1. Основни понятия. Варианти на алгоритми. Влияние върху производителността. Въведение в анализа Алгоритъмстраница3/5
Дата31.12.2017
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5

Селективна сортировка. Този алгор. раб. по сл. начин 1-во намира най-малкият елемент от масива и го разменя с този от 1-ва позиц. После намир 2-я най-малък ел. и го разм. с този от 2 поз. Продълж. по този нач докато целия мас. се сортира. Методът се нар.селек.сорт.защ.той раб чрез повта-рящ се избор на мин.оставащ елемент.

Пример с числа :Програмна реализация

void selection (Item a[], int l, int r)

{ int i, j;

for (i = l; i< r; i++)

{ int min = i;

for (j = i+l; j <= r; j++)

if (less(a[j], a[min])) min = j;

exch (a[i], a[min]);

}}

Вътр. цикъл представлява само сравнение, за да провери текущия елем. с намер. наи малък. Вънщният цик. разменя елем. Броят на размените е N -1. Времето на изпълн. се доминира от бр. на размен. Този брой е пропорц на N квадр.Недостатък на сорт. е че вр. за изпълн зависи съвсем малко от вече подредените елем. Методът е добър за сортир. на фаилове с огромни елем. и малки ключове.Сортировка чрез вмъкване:

Този метод работи по сл. начин: елем. се разглеждат един по един вмъкв. всеки от тях на подходящ. място. сред вече сортир.(запазваики ги по този начин сортирани). Необходимо е да се направи място за вмъквания елем., като преместв. по – гол. елем с 1 поз надясно и после вмъкв. елем. във вакантната. поз.Пример с числаПрограмна реализация

void insertion(Item a[], int l, int r)

{ int i;

for (i = r; i >l; i--) compexch (a[i-1], a[i]);

for (i = l+2; l<=r; i++)

{ int j = i; Item v = a[i];

while (less(v, a[j-1]))

{ a[j] = a[j-1]; j--; )

a[j]= v; }}

Програмата първо поставя най – малкият елем.на мас. на 1 –ва поз. , така че този елем. да служи като ограничител. Във бтр цикъл тя прави просто присвояване в место размяна. Прогр. завърщ. втр. цикъл., корато вмъкв. елем. е в същата позиция. За всяко i тя сортира елем. a[i]…..a[i-1], които са по – гол. от а[i], след което поставя a[i] в подходяща позиция.18. Сортиране по метода на мехурчето. Х-ки на елементарните сорт. Деф. Св-ва.

Преминава се през файла като разменяме съседните елем. които не са подредени,. Деиствието продължава докато фаила не се сортира. Главн. предимство на тази сорт. е лесното и реализиране. Но тя е по – бавна от селективната сорт. и сорт. чрез вмъкване.

Сортировк се извърщва на N паса.

Пример с числа.Програмна реализация

void bubble (Item a[], int l, int r)

{ int i, j;

for (i = l; i

for (j = r; j>i; j--)

comexch(a[j-1], a[j]);

}

За всяко i от l до r-1 вътр. цикъл намира мин елем. сред елем a[i],…, a[r] чрез преминаване през тях от дясно на ляво, сравнявайки и евентуално разменяики последоват елем. и така го поставя в поз. a[i]. Най – малкият елем. минава през всички – така тои изплува като мехурче в началото на масива.Х-р на елементар сорт.

Селект. сорт, сорт чрез вмъкване и сорт по метода на мехурчето са алгоритми с квадратично вр. за изпълн. и за най – лошия , и за ср. сл. не изискват. допълн памет. В общия сл. времето за испълн. на алгор.за сорт е пропорц на бр. на сравн. които използва, на бр. пъти за които елем. се местят или разместват. или на двете.Св. Селективната сорт. използва около N²/2 сравнения и N размени. Времето за изпълнение на селективната сортировка при сред. сл. ( O(NlogN) обновявания на min) е нечувствително спрямо входа.

Св. Сортировката чрез вмъкване използва около N²/4 сравн и N²/4 полуразмени (преминавания) в ср. случай и двойно повече в най – лошия.

Св. Сортиров. по Метода на мехурчето използва около N²/2 сравнения и N²/2 размени за средния и наи – лошия случ.

Метод. на мехурчето и сорт. чрез вмъкване работят добре за неслучайни фаилове, които често се появяват в практиката. Общоцелеви сорт. обикновено са неизползв за такива прил.

Разгл. действието на сортировк чрез вмъкване за вече сортиран фаил. Всеки елем. моментално се определя, че е на нужното място в файла и общото време за изпълнение е линейно. Същото е вярно и за сортировка по мет. на мехурчето.

Деф. Инверсия е дв. ключове, които не са в необходим ред в файла.

Св. Сорт. чрез вмъкване и по метода на мехурчето изискват линеен брои сравнения и размени за фаилове с най – мн. константен. брой инверсии, съответни на всеки елемент.

Сортировката чрез вмъкване е подходяща за почти сортиране файлове, където трябва да се добявят няколко елем. Докато метода на мехурчето и селект. сортировка не са.Св. Сортир. чрез вмъкване използва лин. бр. сравнения. и размени за файлове с най – многоконстант. брой. елем. имащи повече от констант. бр. съответстващи инверсии.

Св. Селективната сортировка работи за линейно време при файлове с големи елем и малки ключове.

19. Сорт. на Шел. Примери и св-ва.

Сорт. на Шел е разшир на селект. сорт, к-то печели скорост, като позволява. размяна на елем, далеч един от др. Идеята е да пренаред. фаил, за да му дад св., че вземаики всеки h елем.(като започнем от някъде), пораждаме сортиран фаил. Такъв фаил се казва че е h сортиран. h сорт. фаил представлява h независ сорт фаилове. поставени последов.

Пример: В сл. стъпката е N/2 = 4; След 1 -вата. итерация пак. сорт. с стъпка 2. и после с стъпка 1.Програмна реализация

void shellsort (Item a[], int l, int n)

{ int i, j, h;

for ( h =1; h<=(r-l)/9; h = 3*h+1);

for (; h>0;h /=3)

for (i = l+h); i <=r; i++)

{ int j = i; Item v = a[i];

while (j > = l+h) && less(v, a[j - h]))

{ a[j] = a[j-h]; j -=h;}

a[j] = v;

Използват се ограничители и после се заменя всяко срещане на l с h в сортиров. чрез вмъкване, прог. прави h сорт. на фаил.

Един от наи сложните въпроси при Шел сортировката е каква редица на нарастване да се използва. В п-ката обикнов.се използ. редици, които намал. геометрично

Св: Резултата от h – сортир на фаил, к-то е k - нареден, е фаил, к-то e и h и k нареден.

Св: Сортировката на Шел прави по – малк от N(h-1)(k-1) /q сравнения за g – сортиран фаил, к-то е h и k подреден, ако h и k са взаимно прости числа.

Св: Сортиров на Шел прави по – малко от O(N³'²) сравн. за нарастването 1 4 13 40 121 364 и т.н.

Св. Сортиров. на Шел прави по – малко от O(N) на степен 4/3 срав. за нараст 1 8 23 77 281 1073 ...

Св: Сорт. на Шел прави по – малко от О(N(logN)²)

сравн. за нараст 1 2 3 4 6 9 8 12 18 27 16 24 36 54 81.

Сортировката на Шел е много по – бърза от елементарните сортировки. Даже когато нарастванията са степени на 2., но някой редици на нарастване могат да я ускорят 5 и повече пъти.

Сортир. на Шел работи приемливо добре в/у разнообразие от типове файлове, а не само в/у файлове от случайни числа

Сорт. на Шел е избраният метод за много сортиращи приложения защото има прием-ливо време за изпълнение даже за умерено големи файлове и изисква малко кол. код, който е лесно да се пусне в действие.

22 . Сортиране на свързани списъци. Индексно и указателно сортиране.

Свързаните списъци са едни от осн.н-ни за структуриране на данни.След.прог.дава ин-терфейс за тип данни за свърз.списък(изпо-лзваме Item за тип данни на елем.Ф-ята init изгражда списъка,вкл.задел.на необх.па-мет.Ф-ята show отпеч.ключовете в списъ-ка.Прог.за сорт.използ.less,за да сравн.елем и манипул.указ.,за да пренарежд.елем.)

typedef struct node = link;

struct node { Item item; link next; };

link NEW ( Item, link);

link init (int);

void show (link);

link sort (link);

Мд се адаптира селект.сорт.или сорт.по ме-тода на мех.или вмък.за реализ.на свърз. списъци.Селект.сорт.е проста:поддържаме вход.списък(първонач.съд.данн)и изх.спи-сък(събира сорт.резулт.)и просто четем 2-я списък,за да намерим max елем.,махаме го от вход.списък и го добавяме към нач.на изх.списък.

1 стъпка от селект.сорт на свързан списък.Програмна реализация

link listselection(link h)

{ link max, t, out = NULL;

while (h ->next !=NULL)

{ max = findmax(h);

t = max -> next; max ->next = t->next;

t-> next = out; out = t; }

h->next = out

return (h);

Поддържа се вх. списък( сочен от h->next) и изходен списък (сочен от Out).Индексно и указателно сортиране.

Сортирането на низ от символи има голямо значение, защото те широко се използват като сортиращи ключове.Низът е указател към символ,така че сорт.ще обработи ма-сив от указ.към символи,пренареждайки ги така,че да сочат низовете в азбучен ред.Ка-то работим с низове в С,трд заделим памет за тях,статично.Пр.указателно сорт.

# include

# include

# include

# include “Item.h”

static char buf [100000];

static int cnt = 0;

int ITEM scan (char **x)

{ int t;


*x = & buf [cnt];

t = scanf (“%s”, *x); cnt+ = strlen (*x)

return t; }

void ITEMshow (char *x)

{ printf (“%s”, x); }

1 прост подход за сорт.без мест.на елем.е да поддържаме индексен масив с ключове-те в елем.,достъпни само за сравн.Нека сорт.елем. са в масива data[0],…,data[N-1] и не искаме да ги местим.За да постигнем ефекта на сорт.,използ.втори масив а от ин-дексите на елем.Започ.с иниц.на a[i]=i, за i=0,…,N-1.Целта на сорт.е да пренаредим индекс.масив а,така че а[0] да дава индекса на елем.данни с най-малък ключ,и т.н.Така манипулираме индексите вместо записите.

Др.възмож.е да използ.указатели,т.е.реализ указателна сорт.За сорт.на масив от елем. указ.сорт.е на индексната но с адресите на масива,добавени към вс.индекс.Указ. сорт обаче е по-обща,защото указ.мд сочат навсякъде,а сорт.елем.не е необх.да са фик-сирани по размер.Ако а е масив от указ. към ключове,тогава викането на сорт.ф-я ще доведе до това,че указ.ще се пренаредят така че ако се обръщаме към тях последов., ще достигнем до ключовете в сорт.ред. Ре-ализ.сравн.като следваме указ.,а размените релиз.чрез размяна на указ.

Глав.причина да използ.индекси или указ. е да избегнем вмешателство в сорт.данни. Мд сорт.файл даже ако всичко което имаме е достъп до него само за четене.Даже с ня-колко масива от индекси или указ.мд сорт. 1 файл по няколко ключа.28.Постъпателни алгоритми (greedy algorithms). simple scheduling problem

работят поетапно. На всеки етап се взима изглеждащото за най-добро решение, независимо от последиците. Т.е.локален оптимум. Или стратегията е “take what you can get now”.В края на алг.приемаме, че ло-кал.съвпада с глобал.оптимум. Пр.за това е стратегията на връщане на монети: връща на всеки етап монета с мак. възможна ст-ст$17.61 à 1*$10 +1*$5 +2*$1 + 2*0.25(quarters) +1*0.1 (dime) + 1*0.01(penny).

Този алгоритъм не работи във всички монетарни системи. Друг пример: авт. трафик.simple scheduling problem

имаме дадени задачи j1 …jN с времена на изпълнение t1…tN и 1 процесор. Искаме разпределяне с цел мин. средно време на завъшване на задача (т.е. на коя мин. средно завършва задача). (няма прекъсване на задача).Първата завършва след 15, втората след 23, третата след 26, след 36 à общо 100 мин/4 = 25 средно ще завършва задача.

Друга подредба е показана по-долу:ср.време 17.75

Стратегията е най-късата задача – най-напред(тя участва най-много във формиране времената на следв.зад).


Това винаги дава оптимално решение. Нека първата пусната задача е j i1…j iN с времена на завършване: t i1, t i1+t i2, t i1 +t i2 +t i3.
Цената на разпределението става:

I член не зависи от подредбата, а само втория (“к”).


Ако предположим, че в подредба съществува x >y, такова че t ix<t iy, то ако разменим местата на j ix и j iy, втория член нараства и следоват. общата цена намалчва. следоват. всяка подредба в която работите не са наредени в нарастващ ред е неоптимална. Затова се дава приоритет на най-късите задачи първо.

многопоцесорен вариант
Имаме j1……jN; ti….tN и P процесора.
Подрежд. първо на късите зад. Нека Р=3:

задача време


j1 3
j2 5
j3 6
j4 10
j5 11
j6 14
j7 15
j8 18
j9 20

едно решение (започваме с къси задачи и циклим по процесори):Общо време на завършване 165. Средно 165/9 = 18.33. Друга стратегия (когато Р дели N точно) е: за всеки 0 <= I < N/P поставяме последоват. следващите Р задачи на различен процесор.минимизация на крайното време на завършване на всички задачи по-горе това е 40 или 38. Ето подредба с t = 34:
очевидно тази подредба не може да се подобри, защото всички са заети през цялото време. Това обаче е друга стратегия – най-късо общо завършване.

29.Кодове на Huffman(компрес.на файл.)
Нормално ASCII има 100 печатащи се символа è log100 =7 бита + 1 бит контрол по четност.Т.е. за С символа са нужни logC бита за кодиране.
Нека във файл имаме само символи a,e,I,s,t , blank, NL. Нека след статистика знаем че във файла има

10 –a; 15 e; 12 I; 3 s; 4 t; 13 blanks; 1 ML. Нужни са 174 бита за съхраняване на поредицатабуква

а

еI

s

tspase

NL


код

000


001

010


011

100


101

110


чест:

10

1512

3

413

1


общо

30

4536

9

1239

3

174Ще представим стратегия постигаща за нормален файл 25%пестене и 60%за дълги файлове.Варираме с дължи

ната на кода за разл символи. Най-честите à с най-къс код.При едн. честота – няма значение кой.Ето дърво, даващо н-н за кодировка на азбука от 7 символа:Данни има само в листата.Кодировката е еднозначна


Ако символ c i е в дълбочина d i и се среща f i пъти, то общ.цена на кодираната инф. е ∑d I * f i.Едно подобре-ние става при свиване дълбочината за възли с 1 листо:

Общата цена става 173, което изобщо не е подобрение.


Винаги работим с пълно дърво. При символи само в листата, всяка последователност от 0 и 1 е еднозначна и мд се декодира.Това е т.нар.префиксно кодиране.
Проблемът се сведе до: намиране на full binary tree с мин. цена, в което символи има само по листата. Ето оптималното за примера (цена 146):Буква

a

eI

s

tspase

NL


код

001


01

10

000000001

11

00001чест

10

1512

3

413

1


общо

30

3024

15

1426

5

146Алгоритъм на Huffman
Имаме С символа.Правим набор дървета.Тегло за дър-во се получава от сума на честотите в листата му. С-1 пъти избираме 2 дървета Т1 и Т2 с мин. тегла и ги обе-диняваме. В нач. имаме С дървета с по 1 възел. В края на алг. имаме 1 дърво и това е оптимал. кодово дърво.
Ето за нашия пример Начало:

първо обединение ( няма значение кое е ляво, така че реализиращата процедура няма да прави връщания назад). Теглото на новополученото д-во е сума:Реализацията в прог. е лесна: правим нов възел,устано-вяваме 2 указателя и изчисл. тегло.продължаваме:

краят ( след обединението) беше вече показан

Накратко за доказателството, че Хофмановия алгоритъм води до оптимален код:
1. полученото д-во е пълно, така че не може да се подобрява с местене възли нагоре.
2. 2 букви “а, б” с мин. честота са най-долу. Доказваме с използване на обратно твърдение: ако това не е така , (поне едното от а и б не е в най-дълбоко листо), то има някакво г (дървото е пълно) което е там. Но щом а е по-рядко срещано от г, то най-лесно ще подобрим общата цена като разменим а и г .
3. Очевидно, 2 символа във възли с еднаква дълбочина могат да се разместват без променяне на оптималния избор. Отчитаме, че може да сливаме символ – дърво с слято вече. Тогава очевидно азбуката ни се е проме-нила (напр. е,Т4,Т3). Но крайните символи изгражда-щи напр Т3 са по-дълбоко,но и по-рядко срещани от е.
Алг.е greedy,защото на всеки етап правим сливане без оглед на глобал.оптимиз., а само в локален оптимум.
**Разбира се кодиращата инф.следва да се изпрати в началото на файла при трансмисия за да е възможно декодиране.За малки файлове това е лошо(много добавена инф.).
***Алгоритъмът е двупасов – първо се събират данни за честотата, после се кодира. За големи файлове това не е добре – има подходи за обединяване задачите.

30.Проблемът пакетиране.Метод FirstFit
Тези алгоритми са бързи, но не винаги дават оптимално решение. Имаме N пакета с размери s1….s N (0 <= s i <1). Искаме да ги пакетираме в min брой торби, като всяка торба има обем 1. Ето пример:

Съществуват 2 версии на решения:on-line всяка единица се поставя преди следваща (няма връщане назад). Off-line – първо изследваме всички, тогава започваме пакетирване.


On-line алгоритми
Не винаги дават оптималното решение. Разглеждаме поредица от I1 ел.от общо М в тегло ½ -б, следвани от останалите с тегло ½+б (б е нещо малко): очевидно, всички могат да се пакетират в М (1 малка + 1 голяма). Нека алгоритъм А прави това пакетиране. Тогава А ще постави малките I1 (половината) ел. всеки в отделен чувал (а не по 2) – общо напр. в М торби. Но как ще знае че следващите са по-големите, а не обратно. Значи А винаги ползва 2М торби вместо М.
Тъй като краят (общия брой )е неизвестен , алгоритмите от този вид дават само локална гаранция.

Теорема 1 :съществуват вх. поредици, които карат всеки on-line алгоритъм да използва поне 4/3 от оптималния брой торби.
Док. Предполагаме обратното и нека М е четно. Алгоритъм А обработва входна поредица I1 от М малки ел., следвани от М големи. Вече сме обработили първите М ел. и сме използвали б торби. (оптималното е б=М/2). Значи (оптимистично )предполагаме че алгоритъмът постига :
2б/М < 4/3 à б/М <2/3
Нека всички елементи са обработени. Имаме б торби с първите б ел. (нали алгоритъмът работи оптимално и не може да оставя по 2 големи ел. за 1 торба). Тогава след края първите б торби ще имат по 2 ел. (малък и голям), а следащите - по 1 голям. За 2М ел. ще са нужни 2М – б торби. Оптимумът беще М. Следователно: (2М – б) / М < 4/3à б/М >2/3
Имаме противоречие. Следователно няма on-line алгоритъм, даващ по-добро от 4/3 спрямо оптималното решение.

Next fit
проверяваме дали следващата в поредицата може да се постави в торбата, която съдържа последния ел. ако не – нова торба.Работи с линейно време.
Ето резултат над предходната поредица:Т2 Нека М е оптималния брой торби за пакетиране на I ел. Next fit никога не използва повече от 2М торби.
Док.
Разглеждаме съседните B j и B j+1.
Сумата от обемите в тях е >1, иначе в 1 торба. Aко направим тези разсъждение за всички съседни, виждаме че най-много ½ пространство е похабено. Използвани са най-много двукратен брой торби.
Ето най-лоша последователност на входа:нечетни si имат размер 0.5, четни – размер 2/N. Нека N се дели на 4. Оптимално пакетиране е от N/4 +1.
Реалното в този алгоритъм заема N/2. T.e почти двойно:First Fit
Предишният алгор. създава нова торба не винаги когато това е нужно, защото разглежда само последната. Напр. за схемата горе, ел. 0.3 може да се постави в В1 или В2 а не в нова. First Fit стратегията сканира торбите подред за да установи дали може да постави новия ел.

Тъй като се сканират предходните торби, à О(N ). Може да се сведе до O(N log N) – ако сканираме както при бинар. търсене.


Видно е че във всеки момент най-много 1 торба може да е запълнена ½, тъй като ако са 2, то мегат да се поставят в 1. Значи най-много 2М спрямо оптимумът от М торби.


31,32. Проблемът пакетиране. Метод Best Fit и Offline алгоритми. Оценки
Тези алгоритми са бързи, но не винаги дават оптимално решение. Имаме N пакета с размери s1….sN (0 <= si <1). Искаме да ги пакетираме в min брой торби, като всяка торба има обем 1. Ето пример:

Best Fit
Вместо да поставяме нов елемент в първа възможна торба, го поставяме там където е възможно, но и има най-малко свободно място.Ето резултата

Елемент с тегло 0.3 е поставен в В3, а не в В2. Има подобрение, но не и за лошите поредици.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница