Законодателният съвет се събира на всеки три годинистраница1/6
Дата12.02.2017
Размер0.71 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6
Законодателният съвет е законотворческият орган на РИ, който има правото да внася изменения в уставните документи на РИ. Това право се основава на член Х от устава на РИ и членове VII и VIII от правилника на РИ.

Законодателният съвет се събира на всеки три години.

През ротарианската година, предхождаща с две години провеждането на сесията, клубовете във всеки дистрикт избират ротарианец, който да ги представлява на сесията. Всеки представител трябва да е прослужил пълен мандат като офицер на РИ (или при определени обстоятелства е настоящ гуверньор или елект-гуверньор) и е член на Ротари клуб в представлявания дистрикт по време на избора.

Тези представители са гласуващите членове на съвета.


Законодателни предложения могат да бъдат внасяни от клуб, конференция на дистрикт, Борда на директорите на РИ, Законодателния съвет или генералния съвет или конференцията на РИВИ. Законодателните предложения могат съдържат предложения за изменения и допълнения на Конституцията или правилника на РИ, както и на Стандартната клубна Конституцията или клубен правилник.
Преди даден Ротари клуб да предложи законодателно решение, въпросът трябва:

1) задължително да е поставен от клубният борд на директорите пред членовете на клуба за гласуване.

2) изпратен на гуверньора с писмо, подписано от президента и секретаря на клуба, в което се потвърждава, че предложението е прието.

3) подкрепен от клубовете в дистрикта на конференцията на дистрикта.

Kрайният срок с предложенията, задължително трябва да бъдат получени от генералния секретар в писмен вид не по-късно от 31 декември в годината, предхождаща сесията на Съвета и да са придружени от формуляр, подписан от дистрикт гуверньора, удостоверяващ одобрението от дистрикта
Kомисията по въпросите на устава и правилника, от името на Борда на директорите на РИ, разглежда текстовете на законодателните предложения, информира вносителя за евентуалните недостатъци в тях и го съветва, когато това е целесъобразно, как да ги поправи.

Когато предложение не е надлежно представено,има недостатъци или не е в рамките на РИ, Бордът на РИ може да нареди то да не се предава на Законодателния съвет, като вносителят на предложението бива уведомен и има възможността да поиска от Законодателния съвет да отхвърли решението на Борда на директорите на РИ с две-трети от гласовете.


От 21 до 26 април 2013 г. в Чикаго се проведе поредният Законодателен съвет на РИ. Присъстваха делегати на 532 дистрикта.
В периодът от май 2010 г до декември 2011 г. до РИ са изпратени 1022 предложения от клубове, дистикти, , борда на РИ и конференцията на РИВИ.

След анализ, комисията по въпросите на устава и правилника на Законодателен съвет на РИ отхвърля 822 от предложения като несъстоятелни и неприложими и допуска за разглеждане 200 от предложенията, групирани в няколко раздела:
Клубна адмистрация – 53 предложения

Дистрикт адмистрация – 10Конституция и правилник на РИ и ФР - 64

Финанси на РИ и членски внос - 10

Законодателни процедури - 14

Законодателни резолюции /Меморандуми/ – 49


Гласуването е чрез електронна система.

Гласовете необходими за приемането на предложение съставлява или обикновено мнозинство, или квалифицирано мнозинство (2/3).

Обикновено мнозинство е необходимо за приемане на промени касаещи предложения за изменения и допълнения на Правилника на РИ, Стандартната клубна Конституцията или клубен правилник и Законодателни резолюции /Меморандуми/ , а с квалифицирано мнозинство (2/3) се приемат промени в Конституцията на РИ.

Приети от Законодателния съвет предложения влизат в сила на 1 юли непосредствено след закриването на сесията на Съвета.


В няколко писма ще ви запозная с приетите промени в уставните документи на РИ.

Тук е качена цялата информация – вносители,аргументи и обяснителни записки.

http://www.rotary-bulgaria.org/files/1351311767_col13_proposed_legislation_vol_1_-en.pdf

Точка 13-01 касае предложение за промяна на Правилника на РИ:

В синьо е предложението, което се добавя.
1 IT IS ENACTED by Rotary International that the BYLAWS OF ROTARY

2 INTERNATIONAL be and hereby are amended as follows (page 232 MOP)

3

4 Article 17 Fiscal Matters5

6 17.020. Club Reports.

7 Each club shall certify to the board the number of its members on 1 July and on 1 January

8 in each year. This certificate shall be signed by the club president and secretary and shall

9 be transmitted to the general secretary. The certified club report shall be circulated to the

10 club members.
Точка 13-01 е приета с 311 гласа “ЗА” 174 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:
17.020. Клубни отчети.

Всеки клуб удостоверява пред Борда броя на своите членове на 1 юли и 1 януари всяка година. Това удостоверение се подписва от клубния президент и секретар и се предава на генералния секретар. Това удостоверение се изпраща до членове на клуба.Точка 13-03 касае предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В синьо е предложението, което се добавя, а в червено, което да отпада от текста.
1 IT IS ENACTED by Rotary International 1 that the STANDARD ROTARY CLUB

2 CONSTITUTION be and hereby is amended as follows (page 249 MOP)

3

4 Article 10 Directors and Officers5

6 Section 4 — Officers. The club officers shall be a president, the immediate past

7 president, and a president-elect, and may include one or more vice-presidents, all of

8 whom shall be members of the board, and a secretary, a treasurer, and may include a

9 sergeant-at-arms, who may or may not all of whom may be members of the board as the

10 bylaws shall provide.


Точка 13-03 е приета с 311 гласа “ЗА” и 174 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:
ЧЛЕН 10. Директори и офицери

Последният паст президент и елект президентът и може да включва един или пове-че вицепрезиденти, като всички те задължително са членове

на Борда,както и секретарят, касиерът и може да включва церемониалмайсторът, като всички може да са членове на Борда, както е според Правилника на клуба.

Точка 13-06 касае предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В синьо е предложението, което се добавя.
IT IS ENACTED by Rotary International 1 that the STANDARD ROTARY CLUB

2 CONSTITUTION be and hereby is amended as follows (pages 249-250 MOP)

3

4 Article 10 Directors and Officers5

6 Section 5 — Election of Officers.

7

8 (c) Qualifications. Each officer and director shall be a member in good standing of9 this club. A candidate for the office of president shall have served as a member of

10 this club for at least one year prior to being nominated for such office, except

11 where service for less than a full year may be determined by the district governor

12 to satisfy the intent of this requirement. The president-elect shall attend the district

13 presidents-elect training seminar and the district assembly unless excused by the

14 governor-elect. If so excused, the president-elect shall send a designated club

15 representative who shall report back to the president-elect. If the president-elect

16 does not attend the presidents-elect training seminar and the district assembly and

17 has not been excused by the governor-elect or, if so excused, does not send a

18 designated club representative to such meetings, the president-elect shall not be

19 able to serve as club president. In such event, the current president shall continue

20 to serve until a successor who has attended a presidents-elect training seminar and

21 district assembly or training deemed sufficient by the governor-elect has been duly

22 elected.


Точка 13-06 е приета с 293 гласа “ЗА” и 184 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:

ЧЛЕН 10. Директори и офицери*
Раздел 5. Избор на офицери.
(в) Квалификация. Всеки офицер и директор трябва да е член с добро име и опит в този клуб. Кандидатът за поста президент трябва да е бил член на клуба в продължение на най-малко една година преди да бъде номиниран за такава длъжност, освен, ако Дистрикт Гуверньора не отмени това изискване.

Елект президентът трябва да посети дистрикт семинара за обучение на електпрезиденти и дистрикт асамблеята, ако не е извинен от

елект гуверньора. Ако е получил това извинение, елект президентът изпраща определен представител от клуба, който след това трябва да даде отчет пред елект президента. Ако елект президентът не присъства на Семинара за обучение на елект президенти и Дистрикт асамблеята и не е извинен от елект гуверньора, или ако е бил извинен, но не е изпратил

представител от клуба, той няма да може да служи като клубен президент В такъв случай настоящият президент ще продължи да служи, докато бъде избран приемник, който е присъствал на тренировъчния семинар за елект президенти,на дистрикт асамблеята или на друго подходящо обучение,

надлежно избрано от гуверньора елект.


Точка 13-08 предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В синьо е предложението, което се добавя.
1 IT IS ENACTED by Rotary International that the STANDARD ROTARY CLUB

2 CONSTITUTION be and hereby is amended as follows (page 250 MOP)

3

4 Article 11 Admission Fees and Dues5 Every member shall pay an admission fee and annual dues as prescribed in the bylaws,

6 except that any transferring or former member of another club who is accepted into

7 membership of this club pursuant to article 7, section 4(a) or any former member of this

8 club who rejoins this club, shall not be required to pay a second admission fee. A

9 Rotaractor who ceased to be a member of Rotaract within the preceding two years, who is

10 accepted into membership of this club, shall not be required to pay an admission fee.


Точка 13-08 е приета с 330 гласа “ЗА” и 158 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:
ЧЛЕН 11. Встъпителни вноски и такси

Всеки член плаща встъпителна вноска и годишен членскивнос според Правилника на клуба, но от всеки преместващ се или бивш член на друг клуб, който е приет за член на този клуб в съответствие с Член 7, раздел 4(а), или бивш член на този клуб, който връща в този клуб, не се изисква да плати втора встъпителна вноска. Ротарактор,преустановил членството си в Ротаракт в рамките на предходните две години и е приет за членство в Ротари клуба, не трябва да заплаща встъпителна вноска.Точка 13-12 е приета с 340 гласа “ЗА” и 165 “Против” и касае предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В синьо е предложението, което се добавя.
IT IS ENACTED by Rotary International 1 that the STANDARD ROTARY CLUB

2 CONSTITUTION be and hereby is amended as follows

3

4 in article 9 (page 247 MOP)5

6 Article 9 Attendance

7

8 (Select one introductory paragraph to Section 1)9

10  Section 1 — General Provisions. Each member should attend this club’s regular

11 meetings and engage in this club’s service projects. A member shall be counted as

12 attending a regular meeting if the member is present for at least 60 percent of the

13 meeting, or is present and is called away unexpectedly and subsequently produces

14 evidence to the satisfaction of the board that such action was reasonable, or makes up

15 for an absence in any of the following ways:

16

17 and in article 12Article 12 Duration of Membership

20

21 Section 4 — Termination Non-attendance.22 (a) Attendance Percentages. A member must

23 (1) attend or make up at least 50 percent of club regular meetings or engage in

24 club projects for at least 12 hours in each half of the year, or a proportionate

25 combination of both;

26 (2) attend at least 30 percent of this club’s regular meetings or engage in club

27 projects in each half of the year (assistant governors, as defined by the board

28 of directors of RI, shall be excused from this requirement).

29

30 If a member fails to attend as required, the member’s membership shall be subject31 to termination unless the board consents to such non-attendance for good cause
Точка 13-12 е приета с 340 гласа “ЗА” и 165 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:
ЧЛЕН 9 Присъствие

(Изберете един встъпителен параграф към Раздел 1)
Раздел 1. – Общи клаузи. Всеки член на клуба трябва да

присъства на редовните му срещи и да се ангажират в служба на клубни проекти. За редовен посетител на събранията на клуба се счита член, който е присъствал поне 60 % от времетраенето на редовната среща, или присъства,но бъде неочаквано повикан и в последствие представи за-

доволително доказателство пред Борда, че това действие е било основателно, или оправдае отсъствието си по следните начини:
и ЧЛЕН 12. Продължителност на членството
Раздел 4. Прекратяване - Неприсъствие

(а) Процентно присъствие.

(1) Един член трябва да присъства на или да компенсира най-малко 50 % от редовните клубни срещи за всяка половина от годината или да участват в клубни проекти за поне 12 часа за всяка половина от годината или пропорционални комбинация от двете;

(2) да присъства на най-малко 30 % от редовните срещи на този клуб или да участват в клубни проекти за всяка половина от годината (Бордът на директрите на РИ позволява асистент гуверньорите да не се съобрзяват с това изискване).

Ако един член няма необходимия процент на присъствие според изискванията, членството му става обект на прекратяване, ако Бордът не одобри подобно неприсъствие по уважителна причина.Точка 13-14 касае предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В синьо е предложението, което се добавя, а в червено, което да отпада от текста.
IT IS ENACTED by Rotary International 1 that the STANDARD ROTARY CLUB

2 CONSTITUTION be and hereby is amended as follows


4 Article 12 Duration of Membership

5

6 Section 4 — Termination Non-attendance.7 (a) Attendance Percentages. A member must

8 (1) attend or make up at least 50 percent of club regular meetings in each half of

9 the year;

10 (2) attend at least 30 percent of this club’s regular meetings in each half of the

11 year (assistant governors, as defined by the board of directors of RI, shall be

12 excused from this requirement).

13 If a member fails to attend as required, the member’s membership shall may be

14 subject to termination unless the board consents to such non-attendance for good

15 cause.
Точка 13-14 е приета с 381 гласа “ЗА” и 128 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:
ЧЛЕН 12. Продължителност на членството
Раздел 4. Прекратяване - Неприсъствие

(а) Процентно присъствие.

(1) Един член трябва да присъства на или да компенсира най-малко 50 % от редовните клубни срещи за всяка половина от годината;

(2) да присъства на най-малко 30 % от редовните срещи нa този клуб за всяка половина от годината (Бордът на директрите на РИ позволява асистент гуверньорите да не се съобрзяват с това изискване).

Ако един член няма необходимия процент на присъствия според изискванията, членството му може да стане обект на прекратяване, ако Бордът не одобри подобно неприсъствие по уважителна причина.Точка 13-22 касае предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В синьо е предложението, което се добавя.
IT IS ENACTED by Rotary International 1 that the STANDARD ROTARY CLUB

2 CONSTITUTION be and hereby is amended as follows


4 Article 9 Attendance

5

6 Section 3 — Excused Absences. A member’s absence shall be excused if7 (a) the absence complies with the conditions and under circumstances approved by the

8 board. The board may excuse a member’s absence for reasons which it considers

9 to be good and sufficient. Such excused absences shall not extend for longer than

10 twelve months. However, if the leave is for a medical reason that extends for more11 than twelve months such leave may be renewed by the board for a period of time

12 beyond the original twelve months. Such leave for medical purposes shall not be

13 counted as an absence for purposes of attendance records of the club.
Точка 13-22 е приета с 415 гласа “ЗА” и 96 “Против и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:
ЧЛЕН 9 Присъствие
Раздел 3. Извинени отсъствия. Отсъствието на един член се смята за извинено, ако

(а) отсъствието отговаря на условия и става според обстоятелства, одобрени от Борда. Бордът може да извини отсъствието на някой член, по причини, които счете за основателни и достатъчни. Тези извинени отсъствия не могат да траят повече от дванадесет месеца.

Въпреки това, ако причина за отсъствието е за медицинско лечение, което е с продължителност повече от дванадесет месеца, Борда може да поднови този срок отново за определен период от време след изтичане на първоначалните дванадесет месеца. Това разрешение за медицинско лечение, не трябва да се брои като отсъствие от редовните клубни срещи.

Точка 13-23 касае предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В червено е предложението, което да отпада от текста.
IT IS ENACTED by Rotary International 1 that the STANDARD ROTARY CLUB

2 CONSTITUTION be and hereby is amended as follows


4 Article 9 Attendance

5

6 Section 3 — Excused Absences. A member’s absence shall be excused if7

8 (b) the age of the member is 65 and above and the aggregate of the member’s years of

9 age and years of membership in one or more clubs is 85 years or more and the

10 member has notified the club secretary in writing of the member’s desire to be

11 excused from attendance and the board has approved.
Точка 13-23 е приета с 377 гласа “ЗА” и 132 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:
ЧЛЕН 9 Присъствие

б) възрастта на члена е 65 години и повече и общата сума от годините на възрастта на члена и годините му на членство в един или повече клубове е 85 години или повече и членът е уведомил клубния секретар писмено за желанието си да бъде извинено отсъствието му, и Бордът е одобрил това.

Точка 13-27 касае предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В синьо е предложението, което се добавя.
IT IS ENACTED by Rotary International 1 that the STANDARD ROTARY CLUB

2 CONSTITUTION be and hereby is amended as follows

3

4 Article 9 Attendance5

6 Section 4 — RI Officers’ Absences. A member’s absence shall be excused if the member

7 is a current officer of RI or a spouse of a current officer of RI.
Имаше процедурнo предложениe за смяна на думата spouse/брачен партнъор, съпруг, съпруга/ с Rotarian’s partner, послeдва гласувание, което прие промяната.
Точка 13-27 е приета с 347 гласа “ЗА” и 159 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:
ЧЛЕН 9 Присъствие
Раздел 4. Отсъствия на офицери на РИ.

Отсъствието на един член може да бъде извинено, ако членът е настоящ

офицер на РИ или е Ротариански партньор на настоящия офицер на РИ.

Точка 13-28 касае предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В синьо е предложението, което се добавя.

4 Article 9 Attendance

5

6 Section 5 — Attendance Records. When a member whose absences are excused under7 the provision of subsection 3(a) of this article fails to attend a club meeting, the member

8 and the member’s absence shall not be included in the attendance records.IIIn the event

9 that a member whose absences are excused under the provisions of subsection 3(b) or

10 section 4 of this article attends a club meeting, the member and the member’s attendance

11 shall be included in the membership and attendance figures used to compute this club’s

12 attendance.
Точка 13-28 е приета с 265 гласа “ЗА” и 259 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:
ЧЛЕН 9 Присъствие

Раздел 5. Отчитане на присъствията. Когато член на чиито отсъствия са извинени съгласно подраздел 3 (а) на този член не може да присъства на среща на клуба, отсъствията му не се включват в включени в общия брой присъствие на клубни сбирки.

Присъствията на всеки член, чиито отсъствия са извинени според разпоредбите на подраздел 3 (b) и раздел 4 на настоящия параграф, но присъства на клубна среща, ще бъдат включени в общия брой присъствие на клубни сбирки.Точка 13-32 касае предложение за промяна на Конституцията на РИ:

В синьо е предложението, което се добавя, а в червено, което да отпада от текста.
Article 1 Definitions

7 As used in the bylaws, unless the context otherwise clearly requires, the words in this

8 article shall have the following meanings:

9 1. Board: The Board of Directors1. Board: The Board of Directors of Rotary International.

10 2. Club: A Rotary club.

11 3. Constitutional The Rotary International constitution and bylaws and

12 documents: the standard Rotary club constitution.

13 4. E-club: A Rotary club that meets through electronic communications.

14 5. Governor: The governor of a Rotary district.

15 6. Member: A member, other than an honorary member, of a Rotary club.

16 7. RI: Rotary International.

17 8. RIBI: The administrative territorial unit of Rotary International in

18 Great Britain and Ireland.

19 9. Satellite club: A potential club whose members shall also be members of

20 the sponsor club.

21 9.10. Year: The twelve-month period which begins on 1 July.


23 and in article 4 (pages 179-180 MOP)

24

25 Article 4 Membership in Clubs26

27 4.040. Dual Membership.

28 No person shall simultaneously hold active membership in more than one club, other than

29 in a satellite of that club. No person shall simultaneously be a member and an honorary

30 member in the same club. No person shall simultaneously hold active membership in a

31 club and membership in a Rotaract club.

32

33 4.100. Attendance at Other Clubs.34 Every member shall have the privilege of attending the regular meeting or satellite club

35 meeting of any other club except for a club that previously terminated the membership of

36 said person for good cause.
Точка 13-32 е приета с 370 гласа “ЗА” и 130 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:

Устав на Ротари Интернешънъл

Член 1 Дефиниции

По смисъла на устава и правилника на Ротари Интернешънъл, освен ако контекстът не изисква ясно друго, думите в настоящия член имат следните значения:

Борд: Бордът на директорите на Ротари Интернешънъл.

Клуб: Ротари клуб.

Член: Всеки непочетен член на Ротари клуб.

Година: Дванадесет месечният период, който започва на първи юли.

РИ: Ротари Интернешънъл.

Гуверньор: Гуверньор на ротариански дистрикт.E-клуб: Ротари клуб, който отговаря чрез електронни съобщения.
Satellite клуб: A потенциал клуб, чиито членове са също членове на спонсор клуба.
Член 4 Членство в клубовете

4.040. Двойно членство.

Никой не може едновременно да бъде активен член на повече от един клуб, освен на сателит клуб на този клуб Никой не може едновременно да бъде активен и почетен член на един и същи клуб. Никой не може едновременно да бъде активен член на Ротари клуб и на Ротаракт клуб.


4.100. Присъствие на срещите на други клубове

Всеки член има привилегията да присъства на редовните срещи или на срещите на сателит клуб на всички други клубове с изключение на клуб, който преди това е прекратил членството на въпросното лице по основателна причина.Точка 13-43 касае предложение за промяна на Конституцията на РИ:

В синьо е предложението, което се добавя.
4 Article 5 Membership

5

6 Section 2 — Composition of Clubs.7 (a) A club shall be composed of active members each of whom shall be an adult

8 person of good character and good business, professional and/or community

9 reputation,

10 (1) engaged as a proprietor, partner, corporate officer, or manager of any

11 worthy and recognized business or profession; or

12 (2) holding any important position in any worthy and recognized business or

13 profession or any branch or agency thereof and have executive

14 capacity with discretionary authority; or

15 (3) having retired from any position listed in sub-subsection (1) or (2) of this

16 subsection; or

17 (4) being a community leader who has demonstrated through personal

18 involvement in community affairs a commitment to service and the Object of

19 Rotary; or

20 (5) having the status of Rotary Foundation alumnus as defined by the board; or

21 (6) having interrupted her employment or having never worked in order to care

22 for her children or to assist her spouse in his work


Точка 13-43 е приета с 359 гласа “ЗА” и 165 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:

Член 5 Членство

Параграф 2 Състав на клубовете.

(а) Всеки клуб се състои от активни членове, които представляват възрастни хора с добър характер и добра делова, професионална и/или обществена репутация,

1) работят като собственици, партньори, корпоративни ръководители или уп-равители на някакъв почтен бизнес или професия; или

2) заемат важен пост в някоя почтена фирма или професионална област, в те-хен клон или агенция и имат ръководни отговорности, предполагащи вземане-то на решения; или

3) са се пенсионирали от някой от постовете, посочени в точки (1) и (2) на настоящата алинея, или

4) са обществени лидери, които показват чрез лично участие в обществени дейности своята отдаденост на общественополезната служба и Целта на Ротари, или

5) имат статут на бивши стипендианти на Фондацията на Ротари, както е оп-ределено от Борда или

6) след като прекъснал работата си или никога не е работил, за да се грижи  за децата си или за подпомагане в работата на партьора си.


Точка 13-48 касае предложение за промяна на Стандартната клубна Конституцията :

В синьо е предложението, което се добавя.

4 Article 12 Duration of Membership

5

6 Section 5 — Termination Other Causes.7 (a) Good Cause. The board may terminate the membership of any member who ceases

8 to have the qualifications for membership in this club or for any good cause by a

9 vote of not less than two-thirds of the board members present and voting, at a

10 meeting called for that purpose. The guiding principles for this meeting shall be

11 article 7, section 1; The Four-Way Test; and the high ethical standards that one

12 should hold as a Rotary club member.Точка 13-48 е приета с 389 гласа “ЗА” и 131 “Против” и от 01.07.2013 г. следващия параграф се променя както следва:Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница