Доклад за оценка степента на въздействие на план застраница1/18
Дата06.01.2017
Размер2.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ГБС-ИМОТИ” АД


ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
на план за
ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ЧИ на ПУП-ПРЗ) И ИЗГРАЖДАНЕ НА КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ДОПЪЛВАЩИ ДЕЙНОСТИ В УПИ ІІ-12296 (ПИ № 67800.12.296),

МЕСТНОСТ „АЛЕПУ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР. СОЗОПОЛ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ
С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

BG0001001 „РОПОТАМО”

BG0002041 „КОМПЛЕКС РОПОТАМО”


ноември, 2015 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ:Увод 1

Данни за Възложителя: 3

I. Анотация на плана/инвестиционното предложение 3

1. Съдържание и основни цели на плана 3

2. Част „Архитектура” 5

3. Част „Конструкции” 7

4. Част „Водоснабдяване и канализация” 7

5. Част „ОВК” 7

6. Част „Електро” 8

7. Част „Енергийна ефективност” 9

8. Част „Пожарна безопасност” 9

9. Част „Геодезия” 9

10. Част „Паркоустройство” 9

II. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони 10

III. Описание на елементите на плана, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона и нейните елементи 13

IV. Описание на защитените зони 15

IV.1. Защитена Зона „Ропотамо”, код BG0001001 15

IV.2. Защитена Зона „Комплекс Ропотамо”, код BG0002041 19

V. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на защитената зона 25

V.1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените зони 25

V.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидрогеоложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на ИП 135

VI. Предложения за смекчаващи мерки 138

VII. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона 139

VII.1. „Нулева” алтернатива 139

VII.2. Други алтернативни решения 139

VIII. Картен материал 140

IX. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие. 140

1. Защитена Зона „Ропотамо”, код BG0001001 140

2. Защитена Зона „Комплекс Ропотамо”, код BG0002041 140

X. Наличие на обстоятелства по Чл. 33 от ЗБР 141

XI. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието 141

XII. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 143
Списък на съкращенията


ДОСВ

Доклад за оценка на степента на въздействие

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗДОИ

Закон за достъп до обществената информация

ЗЗ

Защитена зона

ИП

Инвестиционно предложение

КК

Курортен комплекс

КОО

Комплексно обществено обслужване

ЛПСОВ

Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води

ЛСП

Ловностопански план

ЛУП

Лесоустройствен план

ЛУП на ДГС

Лесоустройствен план на Държавно горско стопанство

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НД

Няма данни

НП

Няма приложение

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОУП

Общ устройствен план

ПИ

Поземлен имот

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПС

Природозащитно състояние

ПУП-ПРЗ

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

РГП

Регионален генерален план

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

СДФ

Стандартен формуляр на зоната

УПИ

Урегулиран поземлен имот

ЧИ

Частично изменение


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница