показатели, на основата на които са определени разходите за делегираните от държавата дейности за 2009 г., в съответствие със стандартите, утвърдени с Решение на МС № 29/23.01.2009 г. за община Тервел и чл. 68, ал.1 от Наредбата за съставянето и изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Тервел, Общински съвет гр. Тервел РЕШИ:


Приема бюджета на община Тервел за 2009 г., както следва:
І. ПО ПРИХОДА8 485 132 лв., разпределен по параграфи, в т.ч.:
1. Приходи с държавен характер5 228 794 лв. в т.ч.:
1.1. Обща субсидия от РБ – 5 149 584 лв.

1.1.1. Обща субсидия от РБ в размер на 90%, съгласно чл. 17 от ЗДБРБ – 4 634 626 лв.

1.1.2. Обща субсидия от РБ в размер на 10%, който се заделя за резерв ,съгласно чл. 17 от ЗДБРБ – 514 958 лв.

1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държ.дейности – 30 000 лв
1.3. Преходен остатък – 49 210 лв.

2. Приходи с общински характер - 3 256 338 лв. в т.ч.:

2.1. Данъчни приходи – 523 649 лв.

2.2. Неданъчни приходи – 1 216 794 лв.
2.3. Обща изравнителна субсидия – 1 125 300 лв.

2.3.1. Обща изравнителна субсидия от РБ в размер на 90%, съгласно чл. 17 от ЗДБРБ – 1 012 770 лв.

2.3.2. Обща изравнителна субсидия от РБ в размер на 10% , който се заделя за резерв, съгласно чл. 17 от ЗДБРБ – 112 530 лв.
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общ. дейности – 475 100 лв.

2.4.1. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности в размер на 90 % , съгласно чл. 17 от ЗДБРБ – 424 590 лв.

2.4.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности в размер на 10 % , който се заделя за резерв, съгласно чл. 17 от ЗДБРБ – 50 510 лв.
2.5. Предоставени трансфери - -75 009 лв.
2.6. Заеми от други банки в страната - -80 000 лв.
2.7. Преходен остатък – +70 504 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА8 485 132 лв., от тях в резерв – 677 998 лв. , в това число както следва.:


 • Държавни дейности – 5 228 794 лв., от тях в резерв – 514 958 лв.

 • Държавни дейности дофинансирани с общински приходи – 133 531 лв.

 • Местни дейности – 3 122 807 лв., от тях в резерв – 163 040 лв.
 1. Разпределя разходите по функции, групи, дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2009 г. както е посочено в Приложение 1 и Приложение 2.ІІІ. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки, както следва /Приложение № 3/:
1. Специална сметка към общинските съвети за приходи от приватизация на общински предприятия

- Приходи – 0 лв

- Разходи – 0 лв
2. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол по видове приходи и разходи

- Преходен остатък в началото на периода – 3 лв.

- Приходи – 0 лв

- Разходи – 3 лв

- Преходен остатък в края на периода – 0 лв
3. Специален фонд към общинските съвети за инвестиции и дълготрайни активи по видове приходи и разходи

- Преходен остатък в началото на периода – 24 лв

- Приходи – 0 лв

- Разходи – 24 лв.

-Преходен остатък в края на периода – 0 лв.

4. Извънбюджетни сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд

- Преходен остатък в началото на периода – 4471 лв

- Приходи – 0 лв

- Разходи – 4471лв.

-Преходен остатък в края на периода – 0 лв.
ІV. Информация , съгласно чл. 11 от ЗОД.


 1. Община Тервел през Бюджетната 2009 г. няма намерение да поема нов общински дълг.

 2. Община Тервел няма намерение да издава общински гаранции през Бюджетната 2009 година.

 3. Максималният размер на общинския дълг в края на бюджетната 2009 г. трябва да бъде в размер на 480 000 лв.


Кмет на община Тервел: ……………………………….

/инж. Живко Георгиев/

ПЖ/МП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


по ред

ВИД НА РАЗХОДА ПО ФУНКЦИИ


СУМА

/в лв/

І.

Разходи за държавни дейности

5 228 794

1.

Общи държавни служби

1 147 203
В това число в резерв

114 720

2.

Отбрана и сигурност

67 035
В това число в резерв

6 703

3.

Образование

3 495 019
В това число в резерв

345 107

4.

Здравеопазване

277 506
В това число в резерв

27 751

5.

Почивно дело, култура и религиозни дейности

238 500
В това число в резерв

20 677

6.

Икономически дейности и услуги

3 531

ІІ.

Разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи

133 531

1

Общи държавни служби

52 227

2

Образование

60 126

3

Здравеопазване

0

4

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

18 710

5

Почивно дело, култура и религиозни дейности

2 468

ІІІ.

Разходи за местни дейности

3 122 807

1.

Общи държавни служби

763 228
В това число в резерв

40 000

2.

Отбрана и сигурност

1868

3.

Образование

567 247
В това число в резерв

65 560

4.

Здравеопазване

215 000

5.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

123 610

6.

Почивно дело, култура и религиозни дейности

426 673
В това число в резерв

30 370

7.

ЖСБКСООС

625 330

8.

Икономически дейности и услуги

334 851
В това число в резерв

27 110

9.

Разходи , некласифицирани в други функции

65 000
ВСИЧКО ПО РАЗХОДА:

8 485 132ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
І. План на приходите и разходите на специална сметка към общинските съвети за прихода от приватизация на общински предприятия по параграфи:


по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Параграф

Годишен план (в лв)
ПРИХОДИ
0

1.

Приватизация

90-00

0
РАЗХОДИ
0

1.

Предоставени трансфери между извънбюджетни сметки

63-02

0ІІ. План на приходите и разходите на общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол по параграфи:


по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Параграф

Годишен план (в лв)

1.

Преходен остатък

95-01

3

2.

ПРИХОДИ-

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

24-08

0

-

Получени трансфери между извънбюджетни сметки

63-01

0

3.

РАЗХОДИ
3
Разходи за вода, горива и енергия

10-16

3

4.

Наличност в края на периода

95-07

0ІІІ. План на приходите и разходите на специален фонд към общинските съвети за инвестиции и дълготрайни активи:


по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Параграф

Годишен план (в лв)

1.

Преходен остатък

95-01

24

2.

ПРИХОДИ
0

-

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

24-08

0

-

Получени трансфери между извънбюджетни сметки

63-01

0

3.

РАЗХОДИ
24
Разходи за вода, горива , енергия

10-16

24

4.

Наличност в края на периода

95-07

0ІV. План на приходите и разходите на Извънбюджетни сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд.


по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Параграф

Годишен план (в лв)

1.

Преходен остатък

95-01

4471

2.

ПРИХОДИ
0

-

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

24-08

0

-

Получени трансфери между извънбюджетни сметки

63-01

0

3.

РАЗХОДИ
4471
Външни услуги

10-20

4471

4.

Наличност в края на периода

95-07

0ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СПРАВКА

Разпределение салдо държавни дейности от 2008 г.

Функция

Разпределение на салдо 2008 г.


Общински дейности

Държавни дейности

Държавни дейности дофинансирани с общински приходи

1

Общи държавни служби

16711

0

0

2

Образование

12662

43949

3000

3

Здравеопазване

15305

0

0

4

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1225

0

0

5

Почивно дело, култура и религиозни дейности

2419


1730

0

6

ЖСБКСООС

9184

0

0

7

Икономически дейности и услуги

9998

3531

0
Общо

67504

49210

3000

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТГРАД ТЕРВЕЛ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ

ИНЖ. ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


ОТНОСНО: Подпомагане на спортни клубове със седалище и дейност на територията на община Тервел с приходи от общински характер през 2009 г.

На основание чл. 117, ал.2 от ПОДОбСНКВОА , чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта ,


ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и и чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет град Тервел РЕШИ:
 1. През бюджетната 2009 г. да бъдат подпомогнати с приходи от общински характер следните клубове в следните размери:

   • ФК “Септември - 98”, град Тервел – 84 520 лв.

   • КЛА “Атлетик”, град Тервел – 7 000 лв.

   • ФК “Вихър”, с. Жегларци – 5 000 лв.

   • ФК “Сокол-2008”, с. Зърнево.– 5 000 лв.

   • ФК “Стрела”, с. Орляк – 5 000 лв.


2. Средствата по първа точка да се предоставят на клубовете под формата на субсидия за текуща дейност, като конкретните разходи са посочени по видове и клубове в Приложения № 1, 2, 3, 4 и 5.

Кмет на община Тервел:_____________________

ПЖ/МП /инж. Живко Георгиев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5


ФИНАНСОВ ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ФК”Стрела” с. Орляк
ПО РЕД

ВИД НА РАЗХОДА

СУМА

/в лв/

1.

Пътни разходи

1 600.00

2.

Картотекиране

500.00

3.

Екипировка

600.00

4

Съдийски разходи

1 100.00

5

Храна

1 000.00

6

Перилни препарати

100.00

7

Банкови разходи

100.00
ВСИЧКО:

5 000.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ФИНАНСОВ ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ФК “Вихър” с. Жегларци
ПО РЕД

ВИД НА РАЗХОДА

СУМА

/в лв/

1.

Пътни разходи

1 600.00

2

Картотекиране

500.00

3.

Екипировка

600.00

4

Съдийски разходи

1 100.00

5

Храна

1 000.00

6

Перилни препарати

100.00

7

Банкови разходи

100.00
ВСИЧКО:

5 000.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4


ФИНАНСОВ ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ФК”Сокол-Зърнево-2008” с. Зърнево


ПО РЕД

ВИД НА РАЗХОДА

СУМА

/в лв/

1.

Пътни разходи

1 600.00

2

Картотекиране

500.00

3.

Екипировка

600.00

4

Съдийски разходи

1 100.00

5

Храна

1 000.00

6

Перилни препарати

100.00

7

Банкови разходи

100.00
ВСИЧКО:

5 000.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФИНАНСОВ ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НАФК “Септември”98, град ТервелПО РЕД

ВИД НА РАЗХОДА

ДЕЦА

ЮНОШИ

МЪЖЕ

ОБЩО

1

Съдийски разходи

1 800

4 800

9 000

15 600

2

Транспортни разходи

0

4 000

11 000

15 000

3

Храна

2 000

4 000

6 000

12 000

4

Екипировка

1 400

2 000

5 000

8 400

5

Хонорари

3 600

3 600

5 000

12 200

6

Премии

0

0

15 000

15 000

7

Перилни препарати

0

100

300

400

8

Командировъчни

100

100

100

300

9

Депозит

0

0

2 000

2 000

10

Банково обслужване

0

0

200

200

11

Ел енергия

0

0

1 000

1 000

12

Вода

0

0

1 100

1 100

13

Картотекиране

100

220

1 000

1 320
ВСИЧКО:

9 000

18 820

56 700

84 520

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФИНАНСОВ ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА

КЛА “АТЛЕТИК”, град Тервел

ПО РЕД

ВИД НА РАЗХОДА

ОБЩО

1

Превоз

2 790

2

Разходи занощувки

1 810

3

Дневни разходи

480

4

Крос “Хан Тервел”
-

Награди

400

-

Съдииски

50

-

Медицински разходи

10

5

Крос “Златна есен”
-

Награди

400

-

Съдийски разходи

50

-

Медицински разходи

10

6

Хонорар

1000
ВСИЧКО:

7 000

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТГРАД ТЕРВЕЛ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ

ИНЖ. ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Осигуряване на работно облекло на персонала зает в дейности “Чистота” и “Други дейности по отбраната” към община Тервел

На основание чл. 117, ал.2 от ПОДОбСНКВОА , чл. 8, чл. 11 и чл. 12, ал.1, чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло,


ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 8, чл.11 и чл.12, ал.1, чл.17 и чл.19 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, Общински съвет град Тервел РЕШИ:


1. През бюджетната 2009 г. да се осигури работно облекло на персонала , зает в дейност “Чистота” и ДД “Други дейности по отбраната” към община Тервел за следните длъжности: • Шофьор - 3 бр.

 • Тракторист - 3 бр.

 • Механик - 1 бр.

 • Заварчик - 2 бр.

 • Автомонтьор - 1 бр.

 • машинист булдозер - 1 бр.

 • ОСИТБО - 1 бр.

 • Работник - 23 бр.

 • Чистач - 2 бр.

 • Дежурни - 5 бр.
 1. Определя следния вид на работното облекло за дейност “Чистота”:

 • ватирано яке – 1 брой

 • ватиран полугащеризон – 1 брой

 • водозащитно яке – 1 брой

 • полугащеризон – 1 брой

 • тениска – 2 броя

 • работни обувки – 1 чифт

 1. Определя следния вид на работното облекло в ДД “Други дейности по отбраната”:

  • панталон - 1 бр.

  • риза - 1 бр.

  • сако - 1 бр.

  • обувки - 1 чифт

4. Определя следните срокове за износване на работното облекло по т. 2 и т. 3, както следва • ватирано яке – 1 година

 • ватиран полугащеризон – 1 година

 • водозащитно яке – 1 година

 • полугащеризон – 1 година

 • тениска – 1 година

 • работни обувки – 1 година

 • панталон – 1 година

 • риза - 1 година

 • сако - 1 година

5. Общият размер на работното облекло за длъжност в дейност “Чистота” не може да надхвърля 135 лв. , а за дейност “Други дейности по отбраната” – 160 лв.


Кмет на община Тервел:_____________________

ПЖ/МП /инж. Живко Георгиев/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТГРАД ТЕРВЕЛ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ

ИНЖ. ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишния размер на членския внос на община Тервел в НСОРБ, АТСР “Дунавска Добруджа”, НАДПОС и СНЦ “Управление на отпадъците – регион Добрич”


На основание чл. 117, ал.2 от ПОДОбСНКВОА и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА ,


ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Тервел РЕШИ:


Утвърждава следните годишни размери на членския внос :
 1. НСОРБ – 2 556 лв

 2. АТСР “Дунавска Добруджа” – 869 лв.

 3. НАДПОС – 210 лв.

 4. СНЦ “Управление на отпадъците – Регион Добрич” - 4000 лв.


Кмет на община Тервел:_____________________

ПЖ/МП /инж. Живко Георгиев/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ТЕРВЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И ЕОТ

ИНЖ. ЖИВКО Ж. ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ОТНОСНО: Приемане на спортен и културен календар на община Тервел за 2009 г.

На основание чл. 117, ал.2 от ПОДОбСНКВОА и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА,


Предлагам следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Тервел РЕШИ:
Приема спортен и културен календар на община Тервел за 2009 г., така както е посочено в Приложение № 1 и 2.
Кмет на община Тервел: ………………..

/инж. Живко Георгиев/

ПЖ/МП


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ТЕРВЕЛ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ

ИНЖ. ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Относно: Промяна на средната месечна брутна заплата

На основание чл. 117, ал. 2 от ПОДОБСНКВОА, чл. 6 , ал. 1, ал. 2, ал.3, ал. 4 ал. 5 , ал. 6 и ал.8 от ПМС № 175 /24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл. 11, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г, чл. 1, ал.1 от ПМС №1/10.01.2009 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната и чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 6 , ал. 1, ал. 2, ал.3, ал. 4 ал. 5 , ал. 6 и ал.8 от ПМС № 175 /24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл. 11, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г, чл. 1, ал.1 от ПМС №1/10.01.2009 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната и чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет град Тервел РЕШИ:
Определя СМБРЗ на едно лице, заето в дейности държавна и общинска отговорност, средствата за работна заплата и числеността на персонала, така както е посочено в Приложение 1 , считано от 01.01.2009 г.

Кмет на община Тервел:_____________________

ПЖ/МП /инж. Живко Георгиев/

Приложение 1№ по ред

Функция, група или дейност

Към 01.01.2009

Към 01.07.2009 г

Численост

СМБРЗ

СРЗ

Численост

СМБРЗ

СРЗ

1

Общи държавни служби

96

597,38

57348,00

96

657,12

63 083,00

2

Домашен социален патронаж

6

405,94

2435,66

6

446,54

2679,24

3

Отбрана и сигурност

8

319,95

2559,60

8

351,95

2815,60

4

РТВ

1

574,34

574,34

1

631,77

631,77

5

Чистота

40

325,88

13034,99

40

358,47

14338,80

6

Озеленяване

4

367,03

1468,12

4

403,73

1614,92

7

Обредни домове и зали

3

362,06

1086,19

3

398,27

1194,81

8

Клуб на пенсионера

1

311,48

311,48

1

342,63

342,63

9

Читалища

29

316,92

9190,68

29

348,61

10109,69

10

Улично осветление

5

343,53

1717,63

5

377,88

1889,40

11

Други дейности по икономиката

3

346,22

1038,67

3

380,84

1142,52

12

Общ. администрация – дофинансиране

9,5

383,28

3641,12

9,5

421,61

4005,30

13

ЦДГ

133,5

459,61

61357,94

133,5

482,39

64399,03

13.1

Педагогически персонал

73

567,16

41402,68

73

595,17

43447,41

13.2

Непедагогически персонал

60,5

329,83

19954,72

60,5

346,3

20951,15

14

Извънучилищни дейности

2,5

585,3

1463,25

2,5

614,57

1536,41

15

ПДЯ

20

473,50

9470,00

20

497,17

9943,40

16

Здравен кабинет в детски градини и училища

12

531,50

6378,00

12

558,00

6696,00

17

Здравен медиатор

1

300,00

1800,00

1

330,00

1980,00

18

Други дейности в образованието

3,5

570,93

1998,26

3,5

628,02

2198,07

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТГРАД ТЕРВЕЛ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ

ИНЖ. ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Определяне правомощията на кмета на община Тервел през бюджетната 2009 г. за изменение на бюджетни кредити
На основание чл. 117, ал.2 от ПОДОбСНКВОА , чл. 27, ал.1, т.1 , т.2 и т.3, ал.2 от ЗОБ и чл. 78, ал. 1, т.1, 2 и 3 , ал. 2, ал. 3, т. 1 и 2 от Наредбата за съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Тервел,


ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 27, ал.1, т.1 , т.2 и т.3, ал.2 от ЗОБ и чл. 78, ал.1, т.2 и 3 , ал.2, ал.3, т.1 и 2 от Наредбата за съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Тервел, Общински съвет град Тервел РЕШИ:


Оправомощава Кмета на община Тервел при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета да : 1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средства за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

 2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група , без да изменя общия й размер в частта за местни дейности.

 3. Се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл. 14 от ЗОБ.

Кмет на община Тервел:_____________________

ПЖ/МП /инж. Живко Георгиев/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТГРАД ТЕРВЕЛ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ

ИНЖ. ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Определяне на разходите за представителни цели на Кмета на община Тервел и Председателя на Общински съвет, град Тервел за 2009 г.

На основание чл. 117, ал.2 от ПОДОбСНКВОА , чл. 41, т. 3 от ПМС № 27 /09.02.2009 г. за изпълнение на ДБРБ за 2009 г. и чл. 79 , т.1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тервел,


ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание. чл. 41, т. 3 от ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнение на Държавния Бюджет на Република България за 2009 г. и чл. 79, т.1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тервел, Общински съвет град Тервел РЕШИ:
 1. Определя годишен размер на разходите за представителни цели на кмета на община Тервел през 2009 г. в размер на 44 920 лв. , в т.ч.
  1. Определя годишен размер на разходите за представителни цели на кмета на община Тервел по спортни и културни мероприятия през 2009 г. в размер на 28920 лв.
 1. Определя годишен размер на разходите за представителни цели на Председателя на Общински съвет град Тервел през 2009 г. в размер на 5 000 лв.Кмет на община Тервел:_____________________

ПЖ/МП /инж. Живко Георгиев/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТГРАД ТЕРВЕЛ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ

ИНЖ. ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


ОТНОСНО: Утвърждаване на маршрутите, списъците на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно през 2009 г.

На основание чл. 117, ал.2 от ПОДОбСНКВОА , чл. 30, ал. 1 , т. 2 и ал. 2 от ПМС № 27 /09.02.2009 г. за изпълнение на Държавния Бюджет на Република България за 2009 г. ,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 30, ал. 1 , т. 2 и ал. 2 от ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнение на Държавния Бюджет на Република България за 2009 г , Общински съвет град Тервел РЕШИ:
 1. Утвърждава маршрутите , списъците на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно през 2009 г., когато те се намират в различни населени места на територията на община Тервел , съгласно приложени списъци № 1 , № 2 и № 3, както следва:

 • за работещите в ОУ в община Тервел до 30.06.2009 г.

 • за работещите в ЦДГ и медицинските лица в община Тервел – до 31.12.2009 г.
 1. Утвърждава маршрутите , списъците на длъжностите и лицата , които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно до 30.06.2009 г. , когато на територията на общината няма лице с нужната квалификация и специалност , изискващи се за съответната длъжност.

 2. Директорите на училищата подготвят списъци на учителите , които ще дежурят през лятната ваканция, които последващо ще бъдат одобрени от Общински съвет град Тервел.


Кмет на община Тервел:_____________________

ПЖ/МП /инж. Живко Георгиев/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница