До г-н найден зеленогорски съпредседател на парламентарната група наДата21.01.2018
Размер341.72 Kb.
ДО

Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА

КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК


Д О К Л А Д
ОТНОСНО: Дейността на народния представител

г-жа БОЙКА МАРИНСКА

за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016 г.


Г-ЖА БОЙКА МАРИНСКА:

 • Народен представител – 13 МИР Пазарджик от Коалиция Реформаторски блок;

 • Председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите;

 • Член на Комисията по образованието и науката;

 • Член на Групите за приятелство:

България – Египет;

България – Индонезия;

България – Ирландия;

България – Китай;

България – Кувейт;

България – Русия и

България – Япония 1. ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ


А. Внесени законопроекти от г-жа Маринска / 7 на брой /:

 • ЗИД на Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен на 23.02.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Изборния кодекс, № 654-01-19, внесен на 23.02.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска;
 • Законопроект за допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, № 654-01-39, внесен на 23.03.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • Законопроект за допълнение на Закона за държавните такси, № 654-01-42, внесен на 25.03.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Изборния кодекс, № 654-01-69, внесен на 27.05.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 654-01-78, внесен на 03.06.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска.Б. Предложения от г-жа Бойка Маринска за второ четене по законопроекти

/ 13 на брой /:


 • Проект на Закон за електронната идентификация, № 654-04-10, , внесен на 18.02.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска;
 • Проекторешение за промяна в ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, № 654-02-20, , внесен на 02.03.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Закона за културното наследство, № 654-04-32, внесен на 10.03.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 654-04-42, внесен на 16.03.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 654-04-57, внесен на 23.03.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • Проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, № 654-04-74, внесен на 30.03.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Закона за движение по пътищата, № 654-04-90, внесен на 01.04.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Закона за местните данъци и такси, № 654-04-98, внесен на 13.04.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Изборния кодекс, № 654-04-122, внесен на 19.04.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 654-04-130, внесен на 12.05.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Закона за електронното управление, № 654-04-146, внесен на 22.06.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-04-183, внесен на 30.06.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска; • ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 654-04-198, внесен на 30.06.2016 г. от група народни представители, в това число и г-жа Бойка Маринска. 1. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ


А. Отправени въпроси от г-жа Маринска / 5 на брой /:


 • На 15.01.2016 г. получен отговор на отправен въпрос през м. декември 2015 г. към проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката относно участие на служители на МОН в проекти на министерството;
 • Въпрос към г-н Петър Москов, министър на здравеопазването, № 654-06-223 от 09.02.2016 г. относно изготвянето на Наредба от Министерство на здравеопазването по Закона за предучилищното и училищното образование.

Предоставен писмен отговор на 15.04.2016 г.;

 • Въпрос към г-н Владислав Горанов, министър на финансите, № 654-06-598 от 06.04.2016 г. относно финансиране на одобрени проекти, съгласно чл. 10а, ал. 4 от Закона за хазарта.

Предоставен писмен отговор на 15.04.2016 г.;

 • Въпрос към г-н Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика, № 654-06-597 от 06.04.2016 г. относно критерии за определяне на размера на субсидията от държавния бюджет за ЮЛНЦ /юридически лица с нестопанска цел/ и нефинансовите предприятия, съгласно Приложение 4.

Предоставен писмен отговор на 15.04.2016 г.;

 • Въпрос към г-н Владислав Горанов, министър на финансите, № 654-06-629 от 11.04.2016 г. относно постъпили приходи в Агенцията за хора с увреждания.

Предоставен писмен отговор на 22.04.2016 г.;


 • Въпрос към г-н Владислав Горанов, министър на финансите, № 654-06-630 от 11.04.2016 г. относно целева субсидия на НФ „Култура“ по Закона за хазарта.

Предоставен писмен отговор на 22.04.2016 г.


 1. ПРИСЪСТВИЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

За разглеждания период Народното събрание е провело 71 на брой пленарни заседания.


Г-жа Маринска е взела участие във всички пленарни заседания.


 1. ГРУПИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО

Г-жа Маринска е член на Групите за приятелство:


България – Египет;

България – Индонезия;

България – Ирландия;

България – Китай;

България – Кувейт;

България – Русия иБългария – Япония.
През разглеждания период г-жа Маринска е провела:
А. Една среща с г-н Такеши Огино първи секретар в посолството на Япония у нас:


 • 22.03.2016 г. Срещата бе проведена по искане на г-н Такеши Огино. Темата на разговора бе свързана с политиката на Реформаторския блок и въпроси, касаещи инициативи, свързани с дейността на Групата за приятелство. На срещата присъстваха и г-н Богдан Панайотов, сътрудник в Посолството на Япония у нас и г-жа Мария Тенчева, главен експертен сътрудник към КВНОЖГ;


Б. Три срещи с Н.Пр. г-жа Манал Йехия Ел Шинауиизвънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет у нас:


 • 09.06.2016 г. Срещата бе проведена по искане на г-жа Ел Шинауи. Целта на срещата бе свързана с това, да бъде направен обзор на изминалия едногодишен период по отношение на сътрудничеството между двете страни, както и да бъдат набелязани стъпки за неговото разширяване. На срещата присъстваха и г-н Хаддад Ел Гохари, съветник в посолството на Египет у нас, г-жа Мария Тенчева – главен експертен сътрудник към КВНОЖГ и преводач;
 • 16.06.2016 г. Целта втората поредна среща бе да продължи обсъждането на темата за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между двете държави. Освен постигнатото съгласие и разбиране за провеждане на туристически форум, на срещата бе обсъдена и възможността за сключване на международна спогодба за обмен на ученици и студенти между България и Египет. Н.Пр. г-жа Манел Ел Шинауи прояви интерес и към българските балнеоложки ресурси. На срещата присъстваха и г-н Хаддад Ел Гохари, съветник в посолството на Египет у нас, г-жа Мария Тенчева – главен експертен сътрудник към КВНОЖГ, г-н Димитър Стойчев, сътрудник на г-н Димитър Байрактаров – народен представител от ПГ „Патриотичен фронт“, г-н Калоян Дамянов – съветник в Политическия кабинет на министъра на образованието и науката, г-жа Цветелина Николова – изпълнителен директор на „Ученически отдих и спорт“, г-н Красимир Гълъбов – член на УС на „Ученически отдих и спорт“ и преводач;
 • 27.06.2016 г. Темите на третата поредна среща бяха свързани с: организирането на туристически форум, туристически обмен на ученици между двете държави, обучение на египетски студенти в България и привличане на египетски туристи в балнеоложките курорти на България. На срещата присъстваха и г-н Хаддад Ел Гохари, съветник в посолството на Египет у нас, г-жа Мария Тенчева – главен експертен сътрудник към КВНОЖГ, г-н Димитър Стойчев, сътрудник на г-н Димитър Байрактаров – народен представител от ПГ „Патриотичен фронт“, г-жа Цветелина Николова – изпълнителен директор на „Ученически отдих и спорт“, г-н Красимир Гълъбов – член на УС на „Ученически отдих и спорт“ и преводач.


За конкретизиране изпълнението на поставените цели бе договорено през месец септември да бъде проведена четвърта среща между г-жа Маринска и Н.Пр. г-жа Ел Шинауи.


 1. КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕСЙТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ


А. Заседания на Комисията


 • 21.01. – Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-тото Народно събрание за периода м. юни – м. декември 2015 г.; Приемане на График за приемните на Комисията с граждани, за периода м. януари – м. април 2016 г.;
 • 10.02. – Разглеждане на Национална гражданска инициатива за тълкуване на чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на законови норми, свързани с честното правосъдие в Република България, № ПГ-539-00-22, внесена в НС от Инициативен комитет на 16.02.2015 г.; Разглеждане на Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“, № 539-01-14, внесена в НС от Инициативен комитет на 02.12.2015 г.; • 18.02. – Обсъждане и приемане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз /2016 г./, № 602-00-7, внесена от Министерски съвет в НС на 29.01.2016 г.; • 14.04. – Обсъждане и приемане на Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2016 г.; Обсъждане и приемане на Графика за Приемната на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с граждани, за периода м. май – м. юли 2016 г.;
 • 11.05. – Разглеждане и обсъждане на Предложение за провеждане на национален референдум, № ПГ-516-00-21, внесено в Народното събрание от Инициативен комитет на 08.02.2016 г.; • 19.05. – Обсъждане и приемане на Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/, № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г.; • 23.06. – Разглеждане и обсъждане на Предложение за провеждане на национален референдум, № ПГ-539-01-11, внесено в Народното събрание от Инициативен комитет на 03.02.2016 г.

За посочения период Комисията е провела общо 7 свои заседания, от които - 5 редовни и 2 извънредни заседания, проведени съвместно с Комисията по правни въпроси към Народното събрание.

На своите заседания Комисията е разгледала разпределените й от Председателя на Народното събрание материали и е изготвила и представила в деловодството на НС своите доклади по тях.
Четири от заседанията на Комисията са председателствани от г-жа Бойка Маринска, едно – от г-жа Снежана Дукова – заместник-председател на Комисията и две от – г-н Данаил Кирилов – председател на Комисията по правни въпроси.
Съгласно Правилника на НС, всички заседания на Комисията са излъчени по интернет страницата на Народното събрание, с изключение на двете извънредни заседания, поведени съвместно с Комисията по правни въпроси.

Б. Сформирани работни групи към Комисията:
Във връзка с зачестили сигнали за нарастваща агресия, свързана с деца, г-жа Маринска инициира създаване на Работна група към КВНОЖГ за законодателни промени във връзка с проблемите на насилието и агресията сред и срещу деца.
Ръководството на работната група е в състав: г-жа Бойка Маринска – председател; г-н Георги Богданов – Изпълнителен директор на Национална мрежа за децата и член на Обществения съвет към КВНОЖГ – заместник-председател и г-жа Лилия Иванова – сътрудник към КВНОЖГ – секретар. В членовете на Работната група са включени представители от: Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Омбудсмана на Р България, Националната асоциация на ресурсните учители, Център за приобщаващо образование, Фондация „П.У.Л.С.“, Фондация „Анимус“, „Закрила на детето“ към УНИЦЕФ и граждани.
Работната група е провела две свои заседания:


 • 29.03.2016 г. – за учредяване на Работната група;

 • 19.04.2016 г. – за обсъждане на предложения за законодателни промени от неправителствените организации, участници в Работната група.

 • насроченото за м. юни заседание на Работната група бе отложено, поради факта, че докладът на юристите по възложеното задание за промени в законодателството ще бъде готов в края на м. юни

Очаква се следващото заседание на Работната група да бъде проведено през м. юли 2016 г.В. Взаимодействие с неправителствени организации
- На заседанията на Комисията присъстват и взимат участие всички заявили желание представители на НПО, както и физически лица;
- Комисията взаимодейства с неправителствени организации, потърсили съдействието й за провеждане и популяризиране на мероприятия, свързани с тяхната дейност:


 • На 19.01.2016 г. г-жа Маринска провела среща с представители на Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България по повод молбата на председателя на Съюза, Комисията да им съдейства за провеждането в София на Европейска изложба на балкански породи гълъби, кокошеви и водоплаващи птици.

В резултат на активното съдействие от страна на председателя на Комисията – г-жа Бойка Маринска, събитието бе организирано и проведено от 26 до 28 февруари в Борисовата градина на гр. София. Г-жа Маринска откри събитието, което бе отразено в българските медии.


 • На 26.01.2016 г. по искане на Европейския потребителски център у нас, г-жа Маринска проведе среща с председателя на ЕПЦ – г-н Игнат Арсенов, придружен от г-жа Соня Спасова – сътрудник в ЕПЦ. Темата на разговора бе свързана с бъдещото сътрудничество между КВНОЖГ и ЕПЦ в областта на защита правата на гражданите при трансгранични потребителски проблеми и по-голямата осведоменост на гражданите за техните права при онлайн-търговията, което им дава възможност да се възползват от предимствата общия европейски пазар. Постигна се съгласие да бъде проведена дискусия за намаляване на риска от проблеми и злоупотреби при онлайн търговията. Приета бе и идеята за създаване на секторни помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите, които да помиряват търговци и потребители. По тази тема на 08.04.2016 г. КЗП и ЕПЦ организираха семинар. Участие в семинара взеха и представители на КВНОЖГ;
 • На 22.03.2016 г. Националната мрежа на децата, с председател г-н Георги Богданов, организира и проведе със съдействието на КВНОЖГ Кръгла маса за обсъждане на наболелите въпроси, свързани с насилието и агресията сред и срещу деца. Участие в обсъждането взеха народни представители, представители на изпълнителната и местната власт, на Омбудсмана на Република България и на неправителствени организации, имащи отношение по темата.Г. Обществен съвет към Комисията
Създаден като консултиращ и подпомагащ дейността на Комисията орган, Общественият съвет през посочения период е провел три свои редовни заседания, чийто дневен ред е съгласуван с дневния ред на Комисията и с предложения на представители на неправителствения сектор:


 • 28.01.2016 г., с дневен ред:

 1. Обсъждане на Национална гражданска инициатива“Правосъдие за всеки“, № ПГ-539-01-14, внесена в НС от Инициативен комитет на 02.12.2015 г.;

 2. Обсъждане на писмо от Председателя на Националната пациентска организация „Конфедерация защита на здравето“ – г-н Кенанов, № ПГ-525-00-78 от 30.10.2015 г. и № КВНО-539-00-12 от 26.11.2015 г. относно приемането на единен Закон за пациента.

 3. Обсъждане на предложението на г-н Любомир Данков – член на УС на Асоциация за детско развитие „Член 24“ за организиране на работни срещи между заинтересованите страни, с цел изработване на предложения за промени в законите, касаещи проблема домашно насилие.
 • 30.03.2016 г., с дневен ред:

 1. Обсъждане на ЗИД на Закона за нормативните актове.

 2. Обсъждане на предстоящото изработване на държавния образователен стандарт за гражданско, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
 • 11.05.2016 г., с дневен ред:

 1. Обсъждане на Предложение за провеждане на национален референдум, № ПГ-516-00-21, внесено от Инициативен комитет в Народното събрание на 08.02.2016 г.

 2. Обсъждане присъствието на членовете на Обществения съвет на неговите заседания.

 3. Обсъждане на промяна в Правилника за работата и дейността на обществения съвет и възможност за неприсъствено взимане на решения, когато не е имало кворум на заседание.

 4. Разни:

  1. Обсъждане на предложение, постъпило от Сдружение „Тук-там“ и Асоциация на българските училища в чужбина, за декларация на Обществения съвет относно наложеното вето от Президента на Република България върху текстове от ЗИД на Изборния кодекс.

По обсъжданите теми Общественият съвет е предоставил 5 становища и 4 решения, които са доведени до знанието на Комисията, а някои от становищата - и до знанието на съответните ресорни комисии в Народното събрание.
Д. Разглеждане на жалби, петиции, сигнали, предложения и други, внесени от граждани по различни проблеми и теми.
От началото на годината до края на м. юни в Комисията са постъпили общо над 280 жалби, сигнали и петиции. В това число влиза и броят на повтарящите се жалби, в които се предоставят нови данни и обстоятелства, поради факта, че се налага повторна обработка, свързана с тяхното проучване.
Най-често оплакванията са свързани със следните сфери:

 • Социално подпомагане;

 • Образование;

 • Здравеопазване;

 • Съдебна система;

 • Нарушени потребителски права;

 • Оплаквания от монополите;

 • Дейността на органите на МВР;

 • Дейността на органите на местната власт и местното самоуправление;

 • Незаконно строителство;

 • Възстановяване собствеността върху земеделски земи;

 • Дискриминационни проблеми;

 • Жалби от затворници;

 • Жалби срещу действията на частни съдебни изпълнители.

Най-много жалби, молби, сигнали и предложения са постъпили от София-град – над 130 на брой.

На второ място се нареждат областите: Варна, Бургас, Пазарджик, Пловдив, София-област, Благоевград и Русе.
В писмата, които председателят на Комисията изпраща до компетентните органи се настоява за извършване на проверки по поставените проблеми, за констатациите от които да бъде информирана Комисията и съответния жалбоподател. Често тази информация не се изпраща от институциите до жалбоподателите, което налага сътрудниците към Комисията да им я изпращат допълнително. В случаите, когато институциите не отговарят в законоустановения срок, Комисията им изпраща напомнителни писма.

Доста от жалбоподателите, обърнали се за съдействие към Комисията са намерили решение на изложените пред Комисията проблемите, в резултат на нейната дейност. Също така на не малка част от гражданите, депозирали жалби в Комисията, е дадена необходимата юридическа консултация, с оглед решаване в тяхна полза на поставения проблем. Обикновено това са жалби на хора, които вече водят съдебни дела, където Комисията няма правомощия за правна намеса.Е. Прием на граждани
Важна част за дейността на Комисията са организираните приемни за граждани в сградата на Народното събрание, в които взимат участие народни представители и експерти от Комисията.
За отчетния период Комисията е провела 10 приемни, от които 9 редовно насрочени и 1 извънредна, по молба на гражданин. На приемните са изслушани и юридически консултирани 19 човека:


 • 26.01. – Изслушан и консултиран 1 човек от 1 записал се. В приемната взели участие народните представители Бойка Маринска – председател на Комисията и Антон Долапчиев – член на Комисията, както и експертите на Комисията;
 • 02.02. – Изслушан и консултиран 1 човек от 1 записал се. В приемната взели участие експертите на Комисията. Написано бе напомнително писмо до съответната институция, с оглед по-бързото решаване проблема на жалбоподателя;

 • 16.02. – Изслушани и консултирани 2 човека от 2 записали се. В приемната взели участие експертите на Комисията. Посетилите приемната депозираха жалби в Комисията;
 • 08.03. – Изслушан и консултиран 1 човек от 1 записал се. В приемната взели участие експертите на Комисията. Бе написано напомнително писмо до съответната институция, както и проведен телефонен разговор с кмет на община, с оглед по-бързото решаване на проблема на жалбоподателя;
 • 22.03 – поради липса на записали се за приемната, такава не бе проведена; • 05.03. – Изслушани и консултирани 2 човека от 3 записали се. Третият не се яви в деня на приемната. В приемната взели участие експертите на Комисията. По желание на първия гражданин неговите жалби бяха насочени към народни представители, за което той изрично помоли, а по отношение на изложения проблем от втория гражданин, Комисията предприе съответните действия за сезиране на съответните институции; • 19.04. – Изслушани и консултирани 4 човека от 4 записали се. В приемната взели участие народният представител – г-жа Бойка Маринска, председател на Комисията и експертите на Комисията. Съобразно поставените казуси на гражданите бе обяснено, какво може да направи Комисията във всеки от четирите случая; • 25.04 – Проведена извънредна приемна по повод молба на гражданка. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. След обсъждане на проблема, който бе изложен от гражданката, същата депозира жалба в Комисията; • 17.05. – Изслушани и консултирани 2 човека от 2 записали се. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. Бе депозирана жалба в Комисията от гражданите, които са семейство. • 31.05. – Изслушани и консултирани 4 човека от 4 записали се. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. С изключение на единият гражданин, който изискваше от Комисията действия, извън нейната компетентност и правомощия с другите граждани бе постигнато съгласие за стъпките, които Комисията ще предприеме, с оглед решаване на проблемите им. • 14.06. – поради липса на записали се за приемната, такава не бе проведена; • 28.06. –Изслушана и консултирана 1 човек от 1 записал се. Приемната бе осъществена от експертите на Комисията. След разговор с гражданката, същата бе посъветвана да подаде жалби до Комисията и по двата проблема, които тя изложи.

Освен регламентираните приемни, ежедневно експертите на Комисията консултират граждани, позвънили в Комисията, за да потърсят съвет или изложат свои проблеми.


Ж. Участия в обществени обсъждания и събития, свързани с дейността на Комисията


 • 12.01.2016 г. – уважена поканата на Омбудсмана на Република България, изпратена до всички членове на КВНОЖГ, за присъствие на публично изслушване на кандидатите за заместник-омбудсман, в изпълнение на принципите за добро и прозрачно управление. Присъствали членове на Комисията и експерти към Комисията;
 • 19.01.2016 г. – участие на г-жа Маринска в организирана среща от Омбудсмана на Република България за обсъждане на Проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, провела се в сградата на Омбудсмана; • 25 и 26.02.2016 г. – участие в Конференция „Към работеща пряка демокрация в България. Реформиране на правилата за пряко участие в държавната власт и местното самоуправление, организирана от Българско сдружение за насърчаване на граждански инициативи; • 08.03.2016 г. – Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите организира дискусия за обсъждане на предстоящите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Участие в събитието взеха: народни представители, представители на изпълнителната власт, неправителствени организации, членове на Обществения съвет към Комисията. Участниците в дискусията обсъдиха както предложения от Министерски съвет законопроект, така и направените от народните представители предложения за второ четене. • 17 и 18.03.2016 г. – участие на представители на КВНОЖГ и експерти към Комисията в двудневна Национална среща за гражданско участие „Промяната – навигация или по течението“, организирана от Форум Гражданско участие; • 19.03.2016 г. – поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Светослав Чернев, президент на Национална организация „Малки български хора“ по повод тържественото събрание за отбелязване на 20-годишния юбилей на организацията; • 22.03.2016 г. – Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите организира кръгла маса за обсъждане на наболели въпроси, свързани с насилието и агресията сред и срещу деца. Участие в кръглата маса взеха представители на законодателната, изпълнителната и местната власт, Омбудсмана на Република България, представители на НПО, имащи отношение по темата и граждани. Целите, които се поставиха с организирането на кръглата маса бяха: представяне на актуалната ситуация в страната по отношение на насилието срещу деца; обсъждане на предизвикателствата, с които се сблъскват гражданските организации и специалистите, работещи с деца и семейства; набелязване на стъпки за подобряване на законодателството. Във тази връзка, след дискусията всички се обединиха около решението да се създаде Работна група, която да подготви конкретни текстове за промяна в законодателството, с оглед решаване на наболелите проблеми по обсъжданата тема. • 28.03.2016 г. – участие във финална дискусия на тема „От предразсъдъци към нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България“, организирана от Фондация „Център за модернизиране на политики“ и Фондация „Медийна демокрация“; • 29.03.2016 г. – г-жа Маринска изпратила кошница по повод честването на 101-та годишнина от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите; • 01.04.2016 г. – участие на г-жа Маринска в Кръгла маса, свързана с представянето на проект на Визия за семейна политика, организирана от г-н Георги Богданов – Изпълнителен директор на Национална мрежа на децата и член на Обществения съвет към КВНОЖГ. • 02.04.2016 г. – поднесена кошница от името на г-жа Маринска на концерта, посветен на Световния ден за информираност за аутизма – 2 април, преминал под мотото „Аз имам аутизъм. И ти за мен си странен“. Събитието със заливането в синя светлина на Националния дворец на културата се провежда за пета поредна година под патронажа на Кмета на гр. София. Организатори на събитието са Сдружение „Аутизъм днес“, Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ и Сдружение „Тацитус“; • 07.04.2016 г. – участие на г-жа Маринска в Кръгла маса на тема: „Ролята на Омбудсмана за закрила правата на детето“, организирана от г-жа Мая Манолова и проведена в сградата на Народното събрание; • 08.04.2016 г. – участие на представители на КВНОЖГ в семинар на тема: „Алтернативно решаване на спорове“, организиран от Комисията за защита на потребителите и Европейския потребителски център; • 18.04.2016 г. – участие на г-жа Бойка Маринска в публична дискусия на тема: „Демокрация чрез граждански сдружения и граждански натиск“, организирана от Български център за нестопанско право, по повод 15 годишнината от създаването му; • 18.04.2016 г. – поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Любен Панов – директор на Български център за нестопанско право по повод честването на 15 годишнината от създаването на Центъра; • 20.04.2016 г. – среща на г-жа Маринска с представители на американска частна фондация ОУК: г-жа Бриджит Ди Лей – офицер по политики и партньорства и г-н Флорънс Брус – служител във Фондацията. Целта на срещата: запознаване на г-жа Маринска с дейността на Фондацията и с програмите, по които тя работи и запознаване на представителите на Фондацията с целите, които си поставя Работната група за законодателни промени, свързани с насилието сред и срещу деца, сформирана по инициатива на г-жа Маринска към Комисията, както и набелязване на общи подкрепящи действия с цел постигане на по-благоприятна среда, в която да живеят децата. На срещата присъстваха и г-жа Таня Ковачева – ръководител на офиса на Фондацията в България, г-жа Пресияна Манолова – служител в офиса, както и експертни сътрудници към КВНОЖГ; • 24.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-жа Славка Чакърова – кмет на община Чепеларе и тържествата за Деня на българската просвета и култура и славянската писменост; • 01.06.2016 г. – По инициатива на г-жа Маринска в сградата на НС бе проведена среща за обсъждане на предложения за промяна на Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта относно избора на обществен посредник в Общинските съвети в страната. На срещата бяха поканени и присъстваха г-жа Павлина Делчева – досегашен Председател на Националното сдружение на местните обществени посредници в Р България и обществен посредник на община Стара Загора; новоизбраният Председател на НСМОП в Р България и обществен посредник на община Шумен – г-н Иван Капралов и обществените посредници на Столична община – г-жа Лилия Христова и на община Пазарджик – г-н Иван Димитров, както и експертни сътрудници към КВНОЖГ. На срещата г-жа Маринска изложи своите виждания по темата. След дискутиране се стигна до решение за провеждане на допълнителна среща, на която да бъдат детайлизирани тестовете, свързани с промяната в Закона. • 03.06.2016 г. – участие в конференция, проведена в БАН, за представяне на проект „Динамична природа на междуетническите нагласи в България: социалнопсихологическа перспектива“. Организатори на конференцията са Института за изследване на населението и човека при БАН и Университета в Лозана, Швейцария; • 26.06.2016 г. – Поздравителен адрес от името на г-жа Маринска до Председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – г-н Петър Велчев и до членовете на Управителния съвет на Съюза по повод честване на 26-та годишнина от възстановяването на Съюза.


З. Проведени срещи от г-жа Маринска, в качеството й на председател на Комисията:


 • 19.01.2016 г. – среща с Главния прокурор на Република България – г-н Сотир Цацаров;
 • 20.01.2016 г. – среща с министъра на младежта и спорта – г-н Красен Кралев; • 30.03.2016 г. – среща на народните представители от ПГ на РБ - г-жа Бойка Маринска и г-н Димитър Шишков с министъра на здравеопазването – г-н Петър Москов; • 18.05.2016 г. – среща на г-жа Бойка Маринска с председателя на Българската стопанска камара – г-н Божидар Данев. На срещата присъствали и парламентарния секретар и главния юрисконсулт на БСП, както и експерти към КВНОЖГ; • 06.06.2016 г. – среща с министъра на здравеопазването – г-н Петър Москов. • 21.06.2016 г. – среща на г-жа Маринска с представители на „Райфайзенбанк“ във връзка с нарушени права на потребител;


И. Лични инициативи


 • Г-жа Маринска издирила, провела разговор и помогнала на Цветан Станков – младеж в крайно тежко социално положение за стабилизиране на социалния му статус. В резултат на усилията на г-жа Маринска: г-н Станков получи финансова подкрепа; бе постигната договореност за разсрочено плащане на натрупаните сметки за електрическа енергия от него, а също така на същия бе намерена работа на постоянен трудов договор към „Летище София“ ЕАД.

В резултат на оказаното съдействие г-жа Маринска изпрати благодарствени писма до ръководството на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, за проявената съпричастност и до Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД във връзка с оказаното сътрудничество относно назначаването на работата на г-н Цветан Станков.
 1. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


А. Заседания на КОН

За разглеждания период Комисията по образованието и науката е провела общо 11 заседания.

Госпожа Маринска е взела участие в 10 от тях.
Б. Участие в експертни групи, работни групи и работни срещи:
Към Комисията по образованието и науката бяха сформирани и следните работни групи:
- Работна група по Закона за висшето образование, провела три свои заседания на:


 • 12.01.2016 г.

 • 19.01.2016 г.;

 • 20.01.2016 г.;
 • Работна група по ЗИД на Закона за признаване на професионалните квалификации, провела две свои заседания на:

 • 23.02.2016 г.;

 • 24.02.2016 г.
 • Работна група по Общия ЗИД на закона за развитие на академичния състав в Р България, повела едно заседания на:

  • 11.05.2016 г.

 • Работна група по ЗИД на Закона за професионалното образование обучение, провела едно заседания на:

  • 29.06.2016 г.

Г-жа Маринска е участвала в работата на всички заседания на Работните групи.В. Участие в мероприятия и провеждане на срещи, в качеството й на член на КОН:


 • 12.01.2016 г. - среща на г-жа Бойка Маринска с министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев;
 • 20.01.2016 г. – участие на г-жа Бойка Маринска в организираната от КОН среща с представители на Комисията по наука, образование и младежка политика към Народното събрание на Туркменистан;
 • 25.01.2016 г. – среща на г-жа Маринска с академик Стефан Воденичаров – председател на БАН по повод промени в ЗИД на Закона за висшето образование;
 • 10.03.2016 г. – среща на представители на КОН с г-жа Меглена Кунева във връзка с обсъждане на въпроси с учебниците;
 • 24.03.2016 г. – участие на г-жа Маринска в Кръгла маса-дискусия „Ранното детско развитие – реалност и перспективи“;
 • 07.04.2016 г. – участие в Конференция на тема: „Иновации за по-добро образование“, организирана от в. „Капитал“; • 21.04.2016 г. – участие на г-жа Маринска в среща с представителите на ученическите парламенти от училищата от цялата страна, работещи по проект на Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“ – „Всеки ученик ще бъде отличник“, организирана от КОН и • 13.05.2016 г. – участие на г-жа Маринска в Кръгла маса на тема: „Училището в музея, музеят в училището“, организирана от КОН; • 19.06.2016 г. – участие на г-жа Маринска в Първия национален учителски събор, организиран от Министерство на образованието и науката


 1. ДЕЙНОСТ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ Й РАЙОН – 13 МИР ПАЗАРДЖИК


А. Проведени редовни приемни:
22.02.2016 – гр. Панагюрище

Гражданин алармира, че в Панагюрище няма избран обществен посредник.

Г-жа Маринска пое ангажимент да инициира законодателни промени, за да може във всяка по-голяма община в България да има обществен посредник и местните Общински съвети да не стопират тази възможност.Граждани, дошли на приемната, изразиха тревога относно пропуски в работата на Общинския съвет – Панагюрище.

Г-жа Маринска се ангажира, със съдействието на общинските съветници от РБ в Общинския съвет – Панагюрище, поставените въпроси от гражданите да намерят своя отговор. Веднага тя проведе разговор с г-жа Веселина Ралчева, общински съветник от РБ в ОС-Панагюрище във връзка с поставените въпроси.Приемният ден бе посетен и от граждани, дошли да потърсят съдействие за започване на работа, както и за въпроси от личен характер.
07.03.2016 – гр. Пазарджик

Приемната посетена от десетки граждани, поставили лични проблеми. Двама от гражданите депозираха и жалби до Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
11.04.2016 – гр. Септември

Първи приемен ден на народния представител г-жа Бойка Маринска в Септември. Жители на града заявиха, че г-жа Маринска е единственият депутат от 13-ти МИР, която провежда приемна в общината и по този начин изразява готовност за обсъждане и съдействие за разрешаване на проблемите на хората от личен и обществен характер.

След приемната г-жа Бойка Маринска проведе среща и с кмета на община Септември - Марин Рачев.

27.06.2016 – гр. Пазарджик

Надежда Кузерманова – председател на Сдружение „Човеколюбие“ посети приемната и постави проблем, касаещ начисляване на такса „обслужване“ върху депозит на Сдружението от страна на клон на банкова институция.

Г-жа Маринска посъветва г-жа Кузерманова да пусне жалба до Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към Народното събрание. Г-жа Маринска увери г-жа Кузерманова, че след получаването на жалбата в Комисията ще бъде направена проверка и ако има данни за нарушение ще бъдат сезирани компетентните институции. Сдружението ще получи отговор по поставения проблем в законоустановения срок.Приемната бе посетена и от граждани, които поставиха пред г-жа Маринска въпроси от личен характер.

Б. Участие в регионални събития


 • 28.01.2016 г. – поднасяне на кошница от името на г-жа Маринска при провеждането на Международния фестивал „Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов“ – Пазарджик 2016 г.“;
 • 22.02.2016 г. – уважена поканата на УС на РК на БЛС – Пазарджик и присъствие на г-жа Маринска на среща за бъдещето на здравеопазването в Област Пазарджик и евентуалните драстични намаления на легла в Област Пазарджик, както и произтичащите от това затруднения.

Г-жа Маринска информира министъра на здравеопазването за поставените въпроси на срещата и помоли същите да бъдат поканени при обсъждането на проектонаредбата за новата Областна здравна карта в Пазарджик и региона;

 • 21.03.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-жа Лиза Янушева – директор на Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Ракитово, по повод 50 годишнината на училището;

 • 22.03.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска по повод откриването на изложбата „Светини“ в Регионалния исторически музей – Пазарджик, организирана от РИМ – Пазарджик и ХГ „Станислав Доспевски“ – Пазарджик в памет на героите от Април 1876 г.;

 • 21.04.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Димитър Русинов – председател на Управителния съвет на Фонд за превенция на престъпността – ИГА – гр. Пазарджик относно провеждането на двудневна международна конференция по проекти на Фонда, на тема: „10 години пробация в България – развитие и предизвикателства“;

 • 22.04.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска по повод честването на професионалния празник на ПГ по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик. Поздравителният адрес прочетен от народния представител от ПГ на РБ – г-н Борислав Великов;

 • 30.04.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Стойно Чачов – кмет на община Стрелча, по повод честването на 140-та годишнина от Априлското въстание;

 • 30.04.2016 г. – Поздравителен адрес до г-н Иван Златинов – кмет на с. Капитан Димитриево, община Пещера по повод честването на 140-та годишнина от Априлското въстание в с. Капитан Димитриево;

 • 11.05.2016 г. - Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Петко Петков – кмет на община Брацигово и г-жа Надежда Казакова – председател на Общинския съвет на община Брацигово по повод честването на 140-та годишнина от Априлското въстание в Брациговски въстанически пункт;

 • 11.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до РИО-Пазарджик във връзка с провеждането от 11 до 13 май 2016 г. на Деветата научно-практическа конференция по предучилищно образование;

 • 11.05.2015 г. – по инициатива на г-жа Маринска събрани 1000 лв. от ПГ на РБ и дарени на Илиян, който се нуждае от животоспасяваща операция. В тази връзка организиран благотворителен концерт в Държавния куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик, организиран от Ресурсен Център – Пазарджик, с подкрепата на РИО-Пазарджик и съдействието на ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Г. Брегов“, СОУ „Г.Бенковски“, ОУ „Климент Охридски“ и ОДЗ „Слънчо“ – гр. Пазарджик;

 • 12.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово, по повод 150 годишнината на училището;

 • 16.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до кмета на община Батак – г-н Петър Паунов по повод тържествата в община Батак, посветени на 140-та годишнина от Априлската епопея;

 • 18.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-жа Донка Гьошева – директор на Целодневна детска градина „Слънчо“ – гр. Пещера по повод 60 годишния юбилей на Целодневната детска градина;

 • 21.05.2016 г. – г-жа Маринска уважила поканата на кмета на гр. Пазарджик – г-н Тодор Попов, като присъствала на вдигане на флага на Пазарджик и тържествения благодарствен водосвет, по повод празника на града;

 • 26.05.2016 г. – Поздравителен адрес от г-жа Маринска до г-н Стойно Чачов – кмет на община Стрелча по повод провеждането на традиционния Празник на розата в общината;

 • 11.06.2016 г. – г-жа Маринска уважила с присъствието си поканата от кмета на община Панагюрище и ръководството на „Асарел Медет“ АД за откриването на МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище – модерен многопрофилен медицински комплекс с високотехнологичен център за лъчелечение, реализиран като публично-частно партньорство между общината и „Асарел Медет“ АД;

 • 11.06.2016 г. – г-жа Маринска уважила поканата от министъра на отбраната – г-н Николай Ненчев и взела участие в честването на 91 годишнината от смъртта на Александър Стамболийски в местността Янини грамади, с. Славовица, област Пазарджик, организирано от Земеделски народен съюз.


В. Лични инициативи


 • Инициатива „Един ден в Българския парламент“, свързана с покана на ученици от област Пазарджик от г-жа Маринска за посещение на Народното събране на Република България.

За разглеждания период, бяха осъществени 4 посещения:
 1. Посещение на Народното събрание от ученици и преподаватели от СОУ „Георги Брегов“ – гр. Пазарджик, придружени от Началника на РИО-Пазарджик – г-жа Валентина Кайтазова;
 1. Посещение на Народното събрание от ученици и преподаватели от ПГ по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик; 1. Посещение на Народното събрание от ученици и преподаватели от ПГ по химични и хранителни технологии – Пазарджик; 1. Посещение на Народното събрание от ученици и преподаватели от ПГ по механизация на селското стопанство – гр. Септември, област Пазарджик. 1. ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ


А. Мероприятия, свързани с дейността на ПП на ДБГ


 • 11.01.2016 г. – присъствие на г-жа Маринска на Пресконференция на г-жа Меглена Кунева и ръководството на ДБГ, в офиса на ДБГ;
 • 21.01.2016 г. – участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ; • 21.01.2016 г. – Пресконференция на народни представители от Реформаторския блок: г-н Димитър Танев и г-жа Бойка Маринска в клуба на БТА – гр. Пазарджик.

На пресконференцията г-жа Маринска даде отчет за дейността си като народен представител, за периода м. юли – м. декември 2016 г.; бе разгледана и актуалната политическа обстановка;

 • 09.02.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ;
 • 16.02.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ; • 19.02.2016 г. – присъствие на г-жа Маринска на публичната дискусия „Гражданските измерения на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.“, организирана от Сдружение „Политика за развитие“. Дискусията бе открита от г-жа Меглена Кунева; • 16.03.2016 г. – участие на г-жа Маринска в закриването на Зимния университет в Боровец. • 17.03.2016 г. – по молба на г-жа Даниела Русева – ОК на ДБГ – Шумен, г-жа Маринска провела среща с двама младежи: Александър Иванов – председател на Национален младежки форум и Ивайло Богомилов; • 26 – 27.03.2016 г. – участие на г-жа Маринска в Националния съвет на ПП ДБГ, проведен в гр. Банско; • 01.04.2016 г. – г-жа Маринска придружила г-жа Меглена Кунева при нейното посещение в Пловдив. По време на посещението са проведени срещи с: учители от Пловдив, Пазарджик и Смолян; ръководството на Пловдивския университет; студенти от Университета; • 05.04.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ; • 12.04.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ;

 • 19.04.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ; • 20.04.2016 г. – участие на г-жа Маринска в заседанието на групата на народните представители от ДБГ, в офиса на ДБГ; • 10.05.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ; • 07.06.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ; • 14.06.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ; • 18.06.2016 г. – участие на г-жа Маринска в заседанието на Националния съвет на ПП ДБГ, проведено в гр. София; • 21.06.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на ПП ДБГ, в офиса на ДБГ.


Б. Мероприятия, свързани с дейността на РБ:


 • Г-жа Маринска взела участие във всички заседания на Парламентарната група на Реформаторския блок;
 • 23.02.2016 г. – г-жа Маринска участвала в срещата на народните представители от РБ с министъра на правосъдието – г-жа Екатерина Захариева, по нейно искане, относно проекта на Закона за съдебната власт; • 13.03.2016 г. – участие на г-жа Бойка Маринска в 14-то Национално събрание на Демократи за силна България; • 10.05.2016 г. – участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок, в офиса на РБ; • 21.06.2016 г. - участие на г-жа Маринска в заседанието на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок, в офиса на РБ.


 1. МЕДИЙНИ ИЗЯВИ


А. Централни медии
През посочения период дейността на народния представител г-жа Бойка Маринска е отразявана в следните централни медии:


 • Канал 1;

 • Нова ТВ;

 • Bulgaria ON AIR;

 • bTV;

 • в. „Труд“;

 • в. „24 часа“;

 • в. „Сега“ и

 • в. „Капитал“


Г-жа Маринска отправила поздравителен адрес до г-н Емил Стоянов, председател на Съвета на Директорите на Телевизия „Европа“ по повод честването на 15 годишнината на Телевизията;


Б. Регионални медии
Дописките са публикувани във информационните сайтове Па-медия и Виделина.

Една част от публикациите са отразени във вестниците „Марица“ и „Знаме“ регионална телевизия „Телекабел“ и информационните сайтове: ПЗ днес, ПЗ инфо и ПА1.


 • Бойка Маринска: Не сме доволни от бавенето на реформите, затова преговаряме с ГЕРБ за споразумение със срокове 
  Публикувано на петък 22 януари 2016

 • По предложение на Бойка Маринска ще бъде организирана дискусия за намаляване риска при онлайн търговията
  Публикувано на сряда 27 януари 2016

 • Ученици и учители в Народното събрание по покана на народния представител Бойка Маринска
  Публикувано на петък 05 февруари 2016

 •  Народният представител Бойка Маринска - с приемен ден в Панагюрище
  Публикувано на сряда 17 февруари 2016

 • Бойка Маринска: Във всяка по-голяма община в страната трябва да има обществен посредник
  Публикувано на вторник 23 февруари 2016

 • Бойка Маринска ще има приемен ден в Пазарджик на 7 март
  Публикувано на понеделник 29 февруари 2016


 • Десетки граждани потърсиха съдействие от народния представител Бойка Маринска
  Публикувано на понеделник 07 март 2016

 • Да се създаде Съвет за развитие на гражданското общество към МС, предлага Бойка Маринска
  Публикувано на сряда 09 март 2016

 •  Бойка Маринска: С промените в Закона за администрацията, приети днес, въвеждаме изискване заемащите високи позиции да са магистри
  Публикувано на четвъртък 17 март 2016

 • Бойка Маринска се срещна с първия секретар на Посолството на Япония в България Такеши Огино
  Публикувано на събота 26 март 2016

 • В понеделник Бойка Маринска ще има приемен ден в Септември
  Публикувано на сряда 06 април 2016 •  По покана на Бойка Маринска дванадесетокласници от Химията посетиха парламента
  Публикувано на петък 08 април 2016

 •   По предложение на Бойка Маринска се подготвя наредба, според която лица, страдащи от заболявания, които застрашават живота и здравето на децата, да не могат да бъдат педагогически специалисти
  Публикувано на събота 16 април 2016

 •  Бойка Маринска се срещна с представители на ОУК във връзка с превенцията срещу насилието върху деца в България
  Публикувано на четвъртък 21 април 2016

 •  Бойка Маринска: Предсрочните избори няма да променят конфигурацията в парламента и е излишно да се създава хаос 
  Публикувано на неделя 15 май 2016

 • Бойка Маринска: Задължителните ученически униформи ще решат проблема с религиозните символи в българските училища
  Публикувано на неделя 15 май 2016

 • Болен мъж започна работа благодарение на Бойка Маринска, Реформаторски блок, ЧЕЗ, Летище София и други благодетели
  Публикувано на четвъртък 26 май 2016

 •  Бойка Маринска обсъди с посланика на Египет у нас възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма 
  Публикувано на неделя 12 юни 2016 • Комисията на Бойка Маринска препоръчва на Народното събрание да отхвърли референдума на Марешки 

  Публикувано на петък 24 юни 2016
/п/ БОЙКА МАРИНСКА


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница