Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2012/2013Г. І. Материална базастраница5/5
Дата07.02.2017
Размер0.93 Mb.
1   2   3   4   5
тематична проверка се оформят следните изводи и обобщения:
1. Директорите са сформирали Екип за подпомагане на обучението и възпитанието на учениците за учебната 2012/2013 година, съгласно чл.37 ал.3 от ППЗНП от Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

2. Изготвени са индивидуални образователни програми на всички ученици със специални образователни потребности, които са насочени от ЕКПО към РИО-Монтана в проверяваните училища. Същите съдържат всички раздели и са с попълнени реквизити.

3. Учебното съдържание се индивидуализира и диференцира в ИОП в зависимост от динамиката в развитието на учениците и е адаптирано съобразно образователните възможности и потенциални способности на учениците.

4. Изготвени са доклади за динамиката в развитието на интегрираните ученици в края на първия учебен срок и доклад-анализ до директора на Ресурсен център -Монтана и до Председателя на ЕКПО за резултатите от интегрираното обучение и възпитание в училището.

5. Създадени са необходимите условия за провеждане на качествен образователно-възпитателен процес на интегрираните ученици.

6. Протоколите от заседанията на ЕПОВ се водят съобразно изискванията като се отбелязва датата на заседанието и дневния ред. Необходимо е да се водят по-подробни протоколи, които реално да отразяват екипната работа на членовете на ЕПОВ в училището- мнения и изказвания на членовете и присъстващите родители.

7. Консултациите с ученици, учители, възпитатели, родители се провеждат ритмично от ресурсния учител.

8. Приложени са дидактични материали- продукти от дейността на учениците-тестове, самостоятелни работи, рисунки и др. в личните дела на учениците.


На основание Плана за контролна дейност на Директора бе осъществена текуща проверка на извънкласно занимание на тема: „Изработване на мартеници за 1-ви Март, празникът на Баба Марта”. Мероприятието е част от създадената „Ученическа работилница” за приложни извънкласни занимания към ОУ „К.Фотинов”-гр. Лом по инициатива на Даниела Алексиева-главен ресурсен учител и Марийка Борисова-ресурсен учител.

Целта на проверката е: Работата на ресурсните учители в извънкласни занимания с учениците с оглед осигуряване на обхват и задържане на учениците в задължителна училищна възраст.

Бяха поставени следните задачи:

1.Създаване на подходяща творческа атмосфера за провеждане на заниманието и формиране на естетически вкус към красивото чрез работа в екип.

2. Изграждане на трайни ценности на уважение, любов и преклонение пред народните традиции и обичаи.

3. Формиране на трудови умения и навици за изработване на мартеници и картички.

4. Развитие на фината моторика.

Занятието бе изключително ползотворно за формиране на трудови умения и навици у учениците за изработване на мартеници, изграждане на естетически усет и умение за работа в екип.
На основание Раздел ІІ т. 1.1. от Плана за контролна дейност на Директора бе осъществена текуща проверка на тема: „Проверка на работата на ресурсните учители, учителите на деца с езиково-говорни нарушения и психолозите като членове на ЕПОВ в училището относно обследване, диагностика и проследяване развитието на учениците през учебната 2012/2013г”. Проверката се извърши в ОУ „ Хр. Ботев”- гр. Лом и ОУ „К.Фотинов”-гр. Лом, община Лом, област Монтана.

Предмет на проверката бе: Проверка на съвместната дейност между членовете на ЕПОВ в ОУ „ Хр. Ботев” и учители от ПГХЗ „ Димитрий Менделеев”-гр. Лом.
Цел на срещата: Екипна дейност между представители на различни институции-ОУ „Хр. Ботев”-гр.Лом; РЦПИОВДУСОП-Монтана и ПГХЗ „ Димитрий Менделеев”-гр. Лом.
Тема на работната среща в ОУ „Хр. Ботев”: „Възможности за обучение на учениците със СОП, завършващи VІІІ кл”.

На срещата присъстваха представители на различни институции- ресурсни учители от РЦПИОВДУСОП-Монтана, учители от ПГХЗ „ Димитрий Менделеев”-гр. Лом и родители на учениците със СОП, завършващи VІІІ кл.

Г-жа Ана Маринова презентира възможностите на ПГХЗ „Д. Менделеев” за продължаване на образованието на учениците със СОП, завършващи VІІІ клас. Училището предоставя възможност на учениците да придобият І степен на професията „Готвач”, специалност „Помощник в кухня”. Завършват с квалификационен изпит и получават свидетелство за професионална квалификация І степен.

Заседанието на ЕПОВ беше изключително ползотворно за обмен на информация между специалистите от различни институции и осигуряване на възможности за професионална реализация на учениците със СОП.


Тема на работната среща в ОУ „К.Фотинов”: „Запознаване с основните моменти от проведената регионална среща на Председателите на ЕПОВ в училищата в област Монтана”.

На заседанието бяха поставени следните акценти:

1. Запознаване с основните моменти от проведената регионална среща на председателите на ЕПОВ към училищата в област Монтана.

2. Представяне на презентация на тема: «Ролята на ЕПОВ в училището, в което се обучават и възпитават учиници със СОП».

3. Обсъждане на случай за представяне на ЕКПО-ученичката Моника Миткова Янкова-ІVб кл. в ОУ «К. Фотинов»- гр. Лом.
Заседанието бе открито от г-жа Мариела Антонова- председател на ЕПОВ към ОУ „Константин Фотинов” гр. Лом, която запозна присъстващите с основните моменти от проведената регионална среща на председателите на ЕПОВ в гр. Монтана. На тази среща г-жа Росица Ангелова-ст. експерт ОСО, ОИ и СУ е представила цялостната дейност по нормативна уредба относно задълженията на всички членове на ЕПОВ към училищата в областта , където се обучават ученици със СОП.

Г-жа Мариела Антонова сподели, че всички тези етапи от дейността на екипа се изпълняват в срок от всички членове в ОУ „Константин Фотинав” гр. Лом, тъй като това е училището, което първо е приело радушно идеята за интегрираното обучение на ученици със специални образователни потребности още през учебната 2002/2003 година.
Г-жа Даниела Алексиева- гл. ресурсен учител в Ресурсен център- Монтана сподели, че председателят на ЕПОВ и кл. ръководители провеждат ежедневни срещи в училище. ЕПОВ заседава ритмично и всички членове получават съдействие от председателя. Ресурсните учители консултират ежеседмично учителите, възпитателите и учениците по възникнали проблеми. С логопед и психолог децата са обгрижвани. Допълнителните занимания с тях допринасят за изграждане на умения и навици за съзнателна учебна дейност. Даниела Алексиева изказа задоволство от работата на членовете на ЕПОВ при екипните срещи. Екипът работи в синхрон, правят се планове, изложби и др. мероприятия. Ресурсните учители са на разположение на целия колектив при възниснала ситуация. Традиция е всеки последен четвъртък от месеца комисията да заседава и да обсъжда проблеми и поведение на учениците.

Заседанието на ЕПОВ беше изключително ползотворно за обмен на информация между специалистите.


Резултатите от извършените текущи и административни проверки на учителите са отразени в констативни протоколи, които са неразделна част от Книгата за контролна дейност на Директора на Ресурсния център. Посетените учители са запознати с констативните протоколи срещу подпис.

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА
През учебната 2012/2013г. бяха направени 8 текущи педагогически проверки и 1 тематична контролна проверка от Помощник директора на Ресурсен център - Монтана. Тематичната проверка бе на тема: „Използване на различни интерактивни техники от ресурсните учители; ангажиране на различни сетива от педагогическите специалисти за по-ефективно усвояване на учебния материал при обучение на деца и ученици със СОП” и се проведе в 4 общообразователни училища на територията на област Монтана:

 • І ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий” - Монтана;

 • І ОУ „Никола Първанов”- Лом

 • ІII ОУ „Иван Вазов” – Берковица;

 • СОУ „Христо Ботев” – гр.Брусарци

Извърши се в периода от 18.02.2013г. до 15.03.2013г.

Цел на проверката:

Установяване на използваните техники от ресурсните учители за индивидуализиране на учебното съдържание и поднасянето му съобразно индивидуалните потребности и възможности на деца/ученици със СОП обучаващи се в детски градини и общообразователни училища. Насочеността на учебния материал към конретни житейски проблеми и стимулиране развитието на интелектта.


Предметът на проверката бе:


 1. Използваните подходи при поднасянето на учебния материал на учениците със СОП и начините за овладяването му.

 2. Индивидуалният образователен подход към всеки ученик със СОП за успешната интеграция в класа по време на час .

 3. Организиране на образователно-възпитателния процес и създаване

на условия за обучение и възпитание на учениците със СОП в

общообразователните училища и гимназии.


Методи на проверката:

 1. Наблюдение на уроци.

2. Беседи, интервюта с учители, ученици и директори на училища в областта
От проведената тематична проверка могат да се направят следните изводи:

1. Ресурсните учители използвт различни интерактивни техники, адаптират учебното съдържание и го поднасят съобразно индивидуалните потребности и възможности на децата/ учениците със СОП.

2. В работата си поощряват положително учениците с цел мотивация за работа.

3. Структурата на урока се съобразява с индивидуалните и потенциални възможности на учениците.

4. Резултатите от тематичната проверка са отразени в констативни протоколи.

Текущите педагогически проверки извършени на 7 ресурсни учители бяха насочени към развитие на педагогическото майсторство за осъществяване на корекционно – възпитателна работа с учениците със специални образователни потребности.

1 текуща проверка на старши учител на деца с нарушено зрение е насочена към проверка на езиковата грамотност и четивна техника на учениците със зрителни нарушения, както и степента на владеене на българския език в условията на обща образователна среда.
Резултатите от текущите проверки са отразени в констативни протоколи.
ХІV. СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ЗАТРУДНЕНИЯ В РАБОТАТА НА РЕСУРСНИЯ ЦЕНТЪР
1. Липса на достъпна архитектурна среда в повечето детски градини/училища с оглед осигуряване на подходяща инфраструктура за достъп на децата и учениците с двигателни увреждания до класните стаи. Изградена достъпна архитектурна среда в 8 общообразователни училища и 1 детска градина.

2. Недостиг на квалифицирани кадри с образователно- квалификационна степен бакалавър и магистър в областта на Специалната педагогика за работа с деца и ученици със СОП.

3. В 16 от общообразователните училища на територията на област Монтана, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание все още не са изградени ресурсни стаи. Това от своя страна създава неудобство на ресурсните учители при организацията за работа.

4. Липса на функционираща система за събиране на данни, оценка, контрол и анализ на учениците със СОП, подлежащи на задължително обучение и движението на същите по класове, етапи и степени на образование с оглед ограничаване броя на необхванатите и отпаднали ученици със СОП.

5. В известна степен не са нормативно регламентирани въпросите за професионалното образование и обучение на учениците със СОП, както и приема на същите в професионалните гимназии и паралелки; чуждоезиковата подготовка и обучение и др.

6. Липса на специално адаптирана методика за професионалното образование и обучение, както и за ранното професионално ориентиране на учениците със СОП.

7. Липса на стандартизирана система за външно оценяване специално на учениците със СОП с оглед оценка качеството на образованието и възпитанието.

8. Проблем в пътуването на учителите до по-отдалечените населени места и липсата на подходящи транспортни връзки.ХV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА РЕСУРСНИЯ ЦЕНТЪР


 • наличие на обществена потребност от грижи и условия за включващо обучение на деца със СОП;

 • амбициозен колектив с висококвалифициран персонал, отстояващ професионалните си ангажименти;

 • форми на маркетингова и рекламна дейност;

 • формирани умения за работа в екип;

 • коректни взаимоотношения със социалните партньори, НПО, Областна и Общинска администрация, Дирекция «Социално подпомагане», Отдел « Закрила на детето»;

 • съществува ресурс за деца, необхванати в процеса на включващото обучение и възпитание в областта;

 • изграждане на активни родителски сдружения- Сдружение с нестопанска цел « Различни и равни» към Ресурсен център - Монтана.ХVІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА
1. Набелязване на мерки относно идентифициране на деца и ученици със СОП в областта, в частност откриване и обследване на ученици със СОП в училища, в които все още не е въведено интегрираното обучение .

2. Изграждане на достъпна архитектурна среда, където няма в учебните заведения, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание на учениците със СОП с цел осигуряване на подходяща инфраструктура за достъп на учениците със СОП до класните стаи.

3. Осигуряване на ресурсни стаи на местата, където няма за ресурсните учители в общообразователните училища / детски градини.

4. Въвеждане на функционираща система за събиране на данни, контрол, оценка и анализ на учениците със СОП, подлежащи на задължително обучение и движението им по класове, етапи и степени на образование с цел ограничаване броя на необхванатите и отпаднали ученици със СОП.

5. По възможност да са нормативно регламентирани въпросите, свързани с приема на учениците със СОП в професионалните училища и гимназии след завършване на етап и степен на образование; чуждоезиковата подготовка и обучение; оценяването на учениците със СОП и др.

6. Създаване на единна национална система за професионално ориентиране, включително и ранно професионално ориентиране, както и специализирана методика за професионално образование и обучение за учениците със СОП.


ХVІІ. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РЕСУРСНИЯ ЦЕНТЪР

1. МИСИЯ на Ресурсен център
 • Осигуряване на условия за реализация на държавната интеграционна политика за обучение и възпитание на учениците със СОП за постигане на основната цел на българското образование – осигуряване на равен достъп до качествено образование и подготовка, съобразно индивидуалните и потенциални възможности на учениците със СОП.

 • Формиране на социално – адаптивни личности с национални и общочовешки добродетели, обществено съзнание и поведение на граждани на Обединена Европа.

2. ВИЗИЯ на Ресурсен център

 • Центърът да се реализира като институция, която да осигури качествено образование и професионална подготовка, съответстваща на съвременните европейски изисквания за успешна социална адаптация на учениците със СОП към нормалния живот с оглед пълноценна реализация в съвременното гражданско общество.

ДИАНА БОЖИНОВА

Директор на РЦПИОВДУСОП – Монтана1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница