Д о к л ад н а з а п и с к а от Надежда Петкова Зам кмет „иреф община град Добрич Относно: даване на съгласие за партньорство по Оперативна програмаДата07.09.2017
Размер23.42 Kb.
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


Д О К Л АД Н А З А П И С К А
от Надежда Петкова - Зам. кмет „ИРЕФ”

Община град Добрич

Относно: даване на съгласие за партньорство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Процедура BG05M9OP001-1.002 “Активни“.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община град Добрич е допустим партньор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Процедура BG05M9OP001-1.002 “Активни“.

През месец август постъпи предложение от „Авангард Персонал Консултинг“ ООД към Община град Добрич за партньорство по проект „Активни заедно“, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Активни“. Проектното предложение е ориентирано към икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са включени в образование или обучение и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. Предвидени са следните дейности:  1. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст, които не са включени в образование или обучение и активирането им за включване на пазара на труда.

  2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа за 52 представители на целевата група.

  3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация – обучение по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“.

  4. Наемане на 34 лица от целевата група на длъжност „Работник в озеленяване“ за период от 6 месеца.

  5. Публичност и информираност.

Участието на Община град Добрич се изразява в наемане на 34 лица от целевата група на длъжност „Работник в озеленяване“ за период от 6 месеца. Проектът осигурява възнаграждение на наетите лица – 100% от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно българското законодателство – КТ и КСО.

Предвид гореизложеното предлагам Общински Съвет да вземе следните решения:ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЯ:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие за:

  1. Община град Добрич да участва като партньор на „Авангард Персонал Консултинг“ ООД в проект „Активни заедно“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г., Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Процедура BG05M9OP001-1.002“Активни“.
  1. Възлага на Кмета последващи съгласно Закона действия.

С уважение,

Надежда Петкова, Зам. кмет ИРЕФ

Съгласували:


Даниела Милкова

Директор на Дирекция ИРЕФ

Росица Маркова

Главен юрисконсулт

Изготвил:

Петя ПенчеваСтарши експерт ИРЕФ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница