Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услугистраница1/10
Дата14.01.2018
Размер0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА

И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

В

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Д О К Л А Д
ЮНИ 2010

Използвани съкращения (абревиатури)

АЗ

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания, „АХУ”- Асистенти за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДДМУИ

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

ДДУИ

Дом за деца с умствена изостаналост

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДРСЗ

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

ДП

Домашен помощник

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ДЦДМУИ

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост

ДЦДУ

Дневен център за деца с увреждания

ДЦВХУ

Дневен център за възрастни хора с увреждания

ЕКПО

Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН

ЗЖ

Защитено жилище

ЗМБ

Звено „Майка и бебе”

ЗМО

Звено за мониторинг и оценка

КСУДС

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

КЦЛДПН

Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НЖ

Наблюдавано жилище

НПО

Неправителствена организация

НП ”ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

Отдел “СЗ”

Отдел “Социална закрила”

ПРООН

Програма за развитие на Организацията на обединените нации

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравноосигурителна каса

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИОКОЗ

Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве

РПУ

Районно полицейско управление

РЦЗ

Регионален център по здравеопазване

РЦПИОВДУСОП

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРДУ

Център за работа с деца на улицата

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция1. Въведение 3

2. Методология 4

4

2.1. Цели и обхват на проучването 42.2. Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Пещера 4

3. Описание на ситуацията в община Пещера 5

3.1. Обща характеристика на общината 5

3.2. Население – демографска характеристика 5

3.3. Икономическо развитие на община Пещера 8

3.4. Здравеопазване 12

3.6. Жилищни условия 14

4. Анализ на групите в риск в община Пещера 16

4.1. Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението. 16

4.2. Характеристика на рисковите групи в Община Пещера. 17

5. Оценка на социалните услуги в община Пещера 21

6. Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община Пещера 24

6.1. Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги 24

6.2. Финансов анализ на дейностите на общината 25

7. Заключения и препоръки 27

7.1. Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите 27

7.2. Изводи за наличните социални услуги 30

7.3. Препоръки 33

8. Приложения 34


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница