Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница8/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
питвания в съот-

 

 

ки и ниски тем-

 

 

ментация

ветствие с изиск-

 

 

ператури

 

 

 

ванията на техни-

 

 

 

 

 

 

ческата докумен-

 

 

 

 

 

 

тация

 

4.

Устойчивост на

-

-

Издържат изпитвания на прибора "Тръскачка" в съответ-

Не издържат изпит-

 

тръскане

 

 

ствие с изискванията на техническата документация

вания (наблюдава се

 

 

 

 

 

разстройство в мес-

 

 

 

 

 

тата на закрепване

 

 

 

 

 

на гилзите с шнура)

5.

Безотказност в

+

-

В действие са безотказни

Не повече от 5 %

Повече от 5 %

 

действие

 

 

 

откази

Откази

Електровъзпламенители

1.

Външен вид

+

+

Повърхността на

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Окисление със

 

 

 

 

тръбичките е чиста

1. Потъмняване

1. Механични

зелен цвят на тръ-

 

 

 

 

и гладка

на тръбичките

повреди на тръ-

Бичките

 

 

 

 

Допускат се:

2. Непълни пук-

бичките, неиз-

2. Механични пов-

 

 

 

 

1. Малки шупли на

натини, отчуп-

ключващи въз-

реди, изключващи

 

 

 

 

тръбичките и насмо-

вания на краи-

можността от

възможността за

 

 

 

 

лените асфалтови

щата и издати-

използване

използване на въз-

 

 

 

 

капачки

ните на насмоле-

2. Корозия с об-

Пламенителите

 

 

 

 

2. Недълбоки драс-

ните асфалтови

разуване на петна

3. Изпадане на

 

 

 

 

котини и следи от

капачки

с черен цвят от

запалната част

 

 

 

 

щампа на тръбичките

3. Незначителни

повърхността на

 

 

 

 

 

3. Незначително из-

прекъсвания и

тръбичките

 

 

 

 

 

търкване на повърх-

повърхностни

3. Непрекъснати

 

 

 

 

 

ността на тръбич-

пукнатини на

пукнатини и

 

 

 

 

 

ките и изолацията

изолацията на

значителни от-

 

 

 

 

 

на проводниците

проводниците на

чупвания на

 

 

 

 

 

 

отделни участъци

насмолените ас-

 

 

 

 

 

 

 

фалтови капачки

 

 

 

 

 

 

 

с оголване на от-

 

 

 

 

 

 

 

ворите на тръбите

 

 

 

 

 

 

 

4. Нарушение на

 

 

 

 

 

 

 

цялостната изо-

 

 

 

 

 

 

 

лация и скъсване

 

 

 

 

 

 

 

на проводниците,

 

 

 

 

 

 

 

но неизключващи

 

 

 

 

 

 

 

възможността от

 

 

 

 

 

 

 

използване на

 

 

 

 

 

 

 

възпламенителите

 

2.

Точност на раз-

+

*

В пределите на техническата доку-

 

Допускат се:

 

мерите

 

 

ментация

1. Навлизане на

гилзите на КД в

 

 

 

 

 

Допускат се

гилзата на КД в

тръбичката на

 

 

 

 

 

незначителни

тръбичката на не

повече от 50 % от

 

 

 

 

 

отклонения в

повече от 50 %

електровъзпламе-

 

 

 

 

 

размерите на

на електровъз-

Нителите

 

 

 

 

 

проводниците

пламенителите

 

 

 

 

 

 

 

2. Отклонение на

 

 

 

 

 

 

 

другите размери

 

 

 

 

 

 

 

от изискванията

 

 

 

 

 

 

 

на техническата

 

 

 

 

 

 

 

документация

 

3.

Устойчивост на

+

-

Издържат изпитванията по техничес-

Не повече от 20 %

Повече от 20 % от

 

тръскане

 

 

ката документация

от електровъз-

електровъзпламе-

 

 

 

 

 

пламенителите

нителите не издър-

 

 

 

 

 

не издържат из-

жат изпитванията

 

 

 

 

 

питванията по

по нормативите на

 

 

 

 

 

техническата

Техническата

 

 

 

 

 

документация

Документация

4.

Състояние на

+

*

Съответства на изискванията на тех-

Допуска се от-

Скъсване на мост-

 

електромрежата

 

 

ническата документация

клонение на ве-

чето, късо съедине-

 

 

 

 

 

личината на оми-

ние и наличие на

 

 

 

 

 

ческото съпротив-

блуждаещи съпро-

 

 

 

 

 

ление повече от

Тивления

 

 

 

 

 

нормата, устано-

 

 

 

 

 

 

вена за дадената

 

 

 

 

 

 

серия

 

5.

Минимален въз-

+

-

Съответства на изискванията на тех-

Допуска се от-

Отклонение на вели-

 

пламеняващ и

 

 

ническата документация

клонение на ми-

чината на макси-

 

максимален

 

 

 

нималната въз-

мално безопасната

 

безопасен ток

 

 

 

пламеняваща сила

сила на тока от нор-

 

 

 

 

 

на тока от нор-

мите на техничес-

 

 

 

 

 

мите на техничес-

ката документация

 

 

 

 

 

ката документация

 

6.

Безотказност в

+

*

Не се допускат откази

Не повече от 3 %

Не повече от 10 %

Повече от 10 %

 

действието на

 

 

 

откази

откази

Откази

 

мрежата и на-

 

 

 

 

 

 

 

деждност на

 

 

 

 

 

 

 

възбуждането

 

 

 

 

 

 

 


Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница