Iban: bg34ubbs9200 1010018919 при “обб” ад централа, bic: ubbsbgsf годишен доклад за дейносттаДата14.08.2018
Размер273.56 Kb.


“СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ”АД

Седалище и адрес на управление: гр. София , бул.“Никола Мушанов” № 114, Адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул.“Ген. Тотлебен” № 34, сграда 6, ет. 3, офис 12; тел./факс (02) 422 41 79, e-mail: stryh@mail.bg, www.stroyhold.com


ЕИК: 121592481; IBAN: BG34UBBS9200 1010018919 при “ОББ” АД - Централа, BIC: UBBSBGSFГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД през2009 г.


I. НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД Е СЪСТАВЕН НА ОСНОВАНИЕ:

 • чл.100н, ал.4, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

 • чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството;

 • чл. 247 от Търговския закон

и съдържа информация в съответствие с:

 • Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

 • чл.100н, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

 • чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството;

 • чл. 187д и 247 от Търговския закон


II.СЪСТОЯНИЕ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД КЪМ 31.12.2009 Г. - ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ.

Капиталът на холдинга е 375 288 лв. и е разпределен на 375 288 броя акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Акционери на холдинга са 6 юридически и 6471 физически лица. Юридическите лица с най-голям брой акции са: "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД със 188 000 акции или 50.09% от капитала; "ФИНТЕКС" ЕООД - 2000 акции или 0.53% от капитала на холдинга и "ХЪРСЕВ & Ко" КДА - 1240 акции или 0.33% от капитала, а физическите лица притежават 182 965 акции или 48.75.% от капитала.Акциите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД са приети за търговия на “Неофициален пазар” на “Българска фондова борса - София” АД. От 1996 г. дружеството е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД.

Системата на управление е двустепенна. Към 31.12.2009 г. състава на управителните органи е както следва:

 • Надзорен съвет: Борислав Боянов Крумов – председател на надзорния съвет, Алина Стоянова Илиева – зам.председател на надзорния съвет и Илко Пламенов Митев – член.

 • Управителен съвет: Георги Иванов Георгиев – член на управителния съвет и изпълнителен директор, Димитър Иванов Данаилов – председател на управителния съвет, Харалампи Златков Парашкевов – зам.председател на управителния съвет.


III. АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2009 Г.

Основните задачи, които бяха решавани през 2009 г. са:

 • Предоставяне на краткосрочни възмездни финансови помощи на дружествата, в които Холдинга участва, с оглед на тяхното технологично обновление, финансово оздравяване и производствено преструктуриране;

 • Рационализиране на разходите на дружествата и провеждане на разумна дивидентна политика;

 • Сътрудничество с корпоративните съакционери в дружествата, с цел съгласуване на интересите и провеждане на съвместни действия, спомагащи реализирането на производствените програми;


Основни показатели за финансовото състояние на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД за периода 2005-2009г.

Таблица №1

Показател

Период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008г.

2009г.

1. Приходи от дейността, хил. лв.

405

370

410

312

371

2. Разходи за дейността, хил. лв.

187

214

170

160

300

3. Печалба от основна дейност, хил. лв.

218

156

240

152

71

4. Нетна печалба от дейността, хил. лв.

219

129

240

151

71

5. Нетна печалба на акция, лева

0.584

0.344

0.640

0,402

0.189

6. Сума на активите, хил. лв.

931

1082

1213

1355

1247

7. Дълготрайни материални активи, хил. лв.

389

806

712

954

412

8. Краткотрайни активи, хил. лв.

542

276

501

401

835

9. Нетни активи, хил. лв.

878

1007

1011

1042

1112

10. Акционерен капитал, лева

375 288

375 288

375 288

375 288

375 288

11. Брой акции

375 288

375 288

375 288

375 288

375 288

12. Дивидент на акция, лева

Не е разпределян

0.53

0,32

Не е разпределян

Предстои решение

13. Неразпределена печалба с натрупване и резерви, хил. лв.

503

632

636

667

737

В сравнение с предходната 2008 година, общо приходите от дейността са нараснали с 19%. Това увеличение се дължи на по-големия размер на получените дивиденти и лихви, но същевременно е и резултат от намалелите приходи от услуги, вследствие на прекратяване на дейността на Службата по трудова медицина (СТМ), действаща до 05.06.2009 г. в структурата на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

През 2009 г., делът на приходите от дивиденти и лихви е 92% от общия приход от дейността, а делът на приходите от услуги е 8% от общия приход от дейността. Приходите от дивиденти и лихви през 2009 г. са с 80% повече, спрямо предходната 2008 г. През настоящата 2010 г. се очакват приходи от дивиденти в размер на 100 хил.лв.


Структурата на разходите по икономически групи е следната:

 • Разходите за материали, в т.ч. канцеларски материали – 0.33%;

 • Трудови възнаграждения на щатния персонал и управителните органи – 32%;

 • Разходи за социални осигуровки – 3.67%;

 • Разходите за външни услуги, в т.ч. възнагражденията по граждански договори, платени данъци, такси, застраховки, рекламни услуги, съобщителни и пощенски услуги, разходи за обслужване от “Централен депозитар” АД, “БФБ - София” АД и КФН – 56.67 %;

 • Разходи за амортизация – 0.33%;

 • Други разходи, в т.ч. за командировки, за одит, за квалификационни курсове и семинари, членски внос – 5.33%;

 • Финансови разходи – 1.67%.

Динамиката на Коефициентите за рентабилност (количествена характеристика на ефективността на приходите от продажбите и на собствения капитал) за периода 2006-2009 г. показва променлива печалба от единица приход, съответно единица собствен капитал. (виж Таблица №2).

Основни показатели за финансово-счетоводен анализ на

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД за периода

31.12.2006 г. - 31.12.2009 г.


Таблица №2
показател/период

12.06

12.07

12.08

12.09

Показатели за рентабилност

1

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

1.12

2.93

1.25

2.45

2

Коефициент на рентабилност на собствения капитал

0.15

0.24

0.15

0.06

3

Коефициент на рентабилност на пасивите /без собствения капитал/

2.08

1.19

0.49

0.53

4

Коефициент на капитализация на активите

0.14

0.20

0.11

0.06

Показатели за ефективност

1

Коефициент на ефективност на разходите

1.73

2.41

1.95

1.24

2

Коефициент на ефективност на приходите

0.58

0.41

0.51

0.81

Показатели за ликвидност

1

Коефициент на обща ликвидност

3.67

2.48

1.28

6.19

2

Коефициент на бърза ликвидност

3.67

2.48

1.28

6.19

3

Коефициент на незабавна ликвидност

0.53

2.00

0.20

0.61

4

Коефициент на абсолютна ликвидност

0.53

2.00

0.20

0.61

Показатели за финансова автономност

1

Коефициент на финансова автономност

13.43

5.00

3.33

8.24

2

Коефициент на задлъжнялост

0.07

0.20

0.30

0.12

Показатели за динамика

1

Коефициент на динамика на собствения капитал

1.00

1.00

1.03

1.10

2

Коефициент на динамика на активите

1.00

1.12

1.25

1.15

3

Коефициент на динамика на пасивите

1.00

1.12

1.25

1.15

4

Коефициент на динамика на приходите

1.00

1.11

0.84

1.00

5

Коефициент на динамика на разходите

1.00

0.79

0.75

1.40

Показателите за ликвидност (способността на дружеството за посрещане на задълженията си), показват, че "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД няма ликвидни проблеми.

Коефициентите на финансова автономност показват, че дружеството оперира предимно със собствен капитал и в по-малка степен с привлечен капитал.

Към края на 2009 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД няма задължения за извършване на капиталови разходи и няма дългосрочен дълг.

В перспектива не се предвижда дългосрочен дълг и задбалансови споразумения за финансиране.

През отчетния период беше реализирана печалба от дейността на Холдинга в размер на 71 хил.лв.

Основен дял в разходите по икономически елементи имат разходите за външни услуги – 170 хил.лв. и разходите за възнаграждения и осигуровки - 107 хил.лв.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Дружеството в основната си дейност не осъществява продажби на стоки, а услугите извършвани до 05.06.2009 г. от Службата по трудова медицина (СТМ) и от Органа за контрол „Екосреда” от вида „С” (Органа за контрол), са свързани с обслужване на работещи, по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. През 2009 г. приходите от услуги, свързани с дейността на СТМ са в размер на 29 хил. лв. С цел оптимизиране дейността на дружеството, считано от 05.06.2009 г., дейността на Службата по трудова медицина, действаща в структурата на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е прекратена.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

През 2009 г. реализираните приходи от дейността са в размер на 371 хил. лв. и са формирани както следва: • Приходи от дивиденти (от “ГБС-Инфраструктурно строителство” АД и от „Климатех” АД) – 264 хил. лв.

 • Приходи от продажба на услуги, извършени от СТМ и от Органа за контрол - 29 хил.лв.

 • Приходи от лихви - 78 хил.лв.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

С цел оптимизиране дейността на дружеството, считано от 05.06.2009 г., дейността на Службата по трудова медицина, действаща в структурата на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е прекратена.4. Няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, които съществено да влияят върху дейността и реализираните от него приходи и извършени разходи

С цел оптимизиране дейността на дружеството, считано от 05.06.2009 г., дейността на Службата по трудова медицина, действаща в структурата на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е прекратена, в резултат на което са намалели приходите от услуги.5. Няма сделки, водени извън балансово

6. Дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Към 31.12.2009 г. Холдинга притежава 405164 акции от 10 дружества (виж Таблица №3), като над 10% притежава от "Климатех" АД - Димитровград (дялово участие в капитала - 13.02%), "Бор 1958-АД" АД - Русе ( дялово участие в капитала – 30.58%).


Отраслова структура на инвестициите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД към 31.12.2009 г. (виж Табл.№3)

Таблица №3Отрасъл

към 31.12.2009 г.

Брой акции

Относ. дял, %

1

Строителство

302385

74.63%

2

Машиностроене

78279

19.32%

3

Дървообработване

18747

4.63%

4

Винарска промишленост

5750

1.42%

5

Други

3

0.00%
ОБЩО:

405164

100.00%


7. През отчетния период не са сключвани договори за заем от емитента, в качеството му на заемополучател.

8. През отчетния период са сключени договори за паричен заем от емитента в качеството му на заемодател с “ГБС – Инфраструктурно строителство” АД (дружество, в което Холдинга притежава 4.19 % от капитала) за сумата 100 хил. лв., със срок на погасяване 01.10.2010 г. и годишен лихвен процент 6.5% и с “ГБС – Тонзос” АД (дружество, в което Холдинга притежава 6.14 % от капитала) за сумата 150 хил. лв., със срок на погасяване 24.11.2010 г. и годишен лихвен процент 6.5%. През предходната 2008 г. е предоставена временна финансова помощ на „Климатех” АД (дружество, в което Холдинга притежава 13.02% от капитала) в размер на 350 хил. лв. и срок на погасяване 13.10.2009 г. (при годишна лихва 4.8%), като неизплатените главници и лихви към 31.12.2009 г. са в размер на 170 хил. лв.

9. През отчетния период не са емитирани ценни книжа

10. През отчетния период не са настъпвали промени в основните принципи за управление

11. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

 • а) получени суми и непарични възнаграждения – 44443 лева

 • б) няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината както и такива, които се дължат към по-късен момент;

 • в) няма сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

От месец април 2009 г. месечното възнаграждение на член на Надзорния съвет е в размер на две минимални месечни работни заплати за страната, а на член на Управителния съвет – една минимална месечна работна заплата за страната.

12. Членовете на управителните и на контролните органи към 31.12.2009 г. не притежават акции от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

13. На дружеството не са известни договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

14. Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

15. Съгласно справка от “БФБ - София” АД, през изминалата финансова година са изтъргувани 446 броя акции на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД при средно претеглена цена 3.97 лева за акция. Минималната средно-претеглена цена за акция за 2009 г. е била 0.80 лв., а максималната средно-претеглена цена за акция – 4.00 лева. Номиналната стойност на 1 акция е в размер на 1 лев.

16. Информацията представена в Приложение № 11 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г. се основава предимно на разпоредбите в Устава на дружеството.

За обстоятелства, неуредени в Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД са прилагани разпоредбите на българското законодателство. Ако някоя от разпоредбите на устава стане недействителна поради противоречие със закона, то същата се замества по право от съответната повелителна законова разпоредба.


V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2009 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ЗППЦК

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е учреден чрез публично предлагане на ценни книжа през 1996 г. като ПФ “СТРОЙИНВЕСТ” АД, по смисъла на Закона за приватизационните фондове. Проспекта за първично предлагане на ценни книжа е одобрен от КЦКФБ. От самото създаване Дружеството е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. От 2001 г. акциите на дружеството са регистрирани за търговия на “Българска Фондова Борса - София” АД. Книгата на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД се води от “Централен депозитар” АД.В дружеството стриктно се спазват законовите разпоредби, включително и тези отнасящи се за публични дружества, което гарантира и спазването на принципите за добро корпоративно управление, а именно:

 1. По отношение правата на акционерите:

 • Сключен е договор с “Централен депозитар” АД за поддържане на актуален регистър на ценните книжа и за водене на книгата на акционерите. На основание на същия договор, от “Централен депозитар” АД са издадени депозитарни разписки, документите удостоверяващи собствеността на акционерите. Методологическите, документални и технологични стандарти, установени от “Централен депозитар” АД гарантират сигурност при регистриране на собствеността на акционерите.

 • Емисията акции на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е регистрирана за търговия на Българска Фондова Борса – София, където акционерите могат да упражнят правото си за прехвърляне на акциите, чрез посредничеството на лицензиран инвестиционен посредник.

 • Правата на акционерите, свързани с увеличаване на капитала, са защитени, съгласно чл. 113 от ЗППЦК - капиталът на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД не може да бъде увеличаван по реда на чл. чл. 193 и 195 от ТЗ, т.е. забранява се увеличаване на капитала под условие и увеличаване с непарични вноски.

 • Правата на акционерите, свързани с упражняването на правото на глас в общото събрание на акционерите: изменение и допълнение на устава на дружеството; увеличаване и намаляване на капитала; преобразуване и прекратяване дружеството; избор и освобождаване на членовете на надзорния съвет, и определяне възнагражденията им; назначаване и освобождаване на регистрирани одитори; одобряване на годишния финансов отчет; решение за издаване на облигации; назначаване на ликвидатори; освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет; решение за разпределяне на печалбата са регламентирани чрез разпоредбите на Търговския закон и Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

 1. По отношение равнопоставеното третиране на акционерите

 • Процедурата и редът на общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите, без значение от броя на притежаваните или представлявани от тях акции.

 1. По отношение на разкриването на информация и прозрачността

 • "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор;

 • Съгласно законовите изисквания периодично се изготвят и предоставят отчети и уведомления до КФН и “БФБ - София” АД. През 2009 г. финансовите отчети бяха подавани към КФН чрез интегрираната система за разкриване на информация E-Register, към БФБ – София – чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри, а пред обществеността бяха разкривани чрез финансовата медия Fininfo.news.bg;

 • Акционерите могат да се запознаят с отчетите при посещение в офиса на Холдинга, а също така и от интернет - страниците на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, Комисията за финансов надзор, Fininfo.news.bg и др., включително и на някои информационни агенции;

 • Годишен отчет за дейността се представя и в Националния статистически институт, съгласно Закона за статистиката;

 • Одобрените от Общото събрание на акционерите, годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността се обявяват в Търговския регистър.

 • Назначен е директор за връзки с инвеститорите, който изпълнява задълженията си съгласно ЗППЦК.

 • Съгласно законовите изисквания, "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД уведомява Комисията, респективно широката публика за промените в устава си, в управителните и контролните си органи, при откриване на производство по несъстоятелност, при решение за преобразуване на дружеството, при изменения в търговската дейност, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко цената на акциите и др., като по този начин се реализира правото на акционерите на информация за Холдинга.

 • При свикване на общо събрание на акционерите, поканата за неговото провеждане се обявява в Търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. В поканата се оповестява точната дата, час и място на провеждане, реда за упражняване правото на глас, дневния ред и др.

 • Общото събрание на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД от учредяването му се провежда по неговото седалище - гр. София.

 • Материалите, свързани с общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Търговския регистър и при поискване се предоставят безплатно, като това се вписва в “регистър на изпратените материали”.

 • Акционерите имат право да участват в заседанието на общото събрание чрез представител, след представяне на конкретно изрично нотариално заверено пълномощно. Този ред на участие се оповестява в поканата за свикване на общото събрание.

 • Съгласно изискванията на ЗППЦК членовете на управителния и надзорен съвет отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, задавани на общото събрание /независимо дали те са свързани с дневния ред/, относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на Холдинга, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

 • "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД незабавно уведомява Комисията, Борсата и Централен депозитар за решението на общото събрание, относно вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане. След получаването на уведомлението “БФБ – София” АД незабавно оповестява последната дата за сделки с акциите, при които приобретателят има право да получи и дивидента по тях.

 • "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД уведомява Комисията в 7-дневен срок от провеждане на общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

 • "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД изпраща на Комисията протокола от заседанието на общото събрание на акционерите и го публикува на своята интернет-страница, в 3-дневен срок от провеждането му.

 1. По отношение на отговорността на управителните органи

 • Структурата на управление на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е обсъждана още при учредяването му, като за най-целесъобразна за дружество от такъв тип е приета двустепенната система на управление.

 • Членовете на Надзорния и Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД притежават необходимата професионална квалификация за вземане на ефикасни решения.

 • За повишаване на ефективността на работа са приети “Правила за работа на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ” и “Правила за работа на Надзорния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД”, които регламентират общите положения, реда за провеждане на заседанията, компетентността, контрола и организацията на работата на съветите.

 • Заседанията на Управителния и Надзорен съвет се протоколират.

Отчет за изпълнението на ПРОГРАМА за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД през 2009 г.

 1. Бяха подготвени и представени тримесечни отчети в КФН и БФБ – София в съответните срокове - 30.01.2009 г., 30.04.2009 г., 30.07.2009 г., 30.10.2009 г.

 2. Беше подготвен и представен годишен отчет за 2008 г. в КФН и БФБ – София в съответния срок – 30.03.2009 г.

 3. Отчетите по предходните две точни са разкрити и пред обществеността посредством финансовата медия (Fininfo.news.bg) и интернет-страницата на Дружеството.

 4. Беше направена публикация на поканата за провеждане на редовното общото събрание на акционерите (проведено на 27.03.2009 г.) в централния ежедневник в-к “Пари” от 10.02.2009 г. и беше обявена в Търговския регистър.

 5. Изпратени бяха поканите и материалите за Общото събрание на акционерите до КФН, БФБ – София и “Централен депозитар” АД.

 6. Изпратен беше Протоколът от заседанието на общото събрание на акционерите до КФН в 3-дневен срок от провеждането му.

 7. Уведомени бяха КФН, БФБ – София и Централен депозитар за решението на общото събрание да не се изплаща дивидент за 2008 г.

 8. Уведомена беше КФН за упражняването на гласове на общото събрание на акционерите чрез представители.

 9. Продължи изплащането на дивидент за 2006 г. и 2007 г.

 10. Водят се “Регистър на постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите” и “Регистър на изпратените уведомления до КФН, БФБ и ЦД”.

 11. Актуализира се интернет - страницата на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ"АД – www.stroyhold.com.

 12. Следят се тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление.

 13. Продължен е договорът с финансова медия (чрез интернет сайта www.fininfo.news.bg) за разкриване на регулираната информация пред общественността.


VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.

1. Описание на основните рискове, пред които е изправено дружеството;

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД осъществява своята дейност в регулирана среда, което е предварително условие за намаляване на рисковете от реализираните операции. Основен регулатор е Комисията за финансов надзор и в частност заместник–председателя на Управление “Надзор на инвестиционната дейност”. Основно, инвестиционната стратегия на дружеството е свързана с инвестиране в акции от дружества с цел тяхното управление, стабилизиране и развитие. Специфична особеност в инвестиционния портфейл на холдинга е преобладаването на акции от предприятия в строителството и свързани с него дейности, което само по себе си носи допълнителен риск, свързан с особеностите на строителството - значителна сезонна зависимост на строително-монтажните работи и сравнително дълъг срок на възвръщаемост на вложените средства. За да се намали този риск, в инвестиционния портфейл са включени акции на предприятия от дърводобивна и дървообработваща промишленост, винарска промишленост и машиностроителна промишленост. Тези отрасли са технологично и пазарно независими от строителството, а освен това не са свързани помежду си. От друга страна, поради придобиването им от мажоритарен собственик и отписването им от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, голяма част от акциите на диверсифициращите дружества са ниско ликвидни и трансформирането им в парични средства е затруднено.

Пазарното търсене на акциите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД не е постоянно и е в сравнително малки обеми. Дружеството не предлага обратно изкупуване на акциите си. Тези предпоставки формират ликвиден риск за инвестиралите в акции на дружеството.

Инвестицията в акции на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД носи рискове за акционерите, които са присъщи за всяка инвестиция в подобни ценни книжа, както и специфичния риск на емитента.


2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;

След приключване на финансовата 2009 г., до изготвяне на настоящия доклад, не са настъпили съществени събития, изискващи корекция на финансовите отчети и приложенията към тях.


3. вероятното бъдещо развитие на предприятието;

В близка перспектива не се очертава потребност от промяна на характера на управление на холдинга. През тази и следващите няколко години основните източници на приходи ще бъдат приходите от положителни разлики от операции с активи, дивиденти от дружества, в които Холдинга има участие, лихви от депозити и от предоставени парични заеми на дружествата, в които Холдинга участва. Разходите ще бъдат основно за външни услуги, възнаграждения и осигуровки.


4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД за разглеждания период няма осъществени важни научни изследвания и разработки.


5. информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон;

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции през 2009 година.

Дружеството не притежава собствени акции.
ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 247, АЛ. 2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2009 г. размера на получените възнаграждения от НС и УС на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е 44443 лева. като през 2009 г. месечното възнаграждение на член на Надзорния съвет е в размер на две минимални месечни работни заплати за страната, а на член на Управителния съвет – една минимална месечна работна заплата за страната.

Членовете на Управителните органи не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството през 2009 г.

Участието на членовете на съветите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети е както следва:
 • Г-н Борислав Крумов – не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; не притежава повече от 25% от капитала на друго дружество; участва в управлението на “ГБС-Имоти” АД, “ГБС-Инфраструктурно строителство” АД, “ГБС-Пловдив” АД, “ГБС-Плевен” АД “ГБС-Бургас” АД, “КОМ 2016” АД и "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, като член на управителен или контролен орган;

 • Г-жа Алина Илиева - не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник, притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на “Легера” ООД, “Гарфиконсулт” ООД; участва в управлението на “Бояна Екоинвест” АД и "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, като член на управителен или контролен орган;

 • Г-н Илко Митев – не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; не притежава повече от 25% от капитала на друго дружество; участва в управлението на “Консорциум ГБС-Созопол” АД и "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, като член на управителен или контролен орган;

 • Г-н Георги Георгиев – не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; притежава повече от 25% от капитала на “Джойс-Тур” ООД, “Арт Вижън 2003” ЕООД и “Рекламна агенция - Лидер” ООД; участва в управлението на “Джойс-Тур” ООД, “Арт Вижън 2003” ЕООД, “Бояна Екоинвест” АД и "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, като член на управителен или контролен орган;

 • Г-н Димитър Данаилов – не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; не притежава повече от 25% от капитала на друго дружество; участва в управлението на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, като председател на УС;

 • Г-н Харалампи Парашкевов – не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; не притежава повече от 25% от капитала на друго дружество; участва в управлението на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, като зам. председател на УС;

Членовете на Надзорния и Управителния съвет нямат преференции за придобиване на акции и облигации на дружеството.

През 2009 г. членовете на съветите или свързани с тях лица не са сключвали с Холдинга договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
6. наличието на клонове на предприятието – Към 31.12.2009 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД няма клонове.

УС на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД
Каталог: Finances -> GFO 1209
Finances -> Д о г о в о р за научни изследвания
Finances -> Iban: bg34ubbs9200 1010018919 при “обб” ад централа, bic: ubbsbgsf информация, относно "стройинвестхолдинг" ад
Finances -> "стройинвестхолдинг"ад софия 1330
Finances -> Отчет за трмесечието,приключващо на 31. 03. 2013г. Обща информация Текущ период периодът, започващ на 01. 01. 2013 г и завършващ на 31. 03. 2013 г
GFO 1209 -> Отчет приключващ на 31 декември 2009г. Правен статут
Finances -> Iban: bg34ubbs9200 1010018919 при “обб” ад централа, bic: ubbsbgsf информация
Finances -> Доклад за дейността на "стройинвестхолдинг" ад към 31. 03. 2011 г., съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк
Finances -> Отчет за трмесечието,приключващо на 30. 09. 2012г. Обща информация Текущ период периодът, започващ на 01. 07. 2012 г и завършващ на 30. 09. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница