Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услугистраница10/10
Дата14.01.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7. Заключения и препоръки

7.1. Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите


SWOT анализ на социалните услуги :

Вътрешни фактори

Силни страни в конкретната област


Слаби страни в конкретната област

 • Община Пещера възприема уязвимите групи от хора като хора със способности и потенциал, а не като хора единствено с проблеми и ограничения;

 • Разбирането на Община Пещера за ефективна подкрепа за уязвимите лица и групи от хора включва осигуряване на адекватни социални помощи, подходящи и достъпни услуги и адаптиране на средата;

 • Община Пещера предоставя социални услуги като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на уязвимите групи от хора да развиват своята независимост и да водят самостоятелен начин на живот и да упражняват правата си;

 • Община Пещера разглежда проблемите на малцинствата като част и предмет на социалната политика, доколкото те са свързани с проблемите на уязвимите групи, нуждаещи се от подкрепа за социално включване и упражняване на социални права;

 • Социалните услуги в Община Пещера са един от водещите елементи на социалната политика, наред с политиката по адаптирането на средата;

 • Община Пещера прилага индивидуален подход и принцип на солидарността при предоставяне на социални услуги;

 • Потребителите участват в процеса на планиране, предоставяне и администриране на услугите, така че те да отразяват най-точно и да отговарят в максимална степен на техните потребности;

 • Възлагане на социални услуги от обществен интерес на частни доставчици / Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие/;

 • Прозрачност на социалната политика в Община Пещера /електронна страница, Списък на услугите и медийни изяви/;

 • Достъпът до услугите в общността в Община Пещера е неограничен и едно лице може да ползва повече от една услуга;

 • Социални услуги - проектна дейност, с цел устойчивост, са преминали към държавно делегирана дейност:

 • Добра координация между институциите в сферата на социалната политика.
 • Част от населението живее все още в условия на крайна бедност и изолация, като най-често съществуващите услуги са недостъпни за тях и не са съобразени с техните реални потребности;

 • Наличие на социални бариери – физически, финансови, социални, психологически, които ограничават пълноценното участие на уязвимите лица и групи в живота на обществото;

 • Липсва необходимото осигуряване на достъп до социални, здравни и образователни услуги, които са достъпни и за всички останали граждани;

 • В Община Пещера липсват мобилните форми на социални услуги, които се предоставят на мястото, на което живеят потребителите - квартала, дома;

 • Липсват съвети на потребителите на социални услуги, на техните настойници или попечители / Чл.54а от ППЗСП/;

 • Не се използват различни форми на публично-частни партньорства и на други източници на финансиране за допълване на публичното финансиране;

 • Община Пещера не разполага с анализ на потребностите на рисковите групи, изготвен от лицензирана социологическа агенция;

 • Слабо развит пакет социални услуги като „местни дейности”, които се финансират със собствени средства от общинския бюджет;

 • Ниска ефективност на работата на обществените съвети;

 • Съсредоточаване на предоставяните социални услуги в общинския център и недостъпност за жителите на населените места;

 • Липса на спортни центрове за хора с увреждания;

 • Липса на социални трапезарии и столове за диетично хранене;

 • Липса на Центрове за настаняване от семеен тип;

 • Липса на Център за социална рехабилитация и интеграция;

 • Липса на защитени жилища.

Външни фактори


Възможности за надграждане на базата на силните страни

Заплахи, ограничения, които намаляват възможностите

 • Приети документи, определящи социалната политика в страната;

 • Започната реформа в социалната сфера;

 • Компетенциите на Европейския съюз по отношение предоставянето на социални услуги се разглеждат в контекста на концепцията за поделената отговорност и компетентност между Европейския съюз и страните-членки;

 • Процесът на децентрализация на организацията на социалните услуги се финализира.
 • Реформата в социалната сфера не води до резултатите, които се очакват от нея;

 • Социалната политика е лишена от последователност;

 • В провежданата политика липсва цялостен и синхронизиран подход за приобщаване и активно включване на различните уязвими групи;

 • Държавните органи на различните управленски нива не работят близо до гражданите;

 • Не е осигурен равен достъп на гражданите до качествени социални услуги;

 • Предоставяните социални услуги не създават типичните за доставчик – потребител взаимоотношения, при които потребителят на една стока или услуга е в състояние да я заплати изцяло поради липса на достатъчни финансови средства;

 • Социалните услуги са изключени от приложното поле на рамковата Директива за услугите на вътрешния пазар;

 • Липса на система за мониторинг на качеството на предоставяните услуги и оценка на тяхното въздействие;

 • Въведените режими на регистрация на доставчиците и лицензирането им във връзка с услугите за деца не постигат ефекта да се гарантира качество на предоставяните социални услуги, още повече, че те не важат за всички доставчици;

 • Липсват измерими индикатори за качеството на социалните услуги и техния ефект върху живота на потребителите;

 • Към настоящия момент деинституционализацията се реализира по начин, който не води до съществени промени и до връщане в общността на деца и възрастни;

 • Деинституционализацията подминава институциите за възрастни (лица над 18 години);

 • Двойна роля на общината /доставчик и възложител на социални услуги/;

 • Липса на пълна равнопоставеност на всички доставчици, включително общините;

 • Регламентирането на конкурса като единствен механизъм на социално договаряне не стимулира процеса на децентрализация;

 • Не е предвиден вариант, при който процедурата по социално договаряне да започва и по инициатива на частни доставчици на социални услуги или на други общински органи, имащи отношение към сферата;

 • Липса на ясни правила, доставчикът предоставящ услугата да използва формирания остатък от делегирания бюджет за развиване на самата социална услуга;

 • Продължава приложението на принципа, че „парите следват доставчика / институцията”, а не на принципа „парите следват клиента”;

 • Липсва синхрон на национално ниво на отделните политики за подкрепа на уязвимите групи;

 • Несинхронизирано законодателство и подзаконови нормативни документи в секторите социален, образование, здравеопазване, благоустройство, по отношение на общите принципи на социална подкрепа за уязвимите групи и за постигане на целите на политиката за социална подкрепа на уязвимите групи;

 • Липса на нормативно определен пакет от основни социални услуги (“универсални социални услуги”, (съгласно терминологията, въведена от Европейската комисия) и гарантиран достъп, и осигурено финансиране за разкриването и функционирането на тези услуги;

 • Не е ясно регламентирана възможност за пряко договаряне;

 • Неосигурено адекватно заплащане на труда на специалистите, работещите в социалната сфера;

 • Липса на държавни изисквания (стандарти), обучения и супервизия за професионалните квалификации на специализирания персонал в социалните услуги работник;

 • Необходимост на единни Регистри за лицата, ползващи социални услуги на територията на Община Пещера, в които да бъде отразена информация за постигнатите резултати в следствие на ползваната услуга;

 • Приемната грижа не е държавно делегирана дейност.

 • Недостатъчен капацитет на програми за медико-социални грижи, финансирани от МТСП и ЕСФ- социален асистент, домашен помощник и други.


7.2. Изводи за наличните социални услуги


Общи изводи за състоянието на социалните услуги в Oбщина Пещера по отношение на:

 • Териториално разпределение в общината – картата на услугите в общината показва неравномерното им разпределение. От проведените срещи се налага мнението да се търсят възможности за предоставяне на услугите Домашен социален патронаж, Социален асистент, Домашен помощник и Дневен център и в останалите населени места от общината.

 • Съотношение между услугите в общността и специализирани институции - По отношение на видовете услуги в община Пещера делът на социалните услуги, предоставяни в общността е 100%. Няма разкрити специализирани институции;

 • Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа – По – голям е делът на услугите, предоставяни в семейна среда /Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник/, резидентен тип услуга е Кризисния център. И двата вида услуги са крайно нeдостатъчни;

 • Степен на развитие на услугите за превенция на риска от социално изключване – общината има създадени такива услуги в недостатъчен капацитет и непокриващи всички рискове;

 • Характеристика на спектъра – В община Пещера няма разкрити всички видове социални услуги предвидени в чл.36 от ППЗСП. Необходимо е разкриване на нови социални услуги в общността във всички населении места от общината с капацитет в зависимост от броя на нуждаещите се лица;

 • Достъпност на услугите – Капацитетът на съществуващите е достатъчен, но отдалечеността пречи на ползването на предлаганите услуги от лицата, живеещи в населените места, извън общинския център. Поради тези причини, голяма част от тях остават необхванати от мрежата на вече съществуващите социални услуги.

 • Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици – Кризисният център за лица и деца, пострадали от насилие, който се управлява от външен доставчик приема потребители не само от общината, а от цялата страна.

 • Според спецификата на община Пещера са налагат следните изводи за услугите по отношение на основните рискови групи – Анализът на ситуацията показва, че предлаганите социални услуги не обхващат всички рискови групи. Липсват услуги за: лица и /или семейства в неравностойно положение, наркозависими, уязвими етнически малцинства.Общи изводи за услугите за деца

 • Степен на развитие на услугите в общността, превенция – В община Пещера няма услуги в общността, работещи по превенция.

 • Оценка на покритието на целевите групи от наличните услуги – съотношение между отделните населени места в общината – В община Пещера липсват услуги за деца с емоционално-поведенчески проблеми, деца необхванати от образователната система и отпаднали от училище. Дневният център за лица и деца, пострадали от насилие осигурява услуги за деца от община Пещера, но поради невъзможността от ежедневно придвижване от населените места извън общинския център, ползвателите на услугата са от град Пещера. Кризисният център приема деца от всички региони на България.

 • Заключения за качеството на услугите за деца и съответствие с реалните потребности- Наличните услуги за деца в община Пещера предоставят висококачествени услуги на потребителите. Необходимо е разкриване на социални услуги в общността за деца с емоционално-поведенчески проблеми, деца необхванати от образователната система и отпаднали от училище.

 • Идентифицирани дефицити / липси на услуги

Направеният анализ показа необходимостта от разкриване на следните социални услуги:
1. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и семейства в риск– капацитет 50 деца и лица.

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и семейства ще се предоставят социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Целевата група ще включва деца с емоционално-поведенчески проблеми; деца, необхванати от образователната система и отпаднали от училище /главно деца от ромски произход/; деца с девиантно поведие, обект на училищните комисии – ДПС, ОЗД, МКБППМН; деца в риск от извършване на противообществена проява; лица и /или семейства в неравностойно положение; лица освободени от местата за лишаване от свобода; наркозависими; лица от уязвими етнически малцинства.

Обхватът на услугата включва:


 • Времетраене на услугата за срок до 3 месеца;

 • Консултиране и информиране – социално, правно, психологическо, педагогическо, здравно, образователно;

 • Посредничество – фамилно, социално, трудово;

 • Изработване и включване в специализирани програми;

 • Капацитет – месечно услугата ще получават 50 деца и лица.


Изводи за услугите за възрастни и стари хора:

1. Необходимост от услуги за лица и /или семейства в неравностойно положение; лица освободени от местата за лишаване от свобода; наркозависими; лица от уязвими етнически малцинства.

- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и семейства в риск;

2. Разширяване услугите домашен помощник, личен и социален асистент.

3. Необходимост от дневни центрове в останалите населени места от общината.

4. Необходимост от обществени трапезарии.Изводи за услугите за хора с увреждания. Необходимо е създаване и развитие на нови социални услуги в общността на местно ниво, насочени към хората с увреждания, които ще доведат до:

 1. Намаляване броя на лицата с увреждания в институциите;

 2. Увеличаване броя на лицата, ползващи алтернативни услуги;

 3. Увеличаване броя на лицата с увреждания, ползващи услуги в дневни центрове;

 4. Повишаване информираността на обществото по проблемите на хората с увреждания;

 5. Увеличаване броя на адаптираните за нуждите на хората с увреждания общински обекти.

Необходимо е разкриване на Център за настаняване семеен тип за възрастни хора с умственна изостаналост с капацитет 12 лица, който да обслужва общините Пещера и Брацигово.
Изводи по отношение на социалното включване на рискови етнически групи:

По отношение на жилищна политика и инфраструктура:

• Подобряване на жилищните условия в етнически обособените квартали на Община Пещера;

• Благоустрояване на кварталите компактно населени с етнически малцинства;

• Регулиране на териториите и подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура;

• Изграждане на социални жилища и разширяване на жилищния фонд за социални нужди;

• Създаване на условия за узаконяване на жилищни сгради на база минимални стандарти;В областта на образованието

• Повишаване качество на образователните услуги;

• Обхващане (100%) на децата в училище и работа срещу отпадане и повтаряне на класа;

• Повишаване ангажираността в учебния процес на учениците от уязвимите етнически общности чрез включването им в курсове и извънкласни дейности;

• Мотивиране на родителите и децата към образованието като ценност;

• Ускоряване процеса на десегрегация на обособените училища;

• Разработване и подкрепа на образователни проекти, насочени към деца от етническите малцинства;

По отношение на социална политика и заетост:

• Повишаване на пригодността за заетост на неграмотни и с ниска грамотност безработни лица;

• Повишаване на конкурентноспособността на малцинствата на пазара на труда;

• Насърчаване на предприемачеството сред етническите общности.В областта на здравеопазването:

•Увеличаване броя на здравно-осигурените лица, чрез повишаване здравната информираност и подобряване на здравната култура;

• Оптимизиране на профилактичните програми и имунопрофилактика;

• Програми за майчино, детско здравеопазване и семейно планиране;

• Профилактика на социално значими заболявания като сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, онкологични и други;

• Намаляване разпространението на туберкулоза, СПИН и др. полово-преносими заболявания в етническите квартали;

• Повишаване здравната информираност и здравната култура на населението в етническите квартали и училищата;

• Намаляване броя на зависимите от наркотични вещества, психоактивни вещества, алкохол и други зависимости;

• Проследяване на здравния статус на уязвимите етнически малцинства.

В областта култура:

• Съхраняване, развитие и утвърждаване на културата на различните етноси;

• Програми за междукултурно сътрудничество и обмен - съвместно честване на празници, свързани с етно-културния календар на етносите в гр. Пещера.

По отношение на човешки права и обществена сигурност:

• Подобряване на прилагането на анти-дискриминационното законодателство на местно ниво.


7.3. Препоръки


Общи препоръки към развитието на социалните услуги в Община Пещера:

 • Услугите на територията на Община Пещера следва да се развивит в съответствие с държавната, регионалната и местната политика чрез планиране, което да отговори на потребностите на хората от общността и региона. Процесът на регионално планиране да доведе до „изнасяне” на услуги от града в населените места, от които са съответните бенефициенти;

 • Да се увеличат и преразгледат според тежестта на услугите стандартите за издръжка, а когато дадена община дофинансира със собствени средства социални услуги /делегирани държавни дейности/, в които има настанени от други общини лица, съответните общини да и заплащат разходите, пропорционално за едно настанено лице и в съответствие с броя настанени техни жители;

 • Да продължи процесът на възлагане на социални услуги на лицензирани доставчици;

 • Социалните услуги на територията на община Пещера да работят в мрежа.

Конкретни препоръки за развитието на услугите:

За деца и семейства с деца в риск

Добрата грижа за децата е с най-голяма значимост за развитието им като пълноценни за себе си и за обществото личности. В тази връзка, усилията на Община Пещера продължават да са насочени активно в посока на утвърждаване ролята на българското семейство в няколко основни сфери:


  • Изграждане на мобилни мултидисциплинарни екипи за оказване на подкрепа при различни случаи;

  • Подкрепа на родителите в отглеждане и възпитание на децата;

  • Развитие на приемната грижа и осиновяването като алтернатива на биологичните семейства;

  • Развитие на социални услуги за деца с емоционално-поведенчески проблеми, деца необхванати от образователната система и отпаднали от училище;

  • Приемственост на услугите през целия период от живота на детето.

В областта на образовението се изискват последователни действия за: • Подкрепа на ефективността на училищните настоятелства в създаването на стимулираща учебна среда;

 • Повишаване броя на приетите деца със специални образователни потребности в детските градини;

 • Повишаване броя на включените ромски деца в образователната система – десегрегация;

 • Подобряване работата на педагогическите съветници;

 • Обучение и консултации за учители по проблемите на децата в училище.

За пълнолетни лица и хора с увреждания:  • Създаване на нови работни места за хората в бедност и регулиран трудов пазар– развитие на социална икономика с осигуряване на заетост на хора с увреждания и хора с ниска квалификация; деферинциран подход, който да отчита спецификата на различните рискови групи и да предлага обучения за квалификация и преквалификация;

  • Изграждане на социални жилища, политика за съхранение на жилищния фонд на бедните чрез възможностите на програмите за енергийна ефективност и др.;

  • Наличието на значителен брой социално подпомагани лица, предимно малцинствени групи, самотни възрастни с ниски доходи, обуславя необходимостта от разкриване на нови социални услуги с въвеждане на облекчения за тези категории лица;

  • Ускоряване на процеса на изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;

  • Осигуряването на комплексна рехабилитация на хората с увреждания е задължително условие за пълноценното им включване в живота на обществото. Рехабилитацията на хората с увреждания е цялостен процес и трябва да се създават програми и структури, които да осигуряват последователното провеждане на стъпките от този процес, а именно – медицинска, професионална и социална рехабилитация;

  • Развитие на мобилни медико-социални услуги, подкрепящи хората с дефицити в ежедневието им;

  • Изграждане на иновационни услуги, използващи съвременна комуникационна и компютърна техника.

За стари хора:  • Да продължи предлагането и разкриването на нови социални услуги, компенсиращи ниските доходи – домашен социален патронаж, социални трапезарии, както и предоставяне на комплекс от услуги за подържане на социални контакти за самотноживеещи и участието им културни мероприятия;

8. Приложения


1. Таблица за статистическа информация – В1;

2. Данни за профила на Община Пещера – В2;

3. Карта информация за персонала в общинската администрация – В3;

4. Карта информация – персонал ДСП – В4;5. Карта описание на социалните услуги – В5 – 7 броя.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница