Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение "Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент в завода на Девня Цимент ад"страница1/27
Дата10.04.2018
Размер4.42 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД

ДОКЛАД
за оценка на въздействието върху околната среда

на Инвестиционно предложение

“Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент в завода на Девня Цимент АД”/Том І – Текст/
София, януари 2007

Настоящият доклад е изготвен от Експертен колектив на ГеоМарин Център ООД съгласно условията на Договора с Възложителя - „Девня Цимент” АД, като са взети предвид всички приложими нормативни изисквания за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда.


София, 20.01.2007 г.

Управител Ръководител

на ГеоМарин Център: ............................. на експертен колектив: ..........................


(ст.н.с. д-р В. Георгиев) (ст.н.с. д-р инж. М. Тонева)


Автори на доклада за ОВОС


1.

ст.н.с. д-р инж. Мария Тонева
Удостоверение Nо 443/20.12.2006 г. - Ръководител на колектив, експерт по компоненти отпадъци и води
/автор на Раздели I, II, III, IV, V, VI.2.1, VII.2, VII.11, VII.12, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV/
2.

Д-р Ренета Недялкова Димитрова
Удостоверение Nо 1493/26.09.2002 г. – атмосферен въздух

/автор на Раздели VI.1, VII.1, VIII, IX.2, X, XI, XII, XIV, XV/3

Таню Манев Мичев
Удостоверение Nо 1589/17.06.2004 г. - животински свят

/автор на Раздели VI.8, VII.9, VIII, IX.2, X, XI, XII, XIV, XV/4

Владимир Асенов Велев
Удостоверение Nо 361/20.12.2006 г. - растителен и животински свят

/автор на Раздели VI.8, VII.9, VIII, IX.2, X, XI, XII, XIV, XV/


5

Мирослава Гунева Николова
Удостоверение Nо 552/27.02.2002 г. – земи и почви, растителен свят, ландшафт, ръководител на колектив

/автор на Раздели VI.3, VII.4, VIII, IX.2, X, XI, XII, XIV, XV/


6

Ст.н.с. д-р Алексей Димитров Бендерев
Удостоверение Nо 557/08.03.2002 г. - подземни води

/автор на Раздели VI.2.2, VII.3, VIII, IX.2, X, XI, XII, XIV, XV/7

Проф. Асенка Левчева Чальова
Удостоверение Nо 645/25.06.2002 г. – шум, вибрации, ръководител на колектив

/автор на Раздели VI.4, VII.5, VIII, IX.2, X, XI, XII, XIV, XV/


8

инж. Ирен Емилова Илиева

Удостоверение Nо 1076/09.04.2004 г. – геоложка среда, подземни природни богатства, ландшафт

/автор на Раздели VI.6, VI.7, VII.7, VII.8, VIII, IX.2, X, XI, XII, XIV, XV/

9

д-р Ценко Михгайлов Балабанов, дмн
Удостоверение Nо 1187/06.01.2006 г. – здравна оценка

/автор на Раздели VI.5, VII.6, VIII, IX.2, X, XI, XII, XIV, XV/10

Д-р Георги Борисов Нехризов
Удостоверение Nо 720/13.08.2002 г. – културно наследство

/автор на Раздели VI.9, VII.10, VIII, IX.2, X, XI, XII, XIV, XV/

Нелицензирани специалисти:

  1. инж. Любка Маринова – Координатор на проекта;

  2. Стефан Начев – оформление на графичните материали.


Съдържание


Въведение 1

I. Обща информация 2

II. Информация за контакт с инвеститора 6

III. Характеристика на инвестиционното предложение и предмета на оценка; необходими площи 7

III.1. Цели и необходимост за реализация на инвестиционното предложение 7III.1.1. Цели на инвестиционното предложение 7

III.1.2. Необходимост от реализация на инвестиционното предложение 7

III.2. Описание на основните технологични процеси (по данни от идеен проект), капацитет, вид на произвежданата продукция 8ІІІ.2.1. Технологична схема, предвидена в инвестиционното предложение 8

ІІІ.2.2. Обхват на проекта (предполагаеми срокове за реализация) 17

ІІІ.2.3. Обхват на инвестицията 18

ІІІ.2.4. Предимства за околната среда 19

ІІІ.2.5. Строителна дейност 19

ІІІ.2.6. Необходими площи (като усвоени терени, земеделски земи, горски площи и други) по време на фазата на строителството и фазата на експлоатация 23

III.3. Описание на основните характеристики на производствения процес 29III.3.1. Вид и количество на използваните суровини и материали, химичен състав, опасни вещества 29

ІІІ.3.1.1. Вид и количество на използваните суровини и материали 29

ІІІ.3.1.2. Химичен състав на основните суровини и материали 30

IІI.3.1.3 Опасни вещества 31ІІІ.3.2. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията 33

ІІІ.3.2.1. Източници на водоснабдяване и баланс на водопотреблението 33ІІІ.3.2. Инертни материали 34

ІІІ.3.3. Основни енергийни източници, ефективност на енергоползването 34

ІІІ.3.3.1. Електроенергия 34

ІІІ.3.3.2. Горива 34

ІІІ.3.3.3. Въздух под налягане 35ІІІ.3.4. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начини на третиране, управление на дейността на отпадъците 35

ІІІ.3.4.1. Видове, източници и количества 35

ІІІ.3.4.2. Събиране и извозване на отпадъците 40

ІІІ. 3.4.3. Управление на дейностите по отпадъците 42ІІІ.3.5. Очаквани емисии (замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения – светлинни, топлинни; радиация и др.) 43

ІІІ.3.6. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 44

ІІІ.3.7. Обвързаност с техническата инфраструктура на района (пътища, електропреносни системи, водопровод, канализация, газопреносна система и др.); необходимост от реконструкция и ново изграждане. 44

ІV. сравнение на инвестиционното предложение с най-добрите налични техники 46

V. алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение 49

V.1. Анализ на алтернативни решения на предлаганите от Възложителя технологии и мотивите за направения избор от гледна точка на въздействието върху околната среда: 49

V.2. Анализ на алтернатива по отношение на местоположението на площадката 50

V.3. Анализ на “нулева” алтернатива 51VI. Характеристика на компонентите и факторите на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, и предполагаеми значими въздействия върху населението и околната среда. 52

VI.1. Атмосфера и атмосферен въздух 52VI.1.1. Климатични и метеорологични данни за района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, с анализ на негативните фактори, които могат да повлияят върху разпространението на вредни вещества във въздуха 52

VI.1.2. Качеството на атмосферния въздух в района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение 57

VI.1.2.1. Съществуващо състояние на замърсители (имисии) на атмосферния въздух в района 57

VI.1.2.2. Източници на замърсители (емисии) на атмосферния въздух в района вследствие реализацията на инвестиционното предложение 71

VI.1.2.3. Анализ на въздействие върху атмосферния въздух от реализацията на инвестиционното предложение 79

VІ.2. Води 96

VІ.2.1. Повърхностни води 96

VІ.2.1.1. Характеристика на хидроложките условия и фактори 96

VІ.2.1.2. Характеристика на водоизточниците и водопотреблението 98

VІ.2.1.3. Източници на отпадъчни води, емисии 98

VІ.2.1.4. Пречиствателни съоръжения, утайки 101

VІ.2.1.5. Прогноза и оценка на очакваните изменения в режима и качеството на водоприемниците 102

VІ.2.1.5.1. По време на строителството 102

VІ.2.1.5.2. По време на експлоатацията 102

VІ.2.1.5.3. При извънредни ситуации 103

VІ.2.1.6. Собствен мониторинг 104VI.2.2. Подземни води 105

VI.2.2.1. Характеристика на хидрогеоложките условия и фактори; 105

VI.2.2.2. Източници на замърсяване на подземните води, емисии; 117

VI.2.2.3. Прогноза и оценка на очакваните изменения в режима и качеството на подземните води: 117

VI.2.2.4. Собствен мониторинг 119

VI.3. Земи и почви 120VI.3.1.Съществуващо състояние 120

VI.3.2. Прогноза и оценка на въздействието: 126

VI.3.3. Характеристика на възможностите за реализиране на инвестиционното предложение с минимално въздействие върху почвите 129

VI.3.4. Собствен мониторинг 130

Фиг. VI.3-1 131

VI.4. Шум 132

VI.4.1. Характеристика на съществуващото състояние 132

VI.4.2. Основни шумови нива в обхвата на площадката и района около нея 136

VI.4.2.1. По време на експлоатация 136

VI.4.2.2. По време на строителството 139

VI.4.2.3. При извънредни ситуации 139VI.4.3. Класифициране на площите според степента на въздействие на фактора „шум” 139

VI.4.4. Собствен мониторинг 140

VI.5. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 141VI. 5.1 Определяне на потенциално засегнатото население от реализирането на инвестиционното предложение население и територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита 141

VI.5.2 Анализ на съществуващото състояние 141

Vi.5.2.1 Идентификация и характеристика на рисковите фактори по отношение на влиянието им върху човешкото здраве 141

VI.5.2.1.1. Околна среда 141

VI.5.2.1.2. Работна среда 143

VI.5.2.2. Характеристика на експозицията 146

VI.5.2.3. Здравно състояние на засегнатото население 148

VI.5.2.4. Предприемани мерки за здравна защита и управление на рискът при работещите в „Девня Цимент” АД 150

VI.5.3. Прогноза и оценка на предполагаемите въздействия върху здравето на хората и санитарно-хигиенните условия на средата, които се очакват да бъдат засегнати от реализирането на инвестиционния проект 152

VI.5.3.1 По време на строителството на обекта 152

VI.5.3.2 По време на експлоатация след реализиране на инвестиционното предложение 155

VI.5.4 Здравен риск при аварийни ситуации 157

VI.5.5. Собствен мониторинг 158

VI.6. Земни недра 159VI.6.1. Геоложка среда – характеристика на състоянието, прогноза и оценка на очакваните изменения от реализацията на инвестиционното предложение; 159

VI.6.1.1. Характеристика на състоянието 159

VI.6.1.2. Прогноза и оценка на очакваните изменения от реализацията на инвестиционното предложение; 163

VI. 6.2. Подземни природни богатства 164

VI.7. Ландшафт и природни обекти – характеристика на състоянието, прогноза и оценка на очакваните изменения от реализацията на инвестиционното предложение 165VI.7.1. Характеристика на състоянието 165

VI.7.2. Прогноза и оценка на очакваните изменения от реализацията на инвестиционното предложение 166

VI.8. Растителен и животински свят, защитени природни територии – характеристика на състоянието на растителния и живитински свят, прогноза и оценка на очакваните изменения от реализацията на инвестиционното предложение 168VI.8.1. Характеристика на растителния и животински свят в района на инвестиционното предложение 168

VI.8.1.1. Характеристика на висшата флора и растителността в района. Наличие на хабитати, включени в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и Приложенията на Директива 92/43/ЕС за запазване на природните местообитания. 170

VI.8.1.2. Характеристика на животинския свят в района. Наличие на силно уязвими видове с висока консервационна значимост. Наличие на видове от фауната, за които е възможно периодично преминаване в района на завода. 173

VI.8.1.3. Защитени природни територии. 175

VI.8.1.4 Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) 176

VI.8.2. Прогноза и оценка на очакваните изменения от реализацията на инвестиционното предложение 178

VI.8.2.1. Биологично разнообразие. Защитени природни територии. 178

VI.8.2.1.1. Прогноза и оценка на въздействието върху растителния свят 178

VI.8.2.1.2. Прогноза и оценка на въздействието върху животинския свят 178

VI.8.2.1.3. Прогноза и оценка на въздействието върху защитените територии и защитените зони 178

VI.9. Състояние на културното наследство 179VI.9.1. Наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници 179

VI.9.2.Регистрирани археологически паметници в околностите на град Девня: 180

VI.9.3. Прогноза и оценка за въздействията върху състоянието на историческите, археологическите и архитектурните паметници в резултат от реализацията на Инвестиционното предложение 181

VI.10. Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда 182VII. Значимост на въздействията (преки, непреки, вторични, комулативни, краткотрайни, средно- и дълготрайни, постоянни и временни, обратими, положителни и отрицателни) върху оценяваните компоненти и фактори 184

VII.1.Атмосферен въздух 184

VII.2. Повърхностни води 184

VII.3. Подземни води 185

VII.4. Земи и почви 185

VII.5. Шум 186

VII.6. Здравно-хигиенни аспекти на околната и работната среда 186

VII.7. Геоложка среда 187

VII.8. Ландшафт 187

VII.9. Растителен и животински свят 187

VIІ.10. Архитектурно, археологическо и културно-исторически наследство 188

VII.11. Ефективно използване на природните ресурси съгласно инвестиционното предложение 188

VII.12.Други въздействия 188

VIII. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население, населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.) по отношение на оценяваните компоненти и фактори. 189

IX. Описание на мерките, необходими за предотвратяване, намаляване или, където е възможно, прекратяване на назначителни вредни въздействия върху околната среда 190

IX.1. Мерки, предвидени в инвестиционното предложение, план за изпълнение на тези мерки 190IX. 2. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение: 193

X. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане не решение по ОВОС и други специализирани ведомства, в резултат на проведените консултации. 202

XI. Заключение 204

XII. Нетехническо резюме 208

XIII. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на Доклада за ОВОС 209

XIV. Действащи нормативни документи за опазване на околната среда 210

XV Използвани специализирани литературни източниции 214


Списък на приложенията
Графични приложения

Гр. приложение 1

Ген план – извадка ПУП

Гр. приложение 2

Ген. план – Разрушаване на съоръжения (Фаза 1)

Гр. приложение 3

Ген.план – Изграждане на нови линии 7 и 8

Гр. приложение 4

Ген.план – Разрушаване на съоръжения (Фаза 2)

Гр. приложение 5

Ген.план – Изграждане на закрит склад за твърди горива

Гр. приложение 6

Ген. план с нова канализация


Текстови приложения

Текст. приложение 1

Писмо на МОСВ за необходимост от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение

Текст. приложение 2

Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС и становище на МОСВ по представеното задание

Текст. приложение 3

Декларации и копия от удостоверенията на експертите, изготвили Доклада за ОВОС

Текст. приложение 4

Сертификат за Инвеститор І клас на “Девня Цимент” АД

Текст. приложение 5

Информационни листове по безопасност на воден разтвор на амоняк (Търговско наименование Радуктан 25) и на урея (с търговско наименование Редуктан 33—40-45-50)

Текст. Приложение 6

6-1 Документи за собственост

6-2 Скици от общинската служба по земеразделяне и гори

6-3 Протоколи от трасиране на парцели


Текст. приложение 7

Протокол за достъп до обществена информация № 6/10.01.2007 г. и писмена справка относно Натура 2000

Текст. приложение 8

Комплексно разрешително № 63/2005 г. на “Девня Цимент” АД

Текст приложение 9

Договор между “Девня Цимент” АД и ВиК ООД, Варна за продажба на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води

Текст приложение 10

Програма за управление на отпадъците на “Девня Цимент” АД (2006 – 2010 г.)

Текст. приложение 11

11-1 Данни за инсталациите, генериращи емисии във въздуха

11-2 Протоколи от собствен мониторинг на емисии във въздуха за 2005 г.

11-3 Протоколи от собствен мониторинг на емисии във въздуха за 2006 г. (м. януари – м. ноември)

11-4 Данни от извършен периодичен мониторинг от РИОСВ, Варна

11-5 Метод за привеждане концентрацията на азотни оксиди към азотен диоксид


Текст.приложение 12

Протоколи от изпитване на дренажни води

Текст приложение 13

Съгласувателни писма за пробовземателни пунктове почви

Текст. приложение 14

14-1 Протоколи от проведени собствени измервания на нивата на шум

14-2 Местоположение на пунктовете за измерване нивото на шума около завода в град Калуско, Италия и протоколи от измервания

14-3 Снимки на шумозаглушителни съоръжения, монтирани в завода в гр. Калуско, Италия


Текст. приложение 15

Писмо от ВиК ООД – Варна относно граници на СОЗ на Девненски извори.

Текст. приложение 16

Фототаблица – снимки от района на площадката

Текст. приложение 17

Списък на гнездещи видове в радиус 8 km около площадката

Текст. приложение 18

18-1 Рискови фактори, въздействащи директно и индиректно върху здравето

18-2 Трудови дейности и свързаните с тях рискови за здравето фактори на работната среда по време на строителната фазаТекст. приложение 19

Справка за проведените консултации със заинтересовани страни


Списък на таблиците
Стр.

Таблица ІІІ.2-1

Сравнителна таблица за производството на клинкер и цимент при различни комбинации на работа на пещите

8

Таблица ІІІ.2-2

Предвидени нови съоръжения, основни източници на емисии

13

Таблица ІІІ.2-3

Съществуващи съоръжения, основни източници на емисии

14

Таблица ІІІ.2-4

Ефективност на използваните проектни решения

14

Таблица ІІІ.2-5

Предвидени в проекта решения за намаляване на праховите емисии

17

Таблица ІІІ.2-6

Обобщена количествена сметка по отношение на строителните работи

20

Таблица ІІІ.3-1

Химичен състав на използваните суровини и материали

30

Таблица ІІІ.3-2

Производствени отпадъци и начини за тяхното третиране и обезвреждане

38

Таблица ІІІ.3-3

Опасни отпадъци, образувани на територията на производствената площадка на “Девня Цимент” АД

39

Таблица ІІІ.3-4

Строителни отпадъци

40

Таблица ІІІ.3-5

Битови отпадъци

40

Таблица ІІІ.3-6

Съдове и техника за разделно събиране и извозване на отпадъците

41

Таблица VI.1-1

Повторяемост на вятъра [%] по посоки

53

Таблица VI.1-2

Разпределение на скоростта на вятъра [m/s] по посоки

53

Таблица VI.1-3

Климатични характеристики на въздуха за метеорологична станция Суворово

54

Таблица VI.1-4

Средна месечна и годишна сума на валежите за метеорологични станции Суворово и Варна [mm]

55

Таблица VI.1-5.

Средномесечен и годишен брой на дните с мъгла за района на Суворово и Варна

55

Таблица VI.1-6

Максимален брой на дните с мъгла за района на Суворово и Варна

56

Таблица VI.1-7

Относителна продължителност на слънчевото греене (%) за метеорологични станции Суворово и Варна

56

Таблица VI.1-8

Осреднени концентрации за основни замърсители в района на Варна

59

Таблица VI.1-9

Описание на инсталациите и вида на процеса

61

Таблица VI.1-10

Описание на работещите инсталации и изпуснати емисии, получени на база експлоатация на обекта през 2005/2006г., сравнени със съответните норми за допустими емисии (НДЕ)

62

Таблица VI.1-11

Входни параметри за модела и инвентаризация на неподвижните точкови източници

64

Таблица VI.1-12

Средногодишна роза на вятъра

65

Таблица VI.1-13

Максимална стойност на средногодишните концентрации (2005 г.) за различните замърсители

66

Таблица VI.1.14

Максимална стойност на средночасовите концентрации за различните замърсители при най-неблагоприятни метеорологични условия

66

Таблица VI.1-15

Максимална стойност на средночасовите концентрации за различните замърсители при най-неблагоприятни метеорологични условия

67

Таблица VI.1-16

Очаквани емисии при нормална експлоатация на инсталациите, сравнени със съответните норми за допустими емисии

73

Таблица VI.1-17

Общи емисии при настоящата конфигурация

75

Таблица VI.1-18

Общи емисии при бъдещата конфигурация

75

Таблица VI.1-19

Общ обем на строителните дейности

77

Таблица VI.1-20

Параметри на организираните емисии от автотранспорта (разгледани като линеен източник) в атмосферния въздух на площадката на “Девня Цимент” АД

78

Таблица VI.1-21.

Параметри на неорганизираните емисии от автотранспорта (разгледани като площен източник) в атмосферния въздух на площадката на “Девня Цимент” АД

78

Таблица VI.1-22

Максимална стойност на средногодишните концентрации (2012 г.) за различните замърсители от организираните емисии от автотранспорта (разгледани като линеен източник)

79

Таблица VI.1-23

Максимална стойност на средногодишните концентрации (2012 г.) за различните замърсители от неорганизираните емисии от автотранспорта (разгледани като площен източник)

80

Таблица VI.1-24

Входни параметри на модела

81

Таблица VI.1-25

Инвентаризация на неподвижните точкови източници

82

Таблица VI.1-26

Максимална стойност на средногодишните концентрации за различните замърсители при експлоатация на всички съоръжения (нови и стари) след реализацията на инвестиционното предложение

83

Таблица VI.1-27

Максимална стойност на средночасовите концентрации за различните замърсители при най-неблагоприятни метеорологични условия

84

Таблица VI.1-28

Максимална стойност на средночасовите концентрации за различните замърсители при най-неблагоприятни метеорологични условия

84

Таблица VI.1-29

Параметри на неорганизираните емисии от автотранспорта в атмосферния въздух в района на площадката на “Девня Цимент” АД

86

Таблица VI.1-30

Максимална стойност на средногодишните концентрации (прогноза за 2012г.) за различните замърсители от неорганизираните емисии от автотранспорта (разгледани като площен източник)

87

Таблица VI.1-31

Максимална стойност на максимално еднократните концентрации (прогноза за 2012г.) за различните замърсители от неорганизираните емисии от автотранспорта (разгледани като площен източник)

87

Таблица VI.1-32

Потенциални (анормални) емисии в атмосферния въздух

88

Таблица VI.1-33

Максимална стойност на максимално еднократните концентрации за различните замърсители при най-неблагоприятни метеорологични условия

92

Таблица VI.2-1

Химически състав на подземните води от малм-валанжинския водоносен хоризонт в Девненски район

111

Таблица VI.2-2

Оценка на агресивността на води от кватернерния водносен хоризонт

114

Таблица VI.2-3

Химически състав на подземните води в кватернерните отложения

114

Таблица VI.4-1

Средно ниво на шум и ниво на обща звукова мощност в измерителен контур 1

132

Таблица VI.4-2

Средно ниво на шум и ниво на обща звукова мощност в измерителен контур 2

132

Таблица VI.5-1

Специфични условия на работа в „Девня Цимент” АД по длъжности

144

Таблица VI.6-1

Физико-механични показатели на инженерно-геоложките разновидности

160

Таблица VI.8-1

Консервационна стойност на птиците в района около завода

171

Таблица IX.1-1

План за изпълнение на приоритетните мерки, предвидени в инвестиционното предложение

189

Таблица IX.1-2

План за изпълнение на мерките, които трябва да се вземат предвид при реализацията на инвестиционното предложение

194


Списък на фигурите
Стр.

Фиг. І-1

Местоположение на “Девня Цимент” АД

3

Фиг. ІІІ.2-1

Принципна схема на основните технологични процеси при производството на клинкер и цимент

9

Фиг. III.2-2

Схема на инсталация за производство на клинкер по сух метод, съдържаща топлообменник с циклони (PRS) и предкалцинатор

11

Фиг. ІІІ.2-3

Схема на скарен охладител

12

Фиг. ІІІ.2-4

Производство на клинкер в млн. тона при различните способи

15

Фиг. ІІІ.2-5

Принципна схема на инсталация SNCR

16

Фиг. III.2-6

Топографска карта с граници на обекта, М 1:5000

24

Фиг. III.2-7

Общ изглед към съществуващия завод

25

Фиг. III.2-8

Снимка с границите на съществуващия завод и разположението на главните съоръжения върху площадката според инвестиционното предложение

26

Фиг. VI.1-1

Роза на вятъра за метеорологична станция Суворово

54

Фиг. VI.1-2(1)

Поле на приземната концентрация [mg/m3] за общ прах при най-неблагоприятни метеорологични условия (западен вятър 3m/s и силно неустойчива стратификация – клас А)

68

Фиг. VI.1-2(2)

Поле на приземната концентрация [mg/m3] за азотни оксиди при най-неблагоприятни метеорологични условия (северо-западен вятър 3m/s и силно неустойчива стратификация – клас А)

69

Фиг. VI.1-2(3)

Поле на приземната концентрация [mg/m3] за серен диоксид при най-неблагоприятни метеорологични условия (северен вятър 3m/s и силно неустойчива стратификация – клас А)

70

Фиг. VI.1-3

Емисии (kg/h) от сегашното състояние на експлоатация на обекта и след реализацията на инвестиционния проект

76

Фиг. VI.1-4(1)

Поле на средногодишната приземна концентрация [mg/m3] за общ прах (организирани и неорганизирани източници)прогноза след реализация на инвестиционното предложение

89

Фиг. VI.1-4(2)

Поле на средногодишната приземна концентрация [mg/m3] за азотни оксиди (неорганизирани източници) прогноза след реализация на инвестиционното предложение

90

Фиг. VI.1-4(3)

Поле на средногодишната приземна концентрация [mg/m3] за азотни оксиди (организирани и неорганизирани източници) прогноза след реализация на инвестиционното предложение

91

Фиг.VI.2-1

Карта на повърхностните води в Девненския район, М 1:75 000

95

Фиг. VI.2-2

Топографска карта с площадката на „Девня Цимент” АД, СОЗ – пояс „А” на групата Девненски извори и точката на заустване на дренажни води, М 1:25 000

97

Фиг. VI.2-3

Карта по дълбочина на залягане на малм-валанжинския водоносен хоризонт

104

Фиг. VІ.2-4

Санитарно-охранителна зона на група Двевненски извори в района на площадката на „Девня Цимент” АД, М 1:10 000

107

Фиг.VI.2-5

Хидродинамична карта на малм-валанжинския водоносен хоризонт в района на Девненските извори (по данни на П.Пенчев ,1995)

108

Фиг.VI.2-6

Изменение на дебита на Девненските извори (по данни на НИМХ)

109

Фиг.VI.2-7

Геоложка колонка и конструкция на сондажа изграден за локално водоснабдяване на “Девня Цимент” АД.

110

Фиг. VI.2-8

Карта на дебелините на кватернерните наслаги по данни от проведените инженерно-геоложки проучвания през 2006 г.

112

Фиг. VI.2-9

Хидродинамична карта на дебелините на кватернерните наслаги по данни от проведените инженерно-геоложки проучвания през 2006 г.

113

Фиг. VI.3-1

Местоположение на пунктове за провеждане на мониторинг на почвите

129

Фиг. VI.4-1

Измерителни контури на нива на шума върху производствената площадка

131

Фиг. VI.6-1

Геоложка карта на района, М 1:75 000 (поЧешитев и др.)

157

Фиг. VI.8-1

Начин на ползване на прилежащите на „Девня Цимент” АД територии

166


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница