Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №111/2006г. На "керамат"АД, гр. Каспичан цех каспичан за 2013 Гстраница2/13
Дата30.11.2018
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Видовете вътрешни документи, използвани в “Керамат"АД ", разпределени по нива, са:

 • Наръчник на СУОС - документ, отразяващ политиката по околната среда и условия на труд, описващ интегрираната системата за управление. Използва се като документ, в който са синтезирани изискванията на системите за управление, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и ОHSAS 18001:2002, въз основа на утвърдените процедури. При предоставяне на копия на Наръчника на интегрираната система извън Дружеството и когато не се следи за неговата актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.

 • Процедури – документи, описващи функциите на ИС. Разработването и оформянето се извършва в съответствие с изискванията на настоящата процедура. Разработва се на две нива – първо и второ. В процедурите от първо ниво се дава реда за изпълнение на изисквания към общата част на ИС и към двете специализирани части – СУОС и СУЗБУТ. При предоставяне на копие от документи извън Дружеството, при което няма да се следи за тяхната актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.

 • Документи, използвани за записване на данни по околната среда, определени като записи, съгласно Пр-СУОС 02.00 (”Аспекти на околната среда”).

 • Програми за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

 • Планове, свързани с управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.


Видовете външни документи, използвани в Дружеството, отнасящи се до опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, са:

 • Национални и международни стандарти;

 • Национални нормативни документи;

 • Научно – техническа литература и справочни материали;

 • Техническа документация, предоставяна от фирмите производителки на машини, съоръжения, апаратура, измервателни средства и други;

 • Документация на клиенти.

 • База данни с правни и други изисквания:

 • В рамките на “Керамат” АД се поддържа актуална база данни, чрез абонамент към специализирани организации по разпространение на закони, практики от съдебни институции, отменени закони и друга юридическа литература. На нейна основа, ръководителите на обособените звена по опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд и технически надзор поддържат актуални списъци с нормативни документи, свързани с дейности и продукти. Те предоставят цитираните по-горе списъци на заинтересования персонал, който ще разработва и актуализирва документите.

 • “Керамат” АД съхранява изискванията на заинтересованите страни, в случай че те са документално оформени, както и предоставяната им информация за резултатност по околната среда. и условията на труд;

 • Пълномощникът на ръководството подготвя информация за заинтересованите страни, като тя се предоставя само с разрешение на Изпълнителния Директор. Всички длъжностни лица са задължени да предоставят исканите от Пълномощника на ръководството данни, свързани с тяхната дейност в Дружеството.

Документите се намират на разположение на работните места, където е необходимо.

Документите и записите с данните, представляващи фирмена тайна, както и реда за тяхното използване и съхранение, се определят със Оригиналите на стари версии на процедури и подменени страници от Наръчника на СУОС се съхраняват за срок, определен от 3 години.

Документите с външен произход са идентифицирани и тяхното разпространение се управлява. Длъжностните лица, от отдел “Техническа експлоатация ” и Специалиста по екология са отговорни за тяхното разпространение и съхранение. Не се допуска използването на невалидни документи.

Във връзка със структурните промени се наложи промяна в списъка на лицата отговорни за прилагане на условията от КР ( списъци по Условие 5.3 и Условие 5.4). В тази връзка са запознати нови работници с нормативните документи по ОС, като им са раздадени копия от тези документи за самообучение. Старите документи са архивирани.
2.5. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
Един път в годината, съобразно Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”)., се прави преоценка на аспектите на околната среда. Паралелно на това се извършва и оценка на съответствието им спрямо изискванията на действащото законодателство.

При всяка промяна в националното законодателство по околна среда, касаещо работата на “Керамат АД – Каспичан, също се прави оценка за възможностите за съответствие спрямо новите законови изисквания. По аналогичен начин стои въпросът и при промяна на изискванията в националната или международна стандартизация по околна среда, както по оценка на съответствието спрямо допълнително поети от Дружеството ангажименти по околната среда. Практическата работа по актуализация на външните нормативни документи са разгледани в Пр-ИС 04.00(”Законови и други изисквания”).

Проблемите в ““КЕРАМАТ”АД се формират от следните източници:


 • Доклади от вътрешни одити – Пр-ИС 10.00;

 • Заключения от прегледи от висшето ръководство;

 • Протоколи, сигнали и други формуляри за констатирани несъответствия по отношение на околната среда или здравето и безопасността при работа – Пр-ИС 05.00, Пр-СУЗБР 04.00;

 • Изисквания, произтичащи от външните нормативни документи, съобразно Пр-ИС 04.00

 • Информация от заинтересовани страни;

 • Данни за получени несъответствия при въздействията върху ОС в резултат на дейности, продукти и услуги;

 • Данни за злополуки, инциденти и несъответствия по отношение на ЗБР;

 • Резултати от анализ на информация при оперативно управление на процеси, както и получени от прилагането на действия при извънредни ситуации и инциденти и способност за реагиране при тях, съобразно Пр-ИС 08.00.

Решаването на проблемите обхваща: • Констатиране на несъответствието;

 • Проучване на причините за несъответствия;

 • Оценяване необходимостта от предприемане на действия, за да не се повтаря несъответствието;

 • Определяне и въвеждане на необходимите действия за отстраняване на причините за несъответствия;

 • Записване на резултатите от предприетите действия;

 • Прилагане на подходящи мероприятия за предотвратяване на повторение на проблемите, в т.ч. и подходящо ново или опреснително обучение;

 • Извършване на преглед на предприетите коригиращи действия.

При прилагане на коригиращо/превантивно действие, имащо отношение към работата на система за управление на ОС и ЗБР, се правят промени в конкретни процедури, както и актуализация в Наръчника на системата за управление.

Координацията, наблюдението и контрола по документирането на коригиращите и превантивни действия, се извършва от Представителя на ръководството, Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология. Основните звена на “Керамат”АД, в рамките на своята компетентност, участват в прилагането на действията, документирането им, в т.ч. и при провеждането на анализи за ефекта от тях.

При дефиниране на всяко коригиращо/превантивно действие, съответното длъжностно лице от ръководния персонал извършва оценка на значението от неговото прилагане. Значението на един проблем, който оказва влияние върху продукти, дейности и процеси се оценява в смисъл на потенциалния му ефект върху такива аспекти, като: въздействие върху ОС, здравето и сигурността на персонала, финансови разходи, разходи за околна среда, разходи за здравето и безопасността при работа, експлоатационни характеристики, задоволяване изискванията на заинтересованите страни и др. Предприеманите коригиращи и превантивни действия трябва да са съобразени с важността на проблемите и съизмерими с очакваното въздействие върху ОС и ЗБР.

Забелязаните във всекидневната работа, от оперативния персонал, несъответствия по ОС и ЗБР, се документират заедно с оперативната информация в съответните дневници, изисквани от Наредбата за техническа експлоатация, както и в други нормативни документи по ОС и ЗБР, от отговорни лица от персонала. Дневниците ежедневно се проверяват от Ръководния персонал на обособеното звено – цех/отдел/служба и др, който на основа записите в дневниците взема решения за провеждане на коригиращи/превантивни действия.

Листът за коригиращи и превантивни действия се води и съхранява от ръководителя на съответното обособено звено, където е забелязано несъответствието и е предприето коригиращото/превантивното действие.


2.6. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Специално, за действия по предотвратяването на последствията от крупни производствени аварии и стихийни бедствия, в Дружеството е налице списък с имената и телефонните номера на лицата, имащи ключова важност. Съставът на членовете, както и задачите за изпълнение се определят със заповед на Изпълнителния директор. На базата на натрупания опит в дейностите при минали инциденти и извънредни ситуации, при управление на околната среда и поддържане на условия за безопасност и здраве при работа, за всяко едно обособено звено (цех, отдел, служба и др.) ръководният му персонал определя възможностите от възникване на инциденти и извънредни ситуации за:

- Обект или работно място.

- Процес.

- Продукт.


Съдействие на ръководния персонал при определяне на потенциалните инциденти и извънредни ситуации ще оказва персоналът на съответното звено, както и отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология.

При представяне на вероятността от възникване на инцидент и извънредна ситуация се прави диференциране на обхвата – за околната среда и/или за здравето и безопасността. За целта информацията се представя в свободна форма за възможните инциденти/извънредни ситуации, тяхната степен на въздействие върху ОС, възможните заболявания, наранявания и/или смърт на персонала, вероятния обхват и продължителност на проявление и друга подходяща информация.

Периодично, но не по-малко от един път в годината вероятността от възникване на инциденти и извънредни ситуации се преглежда и актуализира. Резултатите се съхраняват при ръководителите на обособените звена. Пълен комплект от документацията за оценката на вероятността от възникване на инцидент/извънредна ситуация се съхранява в отдел “Технически дейности и техническа безопасност”и при Специалиста по екология. Работата се контролира от Представителя на ръководството.

Заделянето на ресурси във връзка с подобрения, се извършва при прилагане изискванията на Пр-ИС 03.00(“Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

Разработват се процедури за действия при възникване на инциденти и извънредни ситуации и програми за тяхното предотвратяване.

Съобразно резултатите от първоначалната оценка или последващата преоценка, за отделни обекти, работни места, процеси и продукти, при необходимост се създават годишни програми за предотвратяване възникването на инциденти и извънредни ситуации.

Един път годишно, а при необходимост и по-често, в зависимост от конкретната ситуация по решение на Изпълнителния директор, Представителя на ръководството организира заседание на отговорниците при възникване на инциденти и извънредни ситуации, за провеждане на прегледи за готовност за реагиране при извънредни ситуации. При подготовката и провеждането на конкретен преглед се включва ръководния персонал на проверяваното обособено звено. Ръководният персонал съгласува предварителната програма, изключвайки времето и мястото.

Резултати от прегледа се оформят в доклад до Изпълнителния Директор. Той се подписва от Представителя на ръководството и длъжностните лица от ръководния персонал, взели участие в прегледите. В доклада се описват крайните резултати и се дава оценка за готовността за реагиране на персонала. На тази база се дават и препоръки за подобрения.

При реални действия при инцидент и извънредна ситуация, след овладяване на положението и ликвидиране на последиците, се прави анализ на способността за адекватно реагиране от страна на персонала. Анализът се извършва от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор и се докладва на заседание, ръководено от Изпълнителния Директор или Представителя на ръководството. На заседанието присъствува и разширен състав от персонала (ръководен, изпълнителски), участвал в овладяване на извънредната ситуация.

През 2013 г. на територията на цех Каспичан не са регистрирани аварийни ситуации и производствени аварии водещи до нарушаване на установените с настоящото КР норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.


2.7. Записи

Записите в “Керамат” АД - каспичан" се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Разпространението на документите със записи от интегрираната система се извършва съобразно конкретни изисквания на процедурите от интегрираната система. Броят на екземплярите, издавани за конкретни потребители, се определя от съдържанието на съответния документ (бланка, протокол, сертификат или друг формуляр). В “Керамат” АД - каспичан” АД по този въпрос са валидни следните правила: • Дневници със записи по околната среда и здравето и безопасността при работа се водят в един екземпляр;

 • Формулярите се попълват в брой, необходим за заинтересованите от информацията направления/сектори/отдели или длъжностни лица;

Формулярите, за които се преценява, че трябва да бъдат като контролирани копия, допълнително се допълва на ръка информация за издадените екземпляри и пореден номер на контролирания екземпляр.

Архивирането на записите на хартиен / магнитен носител се осъществява от Техническия архив на Дружеството, след тяхното предаване от лицето, което ги е създало. При архивиране на записи, поддържани на магнитен/оптичен носител се прилагат правилата за работа с компютърни технологии.

В рамките на дружеството се използват различни видове документи за регистрация на информация по околната среда и здравето и безопасността при работа. Техните конкретни форми са дадени в процедурите и работните инструкции от ИС, както и в други външни документи, съобразно Пр-ИС 01.00.(“Управление на документите”). Документите, регистриращи данни по отношение на системата за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа, обхващат дейности като:


 • Прегледи на интегрираната система, извършвани от висшето ръководство;

 • вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00;

 • Несъответствия, коригиращи и превантивни действия, съобразно Пр-ИС 09.00; Планиране на дейностите, съобразно Пр-СУОС 01.00;

 • Създаване и поддържане на програми за управление, съобразно Пр-СУОС 03.00;

 • Контрол на операциите, съобразно Пр-СУОС 04.00;

 • Готовност и реагиране при извънредни ситуации, съобразно Пр-ИС 08.00;

 • Обучение, съобразно Пр-ИС 06.00;

 • Идентифициране на аспектите на околната среда, съобразно Пр-СУОС 02.00 ;

 • Измерване, наблюдение и мониторинг на процесите, свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа, съобразно Пр-СУОС 05.00;

Решение за определяне на документите, квалифицирани като записи, взема Ръководният персонал на обособените звена, а отговорен, за осъществяването на тази дейност, е целият персонал на Дружеството.
 1. Използване на ресурси

Изходни данни за определяне на ефективността от използване на ресурси е работата на инсталацията през годината и резултатите от дейността. Поради криза в строителството в национален мащаб, през 2013г. има малко работни месеци . В таблицата по долу са дадени основни показатели за 2013г.Производство и разход на суровини, горива и енергия за цех КАСПИЧАН 2013 годинаМе сец

Вид

Произведена продукция

ГОРИВА, t

ГЛИНА

ВОДА, м.куб.

ЕЛ.,

Работа на инст.по Усл.2 (отр.дни)


въглища

шлам

брик. пепел
от собствен водоизточник

от ВиК

MWh


брой

тона

кафяви

черни

петро-кокс

тона

Общо

за произв.

за кариера

за битови нужди

на инст.по Усл.2


(внос)

 

 


I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

0


II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

0


ІІІ

3,85НФ

0

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0

0

0

40

0.000

0


ІV

1НФ

54000

2870

215.000

89.000

0.000

60.000

0.000

3444

703

354

349

15

73.135

30


 

3,85НФ

420000

 

 

 


V

1НФ

230000

3868

230.000

61.000

50.000

340.000

0.000

4641

723

326

397

50

152.730

31


3,85НФ

503000

 


VI

1НФ

395000

4004

205.000

105.000

0.000

280.000

0.000

4805

931

628

303

68

134.048

30


3,85НФ

458000

 


VII

1НФ

431000

1121

110.000

10.000

0.000

100.000

0.000

1345

278

218

60

52

11.463

12


3,85НФ

0

 


VIII

1НФ

303000

1334

157.000

9.000

0.000

92.000

0.000

1601

570

352

218

39

76.502

13


 

3,85НФ

84000

 

 


IX

1НФ

576000

2915

227.000

117.000

0.000

264.000

0.000

3498

661

532

129

37

187.344

30


 

3,85НФ

218000

 

 


X

1НФ

110000

2951

130.000

195.000

0.000

275.000

0.000

3541

893

693

200

111

179.131

31


3,85НФ

410000

 


XI

1НФ

275000

2633

186.000

182.000

0.000

360.000

0.000

3159

839

670

169

108

73.385

30


 

3,85НФ

295000

 


XII

1НФ

0

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0

0

0

40

0.000

0


 

3,85НФ

0

 


Общо:

4762000

21694

1460.000

768.000

50.000

1771.000

0.000

26033

5598

3773

1825

662

887.738

207

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница