Информация за преценяване на необходимостта от овос обект: „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” Местонахождение: Имот №000332страница4/6
Дата03.11.2017
Размер0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

Подземни води

Подземните води в района на инвестиционното предложение са представени изключително от тези акумулирани в алувиалните наслаги на река Огоста и притоците й – реките Бързия, Шугавица, Ботуня и Скът. Те са в пряка, двустранна връзка с повърхностните води. Алувиалните наслаги формират подземно водно тяло с код BG1G0000QAl015 и наименование - Порови води в Кватернера – р. Огоста, подземното водно тяло е с площ 250км2 и типа му е безнапорен. Естествените ресурси на подземното водно тяло е 625л/сек.

Подземното водно тяло, по отношение на химично и количествено състояние, се оценява като такова в добро състояние.

Издържаните алувиални отложения на р. Огоста започват след гр. Монтана до вливането й в р. Дунав. Между с. Владимирово и с. Бутан средна им ширина е около 1 км. От там надолу достигат до 3 км, за да преминат в Дунавската тераса на Козлодуйската низина. Алувиалните отложения имат двуслоен строеж. Състоят се от долен, чакълесто-песъчлив пласт с дебелина 2 – 7 м и горен глинесто-песъчлив слой с ниска проницаемост. Средната проводимост на чакълесто-песъчливият водоносен хоризонт е Т > 500 м2/ден, коефициент на филтрация к ≈ 100 м/ден, което го характеризира като силно водоносен.

По химически състав подземните води в терасата на р. Огоста са пресни, с обща минерализация под 1 гр/л и умерено твърди до твърди. Подземните води не са защитени от повърхностно замърсяване.

Дълбочината на залягане на водното ниво е от 1 до 4м под повърхността. Подземният поток е насочен към и по течението на реката.

Специфичната екологична цел за подземното водно тяло е: “Запазване на доброто състояние на подземните води”.

Мерките заложени в ПУРБ за запазване на доброто състояние на подземните води са от програми: • 7.1.5.1 Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване на подземните води;

 • 7.1.6 Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване:

 • BG1MS016 – Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

 • BG1MS017 – Забрана за използване на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт на подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води.

 • 7.1.8 Мерки за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни замърсявания:

 • BG1MB120 – Превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на аварии;

В района на инвестиционното предложение не попадат защитени зони на водоизточници за питейни води от подземни водни тела. Не попадат зони за защита на водите по отношение защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитанията и биологичните видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (Натура 2000). Екологичната цел за тези защитени зони е „Осигуряване на устойчиво развитие на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми в зоните до 2015 г.”.

Водоносният хоризонт със стопанско значение в района на инвестиционното предложение е кватернерния водоносен хоризонт. Той е формиран в алувиалните отложения на р. Огоста. Възрастта им е холоценска. Представен е от чакъли, средно и едрозърнест пясък, както и от валуни. Под него залягат сарматски наслаги, представени от сиви глини.

Подхранването на кватернерния водоносен хоризонт се извършва предимно от инфилтрация на атмосферни валежи и високите стоежи в реката при пролетното пълноводие. Дренирането се извършва от р. Огоста и от р. Ботуня. При високи водни стоежи, реката “подпира” и подхранва терасните води, а при ниски водни стоежи се получава подземно дрениране на терасните води към реката. Посоката на движение на подземните води в района е запад-изток с напорен градиент I=0,008 и югозапад – североизток с напорен градиент I=0.005-0.0053.

Имотът, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Територията на инвестиционното предложение не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в който поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

Имот №000332, землище с. Долно Белотинци, където ще се бъде изградено „Спопанството за отглеждане на риба и аквакултури” ще бъде захранен с вода от водопроводната мрежа на населеното място, която ще се използва за питейно-битови и производствени нужди, съгласно сключен договор с ВиК оператор, гр. Монтана.

Водата от водопроводната мрежа ще захрани обслужващата сграда, включваща цех за първична обработка на риба, битова част за персонала, складови помещения за фуражи и рибовъден инвентар и лаборатория.

Рибарниците ще бъдат захранени с вода от р. Огоста. Водоснабдителна система на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” ще включва: • водовземно съоръжение с рибен проход (на кота 117,5 на речното русло на р. Огоста);

 • довеждащ водопровод с дължина около 1350м (Приложение №6).

Водоснабдителната система ще позволява каскадно и независимо водоснабдяване на рибарниците, както и възможност за рециркулация на водата.

На територията на инвестиционното предложение е предвидено да бъде изграден и един шахтов кладенец за осигуряване на вода за външните рибовъдни басейни през лятното маловодие.

За отпадъчните води, които ще се формират на територията на площадката се предвижда да се изгради смесена канализационна система. Смесената канализационна система ще поема битово-фекалните води от санитарно-битовите помещения на обекта, производствените отпадни води от цеха за първична обработка на риба и аерираните отточни води от рибарниците.

Отпадните води ще се отвеждат за пречистване в локално пречиствателно съоръжение, след което ще се заустват в р. Огоста. Локалното пречиствателно съоръжение ще служи да пречисти отпадните води, които поради местоположението на площадката не могат да бъдат включени в колектора на гр. Монтана. Втичането на отпадъчните води в локалното пречиствателно съоръжение ще бъде гравитачно.

След издаване на разрешение от БДУВДР – Плевен, за заустване на условно чисти отпадъчни води, същите ще се заустват посредством канал по гравитачен път в река Огоста – ІІІ-та категория водоприемник.

Не се предвижда изграждането на дъждовна канализация, като дъждовните води ще се оттичат свободно по терена.

Площадковата канализационна система и локалното пречиствателно съоръжение ще бъдат оразмерени така, че да поемат следните отпадъчни водни количества:


 • битово-фекални и производствени (от обслужващта сграда) отпадъчни води - съгласно чл. 35 от Нормите за проектиране на канализационните системи, количеството на битово-фекалните отпадъчни води се определя като 90% водоснабдителната норма на води за битово-питейни нужди;

 • дъждовни води – оразмерителното количество на отвежданите дъждовни води ще се определи по метода да пределната интензивност на валежите.


Заключение:

Реализацията на инвестиционното предложение „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури” в имот №000332, землище с. Долно Белотинци, община Монтана с възложител „ГОЛЯМА РИБА”ООД гр. Монтана, няма да предизвика негативно въздействие върху режима на повърхностните и подземни води в района. Не се очакват изменения хидроложките и хидрогеоложките условия в района и няма да се доведе до промени в количествения и качествения състав на повърхностните и подземни води в района.1.3. Почви.

В съответствие със съвременното почвено-географско райониране на страната, почвите в района на инвестиционното предложение се отнасят към Карпатско-Дунавска почвена област, Долнодунавската почвена подобласт, Западна Предбалканска почвена провинция. Провинцията се характеризира с ксеротермна растителна покривка. Разпространени са лесивираните почви - Luvisols (обикновени - haplic, LVh, светли - albic, LVa, хромови - chromic, LVx), а така също и планосолите - Planosols (кисели - dystric, PLd). Покрай реките са обособени наносни - Fluvisols почви (богати - eutric, FLe и кисели - dystric, FLd). Земите са от среден и лош бонитет - ІІІ и ІV група, клас - S3. от канелени, плитки почви (ранкери, регосоли), делувиални и наносни почви.

Почвите в района, където ще се реализира инвестиционното предложение „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултри” се определят като интразонални, ордер А, от тип Наносни (Fluvisols – по международната класификация на FAO, 1988). Тези почви са формирани върху незаливните тераси на р. Огоста.

Ордер А. Почви, несвързани със зонални климатични условия; Тип. Наносни почви (Fluvisols, FL, 1988); Подтип. Богати наносни почви (алувиалнно-ливадни - Eutric Fluvisols)

Почвите в границите на имот №000332, са изключително наносни. Същите съгласно националната почвена карта на България са алувиални и алувиално-ливадни песъчливи и глинесто-песъчливи. Това са млади и азонални почви, които не са обвързани с физикогеографски условия. Те са формирани върху мощни алувиални и пролувиални наноси и под влиянието на ливаден почвообразувателен процес. Същите нямат генетично оформен почвен профил. Той е рохкав и има пластов строеж, поради периодичното прекъсване на почвообразувателния процес при отлагането на нови наноси. Алувиалните почви имат един слабомощен и слабо хумусиран повърхностен хоризонт и под него следват пластове от пясъци. При алувиално–ливадните почви освен повърхностен хумусен хоризонт, надолу под него на различна дълбочина, следват слабо хумусирани пластове с различна мощност. Това обуславя и различната мощност на почвения профил, силно колебаеща се между 25 и 110см. Механичният състав при алувиалните почви е песъчлив, а при алувиално-ливадните - песъчлив и глинесто-песъчлив до леко песъчливо-глинест. Тези почви са безкарбонатни и с неутрална до слабокисела почвена реакция. Запасеността с хумус, азот и фосфор е слаба, а на калий - добра. Богати са на хумус и хранителни вещества в чима на запазените естествени ливади.

Наносните почви в района на инвестиционното предложение имат следните особености: • винаги са разпространени на заливната и първата надзаливна тераса на реките;

 • имат плитки - от 0.5 до 2.5 м подпочвени води, дълбочината на които се намира в зависимост от речния режим;

 • подложени са периодично на заливане, наводняване и отлагане на нов алувий.

При естествени условия върху тях расте ливадна растителност представена от власатка (Festuca nigrescens), ливадина (Poa sylvatica), глушица (Lolium perenne), живовляк (Plantago lanceolata), а по бреговете на реката от върби (Salix sp.), елша (Alnus glutinosa), бряст (Ulmus campestris), тополи (Populus sp.).

Основната част от почвите в района представляват чисти алувиални отложения, които в повърхностната си част имат начален процес на почвообразуване. Дебелината на този повърхностен слой е до 10 см. По механичен състав те са от чакълесто-песъчливи до леко глинести. Те са безкарбонатни, с неутрална почвена реакция. Почвите са рохкави, проветрени, топли и добре овлажнени от близките подпочвени води и се обработват лесно. Тези им качества ги правят пригодни за земеделие, отглеждане на зеленчуци, овощни насаждения.

Имотът принадлежи към поземлен фонд (обработваема земеделска земя –разсадник), попадащ в землището на с.Долно Белотинци, община Монтана. Имотът е собственост на юридическо лице („ГОЛЯМА РИБА” ООД) и е шеста категория при неполивни условия. (Приложение №3).

За имота, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е необходимо да бъде сменено предназначението на земята.Имотите, които граничат непосредствено с имот №000330 са ниви, полски пътища и водна площ.

В района на площадката на инвестиционното предложение не са установени нарушени земи от предходни дейности. Част от земите се обработват. Има обособени стопански пътища, които се ползват основно за обслужване на стопанските дейности на населението. В района на инвестиционното предложение от няма значими атмосферни замърсители, което е предпоставка за липса на замърсители в почвите.

Ерозията е един от най-важните деградационни процеси, който основно засяга производителния потенциал на почвите. Тя е процес на механично разрушаване и отнасяне на почвения слой под влияние на вода или вятър, затова се разглеждат основно два вида ерозия: водоплощна и ветрова. Загубата на почва (ерозията) до голяма степен е природен процес, който се засилва при прилагане на неподходящи селскостопански техники и практики. При изнасяне на хумусните вещества, почвите губят своята плодородност и водните екосистеми се замърсяват.

Главните фактори влияещи върху степента на проявление на ерозията са климатичните условия, релефа, начина на използване на земята, състоянието на растителната покривка и времето през което почвата е била покрита с растителност. Също така влияние оказват и антропогенните фактори – обезлесяването, неправилната обработка на почвата, пожарите.

Водоплощната ерозия причинява най-големи щети на почвата, тъй като е тясно свързана с наклона на терена. При наклон по-голям от 1 се наблюдава поява на ерозионни процеси. Този фактор е в тясна връзка с валежите и тяхната интензивност, което води до деградивното механично въздействие на водата върху почвата.

Ветровата ерозия на почвата е деградационен процес на отвяване и насипване на почвени частици и растителни остатъци при въздействието на силни ветрове. За разлика от водоплощната ерозия, която е в тясна връзка с водата и наклона на терена, ветровата ерозия се проявява главно при големи и открити равнини и места със засушливи територии. Вятърът по важност е на първо място като предпоставка за развитие на дефлационни процеси, след него се подреждат валежите, относителната влажност и температурата на въздуха.

Както местният, така и по-широкият обхват на ландшафта, заобикалящ територията, определена за реализация на инвестиционното предложение, се характеризира с отворен равнинен или леко хълмист земеделски ландшафт, зает предимно от обработваеми земи. Поради открития характер на територията, слабата лесистост и силните северни ветрове е развита ветровата ерозия.

Ерозионните процеси в една или друга степен са развити върху площите. Характерна е площната ерозия. Съществено влияние върху ветровата ерозия оказва покритието на почвата с растителност, която във всички случаи намалява интензивността на ветровата ерозия.

В района на инвестиционното предложение не се наблюдават свлачищни процеси.

Площадката на инвестиционното предложение е разполежна на левия бряг на незаливната тераса на р.Огоста и е с площ 41,808дка. В района, където е предвидено за изграждене „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” няма замърсени земи с вредни вещества и отпадъци. Няма наличие на стари депа за отпадъци. Няма ерозирали участъци.

За достъп до площадката на инвестицинното предложение ще се използа съществуващ полски път на община Монтана. Имотът е покрит със слабо развита тревна и храстова растителност. Местоположението на инвестиционното предложение е съобразено оптимално с техническите и технологични изисквания, ограничителните климатични условия и при минимално нарушение на околната среда.

Реализацията на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” е с цел отглеждане на риба и аквакултури и първична обработка на риба за консумация. За реализацията на тази вид дейност в имота са предвидени да се изградят следните обекти:

-12 броя рибарника с обща застроена площ от 1000м2;

-обслужваща сграда с площ около 1000м2;

-трафопост;

-септична яма с водонепроницаеми стени;

-изкопи за изграждане на площадковата линейна инфраструктура.

Останалите незастроени площи от площадката на инвестиционното предложение ще бъдат ландшафтно оформени. Горе посечените цифри са орентировъчни, който ще бъдат конкретизирани с изработването на ПУП и Работният инвестиционен проект за обекта.

Инвестиционното предложение е свързано с изработване на Подробен устройствен план, с който ще се конкретизират съответните устройствени показатели за терена и промяна предназначението на земята.

Големината на площадката е съобразена с технологичните нужди при строителството и експлоатацията на Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури, поради което не е необходимо усвояването на допълнителни площи.

Въздействията върху почвите могат да се разделят на три етапа: 1. Преди започване на строителството.

Отреждане на имота, които ще засегне инвестиционното предложение, определяне начин на трайното му ползване, с цел промяна предназначението на земята и изработване на Подробен устройствен план.

 1. По време на строителството.

По време на строителството, първичният терен ще бъде нарушен. Нарушенията ще бъдат свързани с дейности, нарушаващи целостта на почвената покривка, в рамките на отредения имот за инвестиционното предложение.

Пряко въздействие

Отнемането на хумусния слой, неговото депониране и съхраняване за последващо използване по предназначение. Това трябва да се извърши преди започване на строителните работи. Хумусния слой трябва да се депонира отделно от останалите изкопни маси.

За временно депониране на изкопните земни маси и хумусният хоризонт, ще се използват площадки в рамките на отредения терен.

Дейностите по отнемане, депониране и съхранение на хумусния слой на почвата е необходимо да се извършат съгласно изискванията на Наредба № 26, рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктиви земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Пряко въздействие е и механичното нарушаване на почвената покривка при извършване на земно-изкопните работи, както и утъпкване на почвата по вътрешноплощадковите пътища от използването на строителната техника.

Нарушението на почвената покривка ще бъде в рамките на отредения терен за изграждане на инвестицонното предложение.

Точните количества на изкопаните земни маси и на хумусния слой ще бъдат определени в работната фаза на проектиране на обекта. Тогава ще бъде извършен и баланс на земните маси.

Изкопаните земни маси ще се използват за оформяне на незастроената площ но имота, за вертикалната планировка на терена и за обратно засипване на трасето на площадковата линейна инфраструктура. Излишните количества земни маси ще се депонират на депо, определено от община Монтана.

Успоредно с приключване на строителството всички временно заети площи, за строителни и монтажни дейности, депа за изкопни земни маси и други ще бъдат възстановени и ландшафтно оформени.

Необходимо е да се спазва технологията на строителство и да не се допуска замърсяване на терена с петролни продукти от неизправна строителна техника, с битови и строителни отпадъци.

По време на строителството всички дейности ще се извършват в границите на имот №000332 и няма да се засягат съседно стоящите имоти.


 1. По време на експлоатацията – не се очаква негативно въздействие върху почвите.

По време на експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на съседно стоящите имоти.

Поради своето местонахождение и специфичната дейност на обекта, не се очаква промяна на почвеното плодородие на граничещите земи с площадката на инвестиционното предложение.


Изводи:

Промените ще се изразят в следното – макар и локално ще има промяна, на протичащите в почвения субстрат физикохимични, воднохимични и биологични процеси.

Промените които се очакват на настъпят са с локален характер, в рамките на отредения терен. Не се очаква промяна в почвеното плодородие или замърсяване на почвите в съседните имоти.

Очакваното въздействие върху почвите са следните:

Териториален обхват на въздействие: локално

Степен на въздействие: незначително

Продължителност на въздействието: пряко и еднократно

Кумулативен ефект: не се очаква

Трансгранични въздействия: не се очакват


1.4. Земни недра.

Районът, където е разположен имот №000332 и където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е разположен на границата на двете големи структурни зони:Предбалканска зона (Кутловишка единица) изградена от разкриващи се на повърхността карбонски, пермски, долнокредни, горнокредни и неогенски седименти.

Долнодунавска равнина (Мизийски микрократон), в състава на който (предимно в сондажи) са установени силур - девонски, триаски, юрски, кредни, палеогенски и неогенски скали.

Кватернерни образувания с различен произход и широко площно разпространение припокриват значителна част от по - старите скали.

Геоложкият строеж на района е следният:

СРЕДНОЮРСКА СИСТЕМА

Юрската система в района е представена от средноюрската серия в състава на която участват:

Етрополска свита (X J2a – bj) с двата си члена - Стефанецки и Нефелски - e представена самостоятелно в района.

Бовска свита (XIII J2 bj –b) почти повсеместно се поделя на два члена: Горнобелотински член (отдолу) и Веренишки член (отгоре)
Юрско - кредна система

Представена е от Гложенската свита, чийто възрастов диапазон обхваща части както от юрската, така и от кредната система.

Гложенската свита - долната и граница е свързана с литоложки преход от варовиците на Гинската свита. Нагоре тя бързо преминава в глинесто варовитите наслаги на Салашката свита. Дебелината и е между 80 и 130 м и е представена от сиви микритни и отчасти пелетно - оолитни варовици с интракласти, онкоиди и биокласти.
ДОЛНОКРЕДНА СИСТЕМА

Представена е от Салашката свита с нейните двата члена: долен - Пъстринишки и горен - Крапченски.

Пъстринишки член

Пъстринишкият член е представен от типичните за него микрозърнести микритови варовици с кремъчни конкреции и с прослойки от глинести варовици, прехождащи в най - горната част във варовити мергели.

Дебелината на седиментите на Пъстринишкия член е между 95 - 400 м, обикновено 200 - 300 м, максимално до 600 м.
Крапченски член

Крапченския член се представя от ясна алтернация на глинести варовици и мергели, при което се установява тенденция към постепенно увеличаване на глинестото съдържание и на количеството на мергелите отдолу нагоре.

Дебелината му е 60 - 150 м с тенденция към увеличаване на изток от Монтана, достигайки 450 - 500 м.

НЕОГЕНСКА СИСТЕМА

Неогенската система има широко разпространение и е добре изучена.

Криводолската свита е представена с Ракевски клин

Седиментите на клина залягат трансгресивно върху различна подложка и се припокриват нормално от тези на Димовската свита. Те са представени от сиво - синкави глини и варовити глини до мергели.

Дебелината им варира от 20 до 60 м, а в района на Криводол до 100 м.

Димовска свита

Тя заляга нормално върху Ракевския клин на Криводолската свита и се припокрива нормално от Лесурския клин на същата, а на север преминава хоризонтално в средните части на неподелената Криводолска свита.


КВАТЕРНЕРНА СИСТЕМА

Образуванията на кватернера се отнасят към различни литоложки типове, които по възраст обхващат диапазона от плейстоцена до холоцена.

Плеистоцена е представен от:

Еолично - алувиално - делувиални образования - този генетичен тип е представен от льосовидните глини.

Алувиални образувания - плеистоценските алувиални отложения са привързани към надзаливните тераси на реките Цибрица, Огоста, Ботуня и техните притоци.

Холоцен - алувиални образования - алувиалните наслаги, образувани през холоцена, изграждат високата и ниската заливна тераса и руслата на реките Огоста, Цибрица, Ботуня и техните притоци.

Делувиални образувания - базис за образуване на делувия са дъната на доловете и речните долини. По левите полегнали склонове на р. Огоста делувия е предимно резултат на площна ерозия. Отложенията са глинесто -песъчливи с дебелина до 2 м.

В тектонско отношение разглеждания район е разположен в Преходната зона на Западния Предбалакан. По същество тя представлява най-ниското структурно стъпало в Балканидите - един преход в структурно отношение между нагънатия Същински Предбалкан и структурите на Мизийската платформа.

Тази зона носи още името Гънково-блокова ивица Владимирово-Ракита. При това тя е ограничена от север и юг от дизюнктивни нарушения: Предбалканския разлом от север и Брестнишко-Преславската флексура от юг.

Основни структурни единици в ивицата са разположената на изток от описвания район Маркова антиклинала, проследяваща се на 50 km по долината на р. Скът при с. Оходен до р. Вит при с. Ракита и намиращите се западно от нея Лютенска хорст-антиклинала, заемаща централно място в района на находището и Градешнишкия и Девински блокове. Структурите са в различна степен денивелирани и полегнали на север върху южното крило на Ломската падина.

В геоложко отношение не съществуват естествени условия за възникване на ерозионни и свлачищни процеси, които да представляват опасност за реализирането на инвестиционното предложение „Стопанство за отглеждане на риба и аквакултури”.

Изграждането на инвестицонното предложение е възможно върху всички инженерно-геоложки видове, а условията се оценяват като добри.

При изготвянето на работния проект за инвестиционното предложение, ще бъде изготвен хидрогеоложки доклад.

Нарушенията на геоложката основа ще са еднократно, в границата на отредената площадка само по време на строителството на обекта.

По време на експлоатацията, обектът няма да оказва въздействие върху геоложката основа.

Очакваните характеристики за въздействието върху геоложката основа са следните:

Териториален обхват на въздействие: локално, само в границите на отредената площадка

Степен на въздействие: незначително

Продължителност на въздействие: пряко и еднократно по време на строителството на обекта

Кумулативен ефект: не се очаква

Трансгранични въздействия: не се очакват

С реализирането на „Стопанството за отглеждане на риба и аквакултури” не се очакват нарушения или промяна на геоложката основа и земните недра в района.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница