Заседание в следния състав : председател : цветанка гребенароваДата24.10.2018
Размер59 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 12.02.2010г. гр.Б.
Б. районен съд ІІІ-ти състав

на дванадесети февруари година 2010

в закрито заседание в следния състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦВЕТАНКА ГРЕБЕНАРОВА
Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия ГРЕБЕНАРОВА гр.дело № 168 по описа за 2008 г. и за да се произнесе,взе в предвид следното :
Производството е по чл.140 от ГПК.

Съдът след като се запозна с исковата молба на М. Б. K.,с ЕГН XXXX,от гр.С.,ул.”ххххххх против Р. С. Л.,с ЕГН XXXX,Едноличен търговец с фирма”Р.-Р. Л.”,регистрирана по ф.дело №ххххххх. на С. окръжен съд,адрес гр.Б.,кв.”Изток”,ул.”И. В.”, ххххххх и приложенията към нея,а също с отговора на ответника по реда на чл.131 от ГПК и приложенията към него, както и провери редовността и допустимостта на предявените искове намира, че исковете с правно основание чл.128 от КТ,чл.224,ал.1 от КТ,чл.213,ал.2 от КТ,чл.4,ал.1 вр. чл.11,чл.19 и чл.26 от Наредбата за командировките в страната и чл.86 от ЗЗД са допустими и по-голяма част от исканите доказателства с исковата молба и отговора на ответника по реда на чл.131 от ГПК са относими към спора и следва да бъдат допуснати като такива и на основание чл.312,ал.1 от ГПКО П Р Е Д Е Л И :ПРИЕМА, че предявените искове от М. Б. K.,с ЕГН XXXX,от гр.С.,ул.”ххххххх против Р. С. Л.,с ЕГН XXXX,Едноличен търговец с фирма”Р. - Р. Л.”,регистрирана по ф.дело №ххххххх. на С. окръжен съд,адрес гр.Б.,кв.”Изток”,ул.”И. В.”, ххххххх, с правно основание чл.128 от КТ,чл.224,ал.1 от КТ,чл.213,ал.2 от КТ,чл.4,ал.1 вр. чл.11,чл.19 и чл.26 от Наредбата за командировките в страната и чл.86 от ЗЗД са допустими.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА като доказателства в процеса,приложените към исковата молба и допълнителни уточнителни молби : справка от ТД на НАП – С. област за всички подадени уведомления по чл.62,ал.4 от КТ за М. Б. K. за периода от 01.01.2007г. до 14.11.2007г.,писмо до М. Б. K.,удостоверение към ф.д.№1992/01878 от 17.06.2008г.,издадено от НИСФИ”Делфи”,справки за лихвите,свидетелство за регистрация на МПС №001264827,фактури – 5 броя - зав.ксерокопия, както и приложените към отговора на ответника доказателства : удостоверение от 16.04.2008г. по ф.д. №ххххххх. на СОС,трудов договор №2/01.08.2000г.,предизвестие №1/01.10.2007г. до М. Б. K.,заповед №01/03.11.2007г.,издадена от управителя на ЕТ”Р.-Р. Л.” – гр.Б.,пликове и известия за доставяне –по 2 броя,анекс към трудов договор №2/01.01.2003г.,заповеди за разрешаване на платен годишен отпуск-4 броя,отчетни форми-обр.76 - 4бр.,ведомости за изплащане на трудово възнаграждение – 12 бр.,извлечение от книга за получаване на стока и справка за цените на стоките, взети срещу подпис от М. K. - заверени ксерокопия,както и гласни доказателства – един свидетел на ответника при режим на довеждане.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи оригиналите на представените доказателства : трудов договор №2/01.08.2000г.,предизвестие №1/01.10.2007г. до М. Б. K.,заповед №01/03.11.2007г.,издадена от управителя на ЕТ”Р.-Р. Л.” – гр.Б., известия за доставяне –2 броя, анекс към трудов договор №2/01.01.2003г.,заповеди за разрешаване на платен годишен отпуск-4 броя,отчетни форми-обр.76 - 4бр.,ведомости за изплащане на трудово възнаграждение – 12 бр., и справка за цените на стоките взети срещу подпис от М. K.,както и книгата за получаване на стока,за констатация, като на основание чл.193,ал.2 от ГПК в едноседмичен срок от получаване на определението заяви писменно желае ли да се ползва от тези доказателства,в предвид откриване на процедура за извършване на проверка на истинността им,както и личното трудово досие на ищеца М. Б. K.,а също заповедите за командироването му за периода от 2004г. до 2007г.

НЕ УВАЖАВА искането на ищеца М. Б. K. да бъдат изискани от НАП данъчните декларации на фирмата на ответника за 2004г.-2007г.,тъй като са неотносими към спора,с оглед предмета на предявените искове и не касаят данъчни задължения,а също да се изискат от НОИ данни за осигуряването на ищеца,тъй като претенциите по исковете не се отнасят до плащането или неплащането на дължимите от работодателя осигуровки и да бъде изискано от ДНСП-КАТ гр.С. удостоверение на кой автомобил и на кой стар ДК № съответствува настоящия рег. № СА 70 50 АР и чия собственост е съответното МПС от регистрацията му до настоящият момент, тъй като не е обяснено значението му за спора и е неотносимо като доказателство.

ПОСТАВЯ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение за прихващане на присъдената общо в полза на ищеца сума при евентуално пълно или частично уважаване на исковете със сумата от 7 948.00 лева, представляваща стойността на получени от ищеца,но неизплатени и невърнати стоки от магазина на фирмата,подробно описани в отговора на ответника,а именно : 1.”Помпа „Осъм-3”-1бр. на стойност 264.00 лева;2.”Помпа „Осъм-5”-2бр. х 312.00 лева,на стойност общо 624.00 лева; 3.”Помпа „Вятка”-8бр.х 25.00 лева, на стойност общо 200.00 лева; 4.”Помпа „Перла”-100бр.х 17.00 лева, на стойност общо 1700.00 лева; 5.”Помпа „Аскол” вибрационна-300бр.х 16.00 лева, на стойност общо 4800.00 лева;6.”Помпа „Байонет”-3бр.х 20.00 лева, на стойност общо 60.00 лева;7.”Помпа „Пласет”-4бр. х 20.00 лева, на стойност общо 80.00 лева;8.Вентилатор ВА 12/2 - 5бр. х 20.00 лева, на стойност общо 100.00 лева;9.Маркуч за прахосмукачка – 10 броя х 12.00 лева, на стойност общо120.00лева. . НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза,която след като се запознае с доказателствата по делото и на място при ответника провери наличната документация,да даде заключение и отговори на поставените в исковата молба и допълнителните молби задачи,а именно : да определи размера на исковите суми и за исковите периоди като трудово възнаграждение и обезщетения по чл.128 от КТ,чл.224,ал.1 от КТ,чл.213,ал.2 от КТ и колко и какви командировъчни са отчетени от ответника в исковия период,заплатени ли са суми по тях и ако не, какви са дължимите по тях суми,както и да изчисли законната/мораторната/ лихва върху всяка една от сумите за исковите периоди.

За вещо лице определя М. П. Б. от гр.Б.

НАЗНАЧАВА съдебно-оценителна експертиза,която след като се запознае с доказателствата по делото и на място при ответника провери наличната документация,да даде заключение и отговори на поставените в отговора на ответника въпроси,а именно да даде заключение за пазарната стойност на стоките,предмет на предявеното възражение за прихващане,а именно : 1.”Помпа „Осъм-3”-1бр.;2.”Помпа „Осъм-5”-2бр.; 3.”Помпа „Вятка”-8бр.;4.”Помпа „Перла” - 100бр.;5.”Помпа „Аскол” вибрационна - 300бр.; 6.”Помпа „Байонет” - 3бр.;7.”Помпа „Пласет” - 4бр.;8.Вентилатор ВА 12/2 - 5бр.;9.Маркуч за прахосмукачка – 10 броя,както и в молбата на ищеца,а именно : да даде заключение за размера на пазарната цена на вещите, посочени в документа,озаглавен „стока,която е дадена,но не е платена от магазин на М. K.”/извлечение от книга за получаване на стока/ и в счетоводната справка към него.

За вещо лице определя инж.Т. А. Г. от гр.Б.

Определя депозит за вещото лице в размер на 80.00 лева,вносим от ответника и от ищеца по равно-от по 40.00 лева,в тридневен срок от получаване на настоящето определение,за което същите представят документи за внасянето на депозита.

. На основание чл.140,ал.3 от ГПК съдът съобщава на страните проекта си за доклад по делото.

Проект за доклад : Б. районен съд е сезиран с искова молба от М. Б. K.,с ЕГН XXXX,от гр.С.,ул.”ххххххх против Р. С. Л.,с ЕГН XXXX, Едноличен търговец с фирма”Р.-Р. Л.”, регистрирана по ф.дело №ххххххх. на С. окръжен съд,адрес гр.Б., кв.”Изток”,ул.”И. В.”,ххххххх,като поддържа в исковата си молба,че с ответника има сключен трудов договор от 01.08.2000г.за длъжността „продавач в магазин”, с основно трудово възнаграждение от 150.00 лева,като тази длъжност заемал до 15.11.2007г.,когато не бил допуснат от ответницата и съпруга и на работа в търговския обект и същите извикали полиция,при което бил предупреден да не ходи в обекта.Поддържа също,че не му били предоставени никакви документи за прекратяване на трудовото му правоотношение и до момента не е допускан до работа,като счита това действие на ответника за незаконно. Твърди,че ответника му дължи трудово възнаграждение за периода от 10.01.2005г. и до момента в размер на 6700.00 лева общо,както и законна лихва в размер на 1369.00 лева,а също му дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода от 10.01.2005г. до 10.01.2008г. в размер на 450.00 лева,както и законна лихва върху тази сума в размер на 200.00 лева,а също му дължи обезщетение за недопускане до работа в размер на 220.00 лева месечно,считано от 15.11.2007г. – деня на недопускането му до допускането му до работа ,а също не са му изплатени командировъчни за пътуването му до гр.С. в размер на 1100.00 лева за периода от 01.01.2005г. до 01.01.2008г. в размер на 1100.00 лева,както и мораторна лихва върху тази сума в размер на 600.00 лева.Моли да бъде осъден ответника да го допусне до работа и да го възстанови на същата, както и да му заплати трудово възнаграждение за периода от 10.01.2005г. до 10.01.2008г. в размер на 6700.00 лева общо,както и мораторна лихва върху тази сума в размер на 1369.00 лева за същия период,а също да му заплати обезщетение за неизползван отпуск за периода от 10.01.2005г. до 10.01.2008г. в размер на 450.00 лева,както и мораторна лихва върху тази сума в размер на 200.00 лева,а също да му заплаща сумата в размер на 220.00 лева месечно като обезщетение за недопускане до работа,считано от 15.01.2008г. до възстановяването му на работа,а също да му заплати неизплатени командировъчни за пътуването му до гр.С. в размер на 1100.00 лева за периода от 01.01.2005г. до 01.01.2008г.,както и мораторна лихва върху тази сума в размер на 600.00 лева,ведно със законната лихва върху исковите суми от датата на предявяване на исковете в съда,както и да му се присъдят направените по делото разноски.С уточнителна молба от 24.06.2008г. по указания на съда за отстраняване на нередовностите в исковата молба ищеца е направил следните уточнения по исковете си : длъжността му при ответника била „продавач в магазин”, при което претенцията му е да бъде възстановен на работа като такъв; дължимото му възнаграждение е както следва : за 2004г.- м. ноември и м.декември по 170.00 лева месечно + мораторна лихва от 66.23 лева за м.ноември до завеждане на иска и 64.47 лева за периода от м.декември до завеждане на иска; за цялата 2005г.-12м. по 170.00 лева = 2040.00 лева,както и мораторна лихва общо в размер на 638.00 лева; за цялата 2006г.-12м. по 185.00 лева = 2220.00 лева,както и мораторна лихва общо в размер на 250.00 лева; за цялата 2007г.-12м. по 205.00 лева = 2460.00 лева,както и мораторна лихва общо в размер на 134.00 лева или общо главница 6650.00 лева и лихва 1244.10 лева; размерът на обезщетението за неизползуван отпуск е както следва : за 2004г.- 170.00 лева + мораторна лихва от 64.47 лева; за 2005г.- 170.00 лева + мораторна лихва от 43.68 лева; за 2006г.- 185.00 лева + законна лихва от 23.93 лева; за 2007г.- 205.00 лева или общо 730.00 лева главница и 132.08 лева мораторна лихва,като дните на отпуските са равни на 30 дни за всяка от годините; относно искането му за заплащане на обезщетение за недопускане му до работа-същото в размер на по 205.00 лева месечно,считано от 03.11.2007г. до 31.12.2007г. и по 280.00 лева месечно от 31.12.2007г. до възстановяването му на работа;претендира и заплащане по 6.00 лева на ден за неплатени командировъчни по уточнени дати за 2004г.,2005г.,2006г. и 2007г. общо от 3222.00 лева главница и 665,63 лева мораторна лихва.

В отговора си на исковата молба по реда на чл.131,ал.1 от ГПК ответника чрез адвокат Г.Д. изразява становище,че част от исковете са недопустими,а именно : иска едновременно за допускане на работа и възстановяване на същата е недопустим; искът за заплащане на трудово възнаграждение и мораторна лихва върху него за периода от 01.01.2004г. до 09.01.2005г.;исковете за заплащане на обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск и мораторна лихва върху същото за периода от 01.01.2004г. до 09.01.2005г.; исковете за заплащане на обезщетение по чл.213,ал.2 от КТ за недопускане до работа за периода от 03.11.2007г. до 14.01.2008г. и исковете за заплащане на извършени командировки за периода от 01.11.2004г. до 31.12.2004г.Моли производството по делото относно тези искове да бъде прекратено.Счита,че искът за допускане на работа и исковете за заплащане на трудово възнаграждение,обезщетение за неизползван отпуск,обезщетение за недопускане на работа,командировки,както и всички искове за заплащане на мораторни лихви върху посочените суми за периода след 23.11.2007г. са неоснователни,тъй като на тази дата е прекратено трудовото правоотношение

на ищеца с ответника и след същата дата такова не е съществувало.Излага съображения,че искът за осъждането му да допусне ищеца на работа е неоснователен поради факта,че понастоящем трудовото правоотношение между ищеца и ответника не съществува; искът за заплащане на трудово възнаграждение за периода до прекратяване на трудовото правоотношение-23.11.2007г. е неоснователен,тъй като същото е заплатено на ищеца,видно от ведомостите; искът за заплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на ищеца за периода до прекратяване на трудовото му правоотношение на 23.11.2007г. е неоснователен, тъй като е използвал реално полагащите му се дни платен годишен отпуск,видно от заповедите, с които му е разрешаван и отчетните форми обр.76 за отчитане явяването му на работа;искът за заплащане на обезщетение за недопускане до работа за периода до 23.11.2007г. е неоснователен,тъй като същия не се е явявал на работа за изпълнение на трудовите си задължения без основание; искът за заплащане на командировки, за периода до 23.11.2007г. е също неоснователен тъй като всички дължими суми за командироването му за този период са му изплатени;както и всички искове за заплащане на мораторни лихви върху посочените суми за исковия период са неоснователни с оглед неоснователността на главните искове и недължимостта на суми по тях. Ответникът се позовава и на погасителна давност относно всички искове за суми,касаещи период и станали изискуеми преди повече от три години от датата на предявяване на исковете в съда и счита,че следва да бъдат отхвърлени на това основание.Ответникът прави възражение за прихващане на присъдената общо в полза на ищеца сума със сумата от 7 948.00 лева, представляваща стойността на получени от ищеца,но неизплатени и невърнати стоки от магазина на фирмата, а именно : 1.”Помпа „Осъм-3”-1бр. на стойност 264.00 лева;2.”Помпа „Осъм-5”-2бр. х 312.00 лева,на стойност общо 624.00 лева; 3.”Помпа „Вятка”-8бр.х 25.00 лева, на стойност общо 200.00 лева; 4.”Помпа „Перла”-100бр.х 17.00 лева, на стойност общо 1700.00 лева; 5.”Помпа „Аскол”вибрационна-300бр.х 16.00 лева, на стойност общо 4800.00 лева;6.”Помпа „Байонет”-3бр.х 20.00 лева, на стойност общо 60.00 лева;7.”Помпа „Пласет” - 4бр. х 20.00 лева, на стойност общо 80.00 лева; 8.Вентилатор ВА 12/2 - 5бр. х 20.00 лева, на стойност общо 100.00 лева; 9.Маркуч за прахосмукачка – 10 броя х 12.00 лева, на стойност общо 120.00лева.

С определение в закрито заседание на 09.12.2008г. съдът е прекратил производството по делото, в частта по отношение на предявените искове от М. Б. K.,с ЕГН XXXX,от гр.С., хххххххпротив Р. С. Л.,с ЕГН XXXX, Едноличен търговец с фирма”Р.-Р. Л.”,регистрирана по ф.дело №ххххххх. на С. окръжен съд,адрес гр.Б., кв.”Изток”,ул.”И. В.”,ххххххх, както следва : иска за осъждане на ответника да го допусне до работа и да го възстанови на длъжността „продавач в магазин”; исковете за заплащане на трудово възнаграждение и мораторна лихва върху него за периода от 01.01.2004г. до 09.01.2005г.;исковете за заплащане на обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск и мораторна лихва върху същото за периода от 01.01.2004г. до 09.01.2005г.;исковете за заплащане на обезщетение по чл.213,ал.2 от КТ за недопускане до работа за периода от 03.11.2007г. до 14.01.2008г. и исковете за заплащане на извършени командировки до гр.С. за периода от 01.11.2004г. до 31.12.2004г.,поради недопустимост на същите.

С определение №64/28.04.2009г. по гр.д.№204/2009г. на СОС,съдът е отменил определение №129/09.12.2008г. по гр.д.№168/2008г. на БРС,с което е прекратено като недопустимо производството по делото по следните искове : за заплащане на обезщетение по чл.213,ал.2 от КТ за недопускането до работа,считано от 15.11.2007г. до 13.05.2008г.,за заплащане на неизплатено трудово възнаграждение и мораторна лихва за периода 01.01.2004г. -09.01.2005г. за заплащане на обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск и обезщетение за забавено плащане за периода от 01.01.2004г. до 09.01.2005г.,за заплащане на командировъчни за времето от 01.11.2004г. до 31.12.2004г. и е върнал делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по тези искове и е оставил без уважение.частната жалба на М. K. срещу определението,в частта,с която производството по делото е прекратено като недопустимо по исковете за допускане до работа и за възстановяване на длъжността „продавач в магазин” при ЕТ”Р.-Р. Л.”- Р. С. Л.

С определение №632/06.11.2009г. по ч.гр.д.№461/2009г. на ВКС, Върховният касационен съд не е допуснал касационно обжалване на определение №64/28.04.2009г. на С. окръжен съд по ч.гр.д.№204/ 2009г. по описа на СОС.

Тежестта на доказване на фактите и обстоятелствата по делото с оглед на исковете с правно основание чл.128 от КТ за заплащане на неизплатено трудово възнаграждение и мораторна лихва за периода 01.11.2004г. -31.12.2007г.,чл.224,ал.1 от КТ за заплащане на обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск и обезщетение за забавено плащане за 2004г., 2005г., 2006г. и 2007г., чл.213,ал.2 от КТ за заплащане на обезщетение за недопускането му до работа,считано от 15.11.2007г. до 13.05.2008г.,за заплащане на командировъчни за времето от 01.11.2004г. до 31.10.2007г.,е за ищеца,който следва да докаже,че исковите суми са му дължими,а именно : че същият е бил ангажиран по трудово правоотношение при ответника на длъжност „продавач в магазин” и не му е заплатено трудово възнаграждение за исковия период от м.ноември 2004г. до 31.12.2007г. в размер на 6650 лева общо и мораторна лихва върху същото за същия период в размер на 1244.10 лева; че същият е имал право да ползува платен годишен отпуск по 30 дни за 2004г.,2005г.,2006г. и 2007г.,не е ползувал този отпуск и му се дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 730.00 лева и законна лихва върху същата сума в размер на 132.08 лева;относно иска за заплащане на обезщетение за недопускането му до работа-да докаже,че действително не е допуснат до работа от 15.11.2007г. до предявяване на иска в съда-13.05.2008г.,като недопускането му до работа е незаконно и за периода от 03.11.2007г. до 31.12.2007г. му се дължи обезщетение за недопускане до работа в размер на 205.00 лева месечно,а от 31.12.2007г. до допускането му до работа - в размер на 280.00 лева месечно ,а също че за времето от 01.11.2004г. до 31.10.2007г. е бил командирован на процесните дати,като представи командировъчните заповеди и докаже,че не са му изплатени командировъчни в размер на 3222.00 лева главница и 665.63 лева мораторна лихва до предявяване на иска в съда.В предвид възражението за прихващане ищеца следва да докаже,че не е получавал от магазина на фирмата описаните в отговора на ответника стоки и не дължи сумата от 7 948.00 лева за тях. Ответникът следва да докаже фактите,които твърди,с оглед оспорване на исковете,а именно,че на ищеца не му се следва заплащане на исковите суми за трудово възнаграждение и обезщетения,тъй като е получил трудовото си възнаграждение за исковия период,ползувал е дължимия му се платен годишен отпуск,за което му е заплатено обезщетение,не се е явявал на работа без основание и за голяма част от цитираните дати не е бил командирован,а когато е бил в командировка са му изплащани дължимите командировъчни за това,а също че не са дължими и мораторни лихви по предявените искове.С оглед възражението за прихващане ответникът следва да докаже,че ищеца е получил от магазина на фирмата описаните в отговора стоки,същите не са заплатени и не са върнати от него и дължи сумата от 7 948.00 лева за тях.

Съдът напътва страните към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора по делото.

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.04.2010г. от 11.00ч. ,за която дата да се призоват страните,като се връчи на всяка от тях препис от настоящето определение.Да се призоват и вещите лица М.Б. и Т.Г.,като се уведомят за поставените им задачи и представят заключения в срок.Вещото лице Т.Г. да се призове след внасяне от страните на определения депозит.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

/ ЦВЕТАНКА ГРЕБЕНАРОВА /


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница