Доклад за извършен анализ, във връзка с констатациите на Сметната палата за управление на общинското имущество отДата27.10.2018
Размер33.1 Kb.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Герман Германов


Председател на ПК “УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ”

Председател на Временната комисия
Относно: Доклад за извършен анализ, във връзка с констатациите на Сметната палата за управление на общинското имущество от „ ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ” ЕООД, ЕИК 834052321 и несъответствия в действащата към момента Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общински жилищен фонд


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно Решения на ОС Добрич № 17-20 / 28.02.2017г. и № 19-10 / 18.04.2017г. и Заповеди на Кмета на Община Добрич № 244 / 13.03.2017г. и № 455 / 25.04.2017г. се създаде Временна комисия, която проведе до 04 Май 2017г. три редовни заседания.След проведените разисквания, събрани документи и изслушване на Представители от „ Жилфонд-инвест ” ЕООД, комисията предлага на Общински съвет град Добрич да обсъди следните предложения за Решения :

  1. Намаляване на Собствения капитал на „ Жилфонд-инвест ” ЕООД , в частта на отчетените по балансова стойност резерви към 30 Юни 2017г. , представляващи жилищни имоти – апартаменти и къщи, и да бъдат счетоводно заведени след инвентаризация в Баланса на Община Добрич.

  2. Вземане на Решение да се възложи на „ Жилфонд-инвест ” ЕООД събирането на наеми от общински жилища-апартаменти и къщи, срещу възнаграждение , предмет на балансово отписване от Капитала на „ Жилфонд-инвест ” ЕООД към 30.06.2017г.

  3. Вземане на Решение за провеждане на процедура по чл.14, ал.1,т.5 от ЗОП, за сключване на „Ин Хаус” Договор , с който да бъдат възложени на „ Жилфонд-инвест ” ЕООД задълженията по точка 2.

  4. Взетото Решение по точка 3 следва да гарантира, че сумата за услугата е подходяща и изразява стремеж към ефективност и качество на услугата и не може да надвишава необходимото, за покриване на нетния финансов ефект върху направените разходи. Управителят на Дружеството „ Жилфонд-инвест ” ЕООД да представи разчет за разпределение на разходите, свързани с извършването на услугата до 30.06.2017г. Тези разходи могат да включват по-специално разходите за персонал, енергия, инфраструктурни такси, поддръжка и ремонт на превозни средства, за обществения транспорт, подвижен състав и инсталации, необходими за извършване на услугата, както и фиксирани разходи и подходяща възвръщаемост на капитала.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните :

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:
Общински съвет Град Добрич на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 53, т.1 и чл. 54 от ЗОС, чл. 5, ал. 1 от ЗФУКПС и Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по закона за задълженията и договорите и сдружения по закона за юридическите лица с нестопанска цел:

  1. Намаляване на Собствения капитал на „ Жилфонд-инвест ” ЕООД , в частта на отчетените по балансова стойност резерви към 30 Юни 2017г. , представляващи жилищни имоти – апартаменти и къщи, и да бъдат счетоводно заведени след инвентаризация в Баланса на Община Добрич.

  2. Вземане на Решение да се възложи на „ Жилфонд-инвест ” ЕООД събирането на наеми от общински жилища-апартаменти и къщи, срещу възнаграждение , предмет на балансово отписване от Капитала на „ Жилфонд-инвест ” ЕООД към 30.06.2017г.

  3. Вземане на Решение за провеждане на процедура по чл.14, ал.1,т.5 от ЗОП, за сключване на „Ин Хаус” Договор , с който да бъдат възложени на „ Жилфонд-инвест ” ЕООД задълженията по точка 2.

  4. Взетото Решение по точка 3 следва да гарантира, че сумата за услугата е подходяща и изразява стремеж към ефективност и качество на услугата и не може да надвишава необходимото, за покриване на нетния финансов ефект върху направените разходи. Управителят на Дружеството „ Жилфонд-инвест ” ЕООД да представи разчет за разпределение на разходите, свързани с извършването на услугата до 30.06.2017г. Тези разходи могат да включват по-специално разходите за персонал, енергия, инфраструктурни такси, поддръжка и ремонт на превозни средства, за обществения транспорт, подвижен състав и инсталации, необходими за извършване на услугата, както и фиксирани разходи и подходяща възвръщаемост на капитала.

Вносител:
Герман Германов
Председател на Временната комисия


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница