Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения


Раздел XI. Оспорване на резултатите от изборитестраница13/18
Дата22.07.2016
Размер3.8 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Раздел XI.
Оспорване на резултатите от изборите


Компетентен орган

Чл. 347. Споровете относно законността на избора на президент и вицепрезидент на републиката се решават от Конституционния съд.Право на оспорване

Чл. 348. (1) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати, може да оспорят законността на избора на президент и вицепрезидент пред орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.

(2) В 15-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на постъпилото оспорване по ал. 1 или по своя инициатива може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на избора на президент и вицепрезидент на републиката.

Разглеждане на искането

Чл. 349. (1) Искането се разглежда при условията и по реда на Закона за Конституционен съд и правилника за организацията на дейността му.

(2) Искането не спира изпълнението на решението на Централната избирателна комисия.

(3) Решението за незаконност на избора на президент и вицепрезидент на републиката се изпраща на Народното събрание, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица.

(4) При обявяване на незаконност на избора на президент и вицепрезидент на републиката се произвежда нов избор не по-късно от два месеца от постановяването на решението по ал. 3.
Глава седемнадесета.
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Раздел I.
Избирателно право. Принципи


Право да избират

Чл. 350. (1) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

(2) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

Право да бъдат избирани

Чл. 351. (1) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

(2) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на държава - членка на Европейския съюз, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която са граждани, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

Приложими разпоредби

Чл. 352. За изборите за членове на Европейския парламент от Република България се прилагат разпоредбите на тази глава и съответните разпоредби на част първа и на раздели VII, VIII и IX от глава петнадесета.


Раздел II.
Изборна система. Правомощия на Централната избирателна комисия. Разпределение на мандатите


Пропорционална изборна система

Чл. 353. (1) Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат по пропорционална изборна система с национални кандидатски листи на:

1. партии и коалиции;

2. инициативни комитети.

(2) При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в кандидатската листа, като по този начин изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която гласува.

Правомощия на Централната избирателна комисия извън посочените в чл. 57

Чл. 354. Централната избирателна комисия:

1. изпраща незабавно до компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част II на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 365, ал. 3 за гражданите, които са регистрирани като кандидати;

2. при поискване от компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, извършва проверка на обстоятелствата, посочени в декларациите на българските граждани, подадени в съответната държава, и изпраща информацията до 5 работни дни от получаване на искането;

3. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 364, ал. 1 или 3;

4. заличава регистрацията:

а) когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2;

б) когато подписката в подкрепа на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 367, ал. 1;

в) в случаите по чл. 368, ал. 5;

5. организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, може да избират и да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България; разяснителната кампания започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, във връзка с изборите;

6. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните членове на Европейския парламент от Република България;

7. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им;

8. предоставя информация за резултатите от изборите на президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.

Разпределение на мандатите

Чл. 355. Определянето на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите по кандидатски листи се извършва по методика съгласно приложение № 3.


Раздел III.
Изборни райони


Определяне на изборните райони

Чл. 356. (1) За произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България територията на страната, включително секциите извън страната, представлява един многомандатен изборен район.

(2) За организационно-техническата подготовка на изборите територията на страната се разделя на райони, които съвпадат с изборните райони по чл. 249, ал. 1 при последните избори за народни представители.
Раздел IV.
Избирателни списъци


Съставяне на списъците

Чл. 357. (1) Част I на избирателните списъци се съставя по постоянния адрес на гражданите на Република България.

(2) Част II на избирателните списъци се съставя по заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване в Република България.

Ред за съставяне на част I и II на избирателните списъци

Чл. 358. (1) В част I на списъците се вписват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 350, ал. 1.

(2) Част II на избирателните списъци се съставя въз основа на подадените по чл. 359 декларации от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз. В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за гражданството им и адресът на пребиваване в Република България. Графите за вписване на личния номер, на номера на личната карта или паспорта и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки".

Декларация от гражданин от друга държава членка

Чл. 359. (1) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 350, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден, в която декларира:

1. гражданството и адреса на пребиваване в Република България;

2. населеното място или района, в който името му е било вписано за последен път в държава - членка на Европейския съюз;

3. че ще упражни правото си на глас единствено в Република България;

4. че не е лишен от право да избира в държавата членка, на която е гражданин;

5. данните от личната карта или паспорта и личен номер;

6. датата, от която пребивава в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

(2) Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който веднъж е подал декларация по ал. 1 и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България се вписва служебно в част II на избирателния списък, без да подава нова декларация. Нова декларация по ал. 1 се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват за следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България от съответната общинска администрация.Заличаване от избирателните списъци. Вписване или дописване отново в избирателния списък

Чл. 360. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз.

(2) Лицата по ал. 1 се вписват отново в избирателния списък по тяхно искане от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност, решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40 и на декларация по образец, че:

1. са живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

2. не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент - в случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз, е започнал;

3. няма да гласуват на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.Вписване или дописване в списъците на български граждани, които живеят в друга държава - членка на Европейския съюз

Чл. 361. (1) Български гражданин, който живее в друга държава - членка на Европейския съюз, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес.

(2) Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по негово искане от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописва в изборния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност, решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40 и на декларация по образец, че:

1. е живяло постоянно най-малко през последните три месеца в друга държава - членка на Европейския съюз;

2. не е гласувало в същите избори за членове на Европейския парламент - в случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз, е започнал;

3. няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.Изпращане на копие от част II. Извършване на проверка

Чл. 362. (1) Органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпращат копие от част II на избирателните списъци на Централната избирателна комисия, която уведомява компетентните органи на съответните държави членки за включени в избирателните списъци техни граждани. Прилага се и списък с имената на избирателите на съответния език, така както са изписани в личната карта или паспорта.

(2) Проверка на обстоятелствата по чл. 350 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на органите по чл. 23, ал. 1. За гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, искането се придружава с копие от декларациите по чл. 359.
Раздел V.
Регистриране на кандидатските листи


Кандидатски листи

Чл. 363. Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в обща национална кандидатска листа. Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа.Правила при регистрацията

Чл. 364. (1) Всеки кандидат има право да се кандидатира в изборите само в една държава - членка на Европейския съюз.

(2) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския парламент от Република България.

(3) Кандидат за член на Европейския парламент от Република България може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет.

(4) Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.

Документи и срок за регистрация

Чл. 365. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Централната избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица;

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2, като посочва постоянен адрес и единен граждански номер, и по чл. 364, ал. 1 или 3;

4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)

6. кандидатът - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец, в която декларира:

а) гражданство, дата и място на раждане;

б) адрес на пребиваване в Република България;

в) че не е поставен под запрещение;

г) че не се кандидатира в същите избори за Европейски парламент в друга държава - членка на Европейския съюз;

д) населено място или район в държавата членка, на която е гражданин, в чийто избирателен списък за последен път е било вписано името му;

е) адрес в държавата членка, на която е гражданин, на който за последен път е регистриран;

ж) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

з) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин, с акт, подлежал на съдебен контрол;

7. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред Централната избирателна комисия, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(2) Регистрирането на кандидатските листи се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.

(4) Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра по ал. 3 за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, но не са български граждани, на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз. В случай че в срок до 5 работни дни от получаване на извлечението от регистъра по ал. 3 компетентният орган на съответната държава - членка на Европейския съюз, не отговори, Централната избирателна комисия регистрира кандидата, ако отговаря на условията по чл. 351, ал. 2 и са представени документите по ал. 1.

(5) Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия извършват проверка на обстоятелствата по чл. 351.

Действителност на регистрацията

Чл. 366. (1) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 364, ал. 1 или 3. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

(2) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по ал. 1 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Чл. 367. (1) Независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена най-малко от 2500 избиратели.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят - български гражданин, посочва имената и единния граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.

(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъкът се предава на Централната избирателна комисия заедно с документите по чл. 365, ал. 1, т. 2, 3 и 6 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Условия за регистрация. Отказ за регистрация

Чл. 368. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

(2) При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.

(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В случаите по ал. 4 или 5 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

Чл. 369. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъците по чл. 367, ал. 2 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно от Централната избирателна комисия на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За резултата от проверката Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 367, ал. 2 въз основа на извършената от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка. При поискване от инициативния комитет Централната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 367, ал. 2.

(5) Когато Централната избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

(6) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

Справка в списъка по чл. 367, ал. 2

Чл. 370. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да може да прави справка в списъка по чл. 367, ал. 2 по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.


Раздел VI.
Бюлетина за гласуване


Съдържание

Чл. 371. (1) Бюлетината за гласуване е обща и на лицевата страна съдържа:

1. наименованието и номера на района по чл. 356, ал. 2;

2. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението й за регистрация, или наименованието "Инициативен комитет", като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", а за коалиция - с "КП";

3. квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет;

4. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) кръгчета с изписани в тях поредни номера, броят на които отговаря на броя на членовете на Европейския парламент от Република България, за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция; номерът, изписан във всяко отделно кръгче, означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатска листа на партия или коалиция;

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого".

(2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Наименованието и номерът на района по чл. 356, ал. 2 се изписват на най-горния ред в бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 5 се изписват в лявата част на бюлетината последователно от ляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. След имената на независимите кандидати се изписва означението "независим". В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на района се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната".

(4) Реквизитът по ал. 1, т. 4 се изписва в дясната част на бюлетината.

(5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

(6) Извън страната се гласува с бюлетини за партии, коалиции и инициативни комитети, които съдържат реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.Жребий за определяне на номер в бюлетината

Чл. 372. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2.

(2) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.


Каталог: normact
normact -> Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница