Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони за инвестиционно предложениестраница1/27
Дата31.03.2018
Размер3.59 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

1606, София, бул. „Македония” № 3, тел. 02/917 32 95; факс 02/951 58 30


ДОКЛАД

за

оценка на степента на въздействие върху защитени зони за инвестиционно предложение
Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” от км 212+233.06 до км 222+849.41 – реконструкция и изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие”
с предмета и целите за опазване на защитени зони

BG 0002043 „Емине”,

BG 0000574 „Ахелой-Равда-Несебър”,

BG 0000152 „Поморийско езеро”,

BG 0000620 „Поморие”

София

декември, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:Увод 1

1. Анотация на инвестиционното предложение 4

2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона 16

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи 19

4. Описание на защитената/защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение 21

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони 32

5.1.Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените зони 32

5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение 186

6. Предложения за смекчаващи мерки предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 192

7. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива” 194

7.1. Развитие на Проекта 194

7.2. Алтернативи за местоположение 195

7.3. Алтернативи за технологии 197

7.4. Прилагане на „нулева” алтернатива 197

8. Картен материал с местоположението на обектите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи 198

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл. 22 на Наредбата 198

9.1. Защитена зона BG0001036 „Ахелой-Равда-Несебър” 198

9.2. Защитена зона BG 0000620 „Поморие” 199

9.3. Защитена зона BG 0002043 „Емине” 199

9.4. Защитена зона BG 0000152 „Поморийско езеро” 200

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение 200

11. Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация 20012. Документи по чл. 9, ал. 2, т. 3 203Списък на съкращенията

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

МС

Министерски съвет

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура”

БАН

Българска академия на науките

НСИ

Национален статистически институт

ЕО

Европейска общност

ЕИО

Европейска икономическа общност

ГУП

Главно управление „Пътища“

ДВ

Държавен вестник

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗУТ

Закон за устройство на териториите

ЗОЗЗ

Закон за опазване на земеделските земи

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ДОВОС

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

ОС

Оценка на съвместимастта

ЕО

Екологична оценка

ДОСВ

Доклад за оценка на степента на въздействие

БПС

Благоприятен природозащитен статус

ПС

Природозащитно състояние

ЗЗ

Защитена зона

ЗМ

Защитена местност

НТП

Начин на трайно ползване

СДФ

Стандартен формуляр на зоната

ИП

Инвестиционно предложение

МПС

Моторно превозно средство

ПС

Помпена станция

НПП

Норми за проектиране на пътища

ЕТИС

Експертен технико икономически съвет

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПТП

Пътно транспортно произшествиеКаталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница