Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница2/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

1. Основание за изготвяне на ИОУП на Община Царево


ИОУП на Община Царево се разработва във връзка с:

 • Изменения и допълнения на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие след одобрението на ИОУП със Заповед № РД-02-14-776/13.08.2008 г. в посока опазване на морските плажове и пясъчните дюни, за ограничаване на допустимото застрояване в зона „А“ и др.;

 • настъпилите промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е съставен ИОУП на Община Царево, одобрен 2008 г.;

 • настъпилите промени в степента на урбанизация, въведена с ИОУП на Община Царево;

 • необходимостта от опазване на териториите с особена териториалноустройствена защита и осигуряване на екологичните параметри на ИОУП.

ИОУП на Община Царево се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към тях.

Разработването на изменението на плана е основано на задание за проектиране на ИОУП, което е одобрено със Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект за ИОУП и екологична оценка към него (публикувана на http://www.mrrb.government.bg/docs/967d9f3d04eb94d7d0a0dfadaf9d3e12.pdf).1.2. Цел и задачи на ИОУП


Съгласно ЗУТ, ИОУП е основа за устройството и развитието на територията на общините. С него се определят общата структура и преобладаващото предназначение на територията, видът и предназначението на техническата инфраструктура, като се осигуряват условия за устойчиво икономическо развитие на общността, при оптимално ползване и съхранение на природните ресурси и околната среда и опазване на обектите на културно-историческото наследство.

Съгласно заданието за проектиране на ИОУП:Главната цел на ИОУП на Община Царево е създаването на оптимална пространствена и функционална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие, при щадящо използване на природните ресурси и опазване уникалността на териториите и прилежащата акватория на Черно море.

Задачите на проекта на ИОУП са ориентирани в следните направления:

 1. Регламентиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията, с оглед поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;

 2. Прилагане на съвременни критерии и подходи при валоризацията на елементите на природното наследство като фактор на развитието;

 3. Осигуряване на баланс между опазването на богатото природно наследство на територията на общината и реализацията на ресурсовия му потенциал;

 4. Регламентиране на допустимо натоварване на естествените рекреационни ресурси.

За съобразяване с режимите за опазването на защитените територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ), защитените зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и охранителните зони по ЗУЧК, и режимите за устройство на териториите, с проекта за ИОУП се предвижда:

 • устройствено зониране, осигуряващо минимално разширение на вече урбанизирани територии, попадащи в зони с природозащитен режим;

 • устройствени зони със занижени застроителни показатели и други устройствени правила и изисквания, осигуряващи спазването на природозащитните режими и опазването на компонентите на околната среда като цяло;

 • въвеждане на режими за превантивна защита за части от територията, с действие до влизането в сила на плановете за управление на природозащитени територии;

 • защита на ценните горски територии и включането на части от тях в зелената система на общината като озеленени територии за широко обществено ползване;

 • осигуряване на зелени паузи най-вече в крайбрежната част, с оглед съхраняване на пространствената непрекъснатост на природната среда и др.

Изискванията към ИОУП, поставени в заданието, са следните:

 1. Обхватът на изменението на плана включва цялата територия на Община Царево;

 2. Проектът за ИОУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Закона за културното наследство и подзаконовите актове за тяхното прилагане;

 3. Съгласно чл. 125, ал.7 от ЗУТ, екологичната оценка е част от устройствения план. ИОУП трябва да се съобрази с определените от МОСВ режими за защитените територии и защитените зони, като се спазят следните условия:

  1. Точно отразяване на границите на защитените територии и защитените зони на територията на общината;

  2. В крайбрежната зона и около водни обекти да се предвидят зелени коридори и запазване на природния ландшафт за осигуряване опазване на местообитанията;

  3. Степента на урбанизация и режимите на застрояване в защитените територии и защитените зони да се предвиди след оценка на кумулативното въздействие от реализирането на плана.

 4. Определянето на границите на охранителните зони „А“ и „Б“ по чл. 10 и чл. 11 от ЗУЧК да се съобрази с границите на морските плажове, определени в специализираните кадастрални карти и регистри за обектите по чл. 6, ал.4 и ал.5 от ЗУЧК;

 5. Устройствените режими за териториите, попадащи в охранителните зони, да се предвидят при стриктно спазване на изискванията и ограниченията на ЗУЧК;

 6. В съответствие с отразените в кадастралната карта граници на морските плажове да се определи капацитета на морските плажове и другите ресурси на територията, предмет на плана. Териториите с рекреационни функции – съществуващи и нови, да се определят при съобразяване с нормата на чл. 27, ал.2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

 7. Да се изработи схема на акваторията, в която да се отразят съществуващите и новопредвидени пристанища и пристанищни съоръжения, както и други съоръжения или обекти, свързани с туристическата функция на крайбрежието и развитието на рибарството и аквакултурите;

 8. Да се изработят план-схеми на елементите на техническата инфраструктура, които съгласно чл. 64, ал.2 от ЗУТ са неразделна част от общите устройствени планове;

 9. Да се определят териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

 10. ИОУП да се изработи върху кадастралните карти за землищата на гр. Царево, гр. Ахтопол и селата Лозенец, Варвара, Синеморец и Резово и картата на възстановената собственост на останалите землища – Фазаново, Велика, Изгрев, Кондолово, Българи, Кости и Бродилово;

 11. В табличен вид или друг подходящ вид да се отразят идентификаторите или номерата на имотите, попадащи в устройствени зони извън съществуващите граници на урбанизираните територии с предвидена възможност за застрояване след промяна на предназначението на имотите;

 12. ИОУП се придружава с изискващите се от чл. 104, ал.2 от ЗУТ правила и нормативи за неговото прилагане и в зависимост от изискванията на Министерство на културата – със специфични правила и нормативи.

 13. Прогнозен период – 15-20 години.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница