№ м-24-36-37 от 24. 07. 2017 г относно облагане доходите от продажба на биткойни съгласно зддфл и зддсДата08.05.2018
Размер29.06 Kb.
№ М-24-36-37 от 24.07.2017 г. относно облагане доходите от продажба на биткойни съгласно ЗДДФЛ и ЗДДС

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …. и заведено в Централно управление на НАП с вх. №М-24-36-37 от 29.06.2017 г., изразявам следното становище:
В запитването Ви е посочено, че като физическо лице сте закупил няколко компютърни системи, които чрез специални алгоритми създават (добиват) виртуална валута биткойн. Впоследствие продавате на борса биткойните срещу евро. В тази връзка поставяте следните въпроси:


  1. Как се облагат доходите от продажба на биткойни съгласно ЗДДФЛ? Правилно ли е тези доходи да се третират като доходи от продажба на финансов актив по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ?

  2. Как се облагат доходите от продажба на биткойни съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)? Правилно ли е тези сделки да се третират като доставка на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС, т.е. като освободени от облагане с ДДС?

  3. Подлежите ли на задължителна регистрация по ЗДДС съгласно чл. 96 от същия закон при достигане на оборот 50 000 лв.?

В запитването Ви е посочено също, че не работите по трудово правоотношение и че притежавате дружествени дялове в 3 търговски дружества, от които имате право на дял от печалбата под формата на дивидент.

По въпросите, касаещи прилагането на ЗДДС, е изготвен отговор от ОДОП Варна.

Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по прилагането на ЗДДФЛ:

На основание чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон. Следователно определянето на вида на дохода за целите на данъчното му облагане има изключително важно значение. Доходите от дейност по създаване (добиване) и търгуване с „биткойни“ не са обособени като отделен вид доход, т.е. облагането следва да е съобразено с общите правила и принципи на данъчния закон.В най-общ смисъл по своята характеристика и предназначение виртуалната валута „биткойн“ може да се определи като финансов актив. На основание чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ).

Следва да имате предвид обаче, че цитираните разпоредби не се прилагат за доходи от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително когато не е регистрирано като едноличен търговец. Дефинирането на едно физическо лице като търговец не се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Когато физическото лице осъществява търговски сделки, е без значение дали то манифестира или не участието си в тях като едноличен търговец. Сделките го определят като такъв, а не обратното. Обективният критерий тук са извършените действия, а не кой и в какво качество ги извършва.Закупуването на специални компютърни системи за създаване (добиване) на биткойни с цел да се реализира печалба от продажбата им на съответните борси е аргумент за това, че дейността ще се осъществява по занятие, т.е. имате намерение тя да се превърне в постоянен източник на доход. Съгласно чл. 1, ал. 3 от ТЗ, за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1. В тези случаи на основание чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ облагаемият доход се определя по реда на ал. 1-6, т.е. по правилата, разписани в данъчния закон за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:

/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Изготвили:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница