1. основна идея на възраждането е: а/ утвърждаване на българското б/противу турци да стоим насреща”; в/изграждане на българина у роба; г/няма верен отговорДата25.02.2018
Размер53.25 Kb.
ТЕСТ – 11. кл. /първи вариант, първа група/ Име………………………………………………………………,клас11……,№…………
1.ОСНОВНА ИДЕЯ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО Е:

а/ утвърждаване на българското б/противу турци да стоим насреща”; в/изграждане на българина у роба; г/няма верен отговор.

2.ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧИТАТЕЛЯ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С: а/ любопитство и жажда за знание; б/ социална критичност; в/ подражание; г/ назидание.

3.ПРИЧИНА ЗА ПРОЦЕСА НА ВЪЗРАЖДАНЕ Е:

а/ модернизация на живота в Югоизточна Европа и общият процес на изграждане на националните държави;

б/желанието да се отхвърли чуждото робство; в/жаждата за просвета; г/интерес към фолклора.

4.КОЙ АВТОР НЕ Е ОТ ЕПОХАТА НА КЛАСИЦИЗМА?

а/Лафонтен; б/Расин; в/Балзак; г/Шарл Перо

5.КОЯ ТВОРБА НЕ Е ОТ ЕПОХАТА НА РЕНЕСАНСА?

а/”Робинзон Крузо”; б/”Декамерон”; в/”Ромео и Жулиета”; г/”Дон Кихот”.

6.В КОИ ОТ РЕДОВЕТЕ ДУМИТЕ НЕ СА СИНОНИМИ?

а/откровен-искрен; б/тих-безшумен; в/развлекателен-разточителен; г/работлив-трудолюбив.

7.ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕР ЗА: а/перифраза……………………………………………………………………………………………

б/епитет…………………………………………………………………

8.КОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ НЕ Е ВЯРНО?

а/сонетът е лирически жанр; б/елегията е епически жанр; в/поемата е лирически жанр; г/разказът е епически жанр.

9.ДРАМАТА СЕ ОТНАСЯ КЪМ ТРАГЕДИЯТА ТАКА, КАКТО ЕПОСЪТ СЕ ОТНАСЯ КЪМ:

а/фабула; б/роман; в/експозиция; г/сюжет.

10.КОЙ ТЕРМИН Е ИЗЛИШЕН?

а/експозиция; б/строфа; в/епилог; г/ развръзка.

11.КАКВО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО НЕ Е ИЗПОЛЗВАНО В СТИХОВЕТЕ?

кат си ме , майко, родила / със сърце мъжко, юнашко…а/сравнение; б/епитет; в/обръщение; г/синекдоха.

12.ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ Е РОДЕН В:

а/Свищов; б/В. Търново; в/Трявна; г/Калофер.

13.ПОСОЧЕТЕ ГРЕШНОТО ТВЪРДЕНИЕ:

а/Балзак – „Жерминал”б/Пушкин – „Кавказки пленник”; в/М. Шели – „Франкенщайн”; г/Дефо – „Капитан Силтънтън”

14.ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ НА РОМАНТИЧНАТА ЛИТЕРАТУРА Е:

а/дългът; б/онеправданите; в/свободата на личността; г/преуспелите.

15.В КОЯ ОТ ДУМИТЕ Е ДОПУСНАТА ГРЕШКА?

а/осмисля; б/усмива; в/умълчан; г/обвива.

а/пленник; б/обикновено; в/финно; г/именно.

а/честа; б/вестта; в/радостта; г/моста;

а/замаци; б/валяци; в/плясък; г/малък.

16.В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ НЕ Е ДОПУСНАТА ГРЕШКА ПРИ ЧЛЕНУВАНЕТО?

а/Старецът /А/ се спъна на тротоарът/Б/, тъй като недовиждаше.

б/Малкият/А/ въстаник беше заловен от стражара/Б/.

в/Във вагона /А/ те се видяха с неговият/Б/ брат.

г/Вазов е класикът/А/ на българската литература, както и нейния /Б/ Патриарх.

17.В КОЯ РЕДИЦА ВСИЧКИ ДУМИ СА ВЯРНО ИЗПИСАНИ?

а/мостта, вестта, коста; б/нощта, вещта, свещта; в/радосна, машинописка, вишистка; г/вестник, постно, извесно.

18.НАПИШЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ФОРМИ НА ДУМИТЕ!

а/двама /войник…/; б/седем /стол…/; в/34 /продавач…/; г/178 /работник…/.

19.ДОПИШЕТЕ УЧТИВАТА ФОРМА!

а/Госпожо, бихте ли /дал…/ интервю за списание „Мода”?

б/Уважаеми господин председател, вие сте/ призован…/ да свидетелствате по делото.

в/Ако Ви помоля, бихте ли ми / помогнал…/, другарю Иванов?

г/Вие ще бъдете /изненадан…/ госпожице Георгиева, когато разберете какво са /направил…/ вашите ученици.

20.ПОСТАВЕТЕ ПРОПУСНАТИТЕ ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ!

Всички запознати с моята история ми изпратиха парични помощи но той очаквайки друг обрат на нещата не направи абсолютно нищо по въпроса а са нужни незабавни мерки.

ТЕСТ 11. КЛАС /втори вариант, втора група/
Имена……………………………………………………………., клас……….,№…..
1.БЪЛГАРСКИЯТ РЕНЕСАНС СЕ ОТЛИЧАВА С: /ОГРАДЕТЕ ГРЕШНОТО!/

а/възкресяване спомена за славното минало; б/засилен интерес към народното творчество; в/светско образование; г/връщане към образците на Древна Елада.

2.ЗА РАЗЛИКА ОТ СРЕДНОВЕКОВНАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪЗРОЖДЕН-

СКАТА Е ХАРАКТЕРНО:/ПОСОЧЕТЕ НЕВЯРНОТО!/

а/погледа към небесата и църковните догми; б/изображението на политическото и духовно робство; в/идеята за сплотеността на българската нация; г/говоримият език от диалект се превръща в книжовен.

3.КОЙ Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИК:

а/”Независимост”; б/”Тъпан”; в/”Български орел”; г/”Любословие”.

4.ПАИСИЙ:/ОГРАДЕТЕ ГРЕШНОТО ТВЪРДЕНИЕ!/

а/робува на остарели изисквания за книжовния труд; б/пише просто , на говорим език, без литературни щампи; в/тълкува общественозначими проблеми и търси поуки за бъдещето; г/става родоначалник на новата, модерна бълг. литература.

5.Първите ренесансови поети на Италия са:а/Шекспир, Молиер; б/Петрарка, Данте; в/ Корней, Рабле; г/Микеланджело, Юго.

6.”Декамерон „ означава /ДОПИШЕТЕ/…………………………………..

7.КОЙ АВТОР НЕ Е ОТ ЕПОХАТА НА КЛАСИЦИЗМА?

а/Молиер; б/Расин; в/Данте; г/Боало.

8.КОЯ ТВОРБА НЕ Е ОТ ЕПОХАТА НА РЕНЕСАНСА?

а/”Антигона”; б/”Декамерон”; в/”Божествена комедия”; г/”Макбет”.

9.В КОИ ОТ РЕДОВЕТЕ ДУМИТЕ НЕ СА СИНОНИМИ?

а/писател - поет; б/чувствителен – сантиментален; в/Ренесанс – Възраждане; г/радостен – възторжен.

10.ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕР ЗА: а/сравнение……………………………………………………………………………………

б/олицетворение…………………………………………………………………………………

11.КОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ Е ВЯРНО? а/сонетът е лироепически жанр;

б/романът е белетристичен жанр; в/одата е епическо произведение; г/повестта е лирически жанр.

12. Какво е подчертаното изразно средство?

Колкото за строг – строг съм: писарите и разсилните ги мачкам като фелдфебел.”

а) синекдоха;б) хипербола; в)сравнение ; г) метафора

13. Повест се отнася към проза както сонет към:а) роман; б) поезия; в) поема; г) трагедия;

14.ПРИ КОЯ ДВОЙКА ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ДУМИТЕ Е РАЗЛИЧНО ОТ ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ДУМИТЕ В ДРУГИТЕ ДВОЙКИ:

а/ практичен – практически; б/ книжовен – книжен; в/реален – иреален; г/ континент – контингент.

15.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Е РОДЕН В :

а/Сопот; б/Карлово; в/Банско; г/Разлог.

16.ПОСОЧЕТЕ ВЯРНОТО ТВЪРДЕНИЕ:

а/ Балзак е писател – реалист; б/П. Р. Славейков е поет – романтик; в/Данте е комедиограф; г/Шекспир е френски драматург.

17.В КОЯ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ДУМИ Е ДОПУСНАТА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА/ОБЩО УСЛОВИЕ ЗА ЗАД. №17, 18/

а/обвивам; б/омръзвам; в/овековечавам ;г/удивителен;

18.а/одобрявам; б/оплътнявам; в/ десетка; г/осмивам.

19.В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ Е ДОПУСНАТА ГРАМАТИЧНА ГРЕШКА?

а/Този ден бяха извикани петима затворници. б/Само двама посетителя имаше в градския музей. в/Петте камиона потеглиха рано сутринта. г/Няколко молива бяха паднали на земята.

20.КЪДЕ Е ДОПУСНАТА ГРАМАТИЧЕСКА ГРЕШКА?

а/ Иванова, ходили ли сте в Англия? б/Господин началник, идвали ли сте тук? в/Ваше Величество, очакван сте с нетърпение на площада.? г/Госпожо Василева, поканени ли сте тук.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница