Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница3/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1 Преизчислено количество в пиротехническа смес, равно на сумата от количеството пиротехническа смес плюс удвоеното количество бризантно взривно вещество.

2 Преизчислено към количество взривно вещество тротил (бризантно и метателно ВВ).
Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1, т. 9
ТАБЛИЦА

за допустимите височини за нареждане на взривните вещества и боеприпасите в заводска опаковка в складови помещения (в м)


Наименование на взривните

Допустима

по

вещества и боеприпасите

височина

ред

 

(в м)

1.

Артилерийски, минохвъргачни и

 

 

гранатохвъргачни изстрели, челни

 

 

и бойни части, снаряди и мини в не-

 

 

окончателно снаряден вид с калибър

 

 

до 200 мм включително, освен

 

 

кумулативните

3,00

2.

Кумулативни изстрели, снаряди и

 

 

челни части в неокончателно и окон-

 

 

чателно снаряден вид, управляеми

 

 

реактивни снаряди, кумулативни гра-

 

 

нати за леки и тежки гранатохвъргач-

 

 

ки в окончателно снаряден вид; ръчни

 

 

гранати със запалки в сандъците

2,00

3.

Ръчни гранати без запалки в сандъ-

 

 

ците, гранати за гранатохвъргачки без

 

 

капсул-детонатори, пиротехнически

 

 

средства, патрони за стрелково оръжие

3,00

4.

Взриватели, запалки, средства за въз-

 

 

пламеняване (капсулни втулки, запал-

 

 

ки за ръчни гранати, пиропатрони,

 

 

електрозапалки и други)

2,00

5.

Взривни вещества, допълнителни

 

 

детонатори, разривни заряди, детони-

 

 

ращ и огнепроводен шнур в щатна

 

 

опаковка

2,00

6.

Детонатори, капсул-детонатори и

 

 

електродетонатори

1,50

Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2

Методика за определяне на безопасните разстояния при взрив (в м)

Разстоянието, на което възникващите при взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него обекти и съоръжения, се определя по формулата:

където R е безопасното разстояние в метри;

q - масата на активното взривно вещество (ВВ) на заряда в килограми, отнесено към тротила.

Активното взривно вещество за боеприпасите се определя като сума на разривния заряд и 50 на сто от метателния заряд. Коефициентите за привеждането на различните видове ВВ и барути към тротила са:- тротил

1,0;

- хексоген

0,8 - 2,0;

- аматол

0,7 - 0,8;

- тетрил

1,1 - 1,2;

- тен

1,8 - 2,0;

- октоген

1,8 - 2,0;

- пикринова киселина

1,1 - 1,2;

- барут

0,4 - 0,5;

 

 

К - коефициентът, зависещ от характера на поражението (разрушението) на обекта, от условията на разположението на заряда (ВВ) и от характера на терена и местността между взрива и обекта. Коефициентът К се определя експериментално и неговите значения за различните видове разрушения са дадени в долната таблица.

Значение на коефициента К при открито разположение на боеприпасите и ВВ


Характеристика на поражението

К

по

(разрушението) на обектите

 

ред

(съоръженията)

 

1.

Пълна липса на повреди по остъкляването

 

 

на сградите и транспортните средства

 

 

(автобуси, влакове, кораби)

50 - 80

2.

Случайно повреждане на остъкляването

 

 

на сградите и транспортните средства

 

 

(автобуси, влакове, кораби)

10 - 15

3.

Пълно разрушаване на остъкляването на

 

 

сградите и повреждане на рамките на

 

 

прозорците, вратите, леките прегради и

 

 

покривите

5 - 8

4.

Пълно повреждане на остъкляването на

 

 

транспортните средства (автобуси,

 

 

влакове, кораби)

3 - 4

5.

Леки повреди на въздушните електро-

 

 

проводи (огъване на стълбове)

25 - 30

6.

Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни

 

 

преградни стени на сградите, рамките на

 

 

вратите и прозорците и керемидените

 

 

покриви

2 - 3

7.

Разрушаване на полумасивни каменни,

 

 

тухлени и дървени постройки, обръщане

 

 

на транспортните средства (автобуси,

 

 

влакове, кораби) и скъсване на въздушни

 

 

електропроводи

1,5 - 2,0

8.

Разрушаване на масивни тухлени построй-

 

 

ки и предаване на детонация по влияние

0,8 - 1,0

9.

Разрушаване на масивни постройки с

 

 

железобетонна и бетонна конструкция

0,3 - 0,5

 

 

 

При определяне на безопасното разстояние трябва да се отчитат също и местните условия - най-вече характерът и релефът на местността между склада (взрива) и застрашения обект. Разпространението на взривната и въздушната ударна вълна при определени условия на взрива може да има насочено действие и там разстоянието на разрушаващото действие е 1,5 - 2 пъти по-голямо или по-малко. Ако между склада (взрива) и застрашения обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал) или хранилището е вкопано в земята, безопасното разстояние, изчислено по формулата, се намалява 1,5 - 2 пъти, а при наличие на просека на гора и дефиле се увеличава 1,5 - 2 пъти. В направление на необвалованата страна на хранилището действието на взривната и въздушната ударна вълна е 1,5 - 2 пъти по-голямо. Това изисква хранилищата да са четиристранно обваловани или вкопани. Необвалованата страна на хранилищата не трябва да е насочена към стопанските и битовите сгради на склада (базата) или към други хранилища и обекти.Стойностите на коефициента К са за открито разположени и ВВ боеприпаси или под навеси и в бараки. При разполагането им при други условия разстоянието, определено по формулата, се намалява, като получените стойности се делят, както следва:

- при необваловани полумасивни

 

хранилища

с 1,1 - 1,2;

- при необваловани масивни тухлени

 

хранилища

с 1,2 - 1,3;

- при необваловани железобетонни

 

хранилища

с 1,3 - 1,4;

- при обваловани полумасивни и

 

масивни хранилища

с 1,5 - 1,7;

- при вкопани в земята полумасив-

 

ни и масивни хранилища

с 1,8 - 2,0;

- при котловини и ниши

с 1,8 - 1,9;

- при надземни обваловани пло-

 

щадки и навеси

с 1,4 - 1,5.

 

 

Безопасното разстояние до разположените около склада (базата) обекти зависи от възможното прелитане на снаряди, мини и осколки при евентуален взрив. Тези разстояния са дадени в следната таблица:


Калибър на артилерий-

Възможна далечина на

ските снаряди и мини в

разлитане на осколките в

милиметри

метри

37 - 76

до 500

76 - 105

до 700

105 - 150

до 1000

150 - 200

до 1200

200 - 300

до 1500

300 - 400

до 1500

Над 400

до 1500

 

 

Приложение № 4 към чл. 16, ал. 2


Класификация на взривните вещества (ВВ) в зависимост от чувствителността им към външни въздействия
Видове взривни

Основни

по

вещества (ВВ)

представители

ред

 

 

1.

Иницииращи ВВ

- гърмящ живак (живачен

 

(първични)

 

 

 

- оковен азид;

 

 

- тенерес (оловен тринитро-

 

 

резорцинат или ТНРС);

 

 

- иницииращи състави - смеси

 

 

от гърмящ живак, калиев

 

 

хлорат (бертолетова сол),

 

 

амониев сулфид (антимон)

 

 

и др.

2.

Бризантни ВВ

 

 

(вторични)

 

 

а) чисти химичес-

- тен, хексоген, октоген,

 

ки съединения

тетрил, тротил, нитроглице-

 

 

рин, нитрогликол, пикри-

 

 

нова киселина, динитронаф-

 

 

талин, нитропентан и др.;

 

б) механични

- нитроселитрени (динамити);

 

смеси

- динамони;

 

 

- пластични;

 

 

- амониево-селитрени;

 

 

- нафтселитрени;

 

 

- водонапълнени;

 

 

- емулсионни и др.

3.

Метателни ВВ

- димен барут (всички видове);

 

(барути)

- бездимен барут - пирокси-

 

 

линов и нитроглицеринов

 

 

(всички видове);

 

 

- други

4.

Пиротехнически

- състави и изделия със запа-

 

състави и изде-

лителни, димни, сълзотворни,

 

лия

звукови, светлинни и други

 

 

ефекти

 

 

 

Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница