Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения


Раздел IX. Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисиястраница11/18
Дата22.07.2016
Размер3.8 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Раздел IX.
Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия


Приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали

Чл. 287. (1) Районната избирателна комисия приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии.

(2) При приемане на протокола на секционната избирателна комисия районната избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 4 или в протокола по чл. 274, ал. 2.

(3) Когато районната избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с районната избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.

(4) Членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протокола в изчислителния пункт на районната избирателна комисия.

(5) Когато районната избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в него и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1.

(6) При приемане на протокола районната избирателна комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 поставят разписката до копието на протокола по чл. 282, ал. 6.

(7) След приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините, кочанът с отрязъците с номерата, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 в общинската администрация на комисия в състав, определен със заповед на кмета на общината. В състава на комисията се включват длъжностни лица от общинската администрация.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, на екземпляра от протокола, предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали и достъпът до помещенията се определят с решение на Централната избирателна комисия.

Прехвърляне на данните от записващото техническо устройство

Чл. 288. (1) Членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 проследяват прехвърлянето на данните от записващото техническо устройство от машинното гласуване в изчислителния пункт на районната избирателна комисия.

(2) Данните от записващото техническо устройство се сверяват с данните от машинното гласуване в протокола на секционната избирателна комисия.

Отчитане на резултатите от гласуването в изборния район

Чл. 289. (1) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в изборния район и съставя протокол.

(2) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на изборния район.

Определяне на избраните независими кандидати

Чл. 290. (1) Районната избирателна комисия определя избраните независими кандидати в района с използване на районна избирателна квота въз основа на подадените там действителни гласове.

(2) Независим кандидат се смята за избран, ако е получил районната избирателна квота от гласовете в изборния район. Гласовете на независимите кандидати не участват в последващото разпределение на мандатите.

Протокол на районната избирателна комисия

Чл. 291. (1) Данните от гласуването се отразяват в протокол на районната избирателна комисия по партии, коалиции и инициативни комитети.

(2) Протоколът на районната избирателна комисия е в два идентични екземпляра и е изработен на двупластова индигирана хартия. Протоколът е защитен с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Преди попълване на протокола се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.

(3) Всеки екземпляр на протокола е на два листа с обособени страници.

(4) Протоколът на районната избирателна комисия съдържа наименованията на партиите, коалициите и инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината.

Вписване на данни в протокола

Чл. 292. (1) В протокола на районната избирателна комисия последователно се вписват броят на секционните избирателни комисии в изборния район, броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването, данните по чл. 275, ал. 1 и по чл. 281.

(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.

Подписване на протокола

Чл. 293. (1) Протоколът на районната избирателна комисия се подписва от всички членове на комисията. След подписването на протокола председателят обявява резултатите от гласуването по кандидатски листи, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция.

(2) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.

(3) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.

(4) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

(5) При установяване на очевидна фактическа грешка в протокола може да бъдат извършвани поправки. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка".

(6) Районната избирателна комисия незабавно след подписване на протокола го изпраща на Централната избирателна комисия в електронен вид, подписан с електронен подпис.

(7) Районната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.Получаване на копие от протокола

Чл. 294. Членовете на районната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол по чл. 291, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.Създаване на база данни

Чл. 295. Районната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии в изборния район и от протокол-грамите от плавателните съдове под българско знаме.Предаване на протокола, записващите технически устройства и другите книжа на Централната избирателна комисия

Чл. 296. (1) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на районната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, предават на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, копия на разписките по чл. 287, ал. 6 и записващите технически устройства от машинното гласуване не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в района. Протоколите на районните избирателни комисии се предават в Централната избирателна комисия неразпластени.

(2) Районната избирателна комисия предава в Централната избирателна комисия и:

1. копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия, списък на получените протоколи на секционните избирателни комисии с кодовете на разписките им и компютърното предложение за протокол и решение на районната избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт;

2. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии.

(3) След проверка на книжата по ал. 1 и 2 Централната избирателна комисия издава разписка на районната избирателна комисия и се подписва протокол за предаването и приемането между представителите на Централната избирателна комисия и районната избирателна комисия в два идентични екземпляра.

(4) Изборните книжа и материали на районната избирателна комисия, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, и екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за районната избирателна комисия, се предават на областната администрация, на чиято територия е разположена комисията.

(5) Изборните книжа и материали се съхраняват от областните администрации до следващите избори.


Раздел X.
Определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия


Определяне на мандатите

Чл. 297. (1) Общият брой мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия въз основа на подадените за партията или коалицията действителни гласове в страната и извън страната по метода на Хеър-Ниимайер по методика съгласно приложение № 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6.

(3) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите по ал. 2, е равен на броя на народните представители в Народното събрание, намален с броя на избраните независими кандидати.

(4) Броят на мандатите на партиите и коалициите в многомандатните изборни райони се определя по метода на Хеър-Ниимайер по методика съгласно приложение № 1.

Определяне на избраните кандидати според получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането в листата

Чл. 298. (1) Определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 278, ал. 4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 1.

(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

(3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.

(4) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

(5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

(6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.

(7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати.

(8) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А.

Последици при избиране на кандидат в два многомандатни изборни района

Чл. 299. (1) Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в Централната избирателна комисия в коя листа желае да остане избран.

(2) В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по ал. 1, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за народен представител.

(3) В случаите по ал. 1 Централната избирателна комисия обявява за избран първия по ред неизбран кандидат в листата, от която кандидатът за народен представител се е отказал.Обявяване на резултатите от гласуването

Чл. 300. (1) Централната избирателна комисия обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от 4 дни след изборния ден.

(2) Централната избирателна комисия обявява имената на избраните народни представители не по-късно от 7 дни след изборния ден.

База данни

Чл. 301. (1) Централната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии от страната, данните от машинното гласуване и сканираните екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната.

(2) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по ал. 1. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии и данните от машинното гласуване, въведени в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват различията.

(3) В Централната избирателна комисия се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от протоколите с резултатите от гласуването извън страната. Получените гласове за отделните кандидатски листи се прибавят към получените гласове за съответната листа от страната.

(4) При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и актуализира базата данни.

(5) Резултатите от изборите се определят според актуализираната база данни.

(6) Когато разликите или грешките по ал. 4 са от естество да променят резултата от изборите, Централната избирателна комисия съобщава за тях на заинтересованите партии, коалиции и инициативни комитети.

(7) Бюлетинът на Централната избирателна комисия се публикува според актуализираната база данни.

(8) Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на технически носител се предоставя на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, на социологически агенции, на библиотеки, на университети, на Българската академия на науките и на други организации.

(9) Базата данни по ал. 8 не може да се променя без разрешение на Централната избирателна комисия.


Раздел XI.
Действия при предсрочно прекратяване на пълномощията


Обявяване на избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията. Незаето място

Чл. 302. (1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител Централната избирателна комисия обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат.

(2) Когато народен представител, избран с кандидатска листа на партия или коалиция, бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър.

(3) Когато в листата няма повече кандидати, мястото остава незаето до края на пълномощията на Народното събрание.

(4) Когато има кандидат, получил валидни предпочитания (преференции) при условията на чл. 298, ал. 2, но не е обявен за избран, в случаите по ал. 1 или 2 той заема мястото на народния представител, чиито пълномощия са прекратени или прекъснати.

(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, избран като независим кандидат, извън случаите по ал. 2, мястото му остава незаето до края на пълномощията на Народното събрание.Предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител от Великото Народно събрание

Чл. 303. (1) Пълномощията на народен представител от Великото Народно събрание се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Великото Народно събрание;

2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено;

3. установяване на неизбираемост или несъвместимост;

4. смърт.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 решението се приема от Великото Народно събрание, а в случаите по ал. 1, т. 3 - от Конституционния съд.
Раздел XII.
Оспорване на резултатите от изборите


Компетентен орган

Чл. 304. Споровете относно законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител се решават от Конституционния съд.Право на оспорване

Чл. 305. (1) Кандидатите за народни представители, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати в изборите, може да оспорят законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител пред орган по чл. 150 ал. 1 от Конституцията в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.

(2) В 15-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на постъпилото оспорване по ал. 1 или по своя инициатива може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на изборите за народни представители или на избора на народен представител.

Разглеждане на искането

Чл. 306. (1) Искането се разглежда при условията и по реда на Закона за Конституционен съд и правилника за организацията на дейността му.

(2) Конституционният съд разглежда искането и се произнася в двумесечен срок от постъпването му. Искането не спира изпълнението на решението на Централната избирателна комисия.

(3) Решението на Конституционния съд за незаконност на изборите за народни представители или на избора на народен представител се изпраща на Народното събрание, Централната избирателна комисия и на заинтересованите лица.

(4) При обявяване на незаконност на изборите за народни представители се произвежда нов избор за Народно събрание не по-късно от два месеца от постановяването на решението по ал. 3.

(5) При оспорване на незаконност на избора на народен представител и установяване на съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат, Централната избирателна комисия по методика съгласно приложение № 1 с решение определя резултатите от изборите, като обявява разпределението на мандатите и имената на избраните народни представители. Решението на Централната избирателна комисия не подлежи на обжалване.


Глава шестнадесета.
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


Раздел I.
Избирателно право. Принципи


Право да избират

Чл. 307. Право да избират президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията.Право да бъдат избирани

Чл. 308. Право да бъдат избирани за президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 93, ал. 2 от Конституцията.Приложими разпоредби

Чл. 309. За изборите за президент и вицепрезидент на републиката се прилагат разпоредбите на тази глава и съответните разпоредби на част първа и на раздели VII, VIII и IX от глава петнадесета.


Раздел II.
Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Методика


Изборна система

Чл. 310. (1) Изборите за президент и вицепрезидент на републиката се произвеждат едновременно по мажоритарна изборна система с регистрирани национални кандидатски листи на:

1. партии и коалиции;

2. инициативни комитети.

(2) Президентът и вицепрезидентът се избират от една кандидатска листа.

Правомощия на Централната избирателна комисия по тази глава

Чл. 311. Централната избирателна комисия:

1. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 317, ал. 1;

2. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатите не отговарят на условията по чл. 93, ал. 2 от Конституцията, както и когато подписката в подкрепа на независимите кандидати не отговаря на изискванията на чл. 320, ал. 1;

3. обявява резултатите от изборите и датата за произвеждане на нов избор, ако няма избран кандидат съгласно чл. 93, ал. 3 от Конституцията;

4. обявява имената на кандидатите, между които ще се произведе новият избор, в срок не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен;

5. обявява резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката, обнародва ги в "Държавен вестник" незабавно след обявяването им и издава удостоверения на избраните президент и вицепрезидент на републиката.

Методика

Чл. 312. Определянето на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката се извършва по методика съгласно приложение № 2.


Раздел III.
Изборни райони


Определяне на изборните райони

Чл. 313. (1) За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката територията на страната, включително секциите извън страната, представлява един едномандатен изборен район.

(2) За организационно-техническата подготовка на изборите територията на страната се разделя на райони, които съвпадат с изборните райони по чл. 249, ал. 1 при последните избори за народни представители.
Раздел IV.
Избирателни списъци


Вписване в списъците

Чл. 314. В избирателните списъци се вписват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 42, ал. 1 от Конституцията.Искане за вписване в списъците

Чл. 315. (1) Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес.

(2) Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по реда на чл. 39 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на декларация по образец, че няма да гласува на друго място.

(3) Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40.Каталог: normact
normact -> Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница