На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2017 гДата20.07.2018
Размер62.66 Kb.
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО

НА ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

КЪМ 31.03.2017 г.


 1. БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ (БЕХ) ЕАД, гр. София

През първото тримесечие на 2017 г. БЕХ ЕАД не е предприемало действия за избор на нови финансови или кредитни институции. Холдингът се обслужва от: „БНП Париба С.А.”, „УниКредит Булбанк” АД, Централна кооперативна банка” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „Българска банка за развитие” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Българо-американска кредитна банка” (БАКБ) АД и „Юробанк България“ АД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2017 г. БЕХ ЕАД не отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните му средства в една финансова институция.


  1. НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ (НЕК) ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие на 2017 г. НЕК ЕАД няма промяна в обслужващите финансови институции: „БНП Париба С.А.”, „Обединена българска банка” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „СИБАНК” ЕАД, „Централна кооперативна банка” АД, „Юробанк България“ АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Банка ДСК” ЕАД и „ИНГ Банк.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2017 г. НЕК ЕАД не отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните средства в една финансова институция.


  1. АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, гр. Козлодуй

През първото тримесечие на 2017 г. дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции: "Интернешънъл Асет Банк" АД, "Юробанк България" АД, "УниКредит Булбанк" АД, '"Алианц Банк България" АД, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, "Инвестбанк" АД, "Първа Инвестиционна Банка" АД, "Ситибанк Европа" АД, клон България, "Банка ДСК" ЕАД, "Общинска Банка" АД, "Обединена Българска Банка" АД, "Централна Кооперативна Банка" АД и "СИБАНК" ЕАД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Нетната експозиция на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД към 31.03.2017 г. не надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства към една финансова институция.


  1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ (ЕСО) ЕАД, гр. София

В резултат на проведена през четвърто тримесечие на 2016 г. обществена поръчка с предмет „Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на ЕСО ЕАД“, през отчетното е сключен договор с „Общинска банка“ АД. Другите обслужващи финансови институции на дружеството са: „Централна кооперативна банка” АД, БАКБ АД,” УниКредит Булбанк” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и „Инвестбанк” АД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2017 г. нетната експозиция на ЕСО ЕАД не надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства в една финансова институция.


  1. МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево

През първо тримесечие на 2017 г. дружеството е обявило процедура с предмет: „Избор на обслужващи финансови и кредитни институции – банки, за предоставяне на финансови услуги от банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване на „Мини Марица-изток“ ЕАД“. Поръчката е приключила с протокол за определяне на изпълнители, но договори не са сключени. Обслужващите финансови институции на дружеството са: „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Обединена българска банка” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Юробанк България” АД, „Общинска банка“ АД, „Алианц Банк България” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „БНП Париба С.А.”, „ТБ Виктория” ЕАД, „Търговска банка Д” АД и „Българска банка за развитие” АД.

Балансовата стойност на паричните средства на дружеството надвишава 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2017 г. нетната експозиция на дружеството не надвишава над 25 на сто от общия размер на паричните средства в една финансова институция.


  1. ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, с. Ковачево

През отчетното тримесечие дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции: „Първа инвестиционна банка” АД, „Българска банка за развитие” АД, ДОЙЧЕБАНК АД, „Обединена българска банка” АД, „Търговска банка Д” АД, „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „УниКредит Булбанк” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.

Балансовата стойност на паричните средства надвишава 3 000 000 лв. и дружеството попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2017 г. нетната експозиция на дружеството надвишава над 25 на сто от общия размер на паричните му средства в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.


  1. БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие дружеството е провело процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги: "Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари", "Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари". В резултат са избрани: „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „БАКБ” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Юробанк България” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД и „Общинска банка“ АД.

През текущото тримесечие балансовата стойност на паричните средства надвишава 3 000 000 лв. и дружеството попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2017 г. нетната експозиция на дружеството надвишава над 25 на сто от общия размер на паричните му средства в „Централна кооперативна банка” АД.


  1. БУЛГАРТЕЛ“ ЕАД, гр. София

През първо тримесечие на 2017 г. дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции: „Юробанк България” АД и „Централна кооперативна банка” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
  1. БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, гр. София

През първо тримесечие на 2017 г. дружеството няма промяна в обслужващите финансови институции: „Ситибанк Европа” АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „Търговска банка Д” АД, „СИБАНК” ЕАД, „БНП Париба С.А.”, „Банка ДСК” ЕАД, „Банка Пиреос България” АД и „Първа инвестиционна банка” АД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

През отчетния период „Булгаргаз“ ЕАД не отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто от общия размер на паричните средства в една банкова институция.


  1. БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции: „УниКредит Булбанк” АД, „Обединена българска банка” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „Юробанк България” АД, и „Ситибанк Европа” АД.

Балансовата стойност на паричните средства е над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2017 г. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД не отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто от наличните парични средства в една финансова институция.


 1. МИНПРОЕКТ“ ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие дружеството няма промяна в обслужващите банки: „УниКредит Булбанк” АД, „Инвестбанк” АД, „Първа инвестиционна банка” АД и „Централна кооперативна банка” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
 1. ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, гр. София

През отчетното тримесечие предприятието няма промяна в обслужващите финансови институции: „УниКредит Булбанк” АД и БАКБ АД.

Балансовата стойност на паричните средства е под 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
 1. БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ“ („БНК“) ЕООД, гр. София

Дружеството няма промяна в обслужващите финансови институции: „Инвестбанк” АД и „Алианц Банк България” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

отпадъци“ (фонд „РАО“) и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“

Съгласували: ............................ ............................. Лиляна Драгиева,

Директор на дирекция КУЕ

............................ ............................. Жеко Жеков, началник отдел ИАПИзготвил: ............................ ............................. Камелия Тодорова, мл.експерт


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница