Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2012/2013Г. І. Материална базастраница1/5
Дата07.02.2017
Размер0.93 Mb.
  1   2   3   4   5МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание

на деца и ученици със специални образователни потребности

3400 Монтана, ул. Неофит Бозвели 22 А, тел.: 096/306 219, факс: 096/306219

e-mail rcpiovdusop_mont@abv.bg; http://www.rc-montana.com/

ДОКЛАД – АНАЛИЗ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013Г.
І. МАТЕРИАЛНА БАЗА
С оглед осигуряване на дейностите по планиране, организиране и реализиране на качествен образователно-възпитателен и рехабилитационен процес е необходимо материално-техническо осигуряване в съответствие с новите изисквания на Европейската общност.

Ресурсен център – Монтана разполага с шест помещения в Административната сграда – Дирекция, Учителска стая, Деловодство, Логопедичен и Психологичен кабинет, Сензо – моторна зала и Клуб по интереси. Същият е оборудван с учебно – технически средства, дидактически материали и пособия, Монтесори материали, тест на Векслер, мултимедийни дискове, компютърни конфигурации, лаптопи, многофункционални устройства, Брайлова машина, шило и брайлова плочка за децата с нарушено зрение, говоряща програма „Гергана”, брайлови геометрични прибори, материали за развитие на тактилността на децата, дървени играчки „Дидактик”, бели бастуни за ориентиране и мобилност на децата с нарушено зрение, FM системи за децата с нарушен слух и др.

На територията на област Монтана интегрираното обучение се осъществява в 19 детски градини, 41 общообразователни училища. В 15 от общообразователните училища все още няма ресурсни кабинети за ресурсните учители и учителите на деца с езиково-говорни нарушения, а същите ползват свободни класни стаи, методични кабинети или учителската стая. В 4 детски градини се използват методични кабинети. Това създава допълнителна трудност или неудобство на преподавателския състав при организацията за работа. В останалите общообразователни училища на територията на област Монтана са създадени и оборудвани ресурсни кабинети с компютърни конфигурации, копирни устройства, преносими компютри и дидактични материали.

В 8 от общообразователните училища и 1 детска градина в областта е осигурена достъпна архитектурна среда. Липсата на достъпна архитектурна среда в някои детски градини и училища затруднява достъпа на децата и учениците с двигателни увреждания до класните стаи.


ІІ. КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ
1. КАДРИ

Ресурсен център – Монтана реализира своята дейност чрез екип от високо квалифицирани специалисти в областта на специалната педагогика и психология, които със задълбочения си творчески опит и усета към нововъведенията ще спомогнат за успешна социална интеграция на децата и учениците със специални образователни потребности в съвременното гражданско общество.

  1. Осъществени правомощия на директора като работодател в обслужващото звено-отличия и наказания.

На 24.05.2013г. Главен учител от Ресурсен център-Монтана г-жа Даниела Алексиева присъства на държавен прием за изявени училищни дейци по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, организиран от Президента на Република България-г-н Росен Плевнелиев в Националния исторически музей- София.
  1. Анализ на осигуреността с учителски кадри.

Ресурсен център – Монтана реализира своята дейност чрез екип от висококвалифицирани специалисти в областта на специалната педагогика и психология, които със задълбочения си творчески опит и усета към нововъведенията ще спомогнат за успешна социална интеграция на децата и учениците със специални образователни потребности в съвременното гражданско общество.

Съгласно Списък-Образец 1 - А утвърдената численост на персонала за учебната 2012/2013 е 36 щатни бройки. Екипът се състои от категория персонал с педагогически функции -  Директор; Помощник – директор; 1 главен учител, ресурсен; 15 старши ресурсни учители; 6 ресурсни учители; 3 старши учители на деца с езиково-говорни нарушения; 1 старши учител на деца с нарушено зрение; 1 старши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух; 3 психолози и непедагогически персонал - 1 главен счетоводител, 1 касиер – домакин- технически изпълнител, 1 шофьор, 1 чистач по ПМС 66 в Административен център Монтана. /Таблица за кадрова осигуреност - Приложение № 1 и Приложение № 2/.
ІІІ. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕЗИКОВО-ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ; СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ; УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ И ПСИХОЛОЗИ
1. РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ


1. 1. Образователно – възпитателен и рехабилитационен процес

На основание Заповед № РД 09-1350/31.08.2012г. на Министъра на МОН и Заповед №РД 09-104/01.02.2013г. на Началника на РИО – Монтана бе проведено външно оценяване на учениците със СОП в ІV и VII клас през учебната 2012/2013г. в област Монтана. В изпълнение на т. 4 и т. 5 от Изискванията за провеждане на национално външно оценяване на ученици от ІV и VII клас през учебната 2012/2013г. - „Национално външно оценяване се провежда и за ученици със специални образователни потребности, интегрирани в училищата по чл. 26, ал. 1 , т.1, т.3, т. 6, т. 10, и т. 12. Участието на учениците със СОП, които не постигат ДОИ за учебното съдържание по някои от учебните предмети, се преценява от Екипа от специалисти по чл.37, ал.3 от ППЗНП съвместно с родителите”. Предвид гореизложеното 6 ученици от ІV клас и 16 ученици от VII клас със СОП от област Монтана участваха във външното оценяване, a 12 ученици от ІV клас и 11 ученици от VII клас със СОП не се явиха на НВО с протоколно решение на ЕПОВ и заявление от родител. Резултатите от външното оценяване на учениците са отразени в Таблица-формат EXCEL - външно оценяване.

С оглед осигуряване на ритмичност при оценяване на учениците със СОП по време на учебната година знанията и уменията на същите се оценяваха от учителите в съответствие с разработените индивидуални образователни програми. В процес на работа същите са оценявани качествено и количествено със съответния символ „*” , резултати постигнати по индивидуалните образователни програми, което стимулира учениците за качествена и ефективна работа. По останалите учебни предмети, по които не се подпомагат ресурсно, учениците са получили количествени оценки, съобразени с показаното ниво на усвояване на учебното съдържание по учебните предмети. За отбелязване е, че учениците със СОП имат постигнати резултати от обучението по индивидуалните програми, но все още не са покрили ДОИ за учебно съдържание за съответния клас, етап и степен на образование, поради което са оценени с качествени оценки и продължават обучението си по индивидуална образователна програма и следващата учебна година.

Ученикът Емануил Асенов Петков от VIII клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Ковачица, подпомаган от старши ресурсен учител Росен Здравков и Натали Анатолиева Николаева от ЦДГ 12 „Здравец” – гр.Монтана, подпомагана от старши ресурсен учител Диана Йорданова са покрили ДОИ за учебно съдържание за съответния клас и са реинтегрирани по преценка на Екипа за подпомагане обучението и възпитанието на ученици със СОП в училище и с решение на Педагогическия съвет. Същите ще продължат обучението си в I и IX клас по учебния план на общообразователното училище.

Поставените в индивидуалната образователна програма цели и задачи в голяма степен са постигнати. Всяка промяна, отнасяща се до равнището на усвоените знания, умения и компетенции, когнитивно развитие и психични процеси на учениците се отразява в оценъчната скала на индивидуалната образователна програма.

Учебният материал се поднасяше по достъпен за учениците начин, свързан с интересите им и с практиката. Чрез многократни повторения, нагледни методи и средства и практически упражнения се усвояваха набелязаните теми от учебното съдържание. На базата на усвоените знания и умения постепенно се подаваха нови знания, съобразени с общообразователната програма, с възможностите на детето, психичните и емоционалните му особености. Забелязва се прогресивно развитие на учениците.

Овладяването на знания е сложен процес. Използването на беседата в подготвителна група бе един от основните методи на работа, чрез които се формира у децата умение да общуват с литературна творба /приказки, стихотворения/ и да вникват в съдържанието и. Чрез беседите вниманието им се насочваше към откриване и осъзнаване на същественото в изучаваните явления. Правилното ръководене на беседите осигуряваше емоционално, интелектуално и морално развитие на децата, както и формиране на правилно отношение към действителността. Децата свикваха да участват в съвместна дейност, да се изслушват едно друго, да проявяват интерес към изказванията на връстниците си, непринудено да изказват свое собствено мнение, да уважават чуждото мнение. Участието в беседата ги правеше по- разговорливи, по-общителни както в занятията, така и в бита. Дори срамежливите деца в процеса на беседата се освобождаваха от притеснението си и се активизираха. Чрез участието на децата в беседата се получаваше и обратна информация – доколко и как са вникнали в художественото произведение /приказка, стихотворение/.

Разширеният кръг от представи и елементарни понятия за плодове, зеленчуци, домашни и диви животни, за труда на хората, както и по-сигурните умения за разнообразна дейност обогатяваха възможностите за интегриране на математическите знания с останалите видове знания. С овладяване на броенето и измерването се разширяваха възможностите за приложение на математическите умения в повече и по-разнообразни случаи. Децата измерваха разстояния, определяха броя и последователността на дните в седмицата, етажа на който живеят и други.


За създаване на интерес към учебната дейност ресурсните учители използваха интерактивни методи на работа - методи за създаване на нова, творческа и интересна среда и организация на работа:

 • Методи за обмяна на дейности;

 • Методи за провокиране на мислене;

 • Методи за създаване на краен продукт, творчество;

 • Методи за рефлексивна дейност;

 • Интегративни методи (интерактивни игри);

Освен широко практикуваните методи на обучение в педагогическата практика, ресурсните учители – Д. Алексиева, Виолета Цветанова използваха и различни методи на преподаване, които развиват социални умения у учениците със СОП:

 • Обучение в група

 • Метод на Елиът Арънсън

 • Беседа

 • Визуализиране

 • Обсъждане

 • Ролеви игри

 • Симулационни игри

 • Мозъчна атака

 • Дискусия

 • Провеждане на дебат

 • Задаване на въпроси

 • Мултимедийно обучение

Вниманието на децата/учениците със СОП се развива в цялата система на учебно – възпитателната работа – в училище и извън него. Провокирането на интерес към ученето и другите дейности създава условия за активна самостоятелна дейност. Ученикът трябва да повярва, че може да бъде внимателен, да се възпитава в чувство на отговорност за завършване на започнатата работа, каквито и усилия да са необходими за това. Възпитава се наблюдателността у детето/ученика.

Разнообразието по време на часовете за индивидуална и групова работа в ресурсния кабинет допринасяше за привличане и поддържане вниманието на учениците със специални образователни потребности. Съдържанието на учебните програми, както и ефективните методи и форми на работа на учителите в общообразователното училище съвместно с ресурсните учители съдействаха за активизиране на самостоятелното мислене на учениците и усвояване на по-широк социален опит. Успоредно с това се осъществяваше непосредствено приложение на знанията и уменията в учебни, житейски и реални практически условия. По този начин се постигна адаптация на учебното съдържание, както в зависимост от конкретната ситуация, така и по отношение на индивидуалните особености на всеки ученик. Вниманието на родителите и учителите бе изцяло насочено към оптимално развитие на потенциалните и индивидуални възможности на всеки ученик.

Съвместните усилия на специалистите бяха насочени към въвеждане на информационните технологии в обучението по общообразователните дисциплини чрез разработване на презентации, тестове, уроци с игрови елементи с оглед внедряване на интерактивни методи на преподаване и учене.

Новите знания се прилагаха в съответствие с познавателните и възрастовите възможности на учениците. Осъществена бе непосредствена връзка с миналия опит и знания. Учебното съдържание бе достъпно и в същото време водеше до разширяване на представите за предметите или явленията. Учебният материал се усвояваше върху широка нагледна основа, на базата на много и разнообразни нагледни средства. Чрез наблюденията в парка, посещението в градската библиотека и художествената галерия, децата натрупваха широк сетивен опит. Събираха различни природни материали, които използваха за разнообразна практическа дейност в уроците. Учебното съдържание бе структурирано от учителите и се овладяваше в съответствие със схващането за единната и цялостна същност на предметите и явленията.

На основание чл.26 ал.2 т.7,8,9 от Наредба №1/23.01.2009г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, обн. ДВ, бр.11 от 10.02.2009г. е проследена динамиката в развитието на учениците и са изготвени писмени доклади за резултатите от обучението и възпитанието до Директора на училището и/или детската градина и до Директора на Ресурсния център. Същите са приложени в личните дела на учениците. Екипите за подпомагане обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП в училищата и детските градини са изготвили писмени Доклад - анализи за резултатите от интегрираното обучение в края на І учебен срок и учебната година, които са изпратени до Председателя на ЕКПО към РИО и до Директора на Ресурсния център.

Усилията на преподавателите бяха насочени и към разработване на дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на учениците със СОП, както и материали за популяризиране на интегрираното обучение сред обществеността.

По график сензо-моторната зала в Ресурсен център – Монтана се посещаваше от деца и ученици със СОП под ръководството на ресурсни учители, логопеди, психолози, ст. учител слухово-речеви рехабилитатор на деца с увреден слух и ст. учител на деца с нарушено зрение от гр.Монтана, гр.Лом и гр. Берковица .
1.2. Съвместни дейности и инициативи с учители от общообразователните училища
Съвместно с учителите от общообразователните училища в гр. Монтана ресурсните учители подготвиха и проведоха следните мероприятия, в който участваха ученици със СОП:

Във всички училища на територията на град Лом, Брусарци и Ковачица са проведени тържества по случай: • 1 март-Баба Марта

 • 8 март-Ден на жената

 • 22 март-Първа пролет

 • 22 април-Ден на земята

 • Световният ден на водата

 • Патронните празници на училищата 120г. ОУ „К. Фотинов” и 150г. IV ОУ „Христо Ботев”

 • 24 май-Ден на славянската писменост и култура

 • 1 юни-Ден на детето

В I ОУ „Никола Първанов” – гр. Лом ресурсният учител Красимира Игнатова участва в дискусия, посветена на Деня на толерантността. Представена е и презентация за човешките права.

 • Участие на ученици със СОП в карнавал по случай Хелоуин;

 • Участие в Коледно тържество.

Във II ОУ „Константин Фотинов” – Лом главен ресурсен учител Даниела Алексиева, ресурсен учител Виолета Цветанова и старши учител на деца с езиково-говорни нарушения Мариана Кирилова участваха в подготовката и провеждането на тържествено отбелязване на Деня на толерантността на 16.11.2012г. в Ресурсен център – гр. Монтана съвместно с Жори Петров - старши учител по БЕЛ към ОУ „К. Фотинов” - гр. Лом.

 • Участие на ученици със СОП в карнавал по случай Хелоуин;

 • Участие на ученици със СОП в изработване на коледна украса;

 • Участие на Михаил Антонов Тодоров от групата на Виолета Цветанова в състезание по футбол в гр. София за деца, лишени от родителски грижи през м. декември 2012 година.

 • организиране и провеждане на извънкласни приложни занимания „Ученическа работилница”

 • изработване на различни творби от конци „Великденска приказка”

 • посещение в ПГЗХ- „Дм. Менделеев”-Лом и ПГПТ-Лом с цел професионално ориентиране на учениците от VIII клас, съвместно със старшите ресурсни учители от IV ОУ “Христо Ботев”-Лом - Наташа Боянова и Адриана Рангелова

 • По случай 01.06.2013 г. ученици със СОП рисуваха с тебешир на площада.

 • Ученикът Михаил Тодоров участва в състезанието по футбол.

 • Добромир Здравков участва в състезанието по ракетомоделизъм с изработен от него самолет.


В IV ОУ ”Христо Ботев” - гр. Лом ресурсните учители съвместно с учителите от училището проведоха следните дейности, в които участваха ученици със СОП:

 • Карнавал по случай „Хелоуин”;

 • Факелно шествие на 31.10.2012г.;

 • Проведен иновативен урок-викторина „Памет българска” по случай Националния празник - 3 март с ученици със СОП от двете групи на ресурсните учители Наташа Боянова и Адриана Рангелова;

 • участие на ученици СОП в Национален конкурс „Великденско огънче в шепите си нося”


Участие на ученици със СОП от IV ОУ ”Христо Ботев” - гр. Лом в кампанията „Участвам и променям”:


 • Отбелязване на световния ден на чистите ръце – 15.10.2012г.;

 • Изложба на тема: „Толерантност към различните” - 30.11.2012г.;

 • Ден на доброто – Коледна изложба – базар – проведена на 14-20. 12.2012г. в читалище „Постоянство” гр. Лом.


В ЦДГ №1 «Снежанка», ЦДГ №12 „Звънче” - гр. Лом

се проведоха: • Празник, посветен на есента;

 • В работилницата на дядо Коледа;

 • Коледно тържество.

 • Участие на деца със СОП в куклен театър „Сезоните на Кума Лиса” в ЦДГ № 1 „Снежанка”-Лом;

 • Участие на деца със СОП от ЦДГ №12- „Звънче” в конкурса на КНСБ за произведения на изкуството, изработени от деца със специфични потребности;

 • Участие на деца със СОП от ЦДГ №12 „Звънче”-Лом в тържество за изпращане на децата от подготвителната група в I клас;


В СОУ ”Христо Ботев” - гр. Брусарци ресурсният учител съвместно с учителите от училището проведоха следните дейности, в които участваха ученици със СОП:

 • Тържествено откриване на учебната година на 17.09.2012г.;

 • Посещение на Брусарски манастир на 20.11.2012г.;

 • Отбелязване на Деня на будителите с презентация и рецитал на 01.11.2012г.;

 • Ден на толерантсността на 16.11.2012г.;

 • Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП на 18.11.2012г.;

 • Коледно тържество на 20.12.2011г.;

 • „Василица” – ромската Нова година – посещение в общината и ромски къщи, празнична трапеза в училище на 14.01.2012г..

 • „Празник на буквите” в I клас

 • Ден на ромите

 • Ден на ученическото самоуправление

 • Турнир по футбол


В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”- с. Ковачица ресурсният учител съвместно с учителите от училището проведоха следните дейности, в които участваха ученици със СОП:

 • Участие на ученици със СОП в тържеството по случай Деня на народните будители;

 • Коледно тържество.

 • Проведе се екскурзия, организирана по проект „УСПЕХ” до пещерата "Леденика", паметника на Христо Ботев в гр. Враца и площадката за приложно колоездене в гр. Монтана


ОУ „П. Р. Славейков”- Василовци, ОУ„П. К. Яворов”-Крива бара

 • Тристранен турнир по футбол: Крива Бара, Василовци, Брусарци

 • Тристранен турнир по лека атлетика: Крива Бара, Василовци, Брусарци

 • Тристранен турнир по волейбол: Крива Бара, Василовци, Брусарци


В СОУ ,,Отец Паисий” – с. Медковец ресурсните учители съвместно с учителите от училището проведоха следните дейности, в които участваха ученици със СОП:

 • Тържество по повод откриване на новата учебна година - 17.09.2012г.;

 • Училищна изложба на предмети, изработени от ученици със СОП по време на лятното училище - 29.10.2012 г;

 • Тържество по повод Деня на народните будители - 31.10.2012 г;

 • Презентация съвместно с педагогическия съветник -„Тормоз в училището- анализ на ситуацията” - 26.11.2012г.

 • Международна анти-СПИН кампания, презентация съвместно с педагогическия съветник на тема: ”Хигиена на тялото, полова и сексуална култура” - 04.12.2012г.;

 • Изява на учениците със СОП от СИП „Ромски фолклор“ - 05.12.2012г.;

 • Коледна изложба на произведения, изработени от ученици със СОП - 17.12.2012г.;

 • Конкурс за най-красива коледна украса на стая - 18.12.2012г.;

 • Коледно тържество - сценично представяне на приказка за дядо Коледа - 19.12.2012г.;

 • Честване на Василов ден – изложба с обредни хлебове и ястия - 14.01.2013г.,

 • Среща с архиерейски свещеник и дискусия на тема „Етика и поведение в отношенията и уважение към себе си и другите” - 14.01.2013г.

 • Ден на борбата с тютюнопушенето - 13.02.2012г.;

 • Свети Валентин – изложба на рисунки - 14.02.2013г.;

 • Изложба на мартеници и рисунки на ученици със СОП -01.03.2013г.;

 • Тържество по случай Националния празник на България - 01.03.2013г.;

 • Тържетво и изложба на рисунки за празника на мама - 08.03.2013г.;

 • Пролетен карнавал с маски - 21.03.2013г.;

 • Тържество по случай първа пролет - 22.03.2013г.;

 • Ден на ромите – посещение и програма в I ОУ ”Н. Първанов”- Лом по проект „Амалипе” - 08.04.2013г.;

 • Среща между учителите на I ОУ ”Н. Първанов”- Лом и СОУ “Отец Паисий”– с. Медковец по проект „Амалипе” - 12.04.2013г.;

 • Презентация на К. Каменова и открит урок на Р. Петрова за Деня на отворените врати към РЦПИОВДУСОП – гр. Монтана - 15.04.2013г.;

 • Пролетно почистване на двора на църквата - 17.04.2013г.;

 • Засаждане на дървета и цветя в училищния двор - 18.04.2013г.;

 • Рецитал посветен на годишнина от Априлското въстание -19.04.2013г.;

 • Дискусия и изработване на материали по повод Международния ден на Земята - 22.04.2013г.;

 • Изложба на обредни хлябове и боядисани яйца посветени на Великден - 29.04.2013г.;

 • Мероприятия организирани по повод инициативата „Да почистим България за един ден” - 14.05.2013г. ;

 • Тържество по повод изпращането на абитурентите и Деня на славянската писменост и култура - 24.05.2013 г.;

 • Тържество по повод „Деня на детето” - 31.05.2013г.;

 • Тържество на начална степен по случай завършване на учебната година - 03.06.2013г.;

 • Тържество по повод приключване на учебната година за прогимназиална степен - 14.06.2013 г.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница