Заповед №31/ОП2/10 на Директора на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”Дата11.01.2018
Размер59.93 Kb.

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”


ЗАПОВЕД № 31/ОП2/10

на Директора на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”
Във връзка с реализиране на услуга с предмет: „Изработване на подробни устройствени планове на урбанизираните територии на ПП „Врачански Балкан”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” и на основание глава осма „a”, чл. 101а и следв. от Закона за обществените поръчки откривам процедура по събиране на оферти и определям:


 1. Максимално допустимата крайна цена за изпълнение на поръчката е в размер на 48 000 лв. (четиридесет и осем хиляди) без включен ДДС.
 1. Място на изпълнение на поръчката – Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на ПП „Врачански балкан”. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.
 1. Срок за изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на поръчката е до 20.12.2014 г., считано от датата на сключване на договора. Сроковете за изпълнение на отделните етапи са съгласно посоченото от Възложителя в техническата спецификация от указанията за участие.
 1. Критерият за оценка на офертите в настоящата поръчка е икономически най-изгодна оферта.
 1. Начин на плащане – Възложителят ще извърши плащания в полза на Изпълнителя съгласно приложения проект на договор.
 1. Съдържание на офертата:

6.1. Техническо предложение - трябва да е изготвено съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи:

  1. 1. данни за лицето, което прави предложението:

 • за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.;

 • за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.;

 • за обединенията - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

6.1.2. предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя;

6.2. Ценово предложение - трябва да е изготвено съгласно образец № 2 към указанията за участие и да включва следните елементи:

6.2.1.ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят 48 000 лв. без включен ДДС.

Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева, без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно „Техническата спецификация” от Указанията за участие. В случай, че участник представи оферта с по-висока обща стойност от посочената в техническата спецификация, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

6.2.2.срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за предаване на офертите;

6.3. участникът представя документи удостоверяващи изискванията на Възложителя (посочени в Указанията за участие - „Техническа Спецификация”).
7. Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани (в случай, че участникът разполага с печат) от лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно.
8. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя и декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларацията се представя от участника, включително и от подизпълнителите, ако има такива, и от лицата по смисъла на чл. 47, ал.4 от ЗОП в случаите, в които участникът е юридическо лице. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.
9. Място, срок и начин за подаване на офертите: До 16:00 ч. на 26.08.2014 г. на адреса на Възложителя - Дирекция на природен парк „Врачански Балкан”, гр. Враца, ул. „Иванка Ботева” № 1. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката за която участва, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис на лицето, което представлява участника и печат (в случай, че участникът разполага с такъв).

10. На основание чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП определям комисия в състав
1. Оля Петрова Генова – председател с право на глас - Експерт към ДПП “Врачански Балкан” и Координатор проект.
2. Христо Георгиев Петков с професионална квалификация адвокат – Адвокатска кантора „Анабазис” – Враца, в качеството си на член на комисията.
3. Димитър Иванов Торбов - Специалист „Туристическа инфраструктура” към ДПП “Врачански Балкан”, член на комисията

Резервни членове: 1. Елка Петрова Рангелова – гл. Счетоводител;

 2. Евелина Божилова-Кабакова – юрист, магистър по право

, която да приеме, разгледа и оцени постъпилите оферти за реализиране на услуга с предмет: „Изработване на подробни устройствени планове на урбанизираните територии на ПП „Врачански Балкан”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”. След получаване на офертите членовете на комисията да представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.08.2014 г. от 16.30 часа в сградата на Дирекция на природен парк „Врачански Балкан”, гр. Враца, ул. „Иванка Ботева” № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
11. Одобрявам:
1. Покана за публикуване на интернет страниците на Агенцията по обществени поръчки и ДПП „Врачански Балкан”;

2. Указания към участниците, техническа спецификация;

3. Показатели и методика за оценка на офертите;

4. Образец на техническо предложение;

5. Образец на ценово предложение;

6. Проект на договор.


Приложения:
1. Покана за публикуване на интернет страниците на Агенцията по обществени поръчки и ДПП „Врачански Балкан”;

2. Указания към участниците, техническа спецификация;

3. Показатели и методика за оценка на офертите;

4. Образец на техническо предложение;

5. Образец на ценово предложение;

6. Проект на договор.

Дата:19.08.2014 г. Подпис и печат: …………………..

Николай Петров Ненчев

Директор на Дирекция

Природен парк “Врачански Балкан”
Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП «Врачански балкан» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница