Кралство Белгиястраница1/28
Дата07.04.2017
Размер5.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

ЕВРОПЕЙСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АСОЦИИРАНЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ТЕХНИТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА

ЕВРОПЕЙСКО СПОРАЗУМЕНИЕ за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна


Ратифицирано със закон, приет от 36-о Народното събрание на 15.04.1993 г. - ДВ, бр. 33 от 20.04.1993 г., в сила от 1.02.1995 г. Текстът на споразумението е обнародван като отделно книжно тяло на "Държавен вестник", издадено на 25.05.1995 г. - ДВ, бр. 61 от 7.07.1995 г.
Кралство Белгия,

Кралство Дания,

Федерална република Германия,

Република Гърция,

Кралство Испания,

Фреската република,

Ирландия,

Република Италия,

Великото херцогство Люксембург,

Кралство Холандия,

Португалската република,

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,

страни по Договора за създаване на Европейската икономическа общност, по Договора за създаване на Европейското обединение за въглища и стомана и по Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

наричани по-нататък "страни членки", и

Европейската икономическа общност, Европейската общност за атомна енергия, и Европейското обединение за въглища и стомана,

наричани по-нататък общности,

от една страна,

и Република България,

наричана по-нататък "България",

от друга страна,

отчитайки значението на традиционните връзки, съществуващи между общността, нейните страни членки и България, както и общите ценности, които те споделят,

признавайки, че общността и България желаят да засилят тези връзки и да изградят тесни и трайни отношения, основани на взаимните интереси и реципрочността, което би позволило на България да вземе участие в процеса на европейската интеграция, засилвайки и разширявайки по този начин отношенията, установени в миналото, по-специално със Спогодбата за търговия, търговско и икономическо сътрудничество, подписана на 8 май 1990 г.,

отчитайки възможностите за взаимоотношения от ново качество, които създаването на една нова демокрация в България открива,

отчитайки ангажимента на общността и нейните страни членки и на България към заздравяването на политическите и икономическите свободи, които съставляват самата основа на асоциирането,

признавайки фундаменталния характер на демократичните промени в България, произтичащи по мирен път и целящи построяването на нова политическа и икономическа система, основана на върховенството на закона и спазването на човешките права, на политическия плурализъм и на една плуралистична многопартийна система, включваща свободни и демократични избори и създаването на законодателните и икономическите условия, необходими за развитието на пазарна икономика, както и необходимостта да се продължи и завърши този процес с помощта на общността,

отчитайки непоколебимата привързаност на общността и на нейните страни членки и на България към върховенството на закона и спазването на човешките права, включително и тези на лица, принадлежащи към малцинства, както и към пълното прилагане на всички други принципи и разпоредби, съдържащи се в Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа (CCCE), заключителните документи от Виена и Мадрид, Парижката харта за нова Европа, както и към принципите и разпоредбите на Европейската енергийна харта,

желаейки да способстват за по-добри контакти между техните граждани, както и за свободното движение на информация и идеи съгласно договореностите на страните в рамките на СССЕ,

съзнавайки значението на това споразумение за създаването и укрепването в Европа на система за стабилност, основана на сътрудничество, в която общността е един от крайъгълните камъни,

смятайки, че би трябвало да се направи връзка между пълното осъществяване на асоциирането, от една страна, и продължаването на същинското прилагане на политическите, икономическите и законодателните реформи в България, от друга страна, както и въвеждането на факторите, необходими за сътрудничеството и реалното сближаване между системите на страните, по-специално в светлината на изводите на Бонската конференция в рамките на СССЕ,

желаейки да установят редовен политически диалог по двустранни и международни въпроси от взаимен интерес с цел заздравяване и довеждане до край на асоциирането,

вземайки предвид желанието на общността да окаже решаваща подкрепа за завършването на прехода към пазарна икономика в България и да помогне на България да се справи с икономическите и социалните последици на структурното преустройство,

вземайки предвид също така желанието на общността да създаде инструменти за сътрудничество и икономическа, техническа и финансова помощ на глобална и многогодишна основа,

отчитайки привързаността на общността и България към свободната търговия и в частност към принципите на Общото споразумение за митата и търговията,

имайки предвид икономическите и социалните различия между общността и България и признавайки по този начин, че целите на асоциирането трябва да бъдат постигнати чрез подходящи разпоредби на това споразумение,

убедени, че това споразумение ще създаде нов климат за техните икономически отношения и в частност за развитието на търговията и инвестициите, средства, които са жизнено важни за икономическото преструктуриране и технологичната модернизация на българската икономика,

желаейки да установят културно сътрудничество и да развиват размяната на информация,

признавайки факта, че крайната цел на България е да стане член на общността и че настоящото асоцииране, по мнението на страните, ще помогне на България да постигне тази си цел,

решиха да подпишат това споразумение и определиха за тази цел като свои пълномощници:

Кралство Белгия - Робер Юрбен, министър на външната търговия и по европейските дела;

Кралство Дания - Йорген Йострьом Мьолер, държавен секретар по европейските работи;

Федерална република Германия - Клаус Кинкел, федерален министър на външните работи;

Република Гърция - Мишел Папаконстантину, министър на външните работи;

Кралство Испания - Хавиер Солана, министър на външните работи;

Френската република - Елизабет Гигу, делегиран министър по европейските работи;

Ирландия - Дик Спринг, министър на външните работи;

Република Италия - Валдо Спини, държавен секретар на външните работи;

Великото херцогство Люксембург - Жак Поос, министър на външните работи;

Кралство Холандия - П. Куейманс, министър на външните работи;

Португалската република - Ж. М. Дурау Барозу, министър на външните работи;

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия - Дъглас Хърд, държавен секретар на външните работи и по въпросите на общността;

Европейската икономическа общност, Европейската общност за атомна енергия и Европейското обединение за въглища и стомана;

Нилс Хелвег Петерсен, министър на външните работи на Кралство Дания, председател на Съвета на Европейските общности;

Сър Лиън Бритън, член на Комисията на Европейските общности;

Ханс Ван Ден Брук, член на Комисията на Европейските общности;

Република България, Любен Беров, министър-председател и министър на външните работи,

които, след като провериха своите пълномощия, намерени в добра и надлежна форма,

се договориха, както следва:

Член 1


1. Създава се асоциация между общността и нейните страни членки, от една страна, и България, от друга.

2. Целите на асоциирането са:

да осигури подходящи рамки за политическия диалог между страните, което да позволи развитието на тесни политически отношения;

постепенно да бъде създадена зона за свободна търговия между общността и България, която да обхваща по същество цялата търговия между тях;

да насърчава разширяването на търговията и хармоничните икономически отношения между страните и по този начин да стимулира динамичното икономическо развитие и благоденствието в България;

да подкрепи усилията на България за развитие на икономиката й и за завършване прехода към пазарна икономика;

да осигури подходящи рамки за постепенното интегриране на България в общността. С тази цел в съответствие с пазарните механизми ще бъдат изработени нови правила, политика и действия и България ще работи за изпълнение на необходимите изисквания в това отношение;

да се създадат институции, които да направят асоциирането ефективно.

ЧАСТ I

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГЧлен 2

Между страните ще бъде установен редовен политически диалог, който те имат намерение да развиват и задълбочават. Той ще съпътства и затвърждава сближаването между общността и България, ще подкрепя политическите и икономическите промени, които протичат в тази страна, и ще допринася за установяването на нови отношения на солидарност и нови форми на сътрудничество. Политическият диалог и сътрудничеството, основани на общи ценности и стремежи:

ще улеснят пълното интегриране на България в общността на демократичните нации и прогресивното сближаване с общността;

икономическото сближаване, което се предвижда от това споразумение, ще доведе до по-голямо политическо сближаване;

ще доведат до по-добро взаимно разбиране и до растящо сближаване на позициите по международни въпроси и в частност по такива въпроси, които е вероятно да имат съществени последици за едната или другата страна;

ще позволят на всяка от страните да разглежда позицията и интересите на другата в техните съответни процеси на вземане на решения;

ще допринесат за сближаването на позициите на страните по въпросите на сигурността и ще укрепят сигурността и стабилността в цяла Европа.

Член 3


1. Според необходимостта ще се провеждат срещи между председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията на Европейските общности, от една страна, и президента на Република България, от друга страна.

2. На равнище министри политическият диалог ще се провежда в рамките на Съвет за асоцииране. Той ще има общата отговорност за всички въпроси, които страните биха желали да поставят на неговото внимание.

Член 4

Други процедури и механизми за политически диалог ще бъдат създадени от страните и по-специално в следните форми:срещи на високо административно равнище (политически директори) между официални лица от България, от една страна, и Председателството на Съвета на Европейските общности и на Комисията, от друга;

използвайки пълноценно всички дипломатически канали между страните, включително подходящи контакти в двустранната и в многостранната област, като например в ООН, в съвещанията на СССЕ и други многостранни форуми;

включване на България в групата на страните, получаващи редовно информация по въпросите, с които се занимава Европейското политическо сътрудничество, както и размяна на информация с оглед постигане на целите, изложени в чл. 2, всякакви други средства, които биха допринесли за утвърждаването, развитието и задълбочаването на този диалог.

Член 5


Политическият диалог на парламентарно равнище ще се осъществява в рамките на Парламентарен комитет за асоцииране.

ЧАСТ II


ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 6


Зачитането на демократичните принципи и човешките права, залегнали в Заключителния акт от Хелзинки и в Парижката харта за нова Европа, вдъхновява вътрешната и външната политика на страните и представлява съществен елемент на това асоцииране.

Член 7


1. Асоциирането включва преходен период с максимална продължителност 10 години, разделен на два последователни етапа, всеки от които продължава по принцип 5 години. Първият етап започва с влизането на споразумението в сила.

2. Съветът за асоцииране, имайки предвид, че принципите на пазарната икономика са от съществено значение за това асоцииране, ще разглежда редовно на основата на принципите, посочени в преамбюла, изпълнението на споразумението и постиженията на България в процеса, водещ към система на пазарна икономика.

3. През 12-те месеца, предхождащи изтичането на първата фаза, Съветът за асоцииране ще се събере, за да вземе решение за преминаване към втората фаза, както и по всякакви възможни изменения, които биха могли да се направят по отношение мерките, отнасящи се до изпълнението на разпоредбите, регламентиращи втората фаза. Правейки това, той ще вземе предвид резултатите от прегледа по § 2.

4. Двете фази, предвидени в § 1, 2 и 3, няма да се прилагат по отношение на част III.

ЧАСТ III

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

Член 8

1. Общността и България постепенно ще установят зона за свободна търговия в течение на преходен период, който ще продължи максимално 10 години, считано от влизането в сила на споразумението, съгласно разпоредбите на това споразумение и в съответствие с тези на Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ).2. Комбинираната номенклатура за стоките ще бъде прилагана за класифицирането на стоките за внос в общността. Българската митническа тарифа ще бъде прилагана за класифицирането на стоките за внос в България.

3. За всяка стока базовото мито, към което ще бъдат прилагани последователните редукции, установени в това споразумение, ще бъде митото, което действително е предлагано erga omnes в деня, предхождащ датата на влизане в сила на споразумението.

4. Ако след влизане в сила на споразумението някаква тарифна редукция бъде прилагана на база erga omnes, в частност редукциите, произтичащи от тарифното споразумение, сключено в резултат на Уругвай раунд на ГАТТ, такива редуцирани мита ще заменят базовите мита съгласно § 3, считано от датата, когато такива редукции са приложени.

5. Общността и България ще предадат един на друг информация за техните съответни базови мита.

РАЗДЕЛ I

ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

Член 9

1. Разпоредбите на този раздел ще се прилагат към стоките, произхождащи от общността и от България, посочени в глави от 25 до 97 на Комбинираната номенклатура и на Българската митническа тарифа, с изключение на стоките, посочени в приложение I.2. Разпоредбите на чл. 10 до 14 включително не се отнасят за стоките, посочени в чл. 16 и 17.

Член 10


1. Митата, прилагани в общността към вноса на стоките, произхождащи от България, извън тези, посочени в приложения IIа, IIб и III, ще бъдат премахнати при влизането в сила на споразумението.

2. Митата, прилагани в общността към вноса на стоки, произхождащи от България, които са посочени в приложение IIа, ще бъдат премахвани постепенно в съответствие със следната схема:

при влизане в сила на споразумението всяко мито ще бъде редуцирано до 50% от базовото мито;

една година след датата на влизане в сила на споразумението останалите мита ще бъдат премахнати.

Митата, прилагани в общността към вноса на стоки, произхождащи от България, посочени в приложение IIб, ще бъдат постепенно редуцирани от датата на влизане в сила на споразумението с годишни намаления по 20% на базовото мито, така че да бъдат напълно премахнати към края на четвъртата година от датата на влизане в сила на споразумението.

3. Стоките, произхождащи от България, посочени в приложение III, ще се ползват от суспендиране на митата за внос в рамките на годишните тарифни квоти или плафони на общността, които ще се увеличават постепенно в съответствие с условията, определени в посоченото приложение, така че да се достигне до пълно премахване на митата за внос на съответните стоки най-късно към края на петата година.

В същото време митата по вноса, които се прилагат към вносните количества, когато квотите са изчерпани или когато налагането на мита е наново въведено по отношение на стоките, покрити от тарифен плафон, ще бъдат премахвани прогресивно от влизането в сила на споразумението с годишни намаления по 15% на базовото мито. Към края на петата година останалите мита ще бъдат премахнати.

4. Количествените ограничения на вноса в общността и мерките, имащи равностоен ефект, ще бъдат премахнати от датата на влизане в сила на споразумението по отношение на стоките, произхождащи от България.

Член 11

1. Митата, прилагани в България към вноса на стоки, произхождащи от общността, които са посочени в приложение IV, ще бъдат премахнати от датата на влизане в сила на споразумението.2. Митата, прилагани в България към вноса на стоки, произхождащи от общността, които са посочени в приложение V, ще бъдат намалявани постепенно в съответствие със следната схема:

една година след влизане в сила на споразумението всяко мито ще бъде намалено на 80% от базовото мито;

три години след влизане в сила на споразумението всяко мито ще бъде намалено на 40% от базовото мито;

пет години след влизане в сила на споразумението останалите мита ще бъдат премахнати.

3. Митата, прилагани в България към вноса на стоки, произхождащи от общността, които са посочени в приложение VI, ще бъдат намалявани постепенно в съответствие със следната схема:

три години след влизане в сила на споразумението всяко мито ще бъде намалено на 80% от базовото мито;

пет години след влизане в сила на споразумението всяко мито ще бъде намалено на 60% от базовото мито;

шест години след влизане в сила на споразумението всяко мито ще бъде намалено на 45% от базовото мито;

седем години след влизане в сила на споразумението всяко мито ще бъде намалено на 30% от базовото мито;

осем години след влизане в сила на споразумението всяко мито ще бъде намалено на 15% от базовото мито;

девет години след влизане в сила на споразумението останалите мита ще бъдат премахнати.

4. Количествените ограничения за вноса в България по отношение на стоките, произхождащи от общността, и мерките, имащи равностоен ефект, ще бъдат премахнати от датата на влизане в сила на споразумението, с изключение на тези, посочени в приложение VII, които ще бъдат премахнати в съответствие със схемата, предвидена в същото приложение.

Член 12

Разпоредбите относно премахването на митата по вноса ще бъдат прилагани също и към митата от фискално естество.Член 13

Общността ще премахне при нейния внос от България всички такси, имащи ефект на мита по вноса, от момента на влизане в сила на споразумението.

България ще премахне при нейния внос от общността всички такси, имащи ефект на мита по вноса, от момента на влизане в сила на споразумението, с изключение на тези, посочени в приложение VIII, които ще бъдат премахнати в съответствие със схемата, предвидена в същото приложение.

Член 14


1. Общността и България ще премахнат постепенно помежду си най-късно към края на петата година след влизане в сила на споразумението всички мита по износа и такси, имащи равностоен ефект.

2. Количествените ограничения по износа за България и всички мерки, имащи равностоен ефект, ще бъдат премахнати от общността при влизане в сила на споразумението.

3. Количествените ограничения по износа за общността и всички мерки, имащи равностоен ефект, ще бъдат премахнати от България при влизане в сила на споразумението, с изключение на тези, посочени в приложение IХ, които ще бъдат премахнати най-късно към края на петата година след влизане в сила на споразумението.

Член 15


Всяка страна декларира своята готовност да намали митата си в търговията с другата страна по-бързо, отколкото е предвидено в чл. 10 и 11, ако нейната обща икономическа ситуация и ситуацията в съответния сектор от икономиката позволяват това.

Съветът за асоцииране може да прави препоръки в това отношение.

Член 16

В протокол № 1 са посочени договореностите, приложими към текстилните изделия, третирани в него.Член 17

В протокол № 2 са посочени договореностите, приложими към стоките, третирани от договора за създаване на Европейското обединение за въглища и стомана.

Член 18

1. Разпоредбите на този раздел не изключват запазването от общността на селскостопански компонент в митата, прилагани към стоките, посочени в приложение Х, по отношение на стоки, произхождащи от България.2. Разпоредбите на този раздел не изключват въвеждането от България на селскостопански компонент в митата, прилагани към стоките, посочени в приложение Х, по отношение на стоки, произхождащи от общността.

РАЗДЕЛ II

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Член 19


1. Разпоредбите на този раздел се прилагат към селскостопанските стоки, произхождащи от общността и от България.

2. Терминът "селскостопански стоки" се отнася до стоките, посочени в глави от 1 до 24 на Комбинираната номенклатура и на Българската митническа тарифа, и стоките, посочени в приложение I, но с изключение на рибните продукти, така както са определени от Регламент (ЕИО) № 3687/91.

Член 20

В протокол № 3 са посочени търговските договорености за преработените селскостопански стоки, посочени в същия протокол.Член 21

1. Общността ще премахне от датата на влизане в сила на споразумението количествените ограничения по вноса на селскостопански стоки, произхождащи от България, запазени по силата на Регламент на Съвета № 3420/83 в действащата към датата на подписването му форма.

2. Селскостопанските стоки, произхождащи от България, посочени в приложение ХI, ще се ползват от датата на влизане в сила на споразумението от редукцията на митата и налозите в рамките на квотите на общността и при условията, предвидени в същото приложение.

3. Селскостопанските стоки, произхождащи от общността, посочени в приложение ХIIа, ще бъдат внасяни в България без количествени ограничения.

Селскостопанските стоки, произхождащи от общността, посочени в приложение ХIIб, ще бъдат предмет на количествени ограничения, определени в същото приложение.

4. Общността и България ще си предоставят една на друга концесиите, посочени в приложения ХIII и ХIV, на хармонична и реципрочна основа в съответствие с условията, посочени в тези приложения.

5. Като се имат предвид обемът на търговията със селскостопански стоки помежду им, тяхната особена чувствителност, правилата на общата селскостопанска политика на общността, правилата на селскостопанската политика на България, значението на селското стопанство в българската икономика и последствията от многостранните търговски преговори в рамките на ГАТТ, общността и България ще разгледат в Съвета за асоцииране стока по стока и на системна и реципрочна основа възможностите да си предоставят една на друга по-нататъшни концесии.

Член 22


Независимо от останалите разпоредби на това споразумение и в частност чл. 31, ако, като се има предвид особената чувствителност на пазарите на селскостопански стоки, вносът на стоки, произхождащи от една от страните, които са обект на концесии, предоставяни съгласно чл. 21, причинява сериозно разстройство на пазара на другата страна, двете страни ще започнат незабавно консултации за намиране подходящо решение. До приемането на такова решение засегнатата страна може да вземе мерки, каквито тя намира за необходими.

РАЗДЕЛ III

РИБНО СТОПАНСТВО

Член 23


Разпоредбите на този раздел ще се прилагат към рибните стоки, произхождащи от общността и от България, които се третират от Регламент (ЕИО) № 3687/91 относно общата организация на пазара в сектора на търговията с рибни продукти.

Член 24


Разпоредбите на чл. 21, § 5 ще се прилагат mutatis mutandis към рибните продукти.

РАЗДЕЛ IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25


Разпоредбите на този раздел ще се прилагат към търговията с всички стоки, с изключение на тези, за които е предвидено друго в това споразумение или в протоколи № 1, 2 или 3.

Член 26


1. Няма да бъдат въвеждани никакви нови мита по вноса или износа или такси, имащи равностоен ефект, нито ще бъдат увеличени съществуващите такива в търговията между общността и България от датата на влизане в сила на споразумението.

2. Няма да бъдат въвеждани никакви нови количествени ограничения по вноса или износа или мерки, имащи равностоен ефект, нито ще бъдат направени по-ограничителни съществуващите такива в търговията между общността и България от датата на влизане в сила на споразумението.

3. Без да се нарушават концесиите, предоставени съгласно чл. 21, разпоредбите на § 1 и 2 на този член няма да ограничават по никакъв начин изпълнението на съответната селскостопанска политика на България и на общността или вземането на каквито и да е мерки в рамките на такава политика.

Член 27


1. Страните ще се въздържат от всякакви мерки или практика от вътрешно фискално естество, установяващи, било пряко или косвено, дискриминация между стоките на едната страна и подобни стоки, произлизащи от територията на другата страна.

2. Стоките, изнасяни за територията на едната от страните, не могат да се ползват от възстановяване на суми, платени като вътрешни данъци в размери, надвишаващи сумата на преките или косвените данъци, наложени върху тях.

Член 28

1. Това споразумение няма да изключва поддържането или образуването на митнически съюзи, зони за свободна търговия или споразумения за погранична търговия, освен ако те изменят договореностите относно търговията, предвидени в това споразумение.2. В рамките на дейността на Съвета за асоцииране ще бъдат провеждани консултации между страните относно договорености, създаващи такива митнически съюзи или зони за свободна търговия и когато е отправена такава молба по други основни въпроси, свързани със съответната им търговска политика към трети страни. В частност, ако трета страна се присъединява към общността, такива консултации ще бъдат проведени с оглед да се осигури отчитане на взаимните интереси на общността и България, формулирани в това споразумение.

Член 29


Извънредни мерки с ограничено времетраене, които се отклоняват от разпоредбите на чл. 11 и чл. 26, § 1, могат да бъдат взети от България под формата на увеличени мита.

Тези мерки могат да се отнасят само до възникващи отрасли от промишлеността или определени сектори, които са в процес на преструктуриране или са изправени пред сериозни затруднения, особено когато тези затруднения предизвикват важни социални проблеми.

Митата по вноса, прилагани в България към стоките, произхождащи от общността, въведени в рамките на тези мерки, не могат да надвишават 25% от ad valorem и ще съдържат елемент на преференция към стоките, произхождащи от общността. Общата стойност на вноса на стоки, предмет на такива мерки, не може да надвишава 15% от общия внос от общността на промишлени стоки, така както е дефинирано в раздел I, в течение на последната година, за която съществуват статистически данни.

Тези мерки ще бъдат прилагани в течение на период, който не надвишава 5 години, освен ако по-дълъг период не е приет от Съвета по асоцииране. Прилагането им ще бъде прекратено най-късно с изтичането на преходния период.

Никакви мерки от такъв характер не могат да бъдат въвеждани по отношение на стока, за която от премахването на всички мита и количествени ограничения или такси, или мерки, имащи равностоен ефект, са изминали повече от 3 години.

България ще информира Съвета за асоцииране за всички извънредни мерки, които тя възнамерява да вземе, и по искане на общността ще бъдат проведени консултации в Съвета за асоцииране относно тези мерки и секторите, за които ще бъдат прилагани, преди те да бъдат приложени. Когато взема такива мерки, България ще информира Съвета за асоцииране за схемата за премахване на митата, въведени в съответствие с този член. Тази схема трябва да предвижда постепенното отпадане на тези мита, което да започне най-късно 2 години след тяхното въвеждане, на равни годишни части. Съветът за асоцииране може да приеме различна схема.

Член 30

Ако една от страните реши, че е налице дъмпинг в търговията с другата страна по смисъла на чл. VI от ГАТТ, тя може да вземе съответни мерки срещу такава практика в съответствие със споразумението по приложение на чл. VI на ГАТТ, със съответното вътрешно законодателство и с условията и процедурите, формулирани в чл. 34.Член 31

Когато някоя стока е внасяна в такива увеличени количества и при такива условия, че да причинят или заплашат да причинят:

сериозна вреда на местните производители на подобни или пряко конкурентни стоки на територията на една от страните, или

сериозно смущение в който и да е сектор от икономиката или затруднения, които могат да доведат до сериозно влошаване на икономическата ситуация на даден регион,

общността или България, която от тях е засегната, може да вземе съответни мерки в рамките на условията и в съответствие с процедурите, посочени в чл. 34.

Член 32


Когато спазването на разпоредбите на чл. 14 и 26 води до:

(i) реекспорт към трета страна, спрямо която страната износител поддържа за съответната стока количествени ограничения по износа, мита по износа или мерки, имащи равностоен ефект, или

(ii) сериозен дефицит или заплаха за такъв на стока от важно значение за страната износител, и когато посочените ситуации предизвикват или е вероятно да предизвикат съществени затруднения за страната износител, тази страна може да вземе съответни мерки в рамките на условията и в съответствие с процедурите, посочени в чл. 34. Мерките следва да бъдат недискриминационни и да бъдат премахнати, когато условията повече не оправдават тяхното поддържане.

Член 33


Страните членки и България постепенно ще регулират всеки държавен монопол от търговски характер с оглед към края на петата година след влизането в сила на споразумението да се осигури, че не съществува дискриминация по отношение на условията, в рамките на които стоките се купуват и продават между граждани на страните членки и България. Съветът за асоцииране ще бъде информиран относно мерките, приети за постигането на тази цел.

Член 34


1. В случай, че общността или България подложат вноса на стоки, които могат да предизвикат затрудненията, посочени в чл. 31, на административна процедура, имаща за цел бързото получаване на информация за тенденциите в търговския обмен, тя следва да информира другата страна.

2. В случаите, посочени в чл. 30, 31 и 32, преди да се вземат мерките, предвидени в тях, или в случаите, за които се прилага § 3(г), колкото е възможно по-бързо общността или България, която от тях е засегната в случая, следва да предостави на Съвета за асоцииране съответна информация с оглед да се намери решение, приемливо за двете страни.

При избора на мерките приоритет трябва да бъде даден на тези, които в най-малка степен разстройват действието на споразумението.

Защитните мерки следва да бъдат съобщени незабавно на Съвета за асоцииране и следва да бъдат предмет на периодични консултации в рамките на този орган, в частност с оглед установяването на схема за тяхното премахване, когато обстоятелствата позволят.

3. За изпълнението на §2 се прилагат следните разпоредби:

(а) По отношение на чл. 31 - затрудненията, произтичащи от ситуацията, посочена в този член, следва да бъдат внесени за разглеждане в Съвета за асоцииране, който може да вземе необходимото решение, за да прекрати затрудненията.

Ако Съветът за асоцииране или страната износител не са взели решение, което да прекрати затрудненията, или не е постигнато друго удовлетворително решение в течение на 30 дни по въпросния случай, страната вносител може да вземе подходящи мерки, за да поправи проблема. Тези мерки не трябва да превишават обхвата на това, което е било необходимо за решаването на затрудненията, които са се появили.

(б) По отношение на чл. 30 - Съветът за асоцииране следва да бъде информиран за случая на дъмпинг веднага щом властите на страната вносител започнат разследването. Когато дъмпингът не е прекратен или не е намерено друго удовлетворително решение в течение на 30 дни, откакто случаят е внесен в Съвета за асоцииране, страната вносител може да предприеме подходящи мерки.

(в) По отношение на чл. 32 - затрудненията, произлизащи от ситуациите, посочени в този член, следва да бъдат внесени за разглеждане в Съвета за асоцииране.

Съветът за асоцииране може да вземе всяко необходимо решение, за да прекрати затрудненията. Ако той не е взел такова решение в течение на 30 дни, откакто случаят е внесен за разглеждане в него, страната износител може да вземе подходящи мерки по отношение износа на въпросния продукт.

(г) Когато извънредни обстоятелства, изискващи незабавни действия, правят съответно предварителното информиране или разглеждане невъзможни, общността или България, която от тях е засегната, може в случаите, посочени в чл. 30, 31 и 32, да приложи незабавно предпазни и временни мерки, стриктно необходими, за да се справи със ситуацията, а Съветът за асоцииране ще бъде незабавно информиран.

Член 35


Протокол № 4 формулира правилата за произход за приложението на тарифите преференции, предвидени в това споразумение.

Член 36


Споразумението няма да изключва забраните или ограниченията на вноса, износа или транзита, предприети на основата на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност; защитата на здравето и живота на хората, животните или растенията; защитата на изчерпаеми природни ресурси; защитата на национални ценности с художествена, историческа или археологическа стойност или защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост или правилата, отнасящи се до златото и среброто. Такива забрани или ограничения обаче няма да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между двете страни.

Член 37


Протокол № 5 формулира специфичните разпоредби, които ще се прилагат в търговията между България, от една страна, и Испания и Португалия, от друга страна.

ЧАСТ IV


ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ, УСТАНОВЯВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

РАЗДЕЛ I


ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ

Член 38


1. В зависимост от условията и формите, прилагани във всяка страна членка:

третирането, предоставено на работници - български граждани, законно наети на територията на страна членка, ще бъде свободно от каквато и да е дискриминация на основата на гражданство по отношение на условия за работа, заплащане или освобождаване в сравнение с нейните собствени граждани;

законно пребиваващите съпруга и деца на работник, законно нает на територията на страна членка, с изключение на сезонните работници и на работници, наети по силата на двустранни споразумения по смисъла на чл. 42, освен ако не е предвидено друго по такива споразумения, ще имат достъп до пазара на работна сила на съответната страна членка за времето на установения за наемане на работника престой.

2. България в зависимост от условията и формите, прилагани в страната, ще предостави третирането, посочено в § 1, на работници - граждани на страна членка, които са законно наети за работа на нейната територия, както и на техните съпруги и деца, които са законно пребиваващи на българска територия.

Член 39

1. С оглед да се координират системите на социално осигуряване на работниците - български граждани, законно наети на територията на страна членка, и за членовете на техните семейства, законно пребиваващи там, и в зависимост от условията и формите, прилагани във всяка страна членка:всички периоди на застраховка, наемане или пребиваване на такива работници в отделните страни членки ще бъдат сумирани за целите на отпускане на пенсии и обезщетения за старост, инвалидност или смърт и при оказване на медицинска помощ на работниците и членовете на техните семейства;

всички пенсии или обезщетения за старост, смърт, трудови злополуки или професионални заболявания или инвалидност, произтичаща от тях, с изключение на помощи, за които не се правят вноски, ще бъдат свободно превеждани по законния курс на съответната страна членка - длъжник, или съответните страни членки - длъжници;

въпросните работници ще получават семейни добавки за членовете на техните семейства, както са определени по-горе.

2. България ще предостави на работниците - граждани на страните членки, законно наети на нейна територия, и на членовете на техните семейства, законно пребиваващи на нейна територия, третиране, подобно на това, посочено във втора и трета подточка на § 1.

Член 40

1. Съветът за асоцииране ще приеме с решение необходимите разпоредби за прилагане на целите, посочени в чл. 39.2. Съветът за асоцииране ще приеме с решение конкретните правила за административно сътрудничество, осигуряващо необходимите гаранции за управление и контрол и за прилагането на разпоредбите, посочени в § 1.

Член 41


Разпоредбите, приети от Съвета за асоцииране в съответствие с чл. 40, няма да засягат каквито и да е права или задължения, произтичащи от двустранни споразумения, свързващи България и страните членки, когато тези споразумения предвиждат по-благоприятно третиране за лица - български граждани, или за лица - граждани на страните членки.

Член 42


1. Вземайки предвид ситуацията на пазарите на работна сила в страната членка в съответствие с нейното законодателство и при спазване на действащите в съответната страна членка правила в областта на движението на работници:

съществуващите улеснения за достъп при наемане на български работници, предоставени от страни членки по двустранни споразумения, следва да бъдат запазени и по възможност подобрени,

останалите страни членки ще разглеждат благоприятно възможността да сключат подобни споразумения.

2. Съветът за асоцииране ще разглежда предоставянето на други подобрения, включително улеснения за достъп при професионално обучение, в съответствие с правилата и процедурите, действащи в страните членки, и вземайки предвид ситуацията на пазара на работна сила в страните членки и в общността.

Член 43

През втората фаза, посочена в чл. 7, или по-рано, ако се реши така, Съветът за асоцииране ще разгледа по-нататъшни начини за подобряване движението на работници, вземайки предвид наред с други фактори и социалната и икономическа ситуация в България и ситуацията със заетостта в общността. Съветът за асоцииране следва да изготви препоръки за постигане на тази цел.Член 44

В интерес на улесняване преструктурирането на трудовите ресурси в резултат на икономическото преструктуриране в България общността ще предостави техническа помощ за изграждане на подходяща система на социално осигуряване в България съгласно чл. 89 на това споразумение.

РАЗДЕЛ II

УСТАНОВЯВАНЕ

Член 45

1. Всяка страна членка ще предостави от влизане в сила на споразумението за установяването на български компании и граждани и за извършването на дейности от български компании и граждани, установени на нейната територия, третиране, не по-малко благоприятно от това, което предоставя на собствените си компании и граждани, с изключение на областите, посочени в приложение ХVа.2. България ще:

(i) предостави от влизане в сила на споразумението за установяването на компании и граждани на общността третиране, не по-малко благоприятно от това, предоставено на собствените й компании и граждани, с изключение на секторите и областите, посочени в приложения ХVб и ХVв, в които подобно третиране ще бъде предоставено най-късно до края на преходния период, посочен в чл. 7;

(ii) предостави от влизане в сила на споразумението за извършване на дейности от компании и граждани на общността, установени в България, третиране не по-малко благоприятно от това, предоставено на собствените й компании и граждани.

3. Разпоредбите, съдържащи се в § 2, няма да се прилагат в областите, посочени в приложение ХVг.

4. По време на преходния период, посочен в § 2(i), България няма да приема нови нормативни актове или мерки, които въвеждат дискриминация по отношение установяването на компании и граждани на общността на своята територия, в сравнение с нейните собствени компании и граждани.

5. За целите на това споразумение:

а) "Установяване" означава:

(i) по отношение на граждани - правото да предприемат и осъществяват стопански дейности като самостоятелни (ненаети по трудов договор) лица и да образуват и ръководят предприятия, и по-специално компании, които те ефективно контролират. Осъществяването на самостоятелна дейност и стопанско предприемачество от гражданите не обхваща търсене и получаване на работа на трудовия пазар на другата страна или не предоставя право на достъп до трудовия пазар на другата страна. Разпоредбите на този раздел не се прилагат за лицата, които не са изключително (изцяло самостоятелни) ненаети по трудов договор;

(ii) по отношение на компании - правото да предприемат и осъществяват стопански дейности чрез учредяване и ръководене на филиали, клонове и агенции.

б) "Филиал" на компания означава компания, която е ефективно контролирана от първата компания.

в) "Стопански дейности" включват по-специално дейности от промишлен характер, дейности от търговски характер, дейности на занаятчии и упражняващи свободни професии.

6. По време на преходния период, посочен в § 2(i) Съветът за асоцииране ще проучва редовно възможността за ускоряване предоставянето на национално третиране в секторите, посочени в приложения ХVб и ХVв, и включването на сфери или въпроси, посочени в приложение ХVг, в обхвата на приложение на разпоредбите на § 2(i). Изменения в приложенията могат да се извършват с решение на Съвета за асоцииране.

След изтичане на преходния период, посочен в § 2(i), Съветът за асоцииране може по изключение по искане на България и ако е необходимо, да реши да удължи периода на изключване на някои области или материи, посочени в приложения ХVб и ХVв, за определен период от време.

Член 46


1. При спазване разпоредбите на чл. 45, с изключение на финансовите услуги, посочени в приложение ХVб, всяка от страните може да урежда установяването и дейността на компании и граждани на своя територия, доколкото тези разпоредби не са дискриминационни по отношение на компаниите и гражданите на другата страна, в сравнение със собствените компании и граждани.

2. По отношение на финансовите услуги, посочени в приложение ХVб, това споразумение не засяга правото на страните да въвеждат мерки, необходими за провеждане на паричната политика на тази страна или по съображения за предпазливост, за осигуряване на закрила на инвеститорите, вложителите, притежателите на полици или лицата, притежаващи фидуциарни права, или за осигуряване на целостта или стабилността на финансовата система. Тези мерки няма да въвеждат дискриминация, основана на национална принадлежност, срещу компаниите и гражданите на другата страна в сравнение със собствените компании и граждани.

Член 47

С цел да се улесни предприемането и осъществяването на регламентирани професионални дейности от гражданите на общността и гражданите на България, съответно в България и общността, Съветът за асоцииране ще проучи какви стъпки е необходимо да бъдат предприети за взаимно признаване на квалификацията. Той може да предприеме всички необходими мерки за тази цел.Член 48

Разпоредбите на чл. 46 не изключват прилагането от всяка страна на особени правила, отнасящи се до установяването и дейността на нейната територия на клонове и агенции на компании на другата страна, които не са учредени на територията на първата страна, когато тези особени правила са оправдани от правни или технически различия между такива клонове или агенции в сравнение с клоновете и агенциите на компании, учредени на собствената територия, или що се отнася до финансовите услуги - от съображения за предпазливост. Различието в третирането няма да надвиши пределите на това, което е строго необходимо като последица от тези правни или технически различия, или що се отнася до финансовите услуги, посочени в приложение ХVб, от съображения за предпазливост.

Член 49

1. "Компания на общността" и "българска компания" за целите на това споразумение означава компания или фирма, създадени съгласно законите на страна членка или съответно на България, имащи регистрирано седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност на територията на общността или съответно на България. Ако обаче компанията или фирмата, създадени в съответствие със законите на страна членка или съответно на България, имат само адрес на управление на територията на общността или съответно на България, нейните дейности трябва да бъдат реално и продължително свързани с икономиката на една от страните членки или съответно на България.2. По отношение на международния морски транспорт бенефициенти на разпоредбите на този раздел и на раздел III от тази част са също гражданин или корабна компания на страни членки или на България, съответно установени извън общността или България и контролирани от граждани на страна членка или съответно от български граждани, ако техните съдове са регистрирани в страна членка или съответно в България в съответствие с техните законодателства.

3. "Гражданин на общността" и съответно "български гражданин" за целите на това споразумение означава физическо лице, което е гражданин на една от страните членки или съответно на България.

4. Разпоредбите на това споразумение не засягат прилагането от всяка страна на всякакви мерки, необходими да предотвратят заобикалянето на мерките, въведени от нея относно достъпа на трета страна до нейния пазар, посредством разпоредбите на това споразумение.

Член 50


За целите на това споразумение "финансови услуги" означава действията, посочени в приложение ХVб.

Съветът по асоцииране може да разшири или измени обхвата на приложение ХVб.

Член 51

През първите 5 години след влизане в сила на това споразумение, а за секторите, посочени в приложения ХVб и ХVв, по време на преходния период, посочен в чл. 7, България може да въвежда мерки, които се отклоняват от разпоредбите на този раздел, по отношение на установяването на компании и граждани на общността, ако определени отрасли на промишлеността:са в процес на преструктуриране, или

са изправени пред сериозни затруднения, особено такива, свързани със сериозни социални проблеми в България, или

са изправени пред унищожаване или драстично намаляване на общия пазарен дял, притежаван от български компании или граждани, в определен сектор или отрасъл на промишлеността в България, или

са новосъздаващи се отрасли в България.

Такива мерки:

(i) ще престанат да се прилагат най-късно 2 години след изтичане на петгодишния период след влизане в сила на това споразумение, и

(ii) ще бъдат разумни и необходими с оглед подобряване на положението, и

(iii) ще се отнасят само до формированията в България, които ще бъдат създадени след влизането в сила на такива мерки и няма да въвеждат дискриминация по отношение дейността на компании и граждани на общността, вече установени в България, когато се въвежда дадена мярка, в сравнение с български компании или граждани.

Съветът за асоцииране може по изключение по искане на България и ако възникне необходимост, да реши да продължи периода, посочен в подточка (i), за даден сектор за ограничен период от време, без да се надхвърля продължителността на преходния период, посочен в чл. 7.

При въвеждане и прилагане на такива мерки България ще предоставя, когато е възможно, преференциален режим на компании и граждани на общността и в никакъв случай режим по-малко благоприятен от този, предоставен на компании или граждани на трети страни.

Преди въвеждането на такива мерки България ще се консултира със Съвета за асоцииране и няма да ги въвежда в действие по-рано от един месец след уведомяването на Съвета за асоцииране за конкретните мерки, които ще бъдат въведени в България, освен когато опасността от непоправима вреда изисква вземането на спешни мерки, в който случай България ще се консултира със Съвета за асоцииране веднага след тяхното въвеждане.

След изтичане на петата година след влизане в сила на споразумението, а за секторите, посочени в приложения ХVб и ХVв, след изтичане на преходния период, посочен в чл. 7, България може да въвежда такива мерки само със съгласието на Съвета за асоцииране и при условия, определени от последния.

Член 52

1. Разпоредбите на този раздел не се отнасят за услуги, свързани с въздушния транспорт, услуги, свързани с транспорта във вътрешни води, и услуги, свързани с морския каботаж.2. Съветът за асоцииране може да направи препоръки за подобряване установяването и дейността в областите, посочени в § 1.

Член 53


1. Независимо от разпоредбите на раздел I на тази част ползващите правото на установяване, предоставено съответно от България и от общността, имат правото да назначават, те или техен филиал, в съответствие със законодателството, действащо в страната на установяване, съответно на територията на България или общността, служители, които са граждани на страна - членка на общността, и съответно на България, при условие, че тези служители са ключов персонал съгласно § 2 на този член и че те се назначават изключително от такива ползватели или от техни филиали. Разрешенията за пребиваване и работа на тези служители ще обхващат само периода на посоченото назначаване.

2. Ключов персонал на ползвателите на правото на установяване, наричани тук "организация", са:

а) висши служители на организацията, които предимно ръководят управлението на организацията, получават общи указания или са под надзора основно на съвета на директорите или акционерите на дружеството, включително: които ръководят организацията или отдел, или поделение на организацията;

които наблюдават и контролират работата на други служители, изпълняващи контролни и ръководни длъжности;

които са упълномощени лично да назначават или освобождават, или да препоръчват назначаване, освобождаване или други кадрови действия;

б) лица, назначени от организацията, които имат високи или особени: квалификации, отнасящи се до вид работа или професия, изискващи специфични технически знания;

знания от съществено значение за обслужването, изследователското оборудване, техниката или управлението на организацията.

Те могат да включват, без да се ограничават до тях, представители на професии, лица с официално призната квалификация.

Всеки такъв служител трябва да е бил назначен от съответната организация поне в продължение на една година, предхождаща изпращането му от организацията.

Член 54


1. Разпоредбите на този раздел подлежат на ограничения, оправдани от обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

2. Те не се прилагат за дейности, които на територията на всяка страна са свързани, дори инцидентно, с упражняването на официална власт.

Член 55

Компании, които са контролирани и притежавани изключително съвместно от български компании или граждани, и компании или граждани на общността ще се ползват също от разпоредбите на този раздел и раздел III на тази част.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница