Моля да имате предвид, че поради ограничени технически възможности на сайта, цялата документация по поръчката е представена в един файлДата21.12.2017
Размер172.8 Kb.

Моля да имате предвид, че поради ограничени технически възможности на сайта, цялата документация по поръчката е представена в един файл.

при попълване на офертата ви молим да обособите отделни файлове и всеки документ да има самостоятелна номерация!

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За обществена поръчка с предмет:

Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждитена Община Долни Дъбник””
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на глава VIII„а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, с административен адрес: гр. Долни Дъбник, ул. ”Христо Янчев” № 59, тел.: 06514/2445, факс: 06514/2070.Интернет адрес: http://www.dolni-dabnik.acstre.com,

e-mail: mun_dabnik@mail.bg


ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предмет на обществена поръчка:

Предмет на обществената поръчка, възлагана от Община Долни Дъбник е „Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Долни Дъбник.2. Пълно описание на предмета на поръчката:
Доставката ще се извърши при условията на лизингова схема за срок от 24 (двадесет и четири) месеца и цена до 60 000 лв. с вкл. ДДС.

Цената включва всички месечни вноски плюс първоначалната.

Цената следва да се образува в Лева с включен ДДС.

Автомобилът да притежава следните технически характеристики или еквивалентни:Таблица № 1


Номер по ред

Техническа характеристика

Минимални изисквания или еквивалентни

1.

Двигател

2,0TDI/ Дизел

2.

Цилиндри (бр.)

4

3.

Мощност (к.с./об.)

140/4200

4.

Дължина на автомобила

4769мм и повече

5.

Брой врати

4

6.

Брой места

4+1

7.

Ниво на екологичност

Не по –ниско от EURO 5

8.

Среден разход на гориво (л/100км)

5,2

9.

Цвят

Металик

10.

Скоростна кутия

6 степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител

11.

Спирачна система

ABS

12.

Системи за сигурност

ESP, ASR, MSR

13.

Въздушни възглавници

Предни, странични за всички места

14.

Дискови спирачки

Предни и задни дискови спирачки

15.

Климатроник

Двузонален климатроник с разделно регулиране на температурата

16.

Колани

Регулируеми, Два за предни седалки и три задните седалки

17.

Радио CD MP3 плейър

Радио CD MP3 плейър с вградени минимум 4 високоговорителя,

18.

Електронен имобилайзер

Да

19.

Електромеханично сервоуправление на волана

Да

20.

Електрически стъкла

Предни и задни електрически стъкла с постепенно задвижване

21.

Странични външни огледала

2 бр. Електрически сгъваеми огледала, отопляеми

22.

Джанти на автомобила

Алуминиеви джанти R17

23.

Многофункционален цветен дисплей

Да

24.

Заключване на автомобила

Централно заключване

25.

Бордова литература

На български език


ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
Участникът трябва да отговаря на следните изисквания:

1.Участникът да е официален представител на производителя.

2.Участника трябва да удостовери техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество норматично приети в Република България и сертификат за качество по европейските норми и стандарти, както и с изисквания описании в таблица № 1.

3.Основния предмет на дейност на участника по съдебна/данъчна регистрация или по договор за представителство на територията на Република България с производител на МПС е да извършва внос/продажба/лизингови сделки с МПС.

4.Участникът трябва да разполага с оторизиран автосервиз на територията на гр. Плевен.

5.Участника трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 от ЗОП.

6.Участника трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл.47, ал.5 от ЗОП.

7.Участника трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП.ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срока за изпълнение на поръчката - не – повече от 20 (двадесет) календарни дни.V. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Предлаганата цена следва да включва всички разходи за доставката франко магазина на участника. Предлаганата цена се образува по следния начин: базовата цена на автомобила (цена на официалния вносител на автомобила с включени данъци, мита, такси към деня на подаване на офертата) и процент на оскъпяване при лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.


Участника ще предложи една или няколко лизингови схеми за срок от 24 месеца.

Цената не трябва да надвишава максималната прогнозна стойност, обявена от Възложителя в размер на 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) с вкл. ДДС.VІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Постъпилите оферти ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодната оферта”.


Показатели, осносителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата.


 • Цена – 90%

 • Срок на изпълнение на поръчката – 10%

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата събрала най-голям брой точки.

Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:
Ккомпл. = П1 + П2

Офертата получила най-високата комплексна оценка , се класира на първо място и се определя за икономически най-изгодна. При равни комплексни оценки на повече от една оферта, предимство ще има участника предложил най-ниска цена на автомобила.

Изчисленията се извършват с точност два знака след десетичната запетая.
За показател П1 „Цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексна оценка 0,90 т.

Максимален брой точки получава участникът предложил най-ниската цена с включено ДДС.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
ТЦ = 10 х (Cmin : Cn), където:

10 е максималните точки по показателя;

Cmin е най-ниската предложена цена;

Cn е цената на n-тия участник.


Точките по първия показател на n-тия участник се получават по следната формула:

П1 = Тц х 0,90 където:

0,90 е относителното тегло по показателя.


За показател П2 „Срок на изпълнение на поръчката” – с максимален брой точки 10 и относително тегло в комплексната оценка 0,10 т.

Максимален брой точки получава участника предложил най-кратък срок на изпълнение на поръчката, но не по – дълъг от 20 календарни дни.

Останалите участници се класират, в зависимост от тяхното предложение, като вторият участник получава 8 точки, третия 6 точки, четвъртия 4 точки, а класираните след четвърто място по 2 точки.
Точките по този показател на n-тия участник се получават по следната формула:

П2= Тс.и.п. х 0,10 където:

Тс.и.п. са точките на участника, определени по реда на класирането му;

0,10 е относителното тегло на показателя.

VІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всеки участник може да участва, като има право да подаде само една оферта. Офертата следва да съдържа следните документи:

1.Оферта по образец – приложение № 1 – попълнена, подписана и подпечатана от участника.

2.Удостоверение издадено от Агенцията по вписванията на участника или Декларация за единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър – образец – приложение №2. Когато участника е физическо лице се представя копие на документ за самоличност.

3.Участника трябва да представи документи удостоверяващи, че е официален представител на производителя.

4.Участника трябва да представи документи удостоверяващи техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество норматично приети в Република България и сертификат за качество по европейските норми и стандарти, както и документи удосоверяващи техническите характеристики на автомобила заложении в таблица №1.

5.Участника трябва да представи Декларация, че основния предмет на дейност по съдебна/данъчна регистрация или по договор за представителство на територията на Република България с производител на МПС е да извършва внос/продажба/лизингови сделки с МПС.

6.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 от ЗОП – по образец - приложение № 3.

7.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП – по образец - приложение №4.

8.Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП по образец - приложение №5.

9.Участникът трябва да представи документ, че разполага оторизиран автосервиз на територията на гр. Плевен.

10.Ценова оферта – по образец в оригинал – попълнена, подписана и подпечатана от участника.


Всички копия на документи следва да са заверени с надпис: „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.
ІХ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА- Срокът на валидност на офертата не може да е по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Х. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.

Офертата следва да представите до 17,00 часа на 21.03.2012 год. в “Център за услуги и информация” на Община Долни Дъбник, с адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

Офертите заедно с всички документи да се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва пълното наименование и адрес на участника, телефон и факс за контакт и наименованието: „Оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Долни Дъбник

Офертите представени и получени от Възложителя след изтичане на посочения срок няма да бъдат разглеждани от възложителя. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на Възложителя.


ХI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Преди подписване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП.Лице за контакти и информация:

Росен Монов – Старши експерт „Обществени поръчки” в Община Долни Дъбник

Тел. 06514 / 2454; факс: 06514 / 2070


Приложения към Техническа спецификация :


 1. Оферта от участника – Образец № 1

 2. Декларация за единен идентификационен код съгласно чл.23 от ЗТР – Образец № 2

 3. Декларация по чл. по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т. 2 от ЗОП - Образец № 3

 4. Декларация по чл. по чл.47, ал. 5 от ЗОП - Образец - № 4

 5. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП – Образец № 5

 6. Ценова оферта – Образец № 6
Образец № 1


До

Община Долни Дъбник

гр. Долни Дъбник

ул. „Христо Янчев” № 59

Център за услуги и информация”
О Ф Е Р Т А
по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на публична покана
по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:

Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Долни Дъбник


Административни данни на участника:
1. Наименование или име на участника ....................................................

2. ЕИК/ рег. по ф. дело/ЕГН ......................................................................

3. Представлявано от .................................................................................

4. Седалище и адрес на управление ..........................................................

Телефон .............................................

Факс ...................................................

E-mail .................................................

5. Обслужваща банка……………….IBAN………………..BIC……………..

5. Лице за контакти ..................................................................................

Длъжност .................................................................

Телефон/факс ...........................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С представянето на настоящата оферта заявявам, че съм заинтересован/а и ще участвам в описаната по – горе процедура.
1.Запознахме се с посочените в публичната покана изисквания към участниците и към изпълнението на поръчката, както и с изискванията за изготвяне и представяне на офертата, и заявяваме, че ги приемаме.

2.При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме участие на подизпълнител.

3. В плика с офертата прилагаме всички необходимите документи, определени в публичната покана, удостоверяващи, че ....................................... ..................................(попълва се наименованието или името на участника) отговаря на предварително обявените условия.

4.Срок на валидност на офертата – 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.


....................................г.

град .............................. Управител:

(име, подпис и печат)
Образец № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № ______ , издадена на от , с ЕГН _________, в качеството ми на_________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на публична покана по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Долни Дъбник

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:..............................................
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.............................. г. Декларатор:
Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП
Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................................,

/трите имена/

с адрес:..................................................................................................................., лична карта №.................................., изд.на ......................... г. от МВР – гр. ........................., в качеството си на участник в обществена поръчка по реда на на Глава 8 „А” от ЗОП - чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на публична покана по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Долни ДъбникДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс

2. Не съм лишен/а от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства .

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


....... Декларатор: .......................

(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП
Долуподписаният/ата ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., ЕГН: ................................ л.к. №: ............................................., изд. на ..............................................от ..............................., в качеството си на участник в обществена поръчка по реда на на Глава 8 „А” от ЗОП - чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на публична покана по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Долни Дъбник
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:


 1. Не съм обявен в несъстоятелност.

 2. Не съм в производство по ликвидация или не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 3. Не съм в открито производство по несъстоятелност, или не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че съм чуждестранно лице не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато дейността ми е под разпореждане на съда, или съм преустановил дейността си.

 4. Нямам задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.

 5. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиващи чужденци през последните до 5 години.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
............... Декларатор: .......................

/дата/ (подпис, печат)Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
Долуподписаният/ата ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., ЕГН: ................................ л.к. №: ............................................., изд. на ..............................................от ..............................., в качеството си на участник в обществена поръчка по реда на на Глава 8 „А” от ЗОП - чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на публична покана по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Долни Дъбник
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:
1. В качеството ми на участник ……………………………………………….................................., не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


............... Декларатор: .......................

(дата) (подпис, печат)Образец № 6
Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

ДО:.................................................................................................................................

(наименование на Възложителя)

От:.................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: .........................................................................................................................

представлявано от ……………………………………………………………………. , длъжност………………………………………………………………………………
УВАЖАЕМИ ГОДПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обществена поръчка по реда на на Глава 8 „А” от ЗОП - чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Долни Дъбник.
1.Предлагаме цена от ………… лв. (словом:…………….) с вкл. ДДС за един брой автомобил, която представлява:

 • Базова цена на автомобила с включено стандартно оборудване

 • Процент на оскъпяване при лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца - …….. (словом:………….) %.

2.Предлагаме следната/ните лизингова/ви схема/ми за срок от 24 (двадесет и четири месеца).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………………………………………………………………
3.Предлагаме срок на изпълнение на поръчката от …………. (словом:…………) календарни дни от датата на влизане в сила на договора.

4.Предлагаме следния гаранционен срок на автомобила …………………… (изписва се предложението на участника).

5.Други предложения от участника

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Предлаганата цена следва да включва всички разходи за доставката франко магазина на участника. Предлаганата цена се образува по следния начин: базовата цена на автомобила (цена на официалния вносител на автомобила с включени данъци, мита, такси към деня на подаване на офертата) и процент на оскъпяване при лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Предложените цени не подлежат на увеличение.

Дата: …………..…… год. Управител ………....................

(име, подпис, печат)


 • *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница