Доклад №0100021513 за извършен одит на годишния финансов отчет на община Тунджа за 2012 г. София, 2013 г. Съдържание част първа ВъведениеДата10.02.2018
Размер205.54 Kb.

ОДИТЕН ДОКЛАД

0100021513за извършен одит на годишния финансов отчет

на община Тунджа за 2012 г.

София, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа Въведение

4

I. Основание за извършване на одита

4

II. Предмет на одита

4

III .Одитиран период

4

Част втора Констатации

4

I. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания

4

II. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.

5

1. Бюджет

5

2. Извънбюджетни сметки и фондове

6

ІІІ. Баланс

7

ІV. Приложения към годишния финансов отчет

10

Част трета. Заключение

10СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ГФО

Годишен финансов отчет

МФ

Министерство на финансите

ДДС

Дирекция „Държавно съкровище”

ЕБК

Единна бюджетна класификация

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ЗСч

Закон за счетоводството

ПРБК

Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити

ВРБК

Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

РБК

Разпоредители с бюджетни кредити

ЦБ

Централен бюджет

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ДДИ

Други дейности по икономиката

ИБСФ

Извънбюджетни сметки и фондове

ДМА

Дълготрайни материални активи

НМДА

Нематериални дълготрайни активи

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие“

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОКИБ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ИБСФ-3-КСФ

Извънбюджетни сметки и фондове-3-Кохезионен и структурни фондове

РА към ДФ „Земеделие”

Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие”

„ФЛАГ” ЕАД

Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

ОбА

Общинска администрация

ОУ

Основно училище

Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ

Одитът се извърши на приложения годишен финансов отчет на община Тунджа - Ямбол, включващ баланс към 31.12.2012 г., годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и приложенията към тях1, изготвени съгласно изискванията на приложимата обща рамка на финансово отчитане.
  1. Основание за извършване на одита

Одитът се осъществи на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2013 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-1-215 от 23.05.2013 г. на заместник-председателя на Сметната палата.


  1. Предмет на одита

Предмет на одита е годишния финансов отчет (ГФО) за 2012 г. на община Тунджа.


  1. Одитиран период

Одитираният период е от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
Част втора

КОНСТАТАЦИИ

І. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания.

Годишният финансов отчет на община Тунджа за 2012 г. е изготвен при спазване на изискванията за форма и съдържание, определени със Заповед № ЗМФ 60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите и при спазване на указанията на Министерството на финансите (МФ), дадени с писмо ДДС № 13 от 21.12.2012 г. за изготвяне и представяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г. на общините и ДДС № 14 от 21.12.2012 г за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2012 г.

Към отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и баланса са представени обяснителни записки за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, прилаганата счетоводната политика и информация за изменението на активи, пасиви, приходи и разходи.

Отчетът съдържа изискващите се разшифровки на получени и предоставени трансфери; информация за поетите ангажименти и възникнали задължения; за числеността на персонала и възнагражденията на нещатния персонал и друга информация, съгласно указанията на МФ.

Годишният финансов отчет на община Тунджа за 2012 г. е представен в Сметната палата в срока по т. 15 от ДДС № 13 от 21.12.2012 г.2
ГФО за 2012 г. на община Тунджа е изготвен и представен в съответствие с нормативните изисквания, дадени от МФ по отношение на формата и съдържанието. Представен е Сметната палата в определения срок.

IІ. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове

1. Бюджет

1.1. Приходи

Към 31.12.2012 г. отчетените собствени приходи по отчета за касовото изпълнение бюджета на община Тунджа са в размер на 3 041 754 лв.

При извършената проверка на постъпилите приходите се установи, че същите са отчетени в съответствие с параграфите и подпараграфите от Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г. Осигурена е взаимовръзка между параграфите от ЕБК и счетоводните сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП), съгласно указанията на МФ с изключение на някои несъществени по стойност отклонения:

1.1.1. по подпараграф 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети”, във ВРБК „Други дейности по икономиката” (ДДИ) са отчетени 303 лв. от възстановени разходи за съдебни такси, вместо в намаление на подпараграф 10-40 „Платени данъци, мита и такси”; 3

1.2. Трансфери

Към 31.12.2012 г. са отчетени взаимоотношения с Централния бюджет (ЦБ) на обща стойност 7 169 602 лв. Субсидиите и трансферите по видове правилно са отчетени по подпараграфите на параграф 31-00 „Получени трансфери/субсидии/вноски/ от ЦБ/нето/”.

Получените и предоставени през периода трансфери от бюджетни сметки са отчетени по параграф 61-00 „Трансфери /субсидии, вноски/ между бюджетни сметки.

От МТСП са получени 77 619 лв. по програма за осигуряване на заетост, които правилно са отчетени по подпараграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” в съответствие с ЕБК за 2012 г.

При извършената проверка на отчитането на субсидиите и трансферите не са установени отклонения.Приходите и трансферите вярно са отчетени по параграфите и подпараграфите на ЕБК за 2012 г. и в съответствие с нормативните изисквания.

1.3. Разходи

Към 31.12.2012 г. отчетените разходи по отчета за касово изпълнение на бюджета на община Тунджа са в размер на 10 510 151 лв.

При извършената проверка за правилното отчитане на разходите се установи, че същите са отчетени по параграфите и подпараграфите в съответствие с ЕБК за 2012 г. с изключение на следните отклонения:

1.3.1. неправилно са намалени разходите по подпараграф 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови възнаграждения” в училищата, ВРБК, прилагащи системата на делегирани бюджети с 219 лв. - размера на сумите за здравни осигуровки, внесени от лица в неплатен отпуск, на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 б от Закона за здравното осигуряване, вместо по подпараграф 93-10 „Чужди средства от други лица небюджетни предприятия и физически лица”(+). 4 Не са спазени изискванията на т. 10 от ДДС № 9 от 2005 г.

1.3.2. в дейност 314 „Полудневни детски градини“ по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ и по подпараграф 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” и в дейност 322 „Общообразователни училища“ са отчетени разходи за храна за 755 лв. и 40 лв. за членски внос. Причина за допуснатото отклонение е че, в отчетната бланка на утвърдения от МФ образец на Отчет за касово изпълнение на бюджета, за съответните дейности, липсва подпараграф 10-11 ,,Храна’’ и параграф 46-00 ,,Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности”. Отклонението не е оповестено в обяснителната записка към Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г.5 6

1.3.3. по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ в ОУ с. Роза неправилно са отчетени 240 лв. за извършен текущ ремонт, вместо по подпараграф 10-30 „Текущ ремонт“. 7 Не е спазена ЕБК за 2012 г.

Отчетените касови разходи са в съответствие с нормативните изисквания и във взаимовръзка между параграфите на ЕБК и счетоводните сметки от СБП. Информацията за разходите в отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2012 г. на община Тунджа е вярно представена.

1.4. Операции с финансови активи и пасиви

Извършена е проверка за съответствие при отчитане на операциите с финансови активи и пасиви по параграфи и подпараграфи на ЕБК и счетоводните сметки от СБП.

При извършените проверки на отчитането на операциите с финансови активи и пасиви се установи, че са отразени правилно по съответните параграфи и подпараграфи на ЕБК.

Отчетените парични средства по параграф 95-00 „Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)” съответстват на заверените наличности от обслужващата банка.
2. Извънбюджетни сметки и фондове

Към 31.12.2012 г. са изготвени Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове (ИБСФ-3), Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства (ИБСФ-3 с код 33), Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ-3-КСФ) и Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” (ИБСФ-3).

При извършената проверка на отчетените приходи, разходи, трансфери и операции с финансови активи и пасиви се установи, че са съставени отделни отчети за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, включени в обобщения годишен отчет на всички извънбюджетни сметки и фондове на първостепенния разпоредител.

2.1. Приходи

Отчетените към 31.12.2012 г. приходи са от лихви, такси, глоби и неустойки. При извършената проверка за съответствие при отчитане на приходите по параграфи и подпараграфи от ЕБК за 2012 г. не се констатираха отклонения.2.2. Трансфери

Получените и предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки правилно са отчетени по параграф 62-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) – 121 515 лв. и по подпараграф 63-01 „Получени трансфери (+) между извънбюджетни сметки и фондове“ – 4 102 192 лв.

При извършените проверки в четири училища се установи, че получените средства от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) за изпълнение на дейностите по проекти от ОПРЧР, проект BG051PO001—3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” са постъпили по бюджетните сметки като извънбюджетни трансфери и правилно са отчетени като извънбюджетни операции в кореспонденция с подпараграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки”. Постигнато е огледално отчитане в оборотните ведомости и равенство между отчетените суми в двете отчетни групи – „Бюджети и бюджетни сметки” и „Извънбюджетни сметки и фондове”.

Получените приходи и трансфери правилно са отчетени в съответствие с източниците на финансиране и параграфите от ЕБК за 2012 г.

2.3. Разходи

Към 31.12.2012 г. по отчета за касовото изпълнение всички ИБСФ на община Тунджа са отчетени общо 5 094 959 лв. разходи. При извършените проверки за взаимовръзка между разходните счетоводни сметки от СБП и параграфите за разходи от ЕБК за 2012 г. по отделните проекти, не се установиха необосновани разлики между посочените суми в отчета за касовото изпълнение на бюджета и отразените по оборотна ведомост – отчетна група ИБСФ.

При отразяване на разходите по проектите е постигнато огледално отчитане на Европейските средства към 31.12.2012 г. в оборотните ведомости и равенство между отчетените суми в двете отчетни групи – „Бюджети и бюджетни сметки” и „Извънбюджетни сметки и фондове”.

Извършените разходи са осчетоводени по съответните счетоводните сметки от СБП и са отразени правилно по параграфите от ЕБК за 2012 г.
ІІІ. Баланс към 31.12.2012. г.
Отчетността в община Тунджа е организирана в три обособени отчетни области –„Бюджети и бюджетни сметки”, „Извънбюджетни сметки и фондове” и „Други сметки и дейности”. Активите, пасивите, приходите и разходите са отчетени по съответните бюджети, сметки и фондове.

При извършената проверка на счетоводната отчетност за съответствие на отразените операции, свързани с приходите, разходите, активите и пасивите с действащото счетоводно законодателство и достоверността и изчерпателността на отразената информация в представения годишен финансов отчет се установи следното:- спазен е основният счетоводен принцип, регламентиран с чл. 4, ал. 1 т. 7 от ЗСч. за независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс;

- към 31.12.2011 г. е извършено приключване на счетоводните сметки в общинската администрация и разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен по реда на т. 59 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ;

- към 31.12.2012 г. са начислени разходи за провизии на персонала и припадащите се осигурителни вноски за сметка на работодателя, с незначителни отклонения. Спазени са указанията на МФ в т. 19.7 от ДДС № 20 от 2004 г.;

- в края на годината е извършен преглед и оценка на вземанията и след класифицирането им като трудно-събираеми и несъбираеми са начислените провизии с определен процент от номиналната стойност на вземането;

- в община Тунджа се прилага подходът на приписани приходи и счетоводното отразяване на безвъзмездно право на ползване на активите между бюджетни предприятия. По време на финансовия одит се приложи изискването на т.17.13 от ДДС № 20 от 2004 г. и се осчетоводи предоставеното право на ползване на активи под формата на експлоатационен наем на читалища, политически партии, здравни служби и лекарски кабинет;

- с някои изключения е прилаган принципът на текущото начисляване на приходи и разходи, натрупани и отнасящи се за 2012 г.

При проверката за вярно осчетоводяване по сметките от СБП се установиха следните по-съществени отклонения:  1. Актив

1.1. във ВРБК, не са осчетоводени за 2012 г. общо 2 710 лв. разходи по фактури, обхващащи два отчетни периода, издадени през 2013 г., от които 2 585 лв. разходи за вода и ел.енергия по сметка 6010 „Разходи за горива, вода и енергия” и по сметка 6023 „Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги” за телефонни разговори. 8 Не е спазена т. 48 от ДДС № 20 от 2004 г.;

1.2. по сметка 6010 „Разходи за горива, вода и енергия” в шест ВРБК (ОУ в селата Ботево, Бояджик, Дражево, Роза, Тенево и Скалица) неправилно е изписано на разход към 31.12.12 г., налично гориво на ученически автобуси, общо за 1 031 лв. ;9

1.3 в отдел „Социални дейности”, ВРБК, не са осчетоводени по сметка 6047 „Разходи за провизии на персонала” провизии на персонала за неползван отпуск и следващите се социални и здравно-осигурителни плащания общо за 1 789 лв. 10 Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 19.7 от ДДС № 20 от 2004 г.;

1.4. по сметка 6061 „Разходи за държавни такси” и по сметка 6203 „Разходи за застраховане” неправилно са осчетоводени общо 3 346 лв., вместо по сметка 4020 „Доставчици по аванси в страната”, от които 1 052 лв. 11 за годишни винетни стикери и 2 294 лв. застраховки за училищни автобуси за 2013 г. 12 Не са спазени т.18 от ДДС № 04 от 2009 г. и т. 19 от ДДС № 07 от 2009 г. на МФ;

1.5. не са осчетоводени като приписан разход и като приписан приход по сметка 6454 „Приписани текущи субсидии за нестопански организации” и сметка 7189 „Приписани други приходи” предоставено безвъзмездно право на ползване на активи на читалища, спортни клубове, политически парти и сдружения и организации с нестопанска цел общо за 238 912 лв. 13 Не е спазена т.17.13 от ДДС № 20 от 2004 г.;

1.6. Във ВРБК „Образование и предучилищна подготовка“ неправилно са осчетоводени по сметка 6990 „Намаление в нетните активи от други събития“ общо 17 984 лв., от които 17 424 лв. за изписано гориво за отопление, вложено в употреба и 560 лв. за изписано работно облекло, вместо съответно по сметка 6010 „Разходи за вода, горива и енергия“ и по сметка 6015 „Разходи за постелен инвентар и работно облекло“; 14

1.7 не са отписани от сметка 9901 „Земи гори и трайни насаждения” продадени три поземлени имота на обща стойност 1 211 лв.; 15

1.8. не са осчетоводени по сметка 9909 „Други активи в употреба, изписан като разход“ закупени гуми за училищни автобуси общо за 3 508 лв.; 16

1.9. При тестването на начални и крайни салда по счетоводни сметки в отчетна група “Бюджети и бюджетни сметки” се установи, че дебитните обороти на активните задбалансови сметки са с 98 794 лв. в повече от оборотите на сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи”, а кредитните обороти по активните задбалансови сметки са в повече от дебитните обороти на кореспондиращата сметка. 17
Установените несъответствия по т. 1 са коригирани по време на финансовия одит на ГФО на община Тунджа. 18


  1. Пасив

2.1. по сметка 7051 „Приходи от такси в левове” не са осчетоводени дължими такси за ползване на социални услуги за м. декември 2012 г. общо за 4 926.12 лв.; 19 Не е спазена т. 48 от ДДС № 20 от 2004 г.;

2.2. във ВРБК – ДДИ възстановени разходи от 279 лв. за гориво за багер за обработка на нерегламентирани сметища, неправилно е осчетоводена по сметка 7110 „Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”, вместо в намаление на сметка 6010 „Разходи за горива, вода и енергия”. 20 Не са спазени указанията на т. 8.6 от ДДС № 20 от 2004 г.;

2.3. приходите от стопанска дейност са осчетоводени по сметките от група 7 „Сметки за приходи и трансфери”, но не всички са осчетоводени задбалансово по сметка 9939 „Приходи от стопанска дейност”, в т.ч. 295 286 лв. държавни концесии, осчетоводени по сметка 7124 „Приходи от концесии”. 21 Не са спазени указанията на т. 12.2. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ;

2.4. в ОбА по сметка 7190 „Отчисления за данък в/у приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО” не е начислен данък в размер на 6 127 лв. върху получените приходи от държавни концесии и други приходи от стопанската дейност. 22 Не са спазени указанията в писмо № 24-00-1393 от 05.07.2004 г. на ГДД;

2.5. вместо по сметка 7198 ,,Приходи от неустойки, начети и обезщетения’’ и по сметка 7252 ,,Приходи от лихви във валута по банкови сметки и депозити в страната’’ са осчетоводени по сметка 4897 ,,Задължения към други кредитори - местни лица’’ общо 16 609 лв., от които 16 480 лв. приходи от неустойки по забавено изпълнение по договор и 129 лв. лихви по валутна сметка; 23

2.6. не са осчетоводени като приписан приход и като приписан разход 238 912 лв. от предоставено безвъзмездно право на ползване на активи на читалища, спортни клубове, политически парти и сдружения и организации с нестопанска цел (сметка 6454 „Приписани текущи субсидии за нестопански организации” и сметка 7189 „Приписани други приходи”).24 Не е спазена т.17.13 от ДДС № 20 от 2004 г.;

2.7. по сметка 9233 „Обезпечени задължения по реда на особените залози”:

2.7.1. не е осчетоводен сключен Договор за особен залог върху вземане от 12.11.12 г. за 533 431 лв., вписан в Централен регистър на особените залози, за обезпечаване на задълженията ; 25

2.7.2. не са отписани заведените договори за особен залог общо за 2 650 000 лв. поради отпаднала валидност и срок на действие и получено съгласие за заличаване на вписването. 26
Установените отклонения по т. 2 се коригираха по време на финансовия одит с изключение на т. 2.2 27
3. От кмета на община Тунджа е издадена заповед, с която са назначени комисии за извършване на инвентаризация на материалните и нематериални активи, запаси и ценни книжа, на сметки за разчети-вземания и задължения, дялове и акции и незавършено строителство в общината. От ръководителите на всички ВРБК са издадени заповеди за провеждане на годишните инвентаризации, в които са посочени датите на започване и приключване на инвентаризациите, обектите които следва да се инвентаризират и комисиите, които да извършат инвентаризациите. Крайният срок, определен в заповедите за приключване на инвентаризацията е 31.12.2012 г., с изключение на заповедите в общинските училища – 20.12.2012 г. 28, които се различава от регламентирания в ЗСч. 29

От извършените проверки се установи: инвентаризацията е документално оформена – подписани са декларации от МОЛ преди започване на инвентаризацията. Съставени са инвентаризационни описи - сравнителни ведомости, подписани от комисиите и МОЛ и са утвърдени от съответните ръководители. Резултатите от инвентаризацията са осчетоводени.


4. Отчетна група „Други сметки и дейности”

Набирателната сметка на община Тунджа е открита на основание съвместно писмо БДС № 11 от 09.04.2001 г. на МФ и БНБ, за откриване на банковите сметки за чужди средства.

При извършената проверка за достоверност на данните в оборотната ведомост на отчетна група „Други сметки и дейности” се установи, че чуждите парични средства са с конкретно целево предназначение и правилно са отчетени по набирателната сметка на община Тунджа по аналитични партиди на сметка 4831 „Временни депозити, гаранции и други чужди средства от местни лица”.

При извършената проверка на събраните средства и изплатени рентни плащания на собственици/наследници на имоти, явяващи се „бели петна” се установи спазване на Работната инструкция за осъществяване на контрол преди извършване на разходи по подадени заявления от правоимащите лица по реда на чл. 37 в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В отчетната форма за наличности по сметките за чужди средства в обслужващи банки към 31.12.2012 г. са посочени наличностите по набирателната сметка, заверени от INTERNATIONAL ASSET BANK, клон Ямбол общо за 414 338 лв., и съответства на крайното дебитно салдо по сметка 5013 „Текущи банкови сметки” в сборната оборотна ведомост на община Тунджа, отчетна група „Други сметки и дейности”.
5. Извърши се проверка на изпълнението на дадените от Сметната палата препоръките, за предприемане на действия за вярно и честно представяне на финансовото и имущественото състояние на общината в Годишния финансов отчет за 2012 г. Установи се, че дадените три препоръки са изпълнени. 30
За констатираните по време на одита отклонения е обърнато внимание на ръководството на община Тунджа. Представиха се счетоводни операции/мемориални ордери за взети коригиращи счетоводни записвания по актива и по пасива на баланса. Изготви се коригирана оборотна ведомост и баланс към 31.12.2012 г., на основание указанията, дадени от МФ в т. 8. 11 от ДДС № 20 от 2004 г., които се представиха в Министерство на финансите и Сметна палата. 31
ІV. Приложения към годишния финансов отчет

Не се установиха отклонения в приложенията към годишния финансов отчет за 2012 г. на община Тунджа.


Част трета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Годишният финансов отчет на община Тунджа за 2012 г. е изготвен и представен в съответствие с нормативните изисквания за форма и съдържание.

Контролните дейности са действали непрекъснато, последователно и ефективно.

Годишният финансов отчет и приложенията към него не съдържа съществени отклонения и вярно и честно представят финансовото и имуществено състояние на общината.


Одитният екип изразява мнение, че Финансовият отчет на община Тунджа за 2012 г. следва да се завери без резерви с обръщане на внимание.
Настоящият одитен доклад е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за община Тунджа и един за Сметната палата и е неразделна част от становището за заверка на годишния финансов отчет.ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ

С ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ

на годишния финансов отчет

на община Тунджа - Ямбол за 2012 г.

София, 2013 г.

Настоящото становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Тунджа за 2012 г.


Ръководството на община Тунджа - Ямбол е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2012 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.
Отговорността на одитния екип е да изрази независимо становище по годишния финансов отчет въз основа на извършения финансов одит в съответствие със Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти при спазване на етичните изисквания, както и да планира и проведе одита така, че да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.
Одитният екип дава следното мнение по елементите на годишния финансов отчет:
І. По отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него за 2012 г.
Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Тунджа - Ямбол за 2012 г. включи проверка, анализ и оценка за вярното и честно представяне на финансовата и нефинансовата информация.

При извършването на одита не се констатираха отклонения, съществени по стойност, по характер, които биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Тунджа - Ямбол за 2012 г. не съдържат съществени отклонения и дават вярна и честна представа за отразената финансова и нефинансова информация, в съответствие с идентифицираната обща рамка на финансова отчетност с общо предназначение.

Обръщаме внимание на ръководството на община Тунджа - Ямбол по отделни позиции от отчета, подробно описани в Раздел ІІ. т.т. 1.1 и 1.3 от одитния доклад.


ІІ. По баланса към 31.12.2012 г. и приложенията към него.
Одитът на баланса към 31.12.2012 г. и приложенията към него на община Тунджа - Ямбол включи проверка, анализ и оценка на отразената в тях информация за вярното и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на предприятието.

При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна разумна увереност, че балансът не съдържа отклонения, съществени по стойност, по характер или по смисъл, които биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че балансът към 31.12.2012 г. и приложенията към него на община Тунджа - Ямбол не съдържат съществени отклонения и дават вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност с общо предназначение.

Обръщаме внимание на ръководството на община Тунджа - Ямбол по отделни позиции от отчета, подробно описани в Раздел ІІІ. т.т. 1, 2 и 3 от одитния доклад.


Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одитно мнение.
Финансовият отчет на община Тунджа - Ямбол за 2012 г. се заверява без резерви с обръщане на внимание.
Одитното становище за заверка без резерви с обръщане на внимание е неразделна част от финансовия отчет на община Тунджа - Ямбол за 2012 г.

1 Съгласно Заповед № ЗМФ-60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите.

2 Отчетът е представен в ИРМ Ямбол на Сметна палата - Вх № 9 от 26.02.2013г.


3 Одитно доказателство № 1

4 Одитнво доказателство № 2

5 Одитно доказателство № 3

6 Одитно доказателство № 3

7 Одитно доказателство № 3

8 Одитно доказателство № 4

9 Одитно доказателство № 5

10 Одитно доказателство № 6

11 Одитно доказателство № 7

12 Одитно доказателство № 8

13 Одитно доказателство № 9

14 Одитно доказателство № 3

15 Одитно доказателство №10

16 Одитно доказателство № 11

17 Одитно доказателство № 12

18 Одитно доказателство № 13

19 Одитно доказателство № 6

20 Одитно доказателство № 3

21 Одитно доказателство № 14

22 Одитно доказателство № 14

23 Одитно доказателство № 1

24 Одитно доказателство № 9

25 Одитно доказателство № 15

26 Одитно доказателство № 16

27 Одитно доказателство № .17

28Одитно доказателство № 18

29 Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет..

30 Одитно доказателство № 38

31 Вх. № 25 от 05.07.2013 г. ИРМ ЯмболБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница