Конспект за кандидат-докторантски изпит по социология, антропология и науки за културата етнография-етнологияДата20.07.2018
Размер50.67 Kb.
КОНСПЕКТ

ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ ПО

3.1. Социология, антропология и науки за културата

ЕТНОГРАФИЯ-ЕТНОЛОГИЯ

/ЕТНОПСИХОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ/

Въпрос

1

Етнопсихологията , като междудисциплинарна област от знания. • Цел и задачи на етнопсихологията, като интегрална наука.

 • Цел и задачи на етнопсихологията.

 • Културата , като психологическо понятие.
2

Етнопсихологопедагогика на образователното взаимодействие.

 • Образованието на възрастни в условията за учене през целия живот.

 • Етнопедагогически подходи в мултиетническа среда.

3

Психологически причини на ръста на етническа идентичност, спрямо етническата ситуация унас.

4

Етническата идентичност в ситуация на социална нестабилност.

5

Етнокултурна вариативност и процеса на социализация на личността : социализация, инкултурация и културна трансмисия.

6

Културна вариативност на личността, като регулатор на социалното поведение

7

Междуетническа рефлексия и социално включване / приемане/.

 • видове интеграция в междуетническа среда.
8

Междуетническа рефлексия и социално включване./приемане/

9

Междуетническа рефлексия и социално включване./приемане/.

 • SWOT анализ на правителствени и неправителствени политики в европейски контекст.

10

Междуетническа рефлексия и социално включване./приемане/

 • SWOT анализ на правителствени и неправителствени политики в национален контекст.

11

Междуетнически отношения и когнитивни процеси.: междугрупови и междуличностни взаимоотношения в междуетническа среда : психологически детерминанти на междуетническите взаимоотношения: социална и етническа идентичност: когнитивни и афективни компоненти на етническата идентичност.

12.

Комуникативният аспект на рефлексията : направления, школи и учени.

13.

Кооперативният аспект на рефлексията : направления, школи и учени.

14.

Личностният аспект на рефлексията : направления, школи и учени.

15.


Рефлексивни методи и техники за разпознаване и разрешаване на междуетническо противоречие и конфликт.

16.

Етническа конфликти и противоречия: - причини за тяхното възникване и начини за тяхното регулиране.

17.

Механизми на междугрупово възприятие в процеса на междуетнически взаимоотношения в мултиетническа среда.

18.

Развитие и трансформация на етническата идентичност : влияние на социално – психологическият маркер за формиране на етническата идентичност.

 • Проблема за промяна на етническата идентичност.

 • Модел на двете измерения на етническата идентичност.

19.

Психосемантика и рефлексия.Видове образование в мултиетническа среда.

 • Психолого- антропологически теории за мултиетнически диалог и рефлексия

 • Рефлексивна картина на образователното взаимодействие в мултиетническа среда.

20.

Етнопсихологически основания на образователното взаимодействие

 • Етнопсихологически аспекти на личностното равитие.

 • Ценностно- ориентирано социално поведение на субекта.

 • Етнопсихологически парадигми на образователното взаимодействие.

21.

Типология на образователното взаимодействие :“ семейство – образователна институция“

Литература:

Основна:

 • Грекова М., М. Косева., И. Кюркчиева.,О. Аврамов., дискриминацията, като социална практика., С., IMIR., 2010.

 • Де-Вос Дж. Этнический плюрализм: конфликт и адаптация // Личность, культура, этнос: современная психологическая антропология. М., 2001.

 • Интеркултурен диалог и образование: наръчник за студенти.,под. ред. на К. Чучен., С.,ФВ.,2010.

 • Капиренкова О.Н.., Этнопсихология.,Смоленск., 2008.

 • Колева И. Етнопсихологически модел на образователното взаимодействие., С., Раабе, 2012.

 • Колева И., Национални приоритети и политики в интеркултурното образование., сп. „Стратегии на образователната и научната политика“., година ХХл., кн. 7., 2013.

 • Коул М. Культурно-историческая психология. М., 1996.

 • Миграции, пол и междукултурни взаимодействия в България.,С., IMIR., 2011.

 • Началджян А.А., Психологическая адаптация/ механизмы и стратегии/.,М.,Ексмо.,2009.

 • Смит, А. Националната идентичност, "Кралица Маб", С., 2000.

 • Стефаненко, Т. Этнопсихология, ИП-РАН "Академический проект", Москва, 1999.

 • Хайдиняк М.,М.Косева., А. Желязкова., Модерност и традиция: европейско и национално в България., С.,IMIR., 2012.

 • Bock, Philip K. (1999) Rethinking Psychological Anthropology, 2nd Ed., New York: W. H. Freeman

 • D'Andrade, Roy G. (1995). The Development of Cognitive Anthropology. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 • Hsu, Francis L. K., ed. (1972) Psychological Anthropology. Cambridge: Schenkman Publishing Company, Inc.

 • Wilhelm Max Wundt , social psychology: A study of the laws of development of language, myth and custom , Leipzig (1917), reprint 2002:

Допълнителна:

 • Этническая психология. Хрестоматия. — СПб.: Речь, 2003.

 • Этнопсихологический словарь. — М.: Московский психолого-социальный институт, 1999.

 • Козарева В.,Божилов Г., Рискове и опастности в младежка възраста., С., ФПБ., 2010

 • Крысько В.Г. Этническая психология. — М.: Издательский центр "Академия", 2002

 • Лебедева Н. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. — М.: Ключ.,1999.

 • Налчаджян А.А. Этнопсихология. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2004.

 • Наръчник за превенция на трафика на хора., С., НКБТХ., 2010

 • Нежурина-Кузничная Н.Ю. Популярная этнопсихология. — Мн.: Харвест, 2004.

 • Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. — М.: Т-во научных изданий КМК, 2005.

 • Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. — М.: ИП РАН, Академический Проект, 2000

 • Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. — Д.: Сталкер, 1997.

Източници в интернет :

 • http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/White%20Paper%20final%20EN%20020508.pdfhttp://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Intercultural/Towards%20indicators%20for%20success%20in%20intercultural%20education_EN.pdf

 • http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/roms_en.pdf

 • http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/roma

 • http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/roms_en.pdf

 • http://www.tolerance.ru/p-news.shtml

 • http://www.coe.int/t/cm/

 • http:// www.etnopsy.ru

 • http://ethnopsyhology.narod.ru

 • http://www.tolerance.ru/p-news.shtml

 • http://migrocenter.ru/

 • http://humanities.edu.ru


Съставил програмата:

проф . д-р Ирина Колева


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница